Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Moravské Budějovice

 

 
 

Okresní úřad v Třebíči

referát kultury

 

Č. j.: 113/R 1/1995                                                       V Třebíči dne 4. 1. 1995

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

městské památkové zóny Moravské Budějovice

 

 

Okresní úřad v Třebíči referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče v Praze, Památkového ústavu v Brně a po dohodě s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči a se stavebním úřadem Městského úřadu v Moravských Budějovicích ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje ochranné pásmo

pro městskou památkovou zónu Moravské Budějovice

vyhlášenou Jihomoravským krajským národním výborem dne 20. listopadu 1990.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Na severu vede po vodoteči p. č. 4257/1 – proti proudu, z ní přechází na ulici p. č. 2827, dále na ulice p. č. 4233/1 a 4229/2, na železnici p. č. 1682/1 a 1682/19, pokračuje po ulicích p. č. 4204/2, 2715/4, 1460/10, 1467/3, 4199, 4195/2, 1433/10, 1438/2, 1445/2, 4261/1, přechází č. 593 a pokračuje po hranicích parcel č. 600/1, 600/2, 260/1, 258/1, 257/1, 4310, 628, 630 na vodoteč - Rokytnou.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních (písemných) operátů v katastrálním úřadu pro okres Třebíč a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát regionálního rozvoje OkÚ Třebíč).

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OkÚ Třebíč

-         referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči

-         odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Moravských Budějovicích

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Katastrálního úřadu v Třebíči

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Moravské Budějovice je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Třebíči, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ v Třebíči, referát kultury.

Žádáme MěÚ Moravské Budějovice o seznámení veřejnosti s určením ochranného pásma městské památkové zóny Moravské Budějovice formou veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Moravské Budějovice se sleduje zvýšená ochrana prostředí památkové zóny před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Katina Lisá

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Legislativa

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies