Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyhláška o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny v Jihomoravském kraji

Na území Kraje Vysočina byla za památkové zóny prohlášena historická jádra měst: Brtnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jimramov, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Polná, Třebíč, Velká Bíteš, Velké Meziříčí.
 

 
 

 

Jihomoravský krajský národní výbor v Brně

Vyhláška

o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

 

            Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20. listopadu 1990 vydat podle ustanovení § 24 a zákona o národních výborech 1) a v souladu s § 6 zákona o státní památkové péči, 2) toto obecné závazné nařízení:

 

Čl.1

 

Území historických jader měst Boskovice, Brtnice, Holešov, Ivančice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jevišovice, Jimramov, Lomnice, Luhačovice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Polná, Prostějov, Slavkov, Strážnice, Třebíč, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valtice, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vyškov a Zlín se prohlašují za památkové zóny (dále jen zóny).

 

Čl.2

 

            (1) Charakteristika významných kulturních hodnot jednotlivých zón je uvedena v příloze tohoto nařízení.

            (2) Účelem prohlášení památkových zón je, v rámci rozvoje výše uvedených měst, zachovat kulturně historické a urbanisticko architektonické hodnoty jejich historických jader, jako organické součásti životního prostředí a kulturního dědictví.

 

Čl.3

 

            (1) Hranice území zón jsou vyznačeny v plánech zón, které jsou uloženy na Ministerstvu kultury ČR, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, u Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, u okresních a městských národních výborů příslušných podle územního vymezení zón.

(2) Vyznačování hranic území zón v územně plánovacích podkladech a v územně plánovací dokumentaci upravují zvláštní předpisy. 3)

 

Čl.4

 

Předmětem státní památkové péče v zónách jsou:

 

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemní prostory

b) panoráma zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech

c) nemovité kulturní památky

d) objekty dotvářející charakter zóny

e) veřejná a vyhrazená zeleň

f) ostatní objekty v zóně

 

Čl.5

 

Národní výbory při realizaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jimi spravovaného území přihlížejí k mimořádným hodnotám zón a vytvářejí dle možností pro regeneraci těchto území přiměřené ekonomické a organizačně technické podmínky, aby tak napomáhaly zejména:

 

a) vhodnému využívání a postupné obnově kulturních památek a objektů památkového

b) řádné údržbě a obnově ostatních architektonicky a stavebně kvalitních objektů

c) zhodnocování všech městských prostor přiměřenými úpravami

d) řádné údržbě veřejných prostor a zeleně

 

Čl.6

 

(1) Území zón se člení na části

 

A – určující charakter zóny

B – dotvářející charakter zóny

C – doplňující charakter zóny 

 

            (2) Pro stavební a další činnost se stanoví tyto podmínky:

 

a) výstavba, doprava a rekreace se provádějí v souladu s účelem zóny, k tomu jsou pořizovány v součinnosti s příslušným okresním orgánem státní památkové péče územně plánovací podklady a územně plánovací

b) využití jednotlivých prostorů, souborů a objektů musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi

c) součinnost s příslušným okresním orgánem státní památkové péče je nutná rovněž při předprojektové přípravě staveb průmyslových, inženýrských, dopravních, občanských a bytových, stejně jako při projektové přípravě terénních a sadových úprav veřejných prostranství a vyhrazené zeleně

d) při nové výstavbě a při vnějších a vnitřních úpravách nechráněných objektů se musí dbát architektonických i funkčních vztahů ke kulturním památkám a navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu

e) ke stavbě a ke změně dokončené stavby včetně demolice, u staveb, které nejsou kulturní památkou je třeba předchozí souhlas okresního orgánu státní památkové péče

f) k umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení v zóně, stejně jako k umísťování prodejných stánků a ostatních obdobních zařízení do veřejných prostor, je nutný předchozí souhlas okresního orgánu státní památkové péče

g) poškozování objektů a veřejných ploch je zakázáno

 

- předchozí souhlas okresního orgánu státní památkové péče nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy (písmeno e, f) 4)

 

(3) Příslušné orgány státní památkové péče sledují naplňování výše uvedených podmínek a svá stanoviska k předmětné problematice vydávají v návaznosti na intenzitu zájmu státní památkové péče a památkovou hodnotu jednotlivých částí zón.

 

Čl.7

 

(1) Kontrolu povinností vyplývajících z tohoto nařízení vykonává ONV.

 

            (2) Za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení mohou být organizace postiženy pokutou do výše 100 000,- Kč uloženou podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, občané pokutou do výše 1 000,- Kč uloženou za přestupek podle ustanovení § 39 odst. 2 téhož zákona, nejde-li o jednání přísněji trestné.

 

 

Dr. Zdeněk Přikryl, předseda Jm KNV

JUDr. Ivan Dospíšil, tajemník Jm KNV

 

 

1) z. č. 69/1967 Sb., o národních výborech, vyhlášený v úplném znění pod č. 140/1988 Sb.

2) z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

3) vyhl. Č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

4) např. z. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2005 / 18.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Legislativa

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze