Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 26/2005

23. srpen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2005, které se konalo dne 23. 8. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2005

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 8. 2005.

Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana F. Dohnal a omluvil nepřítomnost M. Vystrčila M. Matějkové.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2005

2.       Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

3.       Stavební záměr "SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - zřízení učeben", návrh na provedení rozpočtového opatření

4.       Výkupy pozemků pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků

5.       Výstavba zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice

6.       Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic

7.       Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázka na stavební práce na provedení stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"

8.       Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

9.       Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná

10.   Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

11.   Převody nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice

12.   Prodej stavby komunikace v k. ú. a obci Želetava

13.   Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SÚS Jihlava - garáže Telč"

14.   Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov

15.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice

16.   Návrh na rozpočtové opatření - Hrad Roštejn - domácí čistírna odpadních vod (DČOV)

17.   Příprava stavby "I/19 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, komunikace"

18.   Rekonstrukce místní komunikace na pozemku kraje v k. ú. Mrákotín u Telče

19.   Zakázka kraje "Rekonstrukce komunikace III/0024 - Malý Beranov" - výběr dodavatele stavebních prací

20.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - Speciální školy Chotěboř - opravy v budově školy

21.   Změny v rejstříku škol a školských zařízení

22.   Podpora převodu vzdělávacích činností

23.   Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005

24.   Podpora telentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina - zakázka kraje Vysočina

25.   Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ

26.   Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

27.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců

28.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005

29.   Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace - Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč, včetně úpravy závazných ukazatelů

30.   Smlouva o připojení k metropolitní síti (MAN)

31.   FOND VYSOČINY - žádost obce Věžnice o prodloužení termínu realizace projektu

32.   Smlouva o zpracování osobních údajů při administraci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko 2004 - 2006

33.   Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP

34.   FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005

35.   Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise

36.   Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise

37.   Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina

38.   Smlouvě o výpůjčce - ovládání vstupních závor do areálu kraje Vysočina z ulice Ke Skalce

39.   Návrh rozpočtového opatření - likvidace nepotřebných skladových zásob u organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

40.   Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod

41.   Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Jihlava

42.   Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

43.   Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků

44.   Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

45.   Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků

46.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po záplavách - SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Třebíč"

47.   Návrh na poskytnutí dotace

48.   Návrh na udělení ceny

49.   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23100342 o poskytnutí podpory a návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 o doplatek dotace ze SFŽP

50.   Žádost obce Křižánky o přidělení dotace

51.   Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory pro jednání rady kraje č. 26/2005 dne 23. 8. 2005 zpracoval: E. Navrátilová předkládá: P. Hájek Popis problému: V rámci grantového programu "Krajina Vysočiny 2004" byla mezi krajem V

52.   FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

53.   FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy

54.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

55.   Navýšení počtu zaměstnanců

56.   Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2005

57.   Rozprava členů rady

Usnesení 1056/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2005 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

02. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1057/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor v budově Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-02.doc

 

03. Stavební záměr "SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - zřízení učeben", návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh zmíněného stavebního záměru ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1058/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

stavební záměr na akci "SOŠ a SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - zřízení učeben" dle materiálu RK-26-2005-03, př. 1 a

ukládá

odboru majetkovému pokračovat v přípravě akce v rámci schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-03.doc, RK-26-2005-03, př. 1

 

04. Výkupy pozemků pro stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat", změna usnesení 0196/03/2005/ZK a rozšíření rozsahu vykupovaných pozemků

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na převod pozemků pro stavbu silnice do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1059/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          změnit usnesení 0196/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 tak, že bude doplněno o následující text:

zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 693/15 o výměře 250 m2 v k. ú. Rudolec od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek:

-          nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let ode dne jejich nabytí jako pozemky pod komunikací;

-          pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu této nemovitosti zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;

-          nedodržení těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem a to ke dni bezúplatného převodu;

·          schválit nabytí pozemků pro stavbu silnice"II/353 Bohdalov - obchvat" v rozsahu dle materiálu RK-26-2005-04, př. 1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50,- Kč/ m2 a cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo bezúplatným převodem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-04.doc, RK-26-2005-04, př. 1

 

05. Výstavba zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou zastávkového pruhu na pozemku v k. ú. Bolíkovice a obci Babice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1060/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s výstavbou zastávkového pruhu na pozemku par. č. 221/2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-05.doc

 

06. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vzájemného darování pozemků mezi krajem Vysočina a obcí Babice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1061/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování pozemku par. č. 577/22 - ostatní plocha, jiné plochy o výměře 19 m2 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice do vlastnictví obce Babice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          darování pozemku par. č. 577/22 - ostatní plocha, jiné plochy o výměře 19 m2 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 do vlastnictví obce Babice;

·          přijetí daru pozemku par. č. 577/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 32 m2 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice vytvořeného geometrickým plánem č. 106-9562/2005 od obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-06.doc

 

07. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázka na stavební práce na provedení stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1062/26/2005/RK

Rada kraje

rozhodla

o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336" uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o. se sídlem České Budějovice, Pražská čp. 495, PSČ 370 04 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-07.doc

 

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrženém o majetkoprávním vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1063/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zveřejnění záměru prodat dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemek par. č. 3061 - ostatní plocha, silnice o výměře 487 m2 v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice;

·          zveřejnění záměru darovat dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemky par. č. 3027/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 3029/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 3029/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 3029/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 a par. č. 3029/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice;

·          zahájení jednání s obcí Zvěrkovice o přijetí daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3011/3 - ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 3011/4 - ostatní komunikace o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 - ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 3011/6 - ostatní komunikace o výměře 481 m2, par. č. 3011/7 - ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 3011/9 - ostatní komunikace o výměře 193 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnictví kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          darování dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3027/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 3029/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2, par. č. 3029/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2, par. č. 3029/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, par. č. 3029/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 a par. č. 3029/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvěrkovice;

·          přijetí daru dle geometrického plánu č. 116-9833/2005 pozemků par. č. 3011/3 - ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 3011/4 - ostatní komunikace o výměře 464 m2, par. č. 3011/5 - ostatní komunikace o výměře 46 m2, par. č. 3011/6 - ostatní komunikace o výměře 481 m2, par. č. 3011/7 - ostatní komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 3011/9 - ostatní komunikace o výměře 193 m2, vše v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, z vlastnictví obce Zvěrkovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-08.doc

 

09. Darování pozemku v k. ú. a obci Čelistná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darovat část pozemku v k. ú. a obci Čelistná do vlastnictví obce. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1064/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 683/1 a části pozemku par. č. 683/5 označených dle GPL č. 80-162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m2 v k. ú. a obci Čelistná do vlastnictví obce Čelistná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 683/1 a část pozemku par. č. 683/5 označeného dle GPL č. 80-162/2005 jako pozemek par. č. 683/67 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 406 m2 v k. ú. a obci Čelistná do vlastnictví obce Čelistná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-09.doc

 

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1065/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-26-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-10.doc, RK-26-2005-10, př. 1

 

11. Převody nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navržených převodech nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1066/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zahájení jednání s Horáckým autodružstvem, Velké Meziříčí o prodeji pozemků včetně staveb zpevněných ploch dle materiálu RK-26-2005-11, př. 4 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Horáckého autodružstva, Velké Meziříčí;

·          zahájení jednání s městem Velké Meziříčí o darování pozemků dle materiálu RK-26-2005-11, př. 3 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina;

·          zveřejnění záměru darování stavby tělesa současné silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále tělesa stávající silnice II/360, včetně mostů ev. č. 360-044, ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5621, par. č. 5620/2, par. č. 5620/1, par. č. 5802/9, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr par. č. 5802 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále na pozemku par. č. 2523/8 v k. ú. a obci Oslavice a dále nemovitostí dle materiálu RK-26-2005-11, př. 1 a RK-26-2005-11, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          darování stavby tělesa současné silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství, nacházející se na pozemku par. č. 5710/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále tělesa stávající silnice II/360, včetně mostů ev. č. 360-044, ev. č. 360-045, součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích par. č. 5621, par. č. 5620/2, par. č. 5620/1, par. č. 5802/9, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr par. č. 5802 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ evidence nemovitostí par. č. 5802/1, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí a dále na pozemku par. č. 2523/8 v k. ú. a obci Oslavice a dále nemovitostí dle materiálu RK-26-2005-11, př. 1 a RK-26-2005-11, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

·          přijetí daru pozemků dle materiálu RK-26-2005-11, př. 3 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-11.doc, RK-26-2005-11, př. 1, RK-26-2005-11, př. 2, RK-26-2005-11, př. 3, RK-26-2005-11, př. 4

 

12. Prodej stavby komunikace v k. ú. a obci Želetava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na prodej stavby komunikace v k. ú. a obci Želetava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1067/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat stavbu komunikace na pozemku par. č. 3392/5 v k. ú. a obci Želetava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-12.doc

 

13. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SÚS Jihlava - garáže Telč"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1068/26/2005/RK

Rada kraje

rozhodla

o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SÚS Jihlava - garáže Telč" uchazeči: STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 1, 586 01 Jihlava, a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-13.doc

 

14. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit s žadateli jednání o výkupu pozemků v k. ú. Chvojnov. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1069/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s žadateli o výkupu pozemků zastavěných stavbou silnice III/03415 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov dle materiálu RK-26-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-14.doc, RK-26-2005-14, př. 1

 

15. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Kožichovice do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1070/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s Miloslavem Jičínským o výkupu pozemků par. č. 2512/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2 a par. č. 2512/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 80 m2 do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-15.doc

 

16. Návrh na rozpočtové opatření - Hrad Roštejn - domácí čistírna odpadních vod (DČOV)

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k uvedenému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1071/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zařazení nové akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - vybudování DČOV Roštejn" do přílohy rozpočtu M3 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;

·          rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu schválené akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - oprava studny a úpravna vody Roštejn" (§ 3315 Činnost muzeí a galerií, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, běžné výdaje) o částku 71 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "Muzeum Vysočiny Jihlava - vybudování DČOV Roštejn" (§ 3315 Činnost muzeí a galerií, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, kapitálové výdaje) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-16.doc

 

17. Příprava stavby "I/19 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, komunikace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem udělit zmocnění uvedené projekční firmě za účelem zajištění projednání dokladové části projektové dokumentace na stavební objekty kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1072/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

udělení zmocnění firmě Atelier ALFA spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava zastoupené Ing. Slavomírem Langmajerem v rozsahu dle materiálu RK-26-2005-17, př. 1 pro zajištění projednání dokladové části projektové dokumentace na stavební objekty kraje Vysočina na akci "I/19 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, komunikace".

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-17.doc

 

18. Rekonstrukce místní komunikace na pozemku kraje v k. ú. Mrákotín u Telče

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou rekonstrukce místní komunikace na části pozemku v k. ú. Mrákotín u Telče a schválení zveřejnění záměru darovat místní komunikaci obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1073/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou rekonstrukce místní komunikace na části pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Jihlava;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat místní komunikací zastavěnou část pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín do vlastnictví obce Mrákotín a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování místní komunikací zastavěné části pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín do vlastnictví obce Mrákotín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2006

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-18.doc

 

19. Zakázka kraje "Rekonstrukce komunikace III/0024 - Malý Beranov" - výběr dodavatele stavebních prací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana kraje o zadání této veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1074/26/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na dodavatele stavebních prací na akci "Rekonstrukce komunikace III/0024 - Malý Beranov" firmě COLAS CZ a. s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, zastoupené závodem JIH, Kosovská 10, 586 37 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-19.doc

 

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Speciální školy Chotěboř - opravy v budově školy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s uvedeným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1075/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          realizaci oprav v budově školy v rozsahu navrženém projektovou dokumentací vypracovanou firmou STAVOUNIE stavební a obchodní společnost s. r. o., F.X.Šaldy 79, Chotěboř;

·          zařazení akce "Speciální školy Chotěboř - opravy v budově školy" do přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek (příloha M1, §3114) o částku 1 132 000,-Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.);

bere na vědomí

rozhodnutí náměstka hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavebních prací na akci "Speciální školy Chotěboř - opravy v budově školy" firmě STAVOSPOL, s. r. o., Na Valech 1722, 583 01 Chotěboř.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-20.doc

 

21. Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných změnách v rejstříku škol a školských zařízeních. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1076/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          podání návrhu na vyřazení odloučeného pracoviště, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava Karoliny Světlé 2 na adrese Polná, Žejdlicova 681 z rejstříku škol s účinností od 1. 9. 2005;

·          podání návrhu na výmaz školského zařízení Domova mládeže a vyřazení odloučeného pracoviště na adrese Jihlava, Křížová 12, Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Speciální školy, Jihlava, Husova 54 s účinností od 1. 9. 2005.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce srpna odeslat příslušnému správnímu orgánu

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-21.doc

 

22. Podpora převodu vzdělávacích činností

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1077/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623 o částku 259 tis. Kč;

·          snížení výdajové části rozpočtu kraje v rámci kapitoly Školství § 3421 o částku 259 tis. Kč a zároveň zvýšení položky Dotace obcím z daňových příjmů kraje o tuto částku a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          dotaci městu Humpolec ve výši 181 tis. Kč dle materiálu RK-26-2005-22;

·          dotaci městům a obcím dle materiálu RK-26-2005-22, př. 2 v celkové výši 78 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-22.doc, RK-26-2005-22, př. 1, RK-26-2005-22, př. 2

 

23. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným  rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1078/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o částku 25 812 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2005 dle materiálu RK-26-2005-23;

·          změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 dle materiálu RK-26-2005-23, př. 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpočtu účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-26-2005-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-26-2005-23, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-23.doc, RK-26-2005-23, př. 1, RK-26-2005-23, př. 2, RK-26-2005-23, př. 3

 

24. Podpora telentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina - zakázka kraje Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o záměru vyhlásit veřejné zakázky na podporu talentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vyočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1079/26/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

záměr na vyhlášení veřejných zakázek Podpora talentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina – kategorie žáci a Podpora talentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina – kategorie dorost.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: do 1. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-24.doc, RK-26-2005-24, př. 1, RK-26-2005-24, př. 2

 

25. Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o schválení navrženého složení výběrové komise a jmenování předsedy a místopředsedy komise. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1080/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

složení Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání dle materiálu RK-26-2005-25, př. 1upr1;

jmenuje

PaedDr. Martinu Matějkovou předsedkyní Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů;

Mgr. Hanu Málkovou místopředsedkyní Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

odpovědnost: gestor grantového schématu

termín: do 30 dnů od jednání rady kraje č. 26/2005 zabezpečit jednání Výběrové komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-25.doc, RK-26-2005-25, př. 1

 

26. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout finanční prostředky Základní škole Havlíčkův Brod na realizaci zmíněného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1081/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) ve výši 45 210 Kč o účelovou dotaci MŠMT na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 45 210 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-26.doc

 

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1082/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, ORJ 1900) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí určenou na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců pro rok 2005 v částce 96 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický

termín:srpen 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-27.doc

 

28. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až červenec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1083/26/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2005" dle materiálu RK-26-2005-28, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-28.doc, RK-26-2005-28, př. 1

 

29. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace - Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč, včetně úpravy závazných ukazatelů

K předloženému návrhu rozpočtového opatření, který zpracoval odboru kultury a památkové péče, nebyly vzneseny žádné připomínky. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1084/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci "Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů" a na realizaci projektu "Dokumentace lidových tradic v okresech Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, zejména obrázků na skle (podmaleb) - doplnění jejich aktuální prezentace" v celkové výši 550 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, a § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;

·          změnu závazného ukazatele "Příspěvku na provoz" u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2005 o částku 500 tis. Kč;

·          změnu závazného ukazatele "Příspěvku na provoz" u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2005 o částku 50 tis. Kč.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací - Horáckého divadla Jihlava, Muzea Vysočiny Třebíč

termín: 31. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-29.doc

 

30. Smlouva o připojení k metropolitní síti (MAN)

K předloženému návrhu smlouvy, který zpracoval odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1085/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o připojení k metropolitní síti (MAN) s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-30.doc, RK-26-2005-30, př. 1

 

31. FOND VYSOČINY - žádost obce Věžnice o prodloužení termínu realizace projektu

K návrhu na prodloužení termínu realizace projektu nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1086/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-26-2005-31, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-31.doc, RK-26-2005-31, př. 1, RK-26-2005-31, př. 2

 

32. Smlouva o zpracování osobních údajů při administraci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko 2004 - 2006

Z. Ganzwohlová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady, předložila radě kraje návrh smlouvy o zpracování osobních údajů ke schválení. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1087/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů při administraci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, ve znění materiálu RK-26-2005-32, př. 1.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-32.doc, RK-26-2005-32, př. 1

 

33. Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů podpořených ze SROP, schválení poskytnutí spolufinancování projektům z 1. kola SROP

Z. Ganzwohlová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady, informovala radu kraje o návrhu smlouvy o spolufinancování projektu SROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1088/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit vzor Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 dle materiálu RK-26-2005-33, př. 1;

·          rozhodnout o poskytnutí finanční podpory za podmínek uvedených ve vzoru Smlouvy o spolufinancování pro projekty podané do Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 - 2006 v podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu a to ve výši:

1)    398 371,- Kč obci Bratřice na projekt Turistická ubytovna Bratřice (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0008);

2)    1 563 765,- Kč Městu Bystřici nad Pernštejnem na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);

·          schválit převod finančních prostředků ve výši 398 371,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu, podopatření 4.2.2. SROP.

odpovědnost: odd. Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-33.doc, RK-26-2005-33, př. 1, RK-26-2005-33, př. 2, RK-26-2005-33, př. 3, RK-26-2005-33, př. 4, RK-26-2005-33, př. 5, RK-26-2005-33, př. 6

 

34. FOND VYSOČINY - Grantový program na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny - ROZVOJ VESNICE 2005

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem výše uvedeného grantového programu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1089/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "ROZVOJ VESNICE 2005" na obnovu a rozvoj místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny dle materiálu RK-26-2005-34, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-34.doc, RK-26-2005-34, př. 1

 

38. Smlouvě o výpůjčce - ovládání vstupních závor do areálu kraje Vysočina z ulice Ke Skalce

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh smlouvy o výpůjčce ke schválení. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1090/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-26-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: do 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-38.doc, RK-26-2005-38, př. 1

 

35. Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1091/26/2005/RK

Rada kraje

deleguje

MUDr. Miroslava Havlíka a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Ing. Vladimíra Novotného a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Ultrazvukový diagnostický přístroj" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 16. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-35.doc

 

36. Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1092/26/2005/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Vladimíra Novotného a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Mgr. Jaromíra Brychtu a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Ultrazvukový přístroj vyšší kategorie" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

deleguje

Ing. Vladimíra Novotného a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Mgr. Jaromíra Brychtu a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Skiaskopicko - skiagrafický komplet" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,

termín: 11. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-36.doc

 

37. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje informace k záměru pronajmout nebytové prostory v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizace, za účelem provozování invazivní kardiologie. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1093/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 342,52 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově diagnostického pavilonu v Jihlavě, Vrchlického 59 - objekt na par. č. 4380/22 v obci a katastrálním území Jihlava, pro provozování nestátního zdravotnického zařízení za účelem provozování invazivní kardiologie za podmínek dle materiálu RK-26-2005-37, pro Kardiocentrum Vysočina CZ, a. s., Náměstí Čsl. Armády 26, Hluboká nad Vltavou.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-37.doc

 

39. Návrh rozpočtového opatření - likvidace nepotřebných skladových zásob u organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1094/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2005 o příjmy z prodeje nepotřebných skladových zásob v celkové výši 72,8 tis. Kč dle materiálu RK-26-2005-39, př. 1;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2005, kapitoly Doprava, § 2212 v celkové výši 72,8 tis. Kč s určením k posílení příspěvku na provoz u správ a údržeb silnic zřizovaných krajem a k úhradě výdajů vzniklých s likvidací nepotřebných skladových zásob v rozpisu dle materiálu RK-26-2005-39, př. 1;

·          změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u správ a údržeb silnic zřizovaných krajem dle materiálu RK-26-2005-39, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně realizovaných příjmů z prodeje nepotřebných skladových zásob s povinností dodržet účelovost dle materiálu RK-26-2005-39, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitelé SÚS

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-39.doc, RK-26-2005-39, př. 1

 

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1095/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-26-2005-40.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-40.doc

 

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Jihlava

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1096/26/2005/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Jihlava, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-26-2005-41.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 15. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-41.doc

 

42. Návrhy na změny zřizovacích listin Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s navrženými změnami zřizovacích listin zmíněných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1097/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-26-2005-42, př. 1;

·          dodatek č. 42 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, dle materiálu RK-26-2005-42, př. 2;

·          dodatek č. 96 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, dle materiálu RK-26-2005-42, př. 3;

·          dodatek č. 86 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle materiálu RK-26-2005-42, př. 4;

·          dodatek č. 131 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-26-2005-42, př. 5.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 1. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-42.doc, RK-26-2005-42, př. 1, RK-26-2005-42, př. 2, RK-26-2005-42, př. 3, RK-26-2005-42, př. 4, RK-26-2005-42, př. 5

 

43. Žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost obce Strážek o přidělení finančních prostředků na odvodnění silnice II/389 v obci. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1098/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost Obce Strážek o poskytnutí finanční dotace ve výši 200 tis. Kč z důvodu nesplnění kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky, která byla schválena usnesením č. 130/06/2002/ZK dne 24. 9. 2002.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad Sázavou

termín: do 30. 10. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-43.doc, RK-26-2005-43, př. 1

 

44. Návrh na stanovení platu ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém návrhu a požádal o výměnu materiálu za upravený. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1099/26/2005/RK

Rada kraje

stanovuje

platy ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2005-44upr1, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-44.doc, RK-26-2005-44, př. 1

 

45. Finanční výpomoc Obci Police na dopravu žáků

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost obce Police o finanční výpomoc na úhradu prokazatelné ztráty z provozování nově zaváděných spojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1100/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          dotaci obci Police ve výši 50 000,- Kč na úhradu prokazatelné ztráty z přepravy žáků z obcí ležících na území Jihomoravského kraje;

·          rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 50 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-45.doc, RK-26-2005-45, př. 1, RK-26-2005-45, př. 2, RK-26-2005-45, př. 3, RK-26-2005-45, př. 4

 

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Škody po záplavách - SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Třebíč"

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1101/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          povýšit rozpočet výdajů kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, o částku 1 253 574 Kč, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 253 574 Kč;

·          zvýšení z závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod ve výši 883 547 Kč a Správu a údržbu silnic Třebíč o částku 370 027 Kč.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: do 30. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-46.doc

 

47. Návrh na poskytnutí dotace

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Biskupství brněnskému, Brno, na realizaci akce Diecézní pouť rodin a farností 2005. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1102/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši Kč 10 000,-, Biskupství brněnskému, Petrov 8, Brno na realizaci akce Diecézní pouť rodin a farností 2005;

·          provedení rozpočtové změny v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 tis. Kč a povýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 3. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-47.doc, RK-26-2005-47, př. 1, RK-26-2005-47, př. 2

 

48. Návrh na udělení ceny

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s uvedeným návrhem. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1103/26/2005/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace o možnosti udělení nové ceny kraje Vysočina s názvem VESNICE VYSOČINY a

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana vypracovat a předložit návrh Zásad zastupitelstva kraje pro udělení ceny kraje Vysočina - VESNICE VYSOČINY.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-48.doc, RK-26-2005-48, př. 1

 

49. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23100342 o poskytnutí podpory a návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 o doplatek dotace ze SFŽP

P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly životního prostředí, předložila radě kraje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ke schválení. Projednávání se zúčastnili E. Navrátilová, Z. Fixa, pracovníci oddělení technické kontroly životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1104/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 ke smlouvě č. 23100342 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí dle materiálu RK-26-2005-49, př. 1;

·          zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Strategické a koncepční materiály, § 6409 Ostatní činnosti j.n.) o přijatý doplatek dotace ze SFŽP ve výši 99 981 Kč na akci "Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina".

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický

termín: srpen

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-49.doc, RK-26-2005-49, př. 1

 

50. Žádost obce Křižánky o přidělení dotace

P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly životního prostředí, seznámila radu kraje s žádostí obce Křižánky o poskytnutí dotace na plynofikaci obce. Projednávání se zúčastnili E. Navrátilová, Z. Fixa, pracovníci oddělení technické kontroly životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1105/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Křižánky o poskytnutí dotace ve výši 44.369,- Kč na plynofikaci obce.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-50.doc, RK-26-2005-50, př. 1, RK-26-2005-50, př. 2

 

51. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly životního prostředí, předložila radě kraje žádost města Třebíč o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2005. Projednávání se zúčastnili E. Navrátilová, Z. Fixa, pracovníci oddělení technické kontroly životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1106/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 30/89/05 dle materiálu RK-26-2005-51, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-51.doc, RK-26-2005-51, př. 1, RK-26-2005-51, př. 2

 

52. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické kontroly životního prostředí, podaly radě kraje informace k předloženému návrhu grantového programu. Projednávání se zúčastnil Z. Fixa, pracovník oddělení technické kontroly životního prostředí. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladateli shodli odložit materiál k dopracování.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-52.doc, RK-26-2005-52, př. 1

 

53. FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy

P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly životního prostředí, E. Navrátilová, Z. Fixa, pracovníci oddělení technické kontroly životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1107/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005" na podporu projektové přípravy v oblasti obnovitelných zdrojů energie a na podporu realizace solárních systémů dle materiálu RK-26-2005-53, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-53.doc, RK-26-2005-53, př. 1

 

54. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce

I. Rohovský seznámil radu kraje s návrhem uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1108/26/2005/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce podle materiálu RK-26-2005-54, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-54.doc, RK-26-2005-54, př. 1, RK-26-2005-54, př. 2

 

55. Navýšení počtu zaměstnanců

M. Březina informoval radu kraje o navrhovaném navýšení počtu zaměstnanců kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1109/26/2005/RK

Rada kraje

stanoví

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina k 01. 09. 2005 na 391 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-55.doc, RK-26-2005-55, př. 1

 

56. Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2005

M. Černá předložila radě kraje plán činnosti komise cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1110/26/2005/RK

Rada kraje

schvaluje

Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu RK-26-2005-56, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 23. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2005-56.doc, RK-26-2005-56, př. 1

 

57. Rozprava

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 26/2005 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 8. 2005, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

František Dohnal

první náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2005 dne 23. 8. 2005.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 8. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.8.2005 / 13.9.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze