Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Program internetizace knihoven MI ČR

Podmínky a formuláře
 

 
 

Formuláře a podmínky účasti v projektu

Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK v případě kladného rozhodnutí o účasti v projektu získá připojení linkou P1C (ADSL 512/128 kbps, agregace 1:20). Měsíční poplatky po dobu 36 měsíců od instalace přípojky včetně instalace hradí Ministerstvo informatiky. Po nezbytně nutnou dobu, v případě nemožnosti instalace přípojky ADSL, může být toto připojení nahrazeno přípojkou s garantovanou rychlostí 64 kbps.

Výhody připojení

§               žadatel získá bezpečné připojení k Internetu (pro zvýšení bezpečnosti připojení jsou použita dostupná technická zařízení – dvoustupňová ochrana pomocí firewallu, proxy brány a cache servery, IDS sondy pro detekci průniku neoprávněných uživatelů, antivirová ochrana e-mailu a na proxy bránách, apod.)

§               žadatel získá bezpečné připojení k VPN (Virtuální privátní síť) knihoven (viz. ochrana přístupu k internetu)

§               žadatel získá nepřetržitou podporu pro řešení všech problémů funkčnosti služeb přes jediné kontaktní místo (CPU – Centrální podpora uživatelů)

§               připravují se další služby – např. e-mailové adresy pro knihovny

Stávající technická omezení

§               v současné době je stále omezené pokrytí technologií ADSL (zejména v oblastech s menším počtem uživatelů, méně než 2000 účastníků na telefonní ústřednu), omezení vzdálenosti knihovny od ústředny pro technologii ADSL na 3,8 km – V současné době je prováděna agregace poptávky s dalšími projekty připojování (školy, další subjekty VS) a v případě více než 5 žadatelů o ADSL jsou ústředny přednostně vybavovány touto technologií. V místech, kde není ADSL dostupné se dočasně zřizuje náhradní připojení pevnou linkou 64 kbps, které je v době dostupnosti ADSL v lokalitě automaticky povýšena na přípojku ADSL 512/128 kbps. Těsně před uzavřením obchodní dohody je jednání o využití technologie CDMA pro připojování.

§               Stále existují místa, kde nelze připojení řešit ani náhradním způsobem (cca 35 knihoven, asi 3–5 %) – Těsně před uzavřením obchodní dohody je jednání o využití technologie CDMA a satelitních přenosů pro připojování v těchto lokalitách.

Podmínky účasti

1.            Žadatelem o připojení knihovny v rámci PIK mohu být knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Za knihovny a instituce, které nejsou samostatnými právnickými osobami podává žádost provozovatel (= zřizovatel).

2.            Na účast v projektu není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání. MI není povinno odůvodnit své rozhodnutí. Žadatel bude informován o účasti v projektu a podrobnostech o realizaci do 2 měsíců od termínu uzavření sběru žádostí v dané etapě.

3.            Podmínkou účasti v projektu je podání řádně vyplněné Žádosti (tento dokument).

4.            Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK v případě kladného rozhodnutí o účasti v projektu získá připojení linkou P1C (ADSL 512/128 kbps, agregace 1:20) po dobu 36 měsíců od instalace přípojky. Měsíční poplatky včetně instalace hradí MI. Po nezbytně nutnou dobu, v případě nemožnosti instalace přípojky ADSL, může být toto připojení nahrazeno přípojkou s garantovanou rychlostí 64 kbps.

5.            Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí nezbytnou součinnost při instalaci.

6.            Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí technickou připravenost místa instalace a vybavení knihovny nezbytnou výpočetní technikou a software (PC se síťovou kartou, včetně antivirové ochrany) nejpozději do termínu instalace přípojky. V případě nezajištění technické připravenosti či výpočetní techniky v době instalace přípojky, nelze zajistit konfiguraci PC pro připojení na síť. Tuto konfiguraci si poté musí zajistit knihovna vlastními prostředky.

7.            Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí vyškolení obsluhy a to nejpozději do 3 měsíců od instalace přípojky. Pro vyškolení může využít nabídky bezplatného školení počítačové gramotnosti, které poskytuje příslušná krajská knihovna.

8.            Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí veřejný přístup k internetové stanici nejméně v rozsahu provozní doby knihovny.

9.            Žadatel zajistí další provoz veřejné internetové stanice po uplynutí 36 měsíců provozu.

10.        Internetové připojení bude využito především pro zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb dle knihovního zákona (Zákon č. 257/201 Sb.). Internetové připojení nelze využít na realizaci komerčních projektů, např. na provoz internetové kavárny, připojování dalších subjektů apod.

11.        V případě zjištění neoprávněného použití získané služby je MI oprávněno připojení pozastavit.

12.        V případě, že žadatel či uživatel během provozu služby zjistí nějaký důvod, vzhledem k němuž nemůže službu čerpat, je povinen o tom neprodleně informovat MI.

13.        Za neoprávněné použití služby bude příjemce postihován sankcemi, vyplývajícími ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

14.        Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK musí potvrzuje správnost ve formuláři uvedených údajů a prohlásit, že nemá žádné nevyrovnané závazky dle §2 nařízení vlády č. 288 ze dne 29. května 2002, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

15.        Knihovna, jakožto nezisková organizace, nemůže požadovat poplatky za služby, za jejichž poskytování sama nehradí náklady (viz. §4, odst. 1, 2 a 4 knihovního zákona). Je možné ovšem požadovat přiměřený (tedy neziskový) poplatek za amortizaci počítačové stanice, asistovanou službu knihovníka, apod.

Údaje uvedené ve formuláři žádosti a dotazníku budou použity pro účely realizace Projektu internetizace knihoven a Komunikační infrastruktury veřejné správy.

Jak se přihlásit?

Řádně vyplněnou Žádost o připojení knihovny k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci projektu Projekt internetizace knihoven (viz Dokumenty ke stažení) zašlete nejpozději do termínu uvedeného níže na adresu příslušné krajské knihovny (viz. dále), která zajistí předání žádostí za kraj na Ministerstvo informatiky, Odbor rozvoje a provozu KIVS.

Povinnou součástí žádosti o připojení knihovny v rámci PIK je vyplněný dotazník v příloze. Údaje uvedené v dotazníku budou sloužit pro integraci připojení knihoven, obecních úřadů a škol v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy.

Do kdy?

Žadatelé o připojení jsou povinni zaslat řádně vyplněný formulář (včetně souhlasu vlastníka nebo správce budovy v případě, že žadatel není vlastníkem budovy) na kontaktní osobu příslušné krajské knihovny nejpozději do 30. června 2005.

Krajská knihovna zašle shromážděné žádosti a souhrnnou tabulku za kraj na Ministerstvo informatiky, Odbor rozvoje a provozu KIVS, nejpozději do 15. července 2005.

Vyhlášení dalších etap připojování bude uveřejněno na těchto stránkách a oznámeno kontaktním osobám krajských knihoven.

Kde získám informace a pomoc k formuláři a realizaci připojení?

Konzultace k formuláři a informace o průběhu realizace získáte na Centrální podpoře uživatelů.
Tel. 800 202 122, e-mail: servisvs@ct.cz

Rovněž nahlašování problémů při realizaci a poruch při provozu se provádí na Centrální podporu uživatelů.


POZOR !!! Při nahlašování poruch na Centrální podporou uživatelů uvádějte Case ID nebo DNA přípojky, které naleznete na Předávacím protokolu. Informace ke sběru formulářů poskytnou pověření pracovníci krajských knihoven (viz. seznam níže).

Seznam kontaktních osob v krajských knihovnách

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 22.5.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze