Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

24. srpen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 24. srpna 2005

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Vladimír Hink;

·        Jaroslav Hulák (místopředseda);

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. Tomáš Křišťan;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Anna Krištofová (tajemnice).

Hosté:

·        Ing. František Dohnal (1. náměstek hejtman);

·        Ing. Václav Kodet (radní kraje Vysočina);

·        Ing. Zdeněk Navrkal (ODSH);

·        RNDr. Ing. Martin Černý, MBA (ORR).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení (9:00);

2.      Termíny jednání finančního výboru;

3.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

4.      Vyúčtování členského příspěvku Vysočina RRAV za rok 2004

(RNDr. Ing. Martin Černý, MBA);

5.      Dopravní dostupnost a čerpání za rok 2005

(Ing. Václav Kodet);

6.      Informace o přípravě kontroly ZZS

(PhDr. Zdeněk Dobrý);

7.      Diskuse, různé;

8.      Návštěva domovu důchodců (11:00 – 12:00);

9.      Návštěva denního stacionáře Astra (12:00 – 12:30);

10.  Oběd + prohlídka města (12:30 – 14:30);

11.  Návštěva domu s pečovatelskou službou (14:30 – 15:00);

12.  Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Tomáš Křišťan přivítal přítomné v Humpolci a nastínil přítomným harmonogram návštěv zařízení sociální péče.

Na zasedání finančního výboru zavítal Ing. Jiří Kučera, starosta města Humpolce. Přivítal všechny přítomné a popřál jim úspěšné jednání.

Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl program zasedání – navrhl, aby bylo pořadí projednání některých bodů programu změněno dle časových možností účasti Ing. Václava Kodeta. Tento návrh byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předseda přistoupil ke kontrole úkolů z minulého jednání finančního výboru. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny – vyjma usnesení č. 010/04/2005/FV. PhDr. Zdeněk Dobrý konkretizoval na žádost odboru sociálních věcí a zdravotnictví požadovaný materiál: „Analýza sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina – studie k přípravě Zdravotního plánu kraje“ (vypracováno Institutem zdravotní politiky a ekonomiky (leden 2005).

Rozvinula se diskuse o problematice vypořádávání pozemků pod komunikacemi.

 

2. Termíny jednání finančního výboru

Předseda vyzval členy výboru, aby si stanovili termíny jednání finančního výboru až do konce roku 2005. Byly stanoveny následující termíny:

·        středa 21. 9. 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 3.15);

·        středa 26. 10. 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21);

·        středa 30. 11. 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21);

·        středa 14. 12. 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova C, zasedací místnost 1.21).

 

5. Dopravní dostupnost a čerpání za rok 2005

Již před minulým zasedáním obdrželi členové výboru podkladové materiály „Financování veřejné linkové dopravy“ a „Financování drážních dopravců“.

Ing. Václav Kodet navázal na tyto materiály. Pohovořil o komunikaci a spolupráci s autobusovými a drážními dopravci, platné legislativě (u drážních dopravců je nová vyhláška o vykazování ztráty), jízdních řádech, financování vykazovaných ztrát.

Ing. Zdeněk Navrkal podrobněji popsal čerpání za I. pololetí u autobusové i drážní dopravy. Pohovořil o problematice žákovského jízdného (nejsou dosud uzavřeny smlouvy s drážními dopravci, popsal komunikaci s Ministerstvem dopravy ČR v této oblasti).

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        jak se zdražení pohonných hmot odrazí na financích pro rok 2006;

·        vykazování ztráty drážní dopravy;

·        práce na rozpočtu na rok 2006 (první predikce Ministerstva financí ČR již kraj obdržel – to počítá s mírným poklesem příjmů);

·        problematika zdražování jízdného (je regulováno Ministerstvem dopravy ČR – existuje maximální cena);

·        jak má kraj možnost ovlivnit jízdní řády (do jízdních řádů drážní dopravy nemůže kraj zasáhnout, pouze jsou zástupci kraje přizváni k projednání, jízdní řády autobusové dopravy kraj schvaluje, zda-li jsou v souladu s platnou legislativou)

·        návaznost autobusové i drážní dopravy.

Ing. Zdeněk Navrkal sdělil, že finanční kontrola u dopravců spadá kompetenčně do gesce Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Požádal proto členy výboru o spolupráci. Členové finančního výboru konstatovali, že nejprve by měla diskuse o charakteru kontrol a kontrolních skupin proběhnout v rámci úřadu, poté by měly být varianty předloženy finančnímu výboru a ten se tím bude na nejbližším zasedání zabývat.

 

Úkol:

Tlumočit problematiku finanční kontroly u dopravců na jednání rady kraje.

Odpovědnost: Jaroslav Hulák

Termín: na nejbližším jednání rady kraje

 

3. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi s předstihem tyto podkladové materiály:

·        Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 7. 6. 2005 – 31. 7. 2005;

·        Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2005 – 16. 8. 2005;

·        Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2005;

·        Harmonogram projednání rozpočtu na rok 2006.

Ing. Anna Krištofová okomentovala plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2005. Zmínila možnou restrikci na jednotlivých kapitolách. Dále pohovořila o saldu příjmů a výdajů, uvedla, že kontokorentní úvěr zatím nemusel být použit. Komentovala čerpání jednotlivých kapitol.

Rozvinula se diskuse k vývoji daňových příjmů a čerpání jednotlivých kapitol.

Ing. František Dohnal pohovořil o problematice dopravní obslužnosti na hranicích kraje Vysočina.

Ing. Anna Krištofová podala informaci o aktuální situaci ve věci zhodnocování volných finančních prostředků – byla zvolena cesta třetího zhodnocovatele (investiční horizont do konce roku 2006). Pohovořila o vypsání, průběhu a výsledcích výběrového řízení – závěry budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje ke schválení. Zhodnocovaná částka bude činit 40 milionů Kč (odebráno ze správy Komerční banky, a. s.).

Ing. Anna Krištofová pohovořila o harmonogramu projednání rozpočtu na rok 2006.

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz, které akce z přílohy rozpočtu M1 již byly realizovány – v této souvislosti navrhl dopsat poznámky o realizaci přímo do přílohy (ÚKOL PRO TAJEMNICI VÝBORU). Dále se dotázal na odvod za porušení rozpočtové kázně (bylo vysvětleno RNDr. Ing. Martinem Černým, MBA) a kontokorentní úvěr Nemocnice Havlíčkův Brod (bylo vysvětleno Ing. Františkem Dohnalem).

Ing. Anna Krištofová seznámila přítomné s připravovaným materiálem „Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny“, který bude předložen radě a zastupitelstvu kraje ke schválení. Finanční výbor nevznesl k tomuto materiálu žádné připomínky.

Ing. Bohumil Kotlán vznesl dotaz na aktuální zadluženost kraje. Ing. Anna Krištofová konstatovala, že dluhová služba je nulová.

Vladimír Hink otevřel diskusi k penzijnímu připojištění zaměstnanců.

 

Usnesení 013/05/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

harmonogram projednání rozpočtu na rok 2006 a

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4. Vyúčtování členského příspěvku Vysočina RRAV za rok 2004

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Výkaz protiplnění za členský příspěvek kraje Vysočina v roce 2004“. RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, tento materiál okomentoval.

            Rozvinula se rozsáhlá diskuse k činnosti RRAV. Byla kritizována malá průhlednost vynaložených příspěvků a efekt některých služeb. Zmínila se rovněž vydatná pomoc RRAV především pro malé obce.

 

Usnesení 014/05/2005/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

vyúčtování členského příspěvku RRAV za rok 2004 a

doporučuje

radě kraje vytvoření pracovní skupiny pro projednávání další činnosti RRAV a dále žádá odbor regionálního rozvoje o přípravu materiálu o budoucí činnosti RRAV pro další jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (variantní řešení + stanovisko odboru regionálního rozvoje).

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6. Informace o přípravě kontroly ZZS

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Pravidla kontrolní činnosti výborů“.

PhDr. Zdeněk Dobrý rozdal členům výboru přímo na jednání materiál „Příprava kontroly ZZS“, který obsahoval program kontroly hospodaření ZZS, příspěvkové organizace kraje Vysočina.

 

Usnesení č. 015/05/2005/FV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

podkladový materiál „Příprava kontroly ZZS“ zpracovaný PhDr. Zdeňkem Dobrým,

stanovuje

předmět kontroly:                     kontrola hospodaření ZZS kraje Vysočina, příspěvkové organizace

kontrolovanou osobu:               ZZS kraje Vysočina, příspěvková organizace

termín kontroly:                        září až listopad 2005

složení kontrolní skupiny:          PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Bohumil Kotlán, Ing. Zbyněk Pípal, Ing. Tomáš Křišťan

vedoucí kontrolní skupiny:        PhDr. Zdeněk Dobrý

ukládá

·        předsedovi kontrolní skupiny dále postupovat dle „Pravidel kontrolní činnosti výborů“

·        předložit Finančnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina protokol o provedené kontrole hospodaření ZZS kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na zasedání výboru v listopadu 2005.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

7. Diskuse, různé

Diskuse probíhala průběžně u jednotlivých bodů programu.

 

8. – 11.            Návštěva domovu důchodců

Návštěva domu s pečovatelskou službou

Návštěva denního stacionáře Astra

Oběd + prohlídka města

 

12. Závěr

            Předseda výboru poděkoval hostiteli za poskytnuté zázemí, všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání finančního výboru č. 6/2005 byl stanoven na středu 21. září 2005 od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost č. 3.15).

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 24. 8. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 31. 8. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.9.2005 / 1.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze