Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2005

17. červen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 17. června 2005

 

Přítomni:

Dopravní komise:

-         Ing. František Bradáč

-         Mgr. Jaromír Brychta (místopředseda)

-         Radek Číhal

-         Ing. Václav Dipold

-         Stanislav Jirků

-         Ing. Václav Kodet (předseda)

-         Ing. Karel Špaček

-         Ing. Pavel Šustr

-         Ing. Ladislav Staněk (tajemník)

Hosté:

-         Mgr. Petr Kolář (odbor majetkový)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku – pořadníku investičních akcí a souvislých oprav před jeho uzavřením za rok 2005 ke stanovení přílohy D-2, M-4 rozpočtu roku 2006;

3.       Projednání a ohodnocení kritéria bodu 8 – jiný vliv pořadníku investičních akcí a souvislých oprav k doporučení radě kraje;

4.       Informace k stavu řešení a připravovanému návrhu do rady kraje prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství ke zlepšení stavu silniční sítě kraje Vysočina (vyřazení silnic ze silniční sítě, zvýšení počtu neudržovaných silnic v rámci zimní údržby a nepřebírání místních komunikací);

5.       Projednání jiných požadavků měst a obcí (Skorotice, Strážek, Třešť);

6.       Diskuse, různé;

7.       Závěr.

 

1.       Zahájení

V. Kodet, předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina (dále jen DK), zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda pozval přítomné k účasti na Semináři k hospodaření SÚS, který se koná dnes v 10:00 hod., v Kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina.

Předseda shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

2.       Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav před jeho uzavřením za rok 2005 ke stanovení přílohy D-2, M-4 rozpočtu roku 2006

Členové DK obdrželi elektronickou poštou žádost města Třebíč, o řešení stavebního stavu křižovatky silnice II/351 ul. Hrotovická a silnice II/360 Spojovací, která by měla být křižovatkou okružní a součástí obchvatu města Třebíč. P. Kolář konstatoval, že jde o špatný stav, ale dle jeho názoru je to otázka řešení dopravy ve vlastním městě. K. Špaček uvedl, že jde o komplex problémů, které již řeší ŘSD. Stanovisko ODSH a MO je zařadit výše uvedenou akci do pořadníku.

V. Kodet komentoval připravovaný materiál do Rady kraje Vysočina, který se týká problematiky pořadníku investičních akcí a souvislých oprav. V této souvislosti, doporučil křižovatku v Třebíči k zařazení do zásobníku investičních akcí.

Členové DK obdrželi v papírové podobě přímo na jednání žádost města Brtnice o rekonstrukci silnice II/405 (úsek průtahu městem Brtnice). V. Kodet stručně komentoval tuto žádost. S. Jirků podal vysvětlující komentář k situaci v Brtnici. K této problematice se rozvinula diskuse, na základě které byl obchvat města Brtnice zařazen do zásobníku akcí.

 

Usnesení 013/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina zařadit řešení stavebního stavu křižovatky silnice II/351 ul. Hrotovická a silnice II/360 Spojovací a rekonstrukci silnice II/405 (úsek průtahu městem Brtnice) do zásobníku investičních akcí.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

3.       Projednání a ohodnocení kritéria bodu 8 – jiný vliv pořadníku investičních akcí a souvislých oprav k doporučení radě kraje

V. Kodet shrnul dosavadní situaci v této problematice. Odbor majetkový dle zpracovaného materiálu, doporučuje Radě kraje vysočina usnesení, které předseda DK citoval. P. Kolář podal vysvětlující komentář k této problematice.

V této souvislosti se rozvinula krátká diskuse k bodování akcí – problém se zohledněním a bodováním životního prostředí u některých akcí (problematika záporných čísel).

 

Usnesení 014/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vzít na vědomí „Pořadník investičních akcí“ a „Pořadník oprav“ na silniční síti kraje Vysočina,

a uložit

·         odboru majetkovému na základě pořadníku investičních akcí a úrovni přípravy stávajících akcí, zpracovat a předložit návrh „střednědobého investičního plánu“ jako podklad pro rozpočet kraje

·         odboru dopravy a silničního hospodářství na základě pořadníku oprav zpracovat a předložit plán oprav v roce 2006 jako podklad pro přílohu rozpočtu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

4.       Informace k stavu řešení a připravovanému návrhu do rady kraje prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství ke zlepšení stavu silniční sítě kraje Vysočina (vyřazení silnic ze silniční sítě, zvýšení počtu neudržovaných silnic v rámci zimní údržby a nepřebírání místních komunikací)

V. Kodet spolu s L. Staňkem podali stručný komentář ke stavu řešení a připravovanému návrhu do rady kraje prostřednictvím ODSH ke zlepšení stavu silniční sítě kraje Vysočina.

V. Kodel informoval o problematice vyřazení silnic ze silniční sítě (pokud dojde k vyřazení, bude stanoven budoucí výhled) a k problematice SÚS a jejich uspořádání podle bývalých okresů (nesrovnalosti s např.: odlišným vedením účetnictví).

 

5.       Projednání jiných požadavků měst a obcí (Skorotice, Strážek, Třešť)

Podkladové materiály pro tento bod jednání byly členům DK rozeslány elektronickou poštou s dostatečným časovým předstihem. L. Staněk podal vysvětlující komentář k jednotlivým požadavkům obcí.

 

Obec Skorotice – převod místní komunikace do silniční sítě kraje Vysočina.

Stanovisko ODSH a OM – obec Skorotice zaslala vyhlášení záměru bezúplatného převodu MK na kraj Vysočina. Svoji žádost doložila pouze snímkem katastrální mapy. Ostatní podklady potřebné pro posouzení žádosti nebyly doloženy.

ODSH a OM vzhledem k nedostatku finančních prostředků na komunikace ve vlastnictví kraje Vysočina nedoporučuje MK v k. ú. obce Skorotice přijmout tuto MK do silniční sítě a do vlastnictví kraje Vysočina.

 

Usnesení 015/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

nedoporučuje

Radě kraje Vysočina zařadit silnici Obce Skorotice do materiálu, týkajícího se zařazení mezi místní komunikace

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Obec Strážek - žádost o přidělení finančních prostředků na společnou akci s SÚS Žďár nad Sázavou, která se týká padajících kamenů a odvodnění silnice II/389 v obci Strážek.

Stanovisko ODSH a SÚS ZR – je zhotovena projektová dokumentace. Celková oprava je vyčíslena ve výši 200 tis. Kč,-. Dle sdělení SÚS ZR bude oprava prováděna v letošním roce a opravu provede SÚS.

 

Usnesení 016/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina posílit rozpočet SÚS o 200.000,-Kč.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Město Třešť – žádost o provedení údržby zeleně

Stanovisko ODSH – neprovádět údržbu vegetace v průjezdním úseku města.

Usnesení RK  k silniční vegetaci ve městě Třešť č. 0766/20/2005/RK – RK zamítá žádost města Třešť s pokácení stromů v průjezdním úseku silnice II/406 v městě Třešť. Silniční vegetace není součástí ani příslušenstvím průjezdního úseku.

 

Usnesení 017/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

nedoporučuje

Radě kraje Vysočina schválit žádost o zeleň.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Obec Okříšky – žádost obce o zpracování návrhu napojení obce Okříšky a Přibyslavice na výhledovou trasu silnice II/405 Jihlava – Třebíč.

Stanovisko ODSH a OM – zařadit výše uvedenou akci do pořadníku, dále do priorit kraje Vysočina.

DK vzala tuto žádost na vědomí – akce už je zařazena v zásobníku.

 

Obce Kyjov a Bohdalov – žádost o zařazení místní komunikace do silniční sítě silnic II a III. třídy.

Stanovisko OM – vzhledem k omezeným finančním prostředkům na údržbu stávajících silnic II. a III. třídy by dalším převodem místní komunikace do silniční sítě došlo k nárůstu požadavků na údržbu a případné investice. Pokud by bylo zajištěno spojení uvedených obcí stávající silniční sítě, OM nedoporučuje zařazení místní komunikace spojující obec Kyjov s místní částí obce Bohdalov – Chroustov do silniční sítě.

ODSH souhlasí se stanoviskem OM.

 

Usnesení 018/03/2005/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

nedoporučuje

Radě kraje Vysočina zařazení místní komunikace spojující obec Kyjov s místní částí obce Bohdalov-Chroustov mezi silnice II. nebo III. třídy.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

L. Staněk dále stručně komentoval upozornění manželů Waníčkových na špatný technický stav silnice II/388 v obci Vír.

DK se připojila ke stanovisku ODSH a SÚS ZR, dle kterého byla oprava komunikace provedena v roce 2002 a nelze konstatovat, že by se situace v tomto úseku zhoršila.

Z bodového ohodnocení v pořadníku vyplývá, že z hlediska stavebního stavu a dopravního významu není prioritní akcí kraje.

 

6.       Diskuse, různé

V. Kodet informoval o výběrovém řízení na obnovu silnic I. tříd – vyhráli SÚS kraje Vysočina.

J. Brychta byl vyzván dopravci v kraji Vysočina, v zastoupení generálním ředitelem Ing. Richardem Latislavem (spol ZDAR a. s), aby přednesl apel dopravců na společné jednání o dopravní obslužnosti v kraji Vysočina a přidělování finančních prostředků jednotlivým okresům. Toto jednání by mělo proběhnout na úrovni Rady kraje Vysočina, dopravci a DK. DK podpořila jednání tohoto typu, s tím že by bylo vhodné doručit k rukám V. Kodeta písemnou žádost, na základě které by došlo k dalšímu řešení situace.

V. Kodet přislíbil konzultaci této problematiky s Radou kraje Vysočina, poté bude DK informovat o dalším vývoji.

Dále byl diskutován stav silničních komunikací v Jihlavě a označování turistických cílů pomocí hnědých, informačních cedulí na dálnici D1

Členové DK poděkovali ODSH, OM a K. Špačkovi za přípravu materiálů pro jednání

 

7.       Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání dopravní komise č. 4/2005 byl stanoven na 9. září 2005 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Ing. Václav Kodet v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 17. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 24. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.9.2005 / 6.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze