Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

22. červenec 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2005 konaného dne 22. 7. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 39 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 22. 7. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni P. Karas, M. Matějková, F. Dohnal, M. Houška, J. Brychta, M. Havlíček.

Byla určena zapisovatelka: M. Jakoubková.

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2004 do programu jednání. a informoval přítomné o materiálech ZK-05-2005-35, ZK-05-2005-37, které byly předloženy zastupitelům v upravené podobě k projednání.

M. Černá předložila a zdůvodnila zastupitelstvu kraje návrh na stažení bodu 26 Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina" z programu jednání (Zdrojové materiály: ZK-05-2005-26.doc, ZK-05-2005-26, př. 1, ZK-05-2005-26, př. 2).

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2005

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004

5.       Žádost obce Maleč o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

6.       Žádost obce Bítovčice o finanční příspěvek na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu T. J. Bítovčice

7.       Darování pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou

8.       Darování pozemku v k. ú. Mohelno obci Mohelno

9.       Výkup pozemků v k. ú. a obci Březské

10.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice

11.   Darování pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec

12.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast

13.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné

14.   Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná

15.   Uzavření smlouvy a budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava

16.   Převod správy pozemku v k. ú. a obci Humpolec

17.   Návrh na schválení rozpočtového opatření

18.   Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice

19.   Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 - povýšení příspěvku na výkon státní správy

20.   Návrh na poskytnutí finančního daru

21.   Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

22.   Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

23.   Grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 2. výzva

24.   Grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva

25.   Krajské spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP

27.   Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií

28.   Žádost o finanční příspěvek pro účastníky celostátních a mezinárodních soutěží

29.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

30.   Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ

31.   Úpravy sítě středních škol a jejich školských zařízení

32.   Projekt Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace kraje Vysočina, do programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko

33.   Návrh na poskytnutí dotace na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů vztahujících se k válečným událostem druhé světové války

34.   Program "Kulturní dědictví Vysočiny" do Výzvy č. 1 Finančního mechanismu EHP/Norska

35.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora talentované mládeže FC Vysočina

36.   FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2005

37.   FOND VYSOČINY - Grantový program GIS-IV

38.   Návrh aktualizace zásad "Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytování dotace nebo půjčky"

39.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2004

40.   Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0309/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Hana Žáková, MUDr. Jiří Běhounek.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0310/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Hanu Žákovou a MUDr. Jiřího Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zápisy ze zasedání rady kraje a poskytl nebo upřesnil informace:

-           dotace poskytované Ministerstvem zemědělství na hospodaření lesů; finanční prostředky nebyly dosud poskytnuty;

-           schůzka s ministryní zdravotnictví a premiérem Paroubkem ohledně transformace nemocnic na obchodní společnosti; během jednání nedošlo ke shodě zejména v záležitostech financování v souvislosti s platností nového nařízení vlády, kterým se mění tarify zaměstnanců ve zdravotnictví. Příspěvkovým organizacím z tohoto důvodu narostou mzdové náklady o 33 mil. Kč, sociálním zařízením o 3,3 mil. Kč. V roce 2006 by se mzdové výdaje trojnásobně zvýšily.

-           o společném jednání zástupců města Jihlavy ve věci vzájemné spolupráce, priorit kraje a města Jihlavy.

M. Plodík vyjádřil svůj negativní postoj k záměru zrušit školy při zdravotnických zařízeních a apeloval na zastupitele, aby ve svých regionech prověřili vhodnost rušit jednotlivá zařízení ještě dříve, než bude tento záměr předložen zastupitelstvu.

J. Bambasová podpořila názor M. Plodíka a zmínila pracovně-právní problémy v souvislosti s převodem pedagogických pracovníků do kategorie zdravotnických zaměstnanců. Dále si vyžádala opětovné zaslání přílohy k bodu RK 22 – bod 52.

Komentovala také úpravu platu zdravotníků v září, která vyvolává v souvislosti s přechodem na akciové společnosti nejistotu, protože v těchto společnostech nebude platit zákon o platu, ale zaměstnanci budou odměňováni dle zákona o mzdě, kde jsou částky podstatně nižší.

D. Oulehla v souvislosti s informací z jednání hejtmanů u předsedy vlády dne 15. 7. 2005 vznesl dotaz, zda pan hejtman vystupoval ve věci financování mzdových nákladů a jaké v této věci zaujal stanovisko.

P. Šlechtický se vyjádřil k záměru zrušit základní školy při zdravotnických zařízeních. Ocenil komplexnost péče o děti a mládež ve zdravotnických zařízeních se školou a doporučil, aby školy zůstaly ve školství a nepřecházely na zdravotnictví.

M. Vystrčil reagoval na problematiku rušení škol při zdravotnických zařízeních a na nárůst mzdových tarifů ve zdravotnictví. Připomenul neexistenci materiálu, který by popisoval možnou změnu ohledně péče o děti, které se nacházejí v nemocnicích.

K požadavku J. Bambasová doporučil zaslat požadovanou přílohu, která nebyla doručena v čitelné podobě znovu všem zastupitelům.

M. Vystrčil k vystoupení D. Oulehly a J. Bambasové ve věci zvýšení platu zdravotnickým pracovníkům:

pan premiér podpořil zvýšení tarifů, protože některé zdravotnické profese jsou podhodnoceny. V odpovědi na otázku dostatečných objemů finančních prostředků uvedl, že podle názoru asociace ředitelů nemocnic mají nemocnice dostatečné prostředky na platy. Informace o tom, že se zvýšení platových tarifů týká i zdravotnických pracovníků v sociálních zařízení všechny přítomné překvapila. V reakci na to pan hejtman položil otázku, zda je asociace nemocnic odpovědná za hospodaření nemocnic, zda řídí nemocnice. Odpověď na dotaz týkající se zdrojů pro navýšení tarifů v sociálních zařízeních neobdržel, proto tento dotaz položí znovu písemně v závislosti na znění zápisu z tohoto jednání. Pan premiér se dotázal všech přítomných hejtmanů na to, co jednotlivé kraje zamýšlí s nemocnicemi. V kraji Vysočina - pokud s tím bude zastupitelstvo kraje souhlasit - zaniknou příspěvkové organizace a vzniknou obchodní společnosti ve stoprocentním vlastnictví kraje.

Z. Dobrý se dotázal na schválené usnesení rady kraje týkající se převodu kaple v obci Kámen na kraj.

M. Vystrčil k dotazu Z. Dobrého sdělil, že rada kraje svým usnesením vzala informaci o zahájení jednání odboru kultury a památkové péče s Římskokatolickou farností Věžná pouze na vědomí za účelem získat podrobné informace o celé záležitosti.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0311/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, stručně komentovala předložený písemný materiál a informovala o:

- vyhodnocení provedených přezkumů hospodaření obcí - systémová informace o nedostatcích - na podzim konzultační setkání s ekonomickým odborem a odborem kontroly;

- otevřeném dopisu občanů Havlíčkova Brodu;

- novém návrhu zákona o územněsprávním členění státu, který nadále počítá s osmi správními oblastmi, nerespektuje plnohodnotnost a samosprávnost krajů;

- zákonu o střetu zájmů –slučitelnost a neslučitelnost mandátů, zpracování poskytnutých informací do databází.

D. Oulehla komentoval výsledky přezkumu hospodaření obcí v letošním roce ve srovnání s výsledky přezkumu v loňském roce. Výsledky se příliš nelišily, lepší byl ale přístup pracovníků odboru kontroly a celková informovanost starostů.

J. Běhounek komentoval práci pracovníků oddělení přezkumu hospodaření na Pelhřimovsku.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0312/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-03.doc, ZK-05-2005-03, př. 1, ZK-05-2005-03, př. 2, ZK-05-2005-03, př. 3

 

04. Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dotaci obci Kozlov na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0313/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dotaci obci Kozlov, okres Havlíčkův Brod na odstranění povodňových škod ve výši 55.500,- Kč dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění;

·         povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 55.500,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor

termín: 29. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-04.doc, ZK-05-2005-04, př. 1, ZK-05-2005-04, př. 2, ZK-05-2005-04, př. 3, ZK-05-2005-04, př. 4

 

05. Žádost obce Maleč o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout obci Maleč finanční příspěvek na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0314/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          finanční příspěvek obci Maleč, okres Havlíčků Brod na odstranění povodňových škod ve výši 300.000,- Kč;

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 300.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 29. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-05.doc, ZK-05-2005-05, př. 1, ZK-05-2005-05, př. 2, ZK-05-2005-05, př. 3

 

06. Žádost obce Bítovčice o finanční příspěvek na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu T. J. Bítovčice

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k předložené žádosti obce Bítovčice.

D. Oulehla vyjádřil svůj názor k uvedené žádosti a vznesl protinávrh.

Rovněž M. Plodík a Z. Dobrý svým názorem podpořili protinávrh D. Oulehly.

M. Vystrčil si protinávrh D. Oulehly neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          finanční příspěvek obci Bítovčice na odstranění povodňových škod ve výši 100 000 Kč

·          povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 100.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

Usnesení nebylo přijato: pro 12 hlasy, proti 14, zdrželo se 10.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0315/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Bítovčice o dotaci na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu T. J. Bítovčice dle materiálu ZK-05-2005-06.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 8, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-06.doc, ZK-05-2005-06, př. 1, ZK-05-2005-06, př. 2, ZK-05-2005-06, př. 3

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 07 – 18 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 

07. Darování pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení 0316/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 3165/8 - vodní plocha o výměře 3 m2 a par. č. 3165/9 - vodní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví ČR - Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Moravy a Dyje;

·          dodatek č. 85 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-07, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-07.doc, ZK-05-2005-07, př. 1

 

08. Darování pozemku v k. ú. Mohelno obci Mohelno

Usnesení 0317/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 5669/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 12689 m2 v k. ú. a obci Mohelno do vlastnictví obce Mohelno;

·          dodatek č. 84 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-08, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-08.doc, ZK-05-2005-08, př. 1

 

09. Výkup pozemků v k. ú. a obci Březské

Usnesení 0318/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku (původ PK) par. č. 1515/1 v k. ú. a obci Březské od Miloslava a Lubomíra Skřivánkových za kupní cenu 28.770,- Kč;

·          Dodatek č. 130 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2005-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-09.doc, ZK-05-2005-09, př. 1

 

10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice

Usnesení 0319/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 1 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Červená Řečice;

·         přijetí daru pozemků dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví obce Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina;

·         Dodatek č. 93 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 1;

·         Dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2005-10, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-10.doc, ZK-05-2005-10, př. 1, ZK-05-2005-10, př. 2, ZK-05-2005-10, př. 3, ZK-05-2005-10, př. 4

 

11. Darování pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec

Usnesení 0320/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dle geometrického plánu č. 256-217/2005 pozemku par. č. 612/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce Rozsochatec;

·          Dodatek č. 79 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2005-11, př. 1;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-11.doc, ZK-05-2005-11, př. 1

 

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast

Usnesení 0321/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;

·          rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-12.doc

 

13. Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné

Usnesení 0322/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         koupi pozemků par. č. 272/4 ostatní plocha, silnice o výměře 57 m2 a par. č. 387/4 ostatní plocha, silnice výměře 35 m2 v k. ú. a obci Rybné od Josefa Tlačbaby, bytem Rybné čp. 20, za kupní cenu 1 932,- Kč, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-13.doc, ZK-05-2005-13, př. 1

 

14. Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná

Usnesení 0323/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování části pozemku par. č. 2476/5 označeného dle GPL č. 1096-431/2004 jako par. č. 2476/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Polná do vlastnictví města Polná;

·          Dodatek č. 40 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-05-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-14.doc, ZK-05-2005-14, př. 1

 

15. Uzavření smlouvy a budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava

Usnesení 0324/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor, tj. společnost Lidl Česká republika v. o. s. zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření darovat stavbu odbočovacího pruhu na pozemku par. č. 5783/34 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-15.doc

 

16. Převod správy pozemku v k. ú. a obci Humpolec

Usnesení 0325/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-05-2005-16, př. 1;

·          Dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2005-16, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-16.doc, ZK-05-2005-16, př. 1, ZK-05-2005-16, př. 2

 

17. Návrh na schválení rozpočtového opatření

Usnesení 0326/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. ve výši 2 791 973,- Kč do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4, § 2212 Silnice, běžné výdaje, ORJ 8000 za účelem dofinancování stavby "Oprava krytu silnice II/152 Jemnice - Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko".

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-17.doc

 

18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice

Usnesení 0327/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dílu "c" o výměře 4 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 114-103/2004 z pozemku par. č. 476 a nově sloučeného do pozemku par. č. 86/6 v k. ú.Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice do vlastnictví obce Vícenice;

·          přijetí daru dílu "a" o výměře 54 m2 odděleného z pozemku par. č. 86/1 a nově sloučeného do pozemku par. č. 476 v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice a stavby zastávkového pruhu na části pozemku par. č. 476 v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice z vlastnictví obce Vícenice do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 80 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-18, př. 1;

·          Dodatek č. 81 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-05-2005-18, př. 2;

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-18.doc, ZK-05-2005-18, př. 1, ZK-05-2005-18, př. 2

 

19. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 - povýšení příspěvku na výkon státní správy

M. Vystrčil seznámil radu kraje s navrženou rozpočtovou změnou. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0328/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o poskytnutou dotaci na výkon státní správy ve výši 3 507 tis. Kč a její rozpis dle materiálu ZK-05-2005-19, př. 1;

·          snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 3 507 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2005-19, př. 1 a zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, ekonomický odbor

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-19.doc, ZK-05-2005-19, př. 1

 

20. Návrh na poskytnutí daru

Úvodem projednávaného bodu M. Černá sdělila zastupitelstvu kraje, že v předloženému návrhu usnesení jsou omylem uvedeny obce Jiřice, Havlíčkova Borová, Pikárec a Dušejov, kterým bude poskytnut dar nižší než 100.000,- Kč. Na základě tohoto zjištění požádala zastupitelstvo o schválení upraveného návrhu usnesení.

Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatelky akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0329/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí daru obci Jakubov u Moravských Budějovic ve výši dle materiálu ZK-05-2005-20upr1, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 30. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-20.doc, ZK-05-2005-20, př. 1

 

21. Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k seznamu uvedených akcí, které byly hodnotitelskou komisí navrženy k podpoře. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0330/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         seznam akcí navržených k podpoře a seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-05-2005-21, př. 3;

·         poskytnutí podpory v plné výši příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-05-2005-21, př. 3.

odpovědnost: ORR

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-21.doc

 

22. Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k seznamu zmíněných akcí, které byly hodnotitelskou komisí navrženy k podpoře. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0331/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-05-2005-22, př. 3;

·         poskytnutí podpory v plné výši příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-05-2005-22, př. 3;

·         poskytnutí podpory v navržené nižší výši příjemci podpory na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-05-2005-22, př. 3.

odpovědnost: ORR

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-22.doc

 

23. Grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 2. výzva

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového schématu v rámci opatření 4.1.2 SROP – 2. výzva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0332/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 1;

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-05-2005-23, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2.)

odpovědnost: ORR - předloží upravené dokumenty pro 2. výzvu příslušné pobočce CRR

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-23.doc

 

24. Grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu grantového schématu v rámci opatření 4.2.2 SROP – 2. výzva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0333/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 1;

·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-05-2005-24, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2).

odpovědnost: ORR - předloží upravené dokumenty pro 2. výzvu příslušné pobočce CRR

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-24.doc

 

25. Krajské spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na spolufinancování uvedených projektů z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0334/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

závazný příslib spolufinancování z rozpočtu kraje Vysočina pro následující projekty, které byly doporučeny Regionální radou Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod k uzavření smlouvy o financování ze SROP:

·         Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu, žadatel: Město Žirovnice, celkové náklady projektu: 8 950 456,- Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 895 045,60 Kč;

·         Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka, žadatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, celkové náklady projektu: 2 379 930,- Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 237 993,- Kč;

·         Rozvoj turistické infrastruktury v Telči, žadatel: Město Telč, celkové náklady projektu: 8 701 425,- Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 870 142,50 Kč;

·         Probouzení Těchobuze, žadatel: Obec Těchobuz, celkové náklady projektu: 6 506 438,- Kč, z rozpočtu kraje Vysočina bude hrazeno 10 % celkových uznatelných nákladů, nejvýše však: 650 644,- Kč.

odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

termín: 22. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-25.doc, ZK-05-2005-25, př. 1

 

27. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií

J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií a zároveň požádal o opravu administrativní chyby přílohy 1 materiálu ZK-05-2005-27 v rámci tabulky “kategorie intervenčních projektů“ a tabulky “ostatní”. Celkový objem poskytování dotací se nemění.

P. Šlechtický poznamenal, že v předloženém materiálu chybí u některých domovů důchodců údaje o výši poskytnuté dotace MPSV za rok 2004.

J. Vondráček reagoval na dotaz P. Šlechtického sdělením, že požadované údaje o rozdílu poskytované dotace u domovů důchodců v roce 2004 a 2005 budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva kraje.

Z jednání zastupitelstva se omluvil M. Šmíd. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0335/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2005-27, př. 1upr1 v celkovém objemu 29 143 125,- Kč;

·          zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2005 u kapitoly Sociální věci o celkovou částku 29 143 125,- Kč, z toho:

-           § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 2 695 752,- Kč;

-           § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým, pol. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 3 979 264,- Kč;

-           § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 11 272 125,- Kč;

-           § 4314 Pečovatelská služba, pol 5212 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o částku 145 000,- Kč;

-           § 4316 Domovy důchodců, pol. 5323 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 2 500 000,- Kč;

-           § 4316 Domovy důchodců, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 5 450 000,- Kč;

-           § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 706 179,- Kč;

-           § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 239 752,- Kč;

-           § 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 972 156,- Kč;

-           § 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi, pol. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 855 260,- Kč;

-           § 4345 Centra sociální pomoci, pol. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 50 000,- Kč;

-           § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 277 637,- Kč;

·          snížení kapitoly Sociální věci o celkovou částku 26 377 125,- Kč, z toho:

-           § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 15 555 000,- Kč;

-           § 4316 Domovy důchodců, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 7 950 000,- Kč;

-           § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 2 040 000,- Kč;

-           § 4332 Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče, pol. 5021 Ostatní osobní výdaje o částku 67 125,- Kč;

-           § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 765 000,- Kč;

·          snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o částku 2 766 000,- Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-27.doc, ZK-05-2005-27, př. 1, ZK-05-2005-27, př. 2, ZK-05-2005-27, př. 3

 

28. Žádost o finanční příspěvek pro účastníky celostátních a mezinárodních soutěží

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost zmíněných škol o finanční příspěvek pro účastníky celostátních a mezinárodních soutěží. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0336/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančního příspěvku v celkové výši 6 200,- Kč z kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) městu Velké Meziříčí pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, jako příspěvek pro žáky, kteří budou reprezentovat náš kraj na celostátní přírodovědně-ekologické soutěži "Zelená stezka - Zlatý list".

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen - červenec 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-28.doc

 

29. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje níže uvedené dodatky ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0337/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         Dodatek č. 1 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina č. S/SROP/3.2/1.5/2005 dle materiálu ZK-05-2005-29, př. 1;

·         Dodatek č. 1 Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina č. S/SROP/3.2/2.0/2005 dle materiálu ZK-05-2005-29, př. 2 a

zmocňuje

radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce července odeslat dokumenty k projednání na MMR

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-29.doc, ZK-05-2005-29, př. 1, ZK-05-2005-29, př. 2, ZK-05-2005-29, př. 3, ZK-05-2005-29, př. 4

 

30. Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje nominovalo zástupce do výběrové komise pro grantová schémata a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0338/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

nominuje

5 členů Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve složení:

ODS – Martina Matějková (HB);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE);

KSČM –Pavel Šlechtický (JI);

ČSSD – Blanka Novotná (ZR);

SNK – Zdeňka Marková (ZR);

nominuje

5 náhradníků členů Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve složení:

ODS – Milan Šmíd (PE);

KDU-ČSL – Jan Karas (TR);

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Dagmar Zvěřinová (ZR);

SNK – Jiří Černý (TR);

pověřuje

radu kraje jmenováním Výběrové komise pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů včetně náhradníků všech členů.

odpovědnost: gestor grantového schématu

termín: do konce srpna předložit radě kraje návrh na složení výběrové komise

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-30.doc, ZK-05-2005-30, př. 1, ZK-05-2005-30, př. 2

 

31. Úpravy sítě středních škol a jejich školských zařízení

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje příslušná rozhodnutí a dodatky zřizovacích listin ke schválení. K optimalizaci škol a jejich školských zařízení vyjádřili svůj názor P. Šlechtický, J. Běhounek, B. Kotlán, a M. Plodík. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0339/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 a Integrovaná střední škola obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109 dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 3;

·          dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 4;

·          rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 a Školní statek, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 5;

·          dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle materiálu ZK-05-2005-31, př. 6.

odpovědnost: OŠMS

termín: do 31. 7. 2005 informovat příslušné školy a školské zařízení

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-31.doc, ZK-05-2005-31, př. 1, ZK-05-2005-31, př. 2, ZK-05-2005-31, př. 3, ZK-05-2005-31, př. 4, ZK-05-2005-31, př. 5, ZK-05-2005-31, př. 6, ZK-05-2005-31, př. 7

 

32. Projekt Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace kraje Vysočina, do programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0340/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

předložení Žádosti projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, "Jihlava - město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit" dle materiálu ZK-05-2005-32, př. 1;

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, "Jihlava - město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit" ve výši 92,95 % celkových uznatelných nákladů, tj. 3,625 mil. Kč, z čehož 17,95% tj. 700 tis. Kč, bude poskytnuto formou dotace, a 75% tj. 2,925 mil. Kč, bude poskytnuto formou půjčky za podmínek stanovených v materiálu ZK-05-2005-32, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

termín: 27. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-32.doc, ZK-05-2005-32, př. 1, ZK-05-2005-32, př. 2

 

33. Návrh na poskytnutí dotace na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů vztahujících se k válečným událostem druhé světové války

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obcím na obnovu pomníků a památníků. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0341/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace obcím na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů dle materiálu ZK-05-2005-33, př. 1;

·          zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 69 500,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, o tuto částku.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-33.doc, ZK-05-2005-33, př. 1

 

34. Program "Kulturní dědictví Vysočiny" do Výzvy č. 1 Finančního mechanismu EHP/Norska

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k výše uvedenému Programu a požádala o rozšíření návrhu usnesení o zmocnění rady kraje k provádění formálních úprav schválených dokumentů.

Z. Dobrý vyjádřil podporu materiálu a požádal ve vztahu k Regionální rozvojové agentuře Vysočina o zaslání přehledu hospodaření schváleného příspěvku do za rok 2004.

M. Černá požadavek Z. Dobrého akceptovala; požadovaný přehled bude zaslán.

M. Vystrčil vyjádřil svůj názor k možnostem a nastavenému systému tohoto programu a doporučil zastupitelstvu kraje materiál ke schválení.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0342/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         podání žádosti na program Kulturní dědictví Vysočiny do Finančního mechanismu EHP/Norska;

·         Manuál pro implementaci programu "Kulturní dědictví Vysočiny" včetně příloh a Postupy pro žadatele k přípravě žádosti o podporu do programu "Kulturní dědictví Vysočiny" včetně příloh dle materiálu ZK-05-2005-34, př. 1, ZK-05-2005-34, př. 2;

·         příslib spolufinancování programu "Kulturní dědictví Vysočiny" ve výši 5% z celkových oprávněných výdajů z rozpočtu kraje Vysočina;

zmocňuje

radu kraje k provádění formálních úprav schválených dokumentů.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-34.doc, ZK-05-2005-34, př. 1, ZK-05-2005-34, př. 2

 

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora talentované mládeže FC Vysočina

M. Vystrčil podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s navrženým rozpočtovým opatření na projekt podpory talentované fotbalové mládeže FC Vysočina požádal o výměnu materiálu za upravený (ZK-05-2005-35upr1).

L. Joukl vyjádřil svůj názor k předloženému návrhu a zdůraznil, že navržená částka tvoří skoro polovinu peněz, které kraj ročně vynaloží na sportovní aktivity mládeže.

Z. Dobrý předložil zastupitelstvu ke zvážení vstup kraje do společnosti jako podílníka a tím s možností kontroly finančních prostředků v klubu.

Z. Jirsa podpořil názor L. Joukla v souvislosti se stanoveným limitem finančních prostředků Grantového programu “Sport pro všechny 2005”.

M. Vystrčil ke vzneseným příspěvkům sdělil, že cílem kraje je systémově podporovat ty svazky, které budou prokazatelně schopny existovat na krajské úrovni a požádají kraj o poskytnutí finanční podpory; možnost vstup kraje do společnosti jako podílníka je předmětem dalších diskuse.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0343/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 000 Kč na projekt Podpora talentované mládeže FC Vysočina snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: do konce roku 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-35.doc, ZK-05-2005-35, př. 1, ZK-05-2005-35, př. 2, ZK-05-2005-35, př. 3, ZK-05-2005-35, př. 4, ZK-05-2005-35, př. 5

 

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 36 - 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy a následně byly předneseny návrhy grantových programů včetně návrhů na jmenování členů řídicích výborů ke schválení.

 

36. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2005

Usnesení 0344/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“ dle materiálu ZK-05-2005-36, př. 1;

jmenuje

·                     řídicí výbor grantového programu„PREVENCE KRIMINALITY 2005“ ve složení:

ODS – Jan Štefáček (HB), Stanislav Mastný (TR),

KDU-ČSL – Antonín Holub (JI), Jiří Vondráček (HB),

KSČM – Milan Plodík (HB), Drahoslav Oulehla (TR),

ČSSD – Ivana Mojžyšková (HB), Emil Dračka (TR),

SNK – Petr Jašek (TR), Ivana Štrossová (HB),

·                     Jana Štefáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“;

·                     Milenu Werlovou s právem hlasovacím a Martina Kalivodu s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-36.doc, ZK-05-2005-36, př. 1

 

37. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS-IV

Usnesení 0345/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „GIS-IV“ dle materiálu ZK-05-2005-37upr1, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „GIS-IV“ ve složení:

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Ivo Uher (TR),

KDU-ČSL – František Dohnal (JI), Josef Švec (ZR),

KSČM – Pavel Kalabos (JI), Zdeněk Lecjaks (HB),

ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR), Dušan Horváth (ZR),

SNK – Jiří Antonů (JI), Jiří Hort (TR),

·          Františka Dohnala předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS-IV“;

·          Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „GIS-IV“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 8. 8. 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-37.doc, ZK-05-2005-37, př. 1

 

38. Návrh aktualizace zásad "Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytování dotace nebo půjčky"

V. Novotný podal zastupitelstvu kraje informace k navrženým zásadám. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0346/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ukládá

radě kraje do příštího zasedání zastupitelstva kraje připravit novelu Kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 9. 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-38.doc

 

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2004

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu výše uvedeného rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0347/05/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj za rok 2004 ve výši 62 942 600 Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-05-2005-39

 

40. Rozprava

D. Oulehla v návaznosti na informaci S. Zikmundové připomenul, že trvají povinnosti zastupitelů obcí a krajů v oblasti střetu zájmů. I po zrušení novely zákona č. 238/1992 Sb., v platném znění, zůstává podle stanoviska Odboru dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra ČR v platnosti to, že se na členy zastupitelstev obcí a krajů i nadále vztahují ustanovení o této problematice, tak jak jsou upravena v zákoně o obcích a v zákoně o krajích.

L. Joukl seznámil přítomné s dokumenty týkající se personálních změn a fungování zdravotní záchranné služby v Chotěboři a Ledči nad Sázavou.

M. Báňa tlumočil stížnost občanů Velké Bíteše ohledně nevhodného jednání posádky záchranné služby Náměšť nad Oslavou při zásahu ve Velké Bíteši.

M. Plodík se dotázal na pravdivost informace, zda ředitel Záchranné služby Jihlava nesplňuje odborné požadavky a nemá potřebné atestace.

P. Hájek k připomínce M. Báni uvedl, že tuto záležitost prověří, vyvodí se patřičné důsledky a zašle písemné vyjádření všem zastupitelům.

K dotazu L. Joukla sdělil se v současné době připravuje materiál k transformaci záchranných služeb, který bude předmětem jednání rady; o výsledku bude zastupitelstvo kraje informováno.

Ke vzneseným připomínkám J. Běhounek, předseda zdravotní komise uvedl, že zdravotní komise se situací záchranné služby opakovaně zabývá a v rámci svých kompetencí navrhuje radě kraje potřebná opatření.

K dané problematice se vyjádřili Stanislav Vrba starosta obce Ledče n/Sázavou a pan Ing. Jiří Kroužek občan obce Ledče n/Sázavou, občané kraje Vysočina (ověřeno kontrolou občanského průkazu).

 

Závěrem M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 20. 9. 2005.

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Hana Žáková                        ……...……………………………………

  

MUDr. Jiří Běhounek                        …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2005 dne 22. 7. 2005.

Zapsala M. Jakoubková dne 29. 7. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.8.2005 / 24.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze