Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání rozpočtové komise

6. prosinec 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 6. prosince 2001

 

 

Přítomni:

-          6 členů rozpočtové komise Rady kraje Vysočina – viz prezenční listina

-          Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru

-          Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

-          Mgr. Dušan Vichr – pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ

-          Ing. Michal Šulc – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Čerpání rozpočtu v roce 2001
  3. Rozpočtové provizorium, projednání zásad rozpočtového provizoria
  4. Rozpočet na rok 2002
  5. Finanční plán Programu rozvoje kraje Vysočina – vystoupení hostů z odboru regionálního rozvoje KrÚ
  6. Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2002 – seznámení s údaji, které se týkají krajů
  7. Různé
  8. Závěr

 

 

1. Zahájení

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program 4. zasedání rozpočtové komise. Na základě žádosti Ing. Anny Krištofové, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, došlo k výměně pořadí bodů č. 5 a 6. Takto upravený program byl 6 hlasy schválen.

 

 

2. Čerpání rozpočtu v roce 2001

K tomuto bodu podal informace Ing. Michal Šulc, tajemník komise. Podrobně popsal jednotlivé položky čerpání rozpočtu v období 1. 1. – 31. 10. 2001 za krajský úřad a za zastupitelstvo kraje Vysočina. V následujícím výkladu se zaměřil na ty položky rozpočtu, které byly přečerpány. Doplňující komentář podali Ing. Anna Krištofová a předseda komise.

V následující diskusi byly vzneseny dotazy k výši úspor z rozpočtu na rok 2001 a čerpání rozpočtu zastupitelstva v roce 2001. Na žádost členů komise Ing. Anna Krištofová podrobněji pohovořila o postupu při tvorbě a čerpání rozpočtu.

 

 

3. Rozpočtové provizorium, projednání zásad rozpočtového provizoria

Úvodní slovo k problematice rozpočtového provizoria pronesl předseda komise. Podrobně pohovořil o tom, jaká situace a důvody vedly k návrhu přijetí rozpočtového provizoria v roce 2002. Podal informace o pravidlech, možnosti a době trvání rozpočtového provizoria. Tlumočil členům komise stanovisko rady kraje. Pro objektivní pohled zmínil situaci a zkušenosti z ostatních krajů.

Doplňující a konkretizující informace podala Ing. Anna Krištofová.

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru zastupitelstva kraje, vyjádřil kladné stanovisko k přijetí rozpočtového provizoria v roce 2002. Souhlasný názor vyjádřili též členové rozpočtové komise.

Závěrem vyzval předseda tajemníka komise, aby pohovořil k problematice vytvoření kontokorentního úvěru.

 

Usnesení 003/04/01/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

podporuje

přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2002 a zřízení kontokorentního úvěru.

Usnesení bylo přijato počtem 6 hlasů.

 

 

4. Rozpočet na rok 2002

K problematice pohovořila Ing. Anna Krištofová. Podrobně popsala příjmy a výdaje v různých kapitolách návrhu rozpočtu na rok 2002. Zdůraznila, že v souvislosti se vznikem Fondu rozvoje kraje dojde ke změně některých finančních částek. Připomněla, že při čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje kraje se vychází z představy existence schválených dotačních titulů . Dále podrobně pohovořila o rozpočtové rezervě.

 

 

5. Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2002 – seznámení s údaji, které se týkají krajů

Ing. Michal Šulc podal informace k danému tématu. Pohovořil o struktuře příjmů kraje – příjmech vlastních (daňových a nedaňových) a dotacích. Dále hovořil o struktuře výdajů kraje (běžné a kapitálové výdaje), o výdajích na zastupitele, výdajích krajského úřadu, výdajích organizačních složek, příspěvku na činnost příspěvkových organizací kraje, o výdajích na běžné rozvojové činnosti. Pro porovnání uvedl výdaje jednotlivých krajů v ČR, které by měly být pokryty z navrhovaných daňových příjmů, informoval o daňových příjmech krajů v roce 2002 – podle krajů a jednotlivých daní, o finančních vztazích k rozpočtům krajů a návrhu rozdělení daní od 1. 1. 2002.

                Ing. Josef Toufar, člen rozpočtové komise, pohovořil o problematice daně z přidané hodnoty.

                Předseda komise informoval, že na ekonomickém odboru je k dispozici návrh státního rozpočtu na rok 2002.

 

Úkol:

Připravit pro členy rozpočtové komise výtah nejdůležitějších faktů a informací z návrhu státního rozpočtu na rok 2002.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 5. zasedání rozpočtové komise

 

 

6. Finanční plán Programu rozvoje kraje Vysočina – vystoupení hostů z odboru regionálního rozvoje

                V úvodu pohovořil všeobecně k problematice předseda komise. Zdůraznil problém objektivního rozdělování investic na rozvoj kraje.

                Předal slovo Mgr. Dušanu Vichrovi, pracovníkovi odboru regionálního rozvoje KrÚ. Ten přiblížil přítomným problematiku Fondu rozvoje kraje jeho  vztah k Programu rozvoje kraje Vysočina. Pohovořil o smyslu a cílech vytvoření Fondu rozvoje kraje. V této souvislosti komentoval materiál, který blíže specifikoval představu odboru regionálního rozvoje o výši finanční částky uvolněné z rozpočtu kraje do tohoto fondu.                V následující diskusi byl vznesen dotaz k množství grantových titulů a administrativní stránku této problematiky. Problematice grantů - dotačních titulů byla věnována rozsáhlá část diskuse, přičemž členové komise tlumočili svá stanoviska, zkušenosti a nápady.

                Předseda zdůraznil nutnost vyjádření rozpočtové komise a finančního výboru k této problematice.

                Závěrem diskuse členové komise konstatovali, že celková částka finančních prostředků pro fond rozvoje kraje by neměla přesáhnout 100 milionů. Zároveň doporučili odboru regionálního rozvoje KrÚ směrovat rozdělování prostředků tohoto fondu k výběru jedné nebo dvou priorit – prioritních směrů

 

 

7. Různé

Členové komise nevznesli v tomto bodě žádné téma k diskusi.

 

 

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným, popřál příjemné prožití svátků vánočních. Pravděpodobný termín 5. zasedání rozpočtové komise stanovil na čtvrtek 17. ledna 2002 ve 14:00 s tím, že upřesňující údaje budou všem s dostatečným předstihem zaslány na pozvánce.

 

 

 

 

 

                                RNDr. Miloš Vystrčil, v.r.

                                předseda rozpočtové komise

                                      Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 7. 12. 2001 Kateřina Nedvědová.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.1.2002 / 7.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze