Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 28/2005

6. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2005, které se konalo dne 6. 9. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2005

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 9. 2005.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost I. Rohovského, P. Hájka.

M. Černá předložila radě kraje návrh na zařazení bodu 49. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina – rozhodnutí o poskytnutí příspěvku do programu jednání. Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2005

2.       Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová

3.       Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť

4.       Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice

5.       Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, změna usnesení

6.       Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

7.       Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

8.       Oprava chodníku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory

9.       Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"

10.   Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

11.   Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava

12.   Návrh na provedení rozpočtového opatření

13.   Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Velká Losenice a Pořežín, obec Velká Losenice

14.   Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav

15.   Zhodnocování volných finančních prostředků kraje

16.   Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

17.   Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním trhu

18.   Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci

19.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně

20.   Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

21.   FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006

22.   FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006

23.   Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích

24.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

25.   Schválení předložení projektů na technickou asistenci Společného regionálního operačního programu pro rok 2005 včetně návrhu na provedení rozpočtové změny

26.   Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové

27.   Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

28.   Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

29.   Zakázka kraje na dodavatele "Systému pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina"

30.   Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime

31.   Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče

32.   Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

33.   Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

34.   Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

35.   Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2005

36.   Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny

37.   Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny

38.   Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005

39.   Smlouva o spolupráci krajů

40.   Schválení smlouvy o financování projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"

41.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006

42.   Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva

43.   Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"

44.   Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

45.   Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

46.   Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

47.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005

48.   Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005

49.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina – rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

50.   Rozprava členů rady

Usnesení 1146/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 6. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2005 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

18. Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci na podporu pořízení didaktické techniky pro zlepšení podmínek vysokoškolského vzdělávání. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladateli shodli návrh odložit s tím, že materiál bude projednán výborem pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost a znovu předložen na jednom z příštích zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-18.doc, RK-28-2005-18, př. 1

 

23. Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o výše uvedeném návrhu. Ze zasedání rady kraje se omluvil V. Kodet. V průběhu jednání odešel F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.

Usnesení 1147/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

·           zastupitelstvu kraje schválit záměr převést výkon činností škol a školských zařízení při zdravotnických zařízeních pod příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2005-23, př. 2 s účinností od 1. 1. 2006;

·           zastupitelstvu kraje schválit záměr ukončit činnost základních škol při zdravotnických zařízeních, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2005-23, př. 3 ke dni 30. 6. 2006;

·           zastupitelstvu kraje schválit záměr sloučit příspěvkovou organizaci Speciální mateřská škola a Základní škola při nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710 s příspěvkovou organizací Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329, která je organizací přejímající dle materiálu RK-28-2005-23, př. 4 s účinností od 1. 1. 2006;

·           zastupitelstvu kraje schválit změnu názvu příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 na Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod

·           zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329 dle materiálu RK-28-2005-23, př. 5 s účinností od 1. 1. 2006;

·           zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Nové Město na Moravě, Malá 154 dle materiálu RK-28-2005-23, př. 6;

·           zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč dle materiálu RK-28-2005-23, př. 7 s účinností od 1. 1. 2006;

·           zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 dle materiálu RK-28-2005-23, př. 8 s účinností od 1. 1. 2006.

odpovědnost: OŠMS

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-23.doc, RK-28-2005-23, př. 1, RK-28-2005-23, př. 2, RK-28-2005-23, př. 3, RK-28-2005-23, př. 4, RK-28-2005-23, př. 5, RK-28-2005-23, př. 6, RK-28-2005-23, př. 7, RK-28-2005-23, př. 8, RK-28-2005-23, př. 9, RK-28-2005-23, př. 10, RK-28-2005-23, př. 11, RK-28-2005-23, př. 12, RK-28-2005-23, př. 13, RK-28-2005-23, př. 14, RK-28-2005-23, př. 15

 

24. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje informace k návrhu grantového schématu v rámci opatření 3.2 SROP a doplnili stanoviska odboru ekonomického a odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel F. Dohnal. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 1148/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2005 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2005-24, př. 3;

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina pro Výzvu č. V/SROP/3.2/2/2005 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2005 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-28-2005-24, př. 4.

odpovědnost: OŠMS

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-24.doc, RK-28-2005-24, př. 1, RK-28-2005-24, př. 2, RK-28-2005-24, př. 3, RK-28-2005-24, př. 4

 

17. Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním trhu

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1149/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          udělit ve smyslu § 35 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností;

·          schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře o částku 80 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva) o částku 80 tis. Kč;

·          schválit změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny o částku 20 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním slavnostního večera.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Krajské knihovny Vysočiny

termín: 31. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-17.doc, RK-28-2005-17, př. 1

 

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005

M. Vystrčil předložil radě kraje žádost Jihlavského spolku amatérských filmařů o zvýšení částky na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005 ke schválení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1150/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, navýšení dotace o částku 75 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005;

·         snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 75 000 Kč a zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, ORJ 1800, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 75 000 Kč na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-47.doc, RK-28-2005-47, př. 1, RK-28-2005-47, př. 2

 

16. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh dodatků zřizovacích listin zmíněných příspěvkových organizací ke schválení. Z jednání rady kraje se omluvila M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1151/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Hradu Kámen, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Krajské knihovny Vysočiny, Horáckého divadla Jihlava, Muzea Vysočiny Třebíč, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálů RK-28-2005-16, př. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-16.doc, RK-28-2005-16, př. 1, RK-28-2005-16, př. 2, RK-28-2005-16, př. 3, RK-28-2005-16, př. 4, RK-28-2005-16, př. 5, RK-28-2005-16, př. 6, RK-28-2005-16, př. 7, RK-28-2005-16, př. 8, RK-28-2005-16, př. 9, RK-28-2005-16, př. 10

 

02. Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1152/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Bobrová pozemek par. č. 765/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1534 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 765/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1534 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví obce Bobrová.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-02.doc

 

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat pozemek v k. ú. a obci Číhošť do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1153/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Číhošť pozemek par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 713 m2 v k. ú. a obci Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 94/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 713 m2 v k. ú. a obci Číhošť do vlastnictví obce Číhošť.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-03.doc

 

04. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s uvedeným majetkoprávním vypořádáním nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1154/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování stavby tělesa stávající silnice II/360, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5802/7, par. č. 5913/13 a par. č. 5913/15 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále na pozemcích par. č. 2467/7 a par. č. 2467/12 v k. ú. a obci Oslavice a dále pozemků par. č. 5913/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 249 m2 a par. č. 5913/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 107 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a pozemků par. č. 2467/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2 a par. č. 2467/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1149 m2 v k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování stavby tělesa stávající silnice II/360, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5802/7, par. č. 5913/13 a par. č. 5913/15 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále na pozemcích par. č. 2467/7 a par. č. 2467/12 v k. ú. a obci Oslavice a dále pozemků par. č. 5913/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 249 m2 a par. č. 5913/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 107 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a pozemků par. č. 2467/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 246 m2 a par. č. 2467/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1149 m2 v k. ú. a obci Oslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-04.doc

 

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, změna usnesení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k navrhovanému majetkoprávnímu vypřádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1155/28/2005/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 1063/26/2005/RK;

schvaluje

·          zveřejnění záměru prodat dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemek par. č. 3061 - ostatní plocha, silnice o výměře 487 m2 v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice;

·          zveřejnění záměru darovat dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemky par. č. 3011/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 3011/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 3011/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m2, par. č. 3011/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 3011/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 193 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice;

·          zahájení jednání s obcí Zvěrkovice o přijetí daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3027/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 3029/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 3029/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 3029/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 a par. č. 3029/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnictví kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         darování dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3011/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 3011/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 3011/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 481 m2, par. č. 3011/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 3011/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 193 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice;

·         přijetí daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3027/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 3029/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 3029/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 3029/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 a par. č. 3029/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-05.doc

 

06. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Bácovice do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1156/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemku par. č. 704/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 408 m2 v k. ú. a obci Bácovice a stavby silničního tělesa silnice III/01932 na pozemku par. č. 704/2 od obce Bácovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-06.doc

 

07. Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu směnit pozemky v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1157/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje směnit geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 zaměřený díl "a" pozemku par. č. 1088/10 o výměře 23 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Humpolec ve vlastnictví kraje Vysočina za stejným geometrickým plánem nově zaměřené pozemky par. č. 25/7 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m2 a díl "d" pozemku par. č. 1193 o výměře 16 m2 sloučený do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Humpolec ve vlastnictví Františka Palána, bytem ;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit formou směnné smlouvy:

·          převod geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 zaměřeného dílu "a" pozemku par. č. 1088/10 o výměře 23 m2, sloučeného do pozemku par. č. 1193 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí do vlastnictví Františka Palána, bytem ;

·          nabytí geometrickým plánem č. 177-41/2005 ze dne 19. 5. 2005 nově zaměřených pozemků par. č. 25/7 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 25/8 ostatní plocha, silnice 3 m2 a dílu "d" pozemku par. č. 1193 o výměře 16 m2 sloučeného do pozemku par. č. 1088/10, všechny v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-07.doc

 

08. Oprava chodníku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s opravou chodníku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory a schválení zveřejnění záměru darovat pozemky obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1158/28/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s opravou chodníku na pozemku par. č. par. č. 1140/1 v k. ú. Dolní Bory a obci Bory za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Bory pozemky dle GP 201-14/2005 par. č. 1140/3 - ost. pl, ost. komunikace o výměře 133 m2 a 1140/4 - ost. pl. ost. komunikace o výměře 134 m2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků dle GP 201-14/2005 par. č. 1140/3 - ost. pl, ost. komunikace o výměře 133 m2 a 1140/4 - ost. pl. ost. komunikace o výměře 134 m2 v k. ú. Dolní Bory a obci Bory do vlastnictví obce Bory.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-08.doc

 

09. Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Moravské Budějovice pro výše uvedenou stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1159/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatky silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice" v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-28-2005-09, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

·         bezúplatné nabytí pozemku par. č. 5213/9, ostatní plocha o výměře 84 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku par. č. 2683/3, ostatní plocha v k. ú. Moravské Budějovice od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek:

-     kraj Vysočina bude o tuto nemovitost řádně pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemek pod komunikací;

-     po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo;

-     nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-09.doc, RK-28-2005-09, př. 1

 

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1160/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-28-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-10.doc, RK-28-2005-10, př. 1

 

11. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1161/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 1121/137 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Jihlava, tj. Klausem Andersen, bytem , Helenou Martoňovou, bytem Jihlava, , Valtrem Střechou, bytem , Pavlem Střechou, bytem , Aloisem Střechou, bytem , Annou Prokešovou, bytem o možnosti výkupu uvedeného pozemku do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 460,- Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-11.doc

 

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrženým rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1162/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek - přesun finančních prostředků mezi akcemi zařazenými na položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích dle materiálu RK-28-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-12.doc, RK-28-2005-12, př. 1

 

13. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Velká Losenice a Pořežín, obec Velká Losenice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh bezúplatného nabytí předmětných pozemků v k. ú. Pořežín a Velká Losenice do vlatnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1163/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí pozemků par. č. 328/23 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/24 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/27 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/28 - ostatní plocha, silnice, par. č. 328/30 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Pořežín, obec Velká Losenice a par. č. 2966/5 - ostatní plocha, silnice a par. č. 2966/6 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velká Losenice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:

-           kraj Vysočina bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a po dobu 10 let od dne jejího nabytí užívat jako pozemky pod komunikací;

-           po dobu 10 let nepřevede tyto pozemky na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo;

-           nedodržení těchto povinností zavazuje kraj za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-13.doc

 

14. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na koupi nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1164/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků st. par. č. 519 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 492 m2, st. par. č. 592/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1377 m2, st. par.č. 592/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 a budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 519 a budovy č.p. 281 - jiná stavba stojící na pozemku st. par. č. 592/2, vše v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč od Jednoty, obchodního a výrobního družstva Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-14.doc

 

15. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1165/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů včetně její přílohy ve znění materiálu RK-28-2005-15, př. 1upr1;

·          zmocnit hejtmana kraje k udělování příslušné plné moci v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-15.doc, RK-28-2005-15, př. 1

 

19. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na změnu schváleného rozpočtu o neinvestiční dotaci MŠMT ČR na realizaci uvedeného rozvojového programu. Projednávání se zúčastnil J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1166/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) o neinvestiční dotaci MŠMT ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 660 000,-Kč dle materiálu RK-28-2005-19 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši celkem 660 000,- Kč školám uvedeným v materiálu RK-28-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-19.doc, RK-28-2005-19, př. 1

 

20. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrženým rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnil J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1167/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          navýšit výdaje kapitoly Školství (§ 3231 Základní umělecké školy) o částku 1 000 tis. Kč a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva;

·          zvýšit závazný ukazatel příspěvku na provoz:

-           ZUŠ Pacov, Španovského 319 o částku 144 tis. Kč určenou na opravu koncertního křídla;

-           ZUŠ Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127 o částku 95 tis. Kč určenou na opravu koncertního křídla;

·          zvýšit závazný ukazatel investiční dotace pro ZUŠ Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 o částku 175 tis. Kč určenou na pořízení piana;

·          schválit investiční dotaci městu:

-        Telč ve výši 300 tis. Kč určenou pro ZUŠ Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 71 na pořízení koncertního klavíru;

-        Nové Město na Moravě ve výši 217,5 tis. Kč určenou pro ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Vratislavovo náměstí 121 na pořízení klavíru;

·           schválit neinvestiční dotaci městu:

-        Chotěboř ve výši 16,1 tis. Kč určenou pro ZUŠ Chotěboř, Náměstí T.G. Masaryka 322 na pořízení křídlovky;

-        Polná ve výši 52,4 tis. Kč určenou pro ZUŠ Polná, Zámek 485 na opravu koncertního křídla.

odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický

termín: do konce roku 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-20.doc, RK-28-2005-20, př. 1, RK-28-2005-20, př. 2

 

21. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1168/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "SPORT PRO VŠECHNY 2006" na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-28-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-21.doc, RK-28-2005-21, př. 1

 

22. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu grantového programu na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1169/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "VOLNÝ ČAS 2006" dle materiálu RK-28-2005-22, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-22.doc, RK-28-2005-22, př. 1

 

25. Schválení předložení projektů na technickou asistenci Společného regionálního operačního programu pro rok 2005 včetně návrhu na provedení rozpočtové změny

J. Moudrá, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, seznámila radu kraje s návrhem projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 a požádala o výměnu materiálu za upravený. Rada kraje požadavek předkladatelky akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1170/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·         podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 1;

·         podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – ostatní výdaje technické pomoci SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 2;

·         rozpočtové opatření v rámci zvláštního účtu určeného k financování projektů technické asistence SROP - převod nevyčerpaných prostředků v celkové výši 1 279 146,- Kč určených na projekty TA-Monitoring, hodnocení v kraji Vysočina-2004 (částka 322 207,- Kč) ,TA-Kontroly a kontrolní systémy v kraji Vysočina-2004 (částka 104 000,- Kč), TA-Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina-2004 (částka 386 242,- Kč) a TA-Řízení a implementace v kraji Vysočina-2004 (částka 466 697,- Kč) na financování projektů Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – aktivity spojené s řízením SROP a Technická asistence v kraji Vysočina 2005 – ostatní výdaje technické pomoci SROP a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 503 854,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k financování projektů technické asistence SROP s tím, že po obdržení podpory ze strukturálních fondů budou prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, ekonomický odbor

termín: 6. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-25.doc, RK-28-2005-25, př. 1, RK-28-2005-25, př. 2

 

26. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1171/28/2005/RK

Rada kraje

ukládá

hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Vlastu Vítovou do funkce přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.

odpovědnost: hejtman kraje Vysočina

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-26.doc, RK-28-2005-26, př. 1, RK-28-2005-26, př. 2

 

27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1172/28/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Marii Černou a Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. Jana Nekulu a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Zimní údržbu a ošetření části silniční sítě II. a III. třídy inertním materiálem včetně prohrnování pro zajištění sjízdnosti silnic v zimním období 2005/2006".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-27.doc

 

28. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1173/28/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jiřího Vondráčka a Ing. Jaroslava Pospíchala pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda a Miluši Bakešovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na "Opravu krytu vozovek na vybraných úsecích silnic II. tříd okresu Havlíčkův Brod - podzim 2005".

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-28.doc

 

29. Zakázka kraje na dodavatele "Systému pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina"

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámili radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1174/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-28-2005-29, př. 1;

·          rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2229 Záležitosti v silniční dopravě j. n. o částku 1 600 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Strategické a koncepční materiály o tuto částku;

doporučuje

hejtmanovi kraje rozhodnout o zadání zakázky kraje na dodavatele "Systému pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina" firmě VARS BRNO a. s., Kroftova 80, 616 00 Brno, IČ 63481901.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor informatiky, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-29.doc

 

30. Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1175/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o mezinárodní spolupráci na projektu NaturNet-Redime podle materiálu RK-28-2005-30, př. 1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-30.doc, RK-28-2005-30, př. 1, RK-28-2005-30, př. 2, RK-28-2005-30, př. 3

 

31. Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh dodatků zřizovacích listin zmíněných příspěvkových organizací ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1176/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 1;

·          Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 2;

·          Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 3;

·          Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 4;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 5;

·          Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 6;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 7;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 8;

·          Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 9;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 10;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 11;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 12;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 13;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 14;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 15;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 16;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 17;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 18;

·          Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 19;

·          Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 20;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 21;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 22;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 23;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 24;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 25;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 26;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 27;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 28;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 29;

·          Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 30;

·          Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2005-31, př. 31.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-31.doc, RK-28-2005-31, př. 1, RK-28-2005-31, př. 2, RK-28-2005-31, př. 3, RK-28-2005-31, př. 4, RK-28-2005-31, př. 5, RK-28-2005-31, př. 6, RK-28-2005-31, př. 7, RK-28-2005-31, př. 8, RK-28-2005-31, př. 9, RK-28-2005-31, př. 10, RK-28-2005-31, př. 11, RK-28-2005-31, př. 12, RK-28-2005-31, př. 13, RK-28-2005-31, př. 14, RK-28-2005-31, př. 15, RK-28-2005-31, př. 16, RK-28-2005-31, př. 17, RK-28-2005-31, př. 18, RK-28-2005-31, př. 19, RK-28-2005-31, př. 20, RK-28-2005-31, př. 21, RK-28-2005-31, př. 22, RK-28-2005-31, př. 23, RK-28-2005-31, př. 24, RK-28-2005-31, př. 25, RK-28-2005-31, př. 26, RK-28-2005-31, př. 27, RK-28-2005-31, př. 28, RK-28-2005-31, př. 29, RK-28-2005-31, př. 30, RK-28-2005-31, př. 31

 

32. Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s žádostí města Humpolec o finanční pomoc na odstranění povodňových škod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1177/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit finanční příspěvek městu Humpolec na odstranění povodňových škod ve výši 81.700,- Kč;

·          schválit povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 81.700,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-32.doc, RK-28-2005-32, př. 1

 

33. Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s žádostí města Pelhřimov o finanční pomoc na odstranění povodňových škod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1178/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit finanční příspěvek městu Pelhřimov na odstranění povodňových škod ve výši 100.000,- Kč;

·          schválit povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 100.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-33.doc, RK-28-2005-33, př. 1

 

34. Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s žádostí obce Velký Rybník o finanční pomoc na odstranění povodňových škod.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1179/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit finanční příspěvek obci Velký Rybník na odstranění povodňových škod ve výši 92.500,- Kč;

·          schválit povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 92.500,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-34.doc, RK-28-2005-34, př. 1

 

35. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2005

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2005 a přednesl návrh na úpravu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1180/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2005 a navrhovaná řešení dle materiálu RK-28-2005-35upr1, př. 1upr1;

schvaluje

zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2005 a navrhovaná řešení dle materiálu RK-28-2005-35upr1, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 6. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-35.doc, RK-28-2005-35, př. 1

 

38. Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podali radě kraje informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1181/28/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s návrhem na podporu zavádění technologie GPS v roce 2005 dle materiálu RK-28-2005-38 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          zásady pro poskytnutí dotací na pořízení technologie GPS dle materiálu RK-28-2005-38, př. 2upr1;

·          povýšení kapitoly Informatika, § 5521 Operační a informační střediska IZS o částku 2.000.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 6. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-38.doc, RK-28-2005-38, př. 1, RK-28-2005-38, př. 2, RK-28-2005-38, př. 3

 

36. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny

Na zasedání rady kraje se dostavil V. Kodet. M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh Zásad. Projednávání se zúčastnila J. Svatošová, pracovnice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1182/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny dle materiálu RK-28-2005-36, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-36.doc, RK-28-2005-36, př. 1

 

37. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o návrhu udělit ceny Vesnice Vysočiny zmíněným obcím. Projednávání se zúčastnila J. Svatošová, pracovnice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1183/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. … udělit cenu Vesnice Vysočiny obcím Dukovany, Častrov, Libice nad Doubravou, Vilémov, Radostín a Jakubov u Moravských Budějovic.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-37.doc

 

46. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1184/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodování o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům řídicích výborů Fondu Vysočiny a

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-46.doc

 

39. Smlouva o spolupráci krajů

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu schválit Smlouvu o spolupráci krajů mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1185/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci krajů mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem podle materiálu RK-28-2005-39, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-39.doc, RK-28-2005-39, př. 1

 

40. Schválení smlouvy o financování projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh smlouvy o financování ke schválení. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1186/28/2005/RK

Rada kraje

rozhodla

o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 798 400,- za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Smlouvou o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A pro projekt "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina".

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 6. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-40.doc, RK-28-2005-40, př. 1

 

41. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem Zásad. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1187/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006" dle materiálu RK-28-2005-41, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-41.doc, RK-28-2005-41, př. 1

 

42. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu úprav dokumentů grantových schémat v rámci opatření 1.1. SROP. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1188/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./2/2005 dle materiálu RK-28-2005-42, př. 1;

·          schválit Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/2/2005 dle materiálu RK-28-2005-42, př. 2;

·          vzít na vědomí pracovní verzi výzvy č. V/MSP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu RK-28-2005-42, př. 3;

·          vzít na vědomí pracovní verzi výzvy č. V/DP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu RK-28-2005-42, př. 4;

·          zmocnit radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-28-2005-42, př. 1 a provádět formální úpravy Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-28-2005-42, př. 2 a

pověřuje

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení upravených dokumentů pro 2. kolo výzev, výše uvedených grantových schémat, příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj.

odpovědnost: ORR

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-42.doc, RK-28-2005-42, př. 1, RK-28-2005-42, př. 1a, RK-28-2005-42, př. 1b, RK-28-2005-42, př. 1c, RK-28-2005-42, př. 1d, RK-28-2005-42, př. 1e, RK-28-2005-42, př. 1f, RK-28-2005-42, př. 1g, RK-28-2005-42, př. 1h, RK-28-2005-42, př. 1i, RK-28-2005-42, př. 1j, RK-28-2005-42, př. 1k, RK-28-2005-42, př. 1l, RK-28-2005-42, př. 1m, RK-28-2005-42, př. 1n, RK-28-2005-42, př. 1o, RK-28-2005-42, př. 2, RK-28-2005-42, př. 3, RK-28-2005-42, př. 4, RK-28-2005-42, př. 5

 

43. Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem uvedených Zásad. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1189/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina" dle materiálu RK-28-2005-43, př. 2;

·          převod finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 9000, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací na kofinancování vlastního podílu žádostí subjektů z kraje, které budou podávat žádost o podporu kraje na rok 2005.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-43.doc, RK-28-2005-43, př. 1, RK-28-2005-43, př. 2

 

49. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout žadatelům příspěvek na zpracování projektové dokumentace k žádostem do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, právník odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1190/28/2005/RK

Rada kraje

rozhoduje

o poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2005-49, př. 2 a ve výši uvedené v materiálu RK-28-2005-49, př. 2 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat dle materiálu RK-28-2005-49, př. 3 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2005-49, př. 1 a ve výši uvedené v materiálu RK-28-2005-49, př. 1 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat dle materiálu RK-28-2005-49, př. 3.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-49, RK-28-2005-49, př. 1, RK-28-2005-49, př. 2, RK-28-2005-49, př. 3

 

44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na hospodaření v lesích ke schválení. Projednávání se zúčastnily O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1191/28/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-28-2005-44, př. 1;

·          vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-28-2005-44, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          převod v rámci kapitoly Zemědělství z paragrafu 1037 ve výši 20 000 tis. Kč na paragraf 1036;

·          schválit poskytnutí finančních příspěvků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-28-2005-44, př. 2;

·          schválit vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-28-2005-44, př. 4.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-44.doc, RK-28-2005-44, př. 1, RK-28-2005-44, př. 2, RK-28-2005-44, př. 3, RK-28-2005-44, př. 4

 

45. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s žádostmi obcí a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko o odsouhlasení změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1192/28/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit předložené žádosti obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zásobování vodou ve znění materiálu RK-28-2005-45, př. 1, tabulka 1a;

·          schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v souvislosti s převedením 25 území obcí z území kraje Vysočina k území Jihomoravského kraje ve znění materiálu RK-28-2005-45, př. 1;

·          neschválit předložené žádostí obcí a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti odkanalizování ve znění materiálu RK-28-2005-45, př. 1, tabulka 1b.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 13. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2005-45.doc, RK-28-2005-45, př. 1, RK-28-2005-45, př. 2, RK-28-2005-45, př. 3

 

48. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005

Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2005. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 24/2005 – 27/2005 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 6/2005, které se bude konat dne 20. 9. 2005.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2005
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých od počátku volebního období do 31. 7. 2005
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
 5. Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
 6. Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
 7. Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
 8. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 9. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 10. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny
 11. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
 12. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005
 13. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje
 14. Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005
 15. Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
 17. Výkup pozemku v k. ú. a obci Přibyslav
 18. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Studnice
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín
 21. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Třešť
 22. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Slavíkov u Chotěboře a obci Slavíkov
 23. Prodej pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Rynárec
 26. Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků
 27. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bučovice
 28. Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
 29. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pořežín, k. ú. Velká Losenice a obci Velká Losenice
 30. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav
 31. Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem, změna usnesení
 32. Převod správy nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 33. Návrh budoucích majetkových převodů silnic v České Bělé
 34. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 35. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 36. Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
 37. Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků
 38. Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků
 39. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 40. Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP
 41. Smlouva o spolupráci krajů
 42. Schválení rozpočtové změny v rámci zvláštního účtu Technická pomoc SROP
 43. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina
 44. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006
 45. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva
 46. Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"
 47. Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách
 48. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
 49. Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část
 50. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
 51. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity
 52. Podpora převodu vzdělávacích činností
 53. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
 54. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005
 55. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214
 56. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
 57. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji
 58. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. Stupně
 59. Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích
 60. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
 62. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
 63. Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním trhu
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005
 65. Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
 66. Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče
 67. Žádost obce Křižánky o přidělení dotace
 68. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
 69. FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy
 70. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005
 71. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006
 72. FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006
 73. Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti
 74. Rozprava členů zastupitelstva

 

50. Rozprava

V rámci rozpravy rada kraje hovořila o požadavku kanceláře Asociace krajů ČR ohledně stanoviska kraje k formě svého zastoupení v Bruselu.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 28/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 9. 2005, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2005 dne 6. 9. 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.9.2005 / 12.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze