Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 3. zasedání komise cestovního ruchu

30. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

konaného dne 30. října 2001

 

 

Přítomni:

-         8 členů komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina – viz. prezenční listina

-         RNDr. Petr Daněk – firma GaREP, spol. s r. o., Brno

-         Ivana Mahelová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení jednání
 2. Informace o schůzce rady kraje s předsedy komisí
 3. Aktualizace Programu rozvoje kraje
 4. Veletrhy a výstavy
 5. Různé
 6. Závěr

 

1. Zahájení  jednání

            Ing. Jana Fischerová, CSc., uvítala přítomné na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě. Konstatovala, že zasedání komise je usnášeníschopné. Přednesla program 3. zasedání, který byl bez připomínek přijat. K zápisu z 2. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Informace o schůzce rady kraje s předsedy komisí

Předsedkyně komise tlumočila postoje a úmysly rady kraje týkající se plánů činnosti komisí. Vyzdvihla především tyto požadavky:

-         více konkretizovat jednotlivé body plánu činnosti – věcně i časově

-         stanovit priority komise

-         vynechat v plánu činnosti obecné úkoly

-         zdůraznit výsledek činnosti komise

Dále vyjádřila své poznatky a závěry z výše zmíněného setkání.

 

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            Podkladové materiály k tomuto bodu programu byly členům komise s předstihem rozeslány. K této problematice pohovořil RNDr. Petr Daněk, zástupce firmy GaREP Brno. Otevřel diskusi k dalším připomínkám k PROFILU a SWOT analýze PRKu. Členové komise vyjádřili souhlas se strukturou hlavních a dílčích cílů PRKu. Stanovili důraz především na vzdělávání a přípravu lidských zdrojů.

Dále se diskutovalo o pravidlech, podmínkách a kritériích výběru pro grantové programy. Členové komisi vyzdvihli nutnost spolupráce s mikroregiony v kraji. Dále vyjádřili podporu propagaci kraje Vysočina, podporu budování turistické infrastruktury. Členové komise dále diskutovali o významu a přínosu Fondu rozvoje kraje a čerpání z tohoto fondu, sestavili požadavek na čerpání financí pro rok 2002. Členové komise vyjádřili plnou podporu pro vytvoření fondu na podporu cestovního ruchu v minimální výši 5 milionů Kč na rok 2001.

            Na základě diskuse byly stanoveny priority rozvoje kraje takto:

   • Veletrhy a tvorba materiálů
   • Vzdělávání
   • Podpora koncepce
   • Podpora budování turistické infrastruktury

 

 

4. Veletrhy a výstavy

            Ivana Mahelová, tajemnice komise, informovala přítomné o termínech nejbližších tuzemských i zahraničních veletrhů a výstav, jejich charakteru, významu, zastoupení kraje Vysočina, spoluúčasti komerčních subjektů.

            Členové komise si vzájemně vyměnili své dosavadní zkušenosti z praxe.

 

 

5. Různé

                Bez rozsáhlejší diskuse.

 

6. Závěr

            Na závěr poděkovala předsedkyně komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc. všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určila na úterý 11. 12. 2001 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu  v Žďáru nad Sázavou.

 

 

    Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

předsedkyně komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 30.10.2001 Kateřina Nedvědová.

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2002 / 16.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze