Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání sportovní komise

17. prosinec 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ze dne 17. prosince 2001

 

 

 

Přítomno:

-         10 členů sportovní komise – viz. prezenční listina

-         Alena Štěrbová – zástupce hejtmana pro oblast školství

-         Jaroslav Petřivý – tajemník sportovní komise

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Návrh RK na vyhlášení Sportovce kraje Vysočina roku 2002

4.      Návrh kalendáře sportovních a tělovýchovných akcí na rok 2002

5.      Diskuse, různé

6.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání. K programu nebyly vzneseny připomínky. Předseda se také členům komise omluvil za minulé zasedání, na které neobdrželi pozvánky a konstatoval, že nebylo zjištěno, kde došlo k tomuto nedopatření.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

             Předseda krátce shrnul minulé jednání sportovní komise. Dále pohovořil o plnění usnesení.

 

Usnesení 004/04/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

tajemníkovi sportovní komise předat návrh grantových programů RNDr. Miloši Vystrčilovi, prvnímu zástupci hejtmana kraje Vysočina a Mgr. Dušanovi Vichrovi, zaměstnanci oddělení strategického plánování KrÚ, nejpozději do 20. listopadu 2001.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0)

Usnesení bylo splněno.

 

 

3.      Návrh RK na vyhlášení Sportovce kraje Vysočina roku 2002

             K tomuto bodu programu byla otevřena diskuse. Účastníci diskutovali nad kritérii, na jejichž základě by byl sportovec kraje Vysočina vyhlášen, zda by tato anketa měla být hodnocena na základě laické nebo odborné veřejnosti.

 

 

 

Úkol:

Vypracovat varianty kritérií pro vyhodnocování sportovce kraje Vysočina roku 2002 a ujasnit si následující body:

¨      Zda bude anketa laická nebo odborná

¨      Ve spolupráci s kým bude vyhlášena

¨      Jaké kategorie budou vyhlášeny

¨      Omezující body pro přihlášení se do ankety

Termín: příští zasedání sportovní komise 21. ledna 2002

Odpovědnost: členové sportovní komise

 

             Účastníci se dále shodli na tom, že by bylo vhodné RK upozornit na připravované vyhlášení této ankety. Byla vznesena námitka, že RK je již o tomto záměru sportovní komise informována, jelikož „Vyhlášení sportovce kraje Vysočina roku 2002“ bylo jedním bodem plánu činností, který RK již schválila.

 

 

4.      Návrh kalendáře sportovních a tělovýchovných akcí na rok 2002

             K tomuto bodu programu tajemník komise členům předložil pracovní materiál „Přehled sportovních akcí na rok 2002“.

             Předseda pohovořil o tom, jak by měla vypadat konečná forma „Kalendáře sportovních a tělovýchovných akcí na rok 2002“, zároveň uvedl, že tento kalendář by měl být k dispozici i na internetu.

             V souvislosti s tímto bodem se rozpoutala diskuse nad tím, podle jakého „klíče“ bude RK přebírat záštitu nad jednotlivými sportovními akcemi. Milan Šmíd podotkl, že předložený materiál je důležitý pro občany, aby věděli, čeho se mohou v kraji Vysočina zúčastnit a zároveň upozornil, že nemůže být chápán jako podkladový materiál pro přejímání záštit RK.

            V průběhu toto bodu se omluvili dva členové komise.

 

Usnesení 005/05/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

navržený sportovní kalendář a

doporučuje

vydání kalendáře v tištěné a elektronické podobě, a to neprodleně.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

5.      Diskuse, různé

            Alena Štěrbová poznamenala, že by bylo vhodné vyjádřit podporu grantovému systému hodnocení projektů. Hlavní důvod vidí v tom, že komise bude tyto projekty hodnotit.

             Předseda uvedl přítomné do problematiky grantové politiky a upřesnil na co přesně tyto finanční prostředky budou využívány.

            Jaroslav Petřivý upozornil na změnu struktury „Návrhu grantových programů“, z původních 6 grantů budou vyhlášeny pouze 2 a ostatní budou podgranty a vysvětlil z jakého důvodu k této změně došlo.

 

 

 

 

Usnesení 006/05/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

podporuje

grantový způsob rozdělování případných finančních prostředků a

podporuje,

aby příslušné odborné komise RK byly jako hodnotící orgány grantových systémů.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

             Předseda podal návrh na výjezdní zasedání do ostatních okresů kraje Vysočina, která by byla zároveň spojena s prohlídkou sportovišť. Účastníci tento návrh podpořili a bylo dohodnutu, že následující zasedání sportovní komise budou:

¨      21. ledna 2002 v Jihlavě

¨      18. února 2002 v Třebíči

¨      18. března 2002 v Pelhřimově

¨      15. dubna 2002 ve Žďáře nad Sázavou

¨      20. května 2002 v Havlíčkově Brodě

¨      17. června 2002 v Jihlavě

 

 

            Dále předseda přítomným sdělil, které dokumenty je nutné dodat, aby jim bylo možné vyplácet cestovní náhrady.

             Členové komise byli vyzváni, aby doplnili a upřesnili své kontaktní údaje.

 

Úkol:

Opravit kontaktní údaje a předložit je členům na dalším zasedání sportovní komise.

Odpovědnost: zapisovatelka

 

            Jaroslav Petřivý komisi seznámil s dopisem dotazujícím se na informaci ohledně projektu firmy Bohemia a zajištění propagační kampaně MŠMT – „Národní program rozvoje sportu pro všechny“. Jaroslav Petřivý uvedl, že v této záležitosti zatím neproběhlo žádné jednání. První pracovní jednání proběhne po 15. lednu 2002 mezi zástupci KrÚ Vysočina a firmou Bohemia.

 

 

6.      Závěr

             Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání na 21. ledna 2002 ve 14:00 hod., opět v místnosti klubovny SK Jihlava na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě.

 

 

 

 

            Jindřich Skočdopole, v. r.

          předseda Sportovní komise

Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise dne 17. prosince 2001

Zapsala: Hana Doležalová, dne 21. prosince 2001

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.1.2002 / 14.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze