Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání komise cestovního ruchu

11. prosinec 2001
 

 
 

4. zasedání komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

konaného dne 11. 12. 2001

 

 

Přítomno:    8 členů komise viz. presenční listina

                   Tajemnice a tři členové komise omluveni

 

 

Program:        1. Zahájení

2. Koncepce veletrhu (účast kraje Vysočina na veletrzích)

                        3. Státní fond dopravní infrastruktury – podpora cyklistické dopravy

                        4. Fond rozvoje kraje Vysočina

                        5. Podpora rozvoje a budování sportovních areálů

                        6. Různé, rozhodnutí o termínu dalšího zasedání

                        7. Prohlídka prostor Informačního centra a CK Santiny Tour

 

 

1.      Zahájení

Čtvrté zasedání komise zahájila Ing. Zvěřinová, přivítala členy v prostorách Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou, dále krátce pohovořila o IC a CK Santini tour. Slova se ujala předsedkyně komise cestovního ruchu, která omluvila neúčast tří členů komise a tajemnice komise Ivany Mahelové. Podala návrh programu zasedání, který byl přijat bez připomínek.

 

 

2.      Koncepce veletrhu (účast kraje Vysočina na veletrzích)

K tomuto bodu podala několik vysvětlujících informací Ing. Fischerová, ta pohovořila o veletrzích, (materiál viz. příloha, který členové komise obdrželi na začátku zasedání) na které by odbor regionální rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina měl prezentovat kraj. V souvislosti s tímto bodem programu předsedkyně vysvětlila, jakým způsobem se budou předávat informace obcím a informačním centrům. Členové diskutovali o tom jaké materiály a v jakém množství budou distribuovány na jednotlivých veletrzích. Předsedkyně ujistila členy komise, jménem odboru regionálního rozvoje, že včas budou všichni informováni. Předsedkyně demonstrovala návrh podoby stánku na veletrhu Regiontour.

Během diskuse ke koncepci veletrhů padl dotaz, jak bude na veletrhu Regiontour probíhat prezentace jednotlivých oblastí. Předsedkyně vysvětlila, že by měly být propagační materiály rozděleny po stávajících okresech. Dále nastala debata na téma počtu výtisků propagačních materiálů a jejich kvalita.

 

Usnesení č 003/04/01/KCr

Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

schvaluje

účast kraje Vysočina na veletrzích  v roce 2002 v předloženém rozsahu

 

Předsedkyně podala informaci, že Česká centrála cestovního ruchu bude umožňovat regionům, aby zdarma do tisku ČCCR dodaly několik informací o regionu.

Předsedkyně přislíbila předat členům kontakt na ČCCR.

Během diskuse k tomuto bodu se předsedkyně zmínila o Regionální rozvojové agentuře. Na okraj  vysvětlila činnost a strukturu agentury. Sdružení hospodářských komor a Sdružení obcí Vysočina založili agenturu. Nyní i kraj Vysočina má zájem přidružit se jako další, třetí zakládající člen.

 

 

3.      Státní fond dopravní infrastruktury – podpora cyklistické dopravy

Předsedkyně podala vysvětlující informace k materiálu, který členové obdrželi na začátku zasedání komise. Ing. Zvěřinová také pohovořila o podpoře cyklostezek městem Žďárem nad Sázavou. Pan Nahodil sdělil, že existuje mapa, kde jsou dokonale vyznačeny cyklostezky. Vznesl dotaz, kde by tato mapa byla k sehnání.

 

Úkol: obstarat výše uvedenou mapu

Zodpovídá: zapisovatelka

 

Poté členové, zastupující jednotlivé okresy, podali informace o cyklotrasách

 

Havlíčkův Brod:          

- Posázavská stezka

- nyní nová stezka Uhelná Příbram, Štoky

 

Žďár nad Sázavou:      

- Posázavská

- Santiniho stezka

- Jeseníky, Znojmo

- Poddoubravská stezka

Na tomto okrese je 16 stezek. A bude se uvažovat o dalších a zlepšení stávajících.

 

Třebíč:                        

- Jihlava, Zlín

V této části kraje nevedou žádné mezinárodní stezky

 

Jihlava:                        

V tomto okrese vedou 3 cyklostezky. Bude se tvořit další asi, 28 km dlouhá – tento projekt dotovala radnice.

 

V diskusi k tomuto tématu se členové shodli, že je třeba zlepšit, prozatím, nedokonalé značení cyklotras a zabránit vandalizmu. K tomuto se vyjádřila předsedkyně, která sdělila, že je velice důležité spolupracovat s Klubem českých turistů, který je ochoten pomoci při zasahování proti ničení značek na cyklotrasách. Dále se diskutovalo o úrovni jednotlivých cyklostezek.

 

Usnesení č 004/04/01/KCr

Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Státním fondu dopravní infrastruktury pro rok 2002

 

 

4.      Fond rozvoje kraje Vysočina

O FRKu pohovořila předsedkyně, je to nástroj k realizaci PRKu. Slouží k vyčíslení a poskytování prostředků na vypisování grantů.

Na uplynulých jednáních komise se členové shodli na několika prioritních projektech.

Ty potom předsedkyně s tajemnicí komise zpracovaly do materiálů, který odevzdaly v termínu  radě kraje Vysočina.

Návrhy projektů (v celkové výši 24 mil. Kč)

-         podpora vzniku organizační struktury CR

-         budování informačního systému

-         budování a zkvalitňování infrastruktury (hlavně cyklotrasy a doprovodné služby na nich)

-         tvorbu produktu a materiálů k výše uvedené infrastruktuře

 

Je to jenom návrh, protože ještě nebyl schválen rozpočet, a proto není zřejmé zda budou tyto prostředky přiděleny.

 

Usnesení 005/04/01/KCr

Komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě rozpočtu na rok 2002 na Fond rozvoje kraje

 

 

5.      Podpora rozvoje a budování sportovních areálů

Ing. Zvěřinová pohovořila o zasedání komise cestovního ruchu při svazu měst a obcí, které se konalo v Železné Rudě. Na tomto zasedání se diskutovalo hlavně financování  a podpora rozvoje dobudování sportovních areálů, kde je zajištěno sjezdové lyžování. Protože je cílem udržet v těchto areálech turisty více jak 3 dny je potřeba zajistit sníh, hlavně v nejistých klimatických podmínkách. Proto se uvažuje o nákupu sněžných děl. Zde jsou ale stanoveny podmínky, které musí provozovatel splňovat. Tento projekt bude financován z Ministerstva pro místní rozvoj. Na toto téma nastala debata.

 

 

6.      Různé, rozhodnutí o termínu dalšího zasedání

Členové se shodli, že by se do budoucna měl zlepšit servis posílání zápisů a informací týkajících se komise. Členové sdělili zapisovatelce, chybějící materiály

 

Úkol: zajistit doplnění chybějících materiálů, zápisů

Zodpovídá: zapisovatelka

 

Předsedkyně poděkovala členům za hojnou účast, Ing. Zvěřinové poděkovala za prostory, ve kterých bylo umožněno zasedání. Termín dalšího zasedání komise byl po dohodě stanoven na 11. 1. 2002 ve 13:00 hodin v rámci veletrhu Regiontour v Brně.

 

 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Fischerová Jana, CSc.

                                                                       předsedkyně komise cestovního ruchu

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2002 / 16.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze