Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje č. 5/2005

 

 
 

Zápis

z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 4. 8. 2005

 

 

Přítomni

-         Miloš Vystrčil (předseda);

-         Pavel Maslák;

-         Miroslav Březina (pověřený zástupce Simeony Zikmundové);

-         Drahoslav Ryba;

-         Roman Heinz;

-         Zdeněk Linhart;

-         Pavel Dvořák (pověřený zástupce Jana Murárika).

 

Omluveni

-         František Dohnal;

-         Simeona Zikmundová;

-         Dionýz Domik;

-         Jan Sedlák.

 

Hosté

-         Miroslav Vykydal (generální ředitel Vodárenské akciové společnosti, a. s.);

-         František Bradáč (starosta města Velké Meziříčí);

-         Pavel Vidlák (starosta obce Vídeň);

-         Dagmar Zvěřinová (předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací);

-         Ivo Rohovský (radní kraje Vysočina);

-         Martin Kalivoda (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana KrÚ);

-         Petr Bureš (vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ);

-         Jaroslav Mikyna (vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ).

 

Navržený program jednání:

Zahájení

1.       Projednání situace na vodním díle Mostiště.

 

Hejtman kraje Vysočina uvítal přítomné, omluvil nepřítomné, představil hosty a zahájil jednání. Vzhledem k počtu přítomných členů udělil předseda bezpečnostní rady v souladu s čl. 2, odst. 4 Jednacího řádu Bezpečnostní rady kraje Vysočina souhlas s tím, aby nepřítomný Jan Murárik byl zastoupen Pavlem Dvořákem a Simeona Zikmundová Miroslavem Březinou. Konstatoval, že Bezpečnostní rada kraje Vysočina (dále jen BRK) je tímto usnášení schopná.

Miloš Vystrčil podal návrh na úpravu programu – zařazení bodu: „Projednání návrhu ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Miroslava Vykydala“. Návrh byl schválen 7 hlasy.

 

1. Projednání návrhu ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Miroslava Vykydala

Miroslav Vykydal komentoval svoji žádost a sdělil důvody, které k ní vedly (viz dopis ze dne 1. 8. 2005 - BRK-05-2005-01P, př. 1).

 

Miloš Vystrčil uvedl, že z výše uvedené žádosti vyplývá, že návrh na prodloužení stavu nebezpečí a změnu, respektive úpravu krizových opatření vychází z požadavku na zajištění reálného časového průběhu nezbytných prací na úpravně vody Mostiště, aby mohla nová technologie zahájit provoz do 1. 10. 2005. Konstatoval, že další prodloužení stavu nebezpečí a změna krizových opatření, které vycházejí z požadavku generálního ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. není vhodné a to z těchto důvodů:

-          dle vyjádření generálního ředitelství HZS ČR by další prodloužení stavu nebezpečí a změna krizových opatření bylo v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – viz BRK-05-2005-01P, př. 2,

-          u vyhlášeného výběrového řízení podle zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  a stavu nebezpečí, je nutné vycházet z logické posloupnosti, že je vyhlášen stav nebezpečí a poté výběrové řízení s využitím zvláštního režimu zákona. Obrácený postup není přípustný. V tomto případě by to znamenalo pokud by byl vyhlášen stav nebezpečí, vyhlášené výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové – viz BRK-05-2005-01P, př. 6,

-          i v případě vyhlášení stavu nebezpečí by nové výběrové řízení + technologické lhůty výstavby s největší pravděpodobností neřešily úpravu vody v  problematickém období srpen-září – viz BRK-05-2005-01P, př. 1 (str. 1) a BRK-05-2005-01P, př. 4 (bod 4),

-          vývoj kvality vody ve vodní nádrži je nyní díky klimatickým podmínkám příznivý. V současné době nehrozí bezprostřední nebezpečí výpadku v zásobování obyvatelstva vodou – viz BRK-05-2005-01P, př. 4 (body 3 a 5).

 

Členům Bezpečnostní rady kraje Vysočina byla předložena tato stanoviska:

-          Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (BRK-05-2005-01P, př. 2),

-          Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (BRK-05-2005-01P, př. 3),

-          Ministerstvo zemědělství ČR (BRK-05-2005-01P, př. 4),

-          Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (Podle názoru krajského úřadu jako vodoprávního úřadu nejsou v současné době naplněny podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ve vztahu k provádění staveb  a stavebních prací vlastníkem úpravny vody Mostiště. Stávající situace je ošetřena zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné odůvodnění viz zápis z jednání pracovní skupiny Mostiště dne 04.08.2005),

-          Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu (BRK-05-2005-01P, př. 6).

 

Dagmar Zvěrinová informovala o průběhu výběrového řízení na doplnění technologie na ÚV Mostiště.

 

Miroslav Vykydal vyjádřil souhlas s navrhovaným řešením.

 

Usnesení: 009/05/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

se seznámila

s žádostí generálního ředitele a předsedy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., RNDr. Miroslava Vykydala, o prodloužení stavu nebezpečí a změně krizových opatření v souvislosti se situací na vodním díle Mostiště dle materiálu BRK 05-2005-01P a

konstatuje,

že ve shodě s důvody a), b), c) materiálu BRK-05-2005-01P neřeší opatření navrhované v materiálech BRK-05-2005-01, př. 1 (dopis generálního ředitele) stávající situaci na ÚV Mostiště,

vyzývá

představitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (RNDr. Vykydal)

aby průběžně informovali Bezpečnostní radu kraje Vysočina prostřednictvím jejího tajemníka o kvalitě surové vody, pitné vody a případně problémech s její výrobou (množství, kvalita),

aby věnovali maximální pozornost nezbytným pracím prováděným na ÚV Mostiště a neprodleně informovali Bezpečnostní radu kraje Vysočina prostřednictvím jejího tajemníka o případných vzniklých zpožděních prováděných prací nebo jiných komplikacích.

odpovědnost:            hejtman kraje, odbor sekretariátu hejtmana

termín: 4. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

2. Projednání situace na vodním díle Mostiště

Miloš Vystrčil krátce rekapituloval proběhlé události v souvislosti s vodním dílem Mostiště. Uvedl, že situaci na vodním díle Mostiště kraj průběžně sleduje a vyhodnocuje. Na základě vyhodnocení aktuální situace se jeví jako účelné dále stav nebezpečí neprodlužovat, a to především z následujících důvodů:

-          zabezpečovací práce na vodním díle již byly zahájeny a probíhají dle schváleného harmonogramu,

-          vývoj kvality vody ve vodní nádrži je díky klimatickým podmínkám zatím příznivý,

-          jsou učiněna opatření ke snížení rizika pro období do dokončení opravy vodního díla.

 

V rámci vyhlášeného stavu nebezpečí hejtman kraje uložil určitá opatření, která mají přispět k řešení situace. Vzhledem k tomu, že k definitivnímu vyřešení problému způsobeného netěsností hráze vodního díla dojde až po dokončení zabezpečovacích prací, je nepochybně třeba v současné době posoudit opatření obsažená v rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí. Jedná se o opatření s těmito závěry:

-          Bezpečnostní rada kraje uloží povodňovým a krizovým orgánům obcí Velké Meziříčí a Vídeň ponechat v platnosti již učiněná opatření v souvislosti se situací na vodním díle a být neustále připravenými přijímat opatření k zabezpečení ochrany  životů, zdraví, majetku a životního prostředí na území, které může být ohroženo v souvislosti s poruchou vodního díla Mostiště do doby dokončení opravy hráze.

-          Podle informací Povodí Moravy, s.p. byly bezodkladně zahájeny zabezpečovací práce na vodním díle Mostiště za účelem zmírnění havarijního stavu a odvrácení ohrožení. Pokud nedojde k neočekávanému negativnímu vývoji např. při provádění zabezpečovacích prací nebo vlivem klimatických podmínek, budou zabezpečovací práce dokončeny podle harmonogramu do 15. 11. 2005 a tím bude před zimním obdobím úplně odvráceno ohrožení způsobené poruchou hráze vodního díla Mostiště.

-          V případě zvýšení nebezpečí v souvislosti se stavem na vodním díle bude opětovně vyhlášen stav nebezpečí pro lokalitu vodního díla Mostiště na katastrálním území obcí Vídeň a Mostiště u Velkého Meziříčí a stanovena taková opatření, aby mohla být zajištěna ochrana životů, zdraví, majetku a životního prostředí, pokud ohrožení nebude možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

 

Členům Bezpečnostní rady kraje Vysočina byla předložena tato stanoviska:

-          Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (souhlasí s navrhovanými opatřeními),

-          Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu (nemá k návrhu usnesení připomínky).

 

Ivo Rohovský tlumočil závěr pracovní skupiny „Mostiště“: ta doporučila hejtmanovi neprodlužovat stav nebezpečí v lokalitě vodního díla Mostiště. Podkladové materiály budou doplněny o zápis z pracovní skupiny.

 

František Bradáč zdůraznil nutnost připravenosti krizových složek – zůstává stále v platnosti.

 

Usnesení 010/05/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

situaci na vodním díle Mostiště dle materiálu BRK-05-2005-02P,

doporučuje

hejtmanovi kraje neprodlužovat stav nebezpečí v lokalitě vodního díla Mostiště na katastrálním území obcí Vídeň a Mostiště u Velkého Meziříčí;

hejtmanovi kraje v případě zvýšení nebezpečí v souvislosti se stavem na vodním díle opětovně vyhlásit v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., stav nebezpečí v rozsahu dle konkrétní situace a

ukládá

v souladu s § 21 odst. 2 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., povodňovým a krizovým orgánům obcí Velké Meziříčí a Vídeň ponechat v platnosti již učiněná opatření v souvislosti se situací na vodním díle Mostiště a udržovat neustálou připravenost k přijímání opatření k zabezpečení ochrany  životů, zdraví, majetku a životního prostředí na území, které může být ohroženo v souvislosti s poruchou vodního díla Mostiště do doby dokončení opravy hráze.

odpovědnost:            hejtman kraje

odbor sekretariátu hejtmana

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

termín: 4. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Různé

Dagmar Zvěřinová poděkovala hejtmanovi a Krajskému úřadu kraje Vysočina za přístup a pomoc v řešení problematiky na vodním díle Mostiště.

 

Miloš Vystrčil informoval přítomné, že po zasedání BRK bude od 16:00 probíhat tisková konference.

 

Hejtman poděkoval hostitelům za poskytnuté zázemí, všem přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání.

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v.r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Pavel Dvořák v.r.

pověřený zástupce tajemníka Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání BRK dne 4. 8. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 5. 8. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.8.2005 / 17.8.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies