Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

29. červen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2005 konaného dne 29. 6. 2005 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 29. 6. 2005;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2005

Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni J. Bambasová, V. Novotný a K. Tvrdý.

Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.

Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:

63. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden až květen 2005

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Zastupitelstvo kraje vznesené návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2005

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí

5.       Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina za rok 2005

6.       Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

7.       Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

8.       Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stránecká Zhoř

9.       Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé

10.   Darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška

11.   Darování nemovitostí v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

12.   Prodej části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov

13.   Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina

14.   Výkup pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč

15.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov

16.   Výkup pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

17.   Výkup pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

18.   Darování části pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou

19.   Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Okříšky

20.   Převod silnice III/36047A obci Martinice

21.   Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

22.   Výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš

23.   Výkup pozemku v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč

24.   Vzájemné darování a výkup pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

25.   Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

26.   Prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou

27.   Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Rybné

28.   Majetkové vyrovnání zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou

29.   Projektový záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A

30.   Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

31.   Silnice II/405 Jihlava - Příseka - zálohové financování SFDI

32.   Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004

33.   Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období let 2006 a 2007

34.   Návrh na poskytnutí daru Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

35.   Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2005"

36.   Poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "Divadelní Třebíč 2005"

37.   Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

38.   Dotace na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) Projektu P III - Infrastruktura

39.   Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

40.   Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava

41.   Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005

42.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Kultura z důvodu platnosti nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

43.   Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

44.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením

45.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

46.   Žádost o finanční příspěvek pro účastníky republikového finále a mistrovství světa

47.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen "Zásady")

48.   Žádost města Kamenice nad Lipou o finanční výpomoc

49.   Projekt kraje do programu Interreg III A ČR - Rakousko

50.   Profil kraje Vysočina - aktualizace červen 2005

51.   Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 1. výzva

52.   Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 1. výzva

53.   Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

54.   Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou - zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

55.   Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

56.   Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi v roce 2005

57.   FOND VYSOČINY - Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ IV

58.   FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

59.   FOND VYSOČINY -Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2005

60.   FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY III."

61.   FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2005/II" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

62.   Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

63.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden až květen 2005

64.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského

65.   Rozprava členů zastupitelstva

Usnesení 0244/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Milan Havlíček, Zdeněk Jirsa.

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0245/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

Mgr. Milana Havlíčka a Zdeňka Jirsu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2005.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

02. Zpráva o činnosti rady kraje

M. Vystrčil k předloženým zápisům č. 16 až 20/2005 ze zasedání rady kraje doplnil podrobnější informace k aktuálnímu stavu oprav vodního díla Mostiště, na němž, z pozice hejtmana kraje, vyhlásil dne 20. 6. 2005 stav nebezpečí. V této souvislosti ozřejmil i způsob financování oprav poškozené hráze. V bloku věnovaném zahraničním aktivitám referoval o pracovní návštěvě Nitranského samosprávného kraje, kde se zúčastnil podepsání partnerské dohody mezi tímto slovenským krajem a francouzským regionem Champagne-Ardenne. Představitelé obou uvedených regionů, s nimiž v současné době probíhají jednání o uzavření partnerství, přijali pozvání k návštěvě kraje Vysočina. Dále stručně zmínil setkání členů rady kraje s obchodním radou R. Steffensem (U. S. Commercial Service Velvyslanectví USA), z něhož vyplynula nabídka spolupráce v oblasti vysokých škol. Jako úspěšnou prezentaci kraje označil pak výpravu mladých sportovců na II. olympiádu pro děti a mládež ČR, která se konala ve dnech 21. až 26. 6. 2005 v Brně. Své úvodní slovo zakončil informacemi ze zasedání Rady Asociace krajů ČR, kde byla diskutována problematika počtů policistů v jednotlivých krajích, a informacemi z jednání jak Rady hospodářské a sociální dohody tak z Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

J. Běhounek se s odkazem na projednávání žádostí Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT dotázal na důvody nejednotného postupu rady kraje při jejich posuzování.

F. Dohnal v odpovědi na dotaz J. Běhounka uvedl, že rada kraje posuzuje žádosti všech krajem zřizovaných organizací, tedy nejen nemocnic, na základě vypracovaných kritérií, která stanovují základní úroveň ICT vybavení. Finanční dotace jsou pak v souladu s těmito kritérii poskytovány na ty projekty, které spadají do daného standardu. Poté konkretizoval na žádostech obou jmenovaných nemocnic rozdílnost jejich požadavků.

P. Šlechtický se dotázal o kolik byla zvýšena stravovací jednotka v domovech důchodců a ústavech sociální péče.

J. Vondráček reagoval na dotaz P. Šlechtického sdělením, že k navýšení stravovací jednotky u jednotlivých zařízení bylo přistupováno individuálně, s ohledem na dodavatele, provozní možnosti i charakter samotné organizace. Přesné částky zašle odbor sociálních věcí a zdravotnictví P. Šlechtickému písemně.

L. Joukl se ve svém dotazu vrátil ke kontokorentnímu úvěru, jenž byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva. Požádal radu kraje o upřesnění, zda bude přijaté usnesení revokováno. Dále, jako člen řídícího výboru grantového programu Veřejná letiště, navrhl, aby obecně grantové programy spojené s podnikatelskými aktivitami byly schvalovány začátkem kalendářního roku.

F. Dohnal v návaznosti na dotaz týkající se schváleného uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Volksbank CZ sdělil, že celá situace byla krajským úřadem důkladně prověřena a k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nedošlo, neboť kontokorentní úvěr již byl poptáván v rámci výběrového řízení na poskytnutí finančních služeb. Usnesení přijaté zastupitelstvem kraje zůstává tedy v platnosti.

Ke druhé připomínce L. Joukla uvedl, že o podmínkách vyhlašovaných grantových programů je vždy předem diskutováno a vycházejí za schválených pravidel. Žadatelé, jimž byla přiznána finanční podpora z Fondu Vysočiny, pak mají na realizaci projektu 12 měsíců od podpisu smlouvy, nejsou tedy vázáni kalendářním rokem.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0246/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje.

odpovědnost: rada kraje

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-02.doc

 

03. Informace o činnosti krajského úřadu

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, stručně charakterizovala předložený písemný materiál.

P. Šlechtický se dotázal, z jakého důvodu nejsou některá místa na KrÚ dlouhodoběji obsazena.

S. Zikmundová v odpovědi na předešlý dotaz uvedla, že neobsazení některých pracovních míst souvisí jednak se lhůtami stanovenými pro výběrová řízení na místa úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., či s případným opakování daného výběrového řízení, a rovněž s předpokladem nárůstu administrování finančních prostředků z fondů EU.

L. Joukl upozornil na potřebu změny systému informování zastupitelů o jejich korespondenci doručené na adresu KrÚ.

V návaznosti na vyjádření B. Kotlána k prodlevám ve vyplácení cestovních náhrad požádal D. Oulehla o možnost získání vyúčtování těchto náhrad za čtvrtletí.

M. Vystrčil ve shodě s S. Zikmundovou přislíbil řešení jak korespondence zastupitelů tak prověření vyplácení cestovních náhrad včetně požadovaného vyúčtování. O výsledcích budou oba zastupitelé informováni.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0247/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost: krajský úřad

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-03.doc, ZK-04-2005-03pr1, ZK-04-2005-03pr2, ZK-04-2005-03pr3

 

04. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0248/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2005-04,př. 1;

·          přesun částky ve výši 274 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) do kapitoly Školství (§ 3113 Základní školy) za účelem poskytnutí výše uvedené dotace a

ukládá

krajskému úřadu vyřídit potřebné administrativní náležitosti.

odpovědnost: OŠMS, ekonomický odbor

termín: 15. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-04.doc, ZK-04-2005-04,př. 1

 

05. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina za rok 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina.

D. Oulehla se vyslovil k vyřazování žadatelů o dotaci z důvodu nesplnění formálních náležitostí, jimiž jsou zejména nedostatečně podložené výpisy z katastru nemovitostí. Požádal zastupitelstvo kraje, aby zvážilo možnou úpravu schválených zásad, na jejichž základě jsou dotace na ochranu obecního nemovitého majetku poskytovány.

M. Vystrčil sdělil, že vznesená připomínka D. Oulehly bude vzata v úvahu při diskusi o případné obměně těchto zásad.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0249/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o projednaných žádostech dle materiálu ZK-04-2005-05 a

schvaluje

poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle materiálu ZK-04-2005-05, př. 1 v celkové výši 954 448,- Kč z prostředků kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 1500, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu se Zásadami.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor

termín: 28. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-05.doc, ZK-04-2005-05, př. 1, ZK-04-2005-05,př. 2

 

06. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 15. 2. 2005 - 31. 5. 2005. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0250/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 15. 2. 2005 - 31. 5. 2005 dle materiálu ZK-04-2005-06, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 3. 2005 - 31. 5. 2005 dle materiálu ZK-04-2005-06, př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-06.doc, ZK-04-2005-06, př. 12

 

07. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

M. Vystrčil krátce uvedl návrh na udělení odměn členům řídicích výborůgrantových programů FV a zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu přílohy tohoto materiálu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0251/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 7. 11. 2004 - 31. 5. 2005 dle materiálu ZK-04-2005-07, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-07.doc, ZK-04-2005-07, př. 1

 

08. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stránecká Zhoř

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, v níž se investor zaváže darovat stavbu na pozemcích v k. ú. a obci Stránecká Zhoř do vlastnictví kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0252/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor, tj. společnost Lidl Česká republika v. o. s., zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření darovat stavbu odbočovacích pruhů na pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř a popř. i další pozemek, na kterém stavba bude umístěna, do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-08.doc

 

09. Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemků v k.ú. Dobrnice, obec Leština u Světlé do vlastnictví obce Leština u Světlé. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0253/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování geometrickým plánem č. 61-37/2005 nově odměřeného pozemku par. č. 347/2 - ostatní plocha o výměře 5332 m2 v k.ú. Dobrnice, obec Leština u Světlé do vlastnictví obce Leština u Světlé;

·          dodatek č. 74 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-09.doc, ZK-04-2005-09, př. 1

 

10. Darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu darování pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška do vlastnictví obce Osová Bítýška. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0254/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování dílu "r" pozemku par. č. 2399 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2 a dílu "v" pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2406/2 o výměře 734 m2 v k. ú. a obci Osová Bítýška, sloučených dle geometrického plánu č. 327-308/2004 do nově vzniklého pozemku par. č. 2518 v uvedeném k. ú. a obci do vlastnictví obce Osová Bítýška.

·          dodatek zřizovací listiny č. 126 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-10, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-10.doc, ZK-04-2005-10, př. 1

 

11. Darování nemovitostí v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování nemovitostí v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví obce Velký Rybník. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0255/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 860/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 060 m2 a stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 860/1 včetně stavby mostu, součástí a příslušenství v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník do vlastnictví obce Velký Rybník;

·          Dodatek č. 90 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2005-11, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-11.doc, ZK-04-2005-11, př. 1

 

12. Prodej části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov

F. Dohnal požádal zastupitelstvo kraje o schválení prodeje části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov níže uvedeným žadatelům. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0256/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. 483/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov zaměřeného geometrickým plánem č. 106-69/2005 ze dne 18. 4. 2005 manželům Mgr. Petrovi a Janě Šírovým, bytem Kadov čp. 7 za kupní cenu 1 239,-Kč;

·          dodatek č. 124 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-12, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-12.doc, ZK-04-2005-12, př. 1

 

13. Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s obsahem dodatku č. 2 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0257/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Žďár nad Sázavou, Dvořákova 4 dle materiálu ZK-04-2005-13, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-13.doc, ZK-04-2005-13, př. 1

 

14. Výkup pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na výkup pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0258/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 532/11 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 533/5 ostatní plocha, silnice o výměře 250 m2, par. č. 533/28 ostatní plocha, silnice o výměře 144 m2 v k. ú. Slavice a obci Třebíč od manželů Jiřiny a Antonína Čechových za kupní cenu 40 500,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 82 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2005-14, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-14.doc, ZK-04-2005-14, př. 1

 

15. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0259/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 878/1 o výměře 1081 m2 a par. č. 878/3 o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Věchnov od Tomáše Musila, bytem K Domanínku 619, Bystřice nad Pernštejnem za kupní cenu 23 205,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 123 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-15.doc, ZK-04-2005-15, př. 1

 

16. Výkup pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

F. Dohnal navrhl zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0260/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 675/1 zahrada o výměře 911 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí od Pozemkového fondu ČR, za kupní cenu 45.634,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 3 zřizovací listiny Domova důchodců Velké Meziříčí, Hornoměstská 52, Velké Meziříčí dle materiálu ZK-04-2005-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-16.doc, ZK-04-2005-16, př. 1

 

17. Výkup pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na výkup pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0261/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 8816/14 ostatní plocha, silnice o výměře 462 m2, par. č. 8816/13 ostatní plocha, silnice o výměře 57 m2, par. č. 8816/12 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2, 1/2 par. č. 8750/4 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 8746/3 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 nově zaměřených geometrickým plánem č. 2283-22/2005, všechny v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou od Františka Kalába, bytem Mělkovice 1481, Žďár nad Sázavou za kupní cenu 153 840,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          koupi 1/2 pozemku par. č. 8750/4 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 nově zaměřeného geometrickým plánem č. 2283-22/2005 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou od Marie Říhové, bytem Mělkovice 307, Žďár nad Sázavou za kupní cenu 3 120,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 125 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu  ZK-04-2005-17, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-17.doc, ZK-04-2005-17, př. 1

 

18. Darování části pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na darování části pozemků v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou do vlastnictví města Kamenice nad Lipou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0262/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování geometrickým plánem č. 972-10-2005 nově odměřených pozemků par. č. 584/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2814 m2 a par. č. 584/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 265 m2 v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;

·          dodatek zřizovací listiny č. 9 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-18, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-18.doc, ZK-04-2005-18, př. 1

 

19. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Okříšky

F. Dohnal doporučil zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky do vlastnictví ČR - Zemědělské vodohospodářské správy. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0263/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování geometrickým plánem č. 690-126/2004 ze dne 14. 2. 2005 nově odměřených pozemků par. č. 1324/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 a par. č. 1324/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Okříšky do vlastnictví ČR - Zemědělské vodohospodářské správy;

·          dodatek č. 83 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-04-2005-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-19.doc, ZK-04-2005-19, př. 1

 

20. Převod silnice III/36047A obci Martinice

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě týkající se převodu stavby silnice na pozemku v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0264/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina a obec Martinice zavazují uzavřít darovací smlouvu na převod stavby silnice III/36047A na pozemku par. č. 1542 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-20.doc

 

21. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0265/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 803/29 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 a par. č. 803/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 105 m2 v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov od Josefa a Kateřiny Pánkových za kupní cenu 8.400,- Kč;

·          dodatek č. 91 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2005-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-21.doc, ZK-04-2005-21, př. 1

 

22. Výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném výkupu pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0266/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemků par. č. 3009/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 54 m2 a par. č. 3009/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 117 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš od Karla Doležala a Jana Doležala za kupní cenu 6.669,- Kč;

·          dodatek č. 129 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-22.doc, ZK-04-2005-22, př. 1

 

23. Výkup pozemku v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč

F. Dohnal doporučil zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0267/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          koupi pozemku par. č. 837/28 - ostatní plocha, silnice o výměře 130 m2 v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč od Danuše Vavrouškové a Marie Holubové za kupní cenu 2 730,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          Dodatek č. 92 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2005-23, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-23.doc, ZK-04-2005-23, př. 1

 

24. Vzájemné darování a výkup pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na vzájemné darování a koupi pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole od obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0268/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemků par. č. 1046/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 10/6 ost. plocha, jiná plocha o výměře 33 m2 vše v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole do vlastnictví obce Zvole;

·          přijetí daru pozemků par. č. 1/3 - ost. plocha, silnice o výměře 12 m2 a par. č. 206/23 - ost. plocha, silnice výměře 26 m2, vše v k. ú. Zvole nad Pernštejnem obec Zvole od obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina;

·          koupi pozemku par. č. 938/2 - ost. plocha, silnice o výměře 33 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole, vzniklého na základě geometrického plánu č. 226-191/2004 od Vlastimila Fendrycha, bytem Zvole č.p. 125 za kupní cenu 693,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;

·          dodatek č. 127 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-24, př. 1;

·          dodatek č. 128 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2005-24, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-24.doc, ZK-04-2005-24, př. 1, ZK-04-2005-24, př. 2

 

25. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0269/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. 2331/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 a par. č. 2331/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m2 zaměřených geometrickým plánem č. 1695-7/2005 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 21 800,-Kč do vlastnictví SCHÄFER - SUDEX s. r. o. se sídlem v Ledči nad Sázavou, Podolí čp. 5;

·          dodatek č. 77 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-25, př. 1;

·          prodej pozemků st. par. 748/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, st. par. č. 748/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, par. č. 2429/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 122 m2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 2429/10 o výměře 533 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou za kupní cenu 101 200,- Kč do vlastnictví EST + a. s., se sídlem v Ledči nad Sázavou, Podolí 1237;

·          dodatek č. 78 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-25, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-25.doc, ZK-04-2005-25, př. 1, ZK-04-2005-25, př. 2

 

26. Prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0270/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemku par. č. 521/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 75-13/2005 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou za kupní cenu 2 009,- Kč do vlastnictví Ladislava Šauera, bytem Lipnička čp. 44;

·          dodatek č. 75 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-26, př. 1;

·          prodej pozemku par. č. 521/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 75-13/2005 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou za kupní cenu 588,- Kč do vlastnictví Pavla Krupičky, bytem Lipnička čp. 42;

·          dodatek č. 76 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2005-26, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-26.doc, ZK-04-2005-26, př. 1, ZK-04-2005-26, př. 2

 

27. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Rybné

F. Dohnal navrhl zastupitelstvu kraje schválit prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Rybné. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0271/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          prodej pozemků par. č. st. 816 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2, par. č. 783/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 zaměřených geometrickým plánem č. 82-61/2004 ze dne 2. 2. 2005 v k. ú. a obci Rybné Petrovi Beránkovi, bytem Lípová 40, Jihlava, za kupní cenu 5 580,- Kč;

·          dodatek č. 37 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu  ZK-04-2005-27, př. 1;

·          darování pozemku par. č. 815 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m2 zaměřeného geometrickým plánem č. 82-61/2004 ze dne 2. 2. 2005, v k. ú. a obci Rybné do vlastnictví obce Rybné;

·          dodatek č. 38 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-2005-27, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-27.doc, ZK-04-2005-27, př. 1, ZK-04-2005-27, př. 2

 

62. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou do vlastnictví obce Luka nad Jihlavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0272/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          darování pozemku par. č. 1576/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 335 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou dle geometrického plánu č. 687-222/2004 obci Luka nad Jihlavou;

·          Dodatek č. 39 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-04-2005-62, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-62.doc, ZK-04-2005-62, př. 1

 

28. Majetkové vyrovnání zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou

F. Dohnal detailně informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na majetkoprávní vyrovnání zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou.

Z. Dobrý ve své připomínce poukázal na finanční rozdíl mezi odhadní cenou a návrhem kupní ceny, která byla předložena vybranému zájemci, firmě AGRONOVA M&P spol. s r.o.

D. Oulehla se dotázal, zda uvedenému řešení předcházela snaha odprodat majetek zemědělského dvora také jiným způsobem.

F. Dohnal souhlasil se Z. Dobrým, že při porovnání účetní či odhadní ceny s kupní se jedná o ztrátovou transakci, současně však upozornil, že jakékoliv prodlužování současného stavu bude ztrátu zvyšovat. Dále ve své odpovědi navázal na dotaz D. Oulehly a podrobně se věnoval důvodům vysvětlujícím obtížnou situaci při nakládání s majetkem zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0273/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhodlo

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění vyhradit si kompetence k rozhodnutí o převzetí dluhu SOUz Kamenice nad Lipou ve výši 1 185 450,- Kč a jeho vypořádání a

schvaluje

·          převzetí dluhu ve výši 1 185 450,- Kč a uzavření smlouvy o převzetí dluhu mezi přejímajícím krajem Vysočina a dlužníkem SOUz Kamenice nad Lipou;

·          uzavření dohody o vypořádání majetkového podílu (dluhu) převodem nemovitého majetku zemědělského dvora SOUz v Kamenici nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-28, př. 2, a movitého majetku sloužícího k zajištění živočišné výroby včetně chovného stáda dle materiálu ZK-04-2005-28, př. 3, do vlastnictví společnosti AGRONOVA M&P spol. s r. o. se sídlem Hviezdoslavova 556, Kamenice nad Lipou, 394 70, IČ 25153064 v celkové výši 1 185 450,- Kč;

·          dodatek zřizovací listiny č. 8 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-04-2005-28, př. 4.

odpovědnost: ředitel SOUz Kamenice nad Lipou, OŠMS, OM

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 13.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-28.doc, ZK-04-2005-28, př. 2, ZK-04-2005-28, př. 3, ZK-04-2005-28, př. 4

 

29. Projektový záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A

F. Dohnal po širším uvedení daného materiálu doporučil zastupitelstvu kraje schválit převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty jmenovaných projektů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0274/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty:

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Jemnice - obchvat" v celkové výši 2,0 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Menhartice - obchvat" v celkové výši 1,2 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Dešná - obchvat" v celkové výši 1,6 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Jemnice - Menhartice" v celkové výši 0,6 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Menhartice - hranice kraje" v celkové výši 0,6 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 hranice kraje - Dešná" v celkové výši 0,75 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/410 Dešná - hranice ČR" v celkové výši 2,4 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - II/360 Martinice - obchvat" v celkové výši 1,3 mil. Kč;

-          projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - III/3853 Strážek - obchvat" v celkové výši 1,4 mil. Kč;

s tím, že prostředky budou na zvláštní účty uvolňovány průběžně dle potřeby;

žádá

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Jihočeský kraj o spolufinancování projektů a

pověřuje

hejtmana kraje k jednání v této věci.

odpovědnost: hejtman kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-29.doc

 

30. Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"

F. Dohnal doplnil zastupitelstvu kraje informace související s navrhovanou majetkoprávní přípravou rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Příseka. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0275/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka" v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2005-30, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-30.doc, ZK-04-2005-30, př. 1

 

31. Silnice II/405 Jihlava - Příseka - zálohové financování SFDI

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0276/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření Smlouvy č. 136P/2005 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 a jmenovitý seznam akcí uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, jenž mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie dle materiálu ZK-04-2005-31, př. 1, a

přijímá

závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle této Smlouvy uskuteční zálohové financování podílu dotace z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v příloze č. 1 Smlouvy dle materiálu ZK-04-2005-31, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-31.doc

 

32. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004, a to včetně příslušného rozpočtového opatření. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0277/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytnutí dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004 obcím podle materiálu ZK-04-2005-32, př. 1;

·          přesun rozpočtových prostředků ve výši 45 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, položky nespecifikovaná rezerva, do kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400, § 3636 Územní rozvoj) za účelem úhrady těchto dotací.

odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor

termín: 31. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-32.doc, ZK-04-2005-32, př. 1

 

63. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden -květen 2005

F. Dohnal podal podrobný komentář k informativní zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden–květen 2005.

Z. Dobrý vyjádřil svůj názor na čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol a požádal o rozpis položek 5166, 5167, 5169 z kapitoly Krajský úřad, a dále položek 5166 a 5169 z kapitoly Krajské zastupitelstvo.

M. Vystrčil sdělil, že ekonomický odbor KrÚ poskytne Z. Dobrému rozpis požadovaných položek písemně.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0278/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – květen 2005“dle materiálu ZK-04-2005-63, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-63, ZK-04-2005-63, př. 1

 

33. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období let 2006 a 2007

F. Dohnal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým rozpočtovým výhledem kraje Vysočina na období let 2006 a 2007.

P. Šlechtický se dotázal na důvody předpokládaného poklesu ve výdajové kapitole Zdravotnictví.

F. Dohnal v odpovědi na dotaz P. Šlechtického uvedl, že tento pokles je v běžných výdajích ovlivněn vyrovnáváním dluhů nemocnic v letech 2003 a 2004. V kapitálových výdajích pak souvisí jednak s rozpracovanými stavbami, a dále s komplexním nasměrováním investiční politiky v návaznosti na možnou změnu stávající právní formy nemocnic.

Na dotaz Z. Dobrého týkající se výstavby vážních míst reagoval V. Kodet sdělením, že nová vážní místa jsou již vytipována a je stanovena výše nákladů na jejich realizaci.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0279/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2006 a 2007 dle materiálu ZK-04-2005-33, př. 1, a přehled závazků a pohledávek, které vzniknou kraji v souvislosti s financováním projektů a grantových schémat spolufinancovaných z prostředků EU dle materiálu ZK-04-2005-33, př. 2.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-33.doc, ZK-04-2005-33, př. 1, ZK-04-2005-33, př. 2

 

34. Návrh na poskytnutí daru Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

F. Dohnal doplnil zastupitelstvu kraje bližší informace k návrhu na poskytnutí daru Nemocnici Třebíč ve výši 625 tis. Kč z Fondu strategických rezerv kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0280/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          pro Nemocnici Třebíč poskytnutí daru ve výši 625 tis. Kč z Fondu strategických rezerv kraje Vysočina v souvislosti s usnesením č. 410/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004;

·          použití daru ve výši 625 tis. Kč u Nemocnice Třebíč k úhradě ztráty za předchozí léta.

odpovědnost: odbor ekonomický a ředitel Nemocnice Třebíč

termín: do 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-34.doc

 

35. Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2005"

M. Matějková v souladu s pravidly pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění navrhla zastupitelstvu kraje schválit dotaci městu Třešť na úhradu nákladů spojených s krajskou přehlídkou "Třešťské divadelní jaro 2005". K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0281/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku městu Třešť ve výši 20 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třešti na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2005".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-35.doc

 

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského

M. Matějková zdůvodnila zastupitelstvu kraje navrhované navýšení finanční dotace na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0282/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč, společnosti ARS koncert, s. r. o na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského;

·          snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč a zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2005, ORJ 1800, § 3312 Hudební činnost o částku 200 000 Kč na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-64, ZK-04-2005-64, př. 1

 

36. Poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "Divadelní Třebíč 2005"

M. Matějková požádala zastupitelstvo kraje o schválení finančního příspěvku městu Třebíč na úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2005". K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0283/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku městu Třebíč ve výši 60 000,- Kč pro Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2005".

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-36.doc

 

37. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje se změnami ve zřizovacích listinách příspěvkových organizaci zřizovaných krajem v oblasti školství. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0284/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny zřizovacích listin dle materiálu ZK-04-2005-37, př. 1 příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v materiálu ZK-04-2005-37, př. 2.

odpovědnost: OŠMS

termín: březen 2006

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-37.doc, ZK-04-2005-37, př. 1, ZK-04-2005-37, př. 2

 

38. Dotace na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) Projektu P III - Infrastruktura

M. Matějková krátce informovala zastupitelstvo kraje o přerozdělení dotace MŠMT na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0285/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na zajištění připojení škol k internetu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 1 253 070 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2005-38, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 1 420 146 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-04-2005-38, př. 1 a soukromým školám v celkové výši 222 768 Kč dle tabulky 3 materiálu ZK-04-2005-38, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-38.doc, ZK-04-2005-38, př. 1

 

39. Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA

M. Matějková shrnula základní údaje týkající se přidělení dotací na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0286/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 84 598 Kč dle materiálu ZK-04-2005-39, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 1 117 306 Kč dle materiálu ZK-04-2005-39, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-39.doc, ZK-04-2005-39, př. 1, ZK-04-2005-39, př. 2

 

40. Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava

M. Matějková doporučila zastupitelstvu kraje schválit dotaci městu Jihlava na úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra v Jihlavě, které svým zaměřením doplňuje síť poradenských zařízení zřizovaných krajem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0287/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

účelovou dotaci městu Jihlava na úhradu provozních nákladů SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více vadami Jihlava, Demlova 28 ve výši 200 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.

odpovědnost: OŠMS

termín: do konce července odeslat dotaci městu

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-40.doc, ZK-04-2005-40, př. 1

 

41. Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005

M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu na přidělení dotací na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání. Z jednání zastupitelstva se omluvil J. Vlach. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0288/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu SIPVZ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 890 000 Kč dle tabulky 1 materiálu ZK-04-2005-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 98 510 Kč dle tabulky 2 materiálu ZK-04-2005-41, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-41.doc, ZK-04-2005-41, př. 1

 

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Kultura z důvodu platnosti nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

M. Matějková v souvislosti v platným nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě navrhla zastupitelstvu kraje schválit navýšení kapitoly Kultura. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0289/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 33xx) o částku 3 266 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky nespecifikovaná rezerva o tuto částku dle materiálu ZK-04-2005-42, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-42.doc, ZK-04-2005-42, př. 1

 

43. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Seznam žádostí o akci navržených k podpoře v rámci 1. kola výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina, včetně schválení jejich spolufinancování. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0290/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Seznam žádostí o akci navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2005-43, př. 1 k podpoře v rámci 1. kola výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006;

·          spolufinancování akcí uvedených v Seznamu žádostí o akci navržených k podpoře v materiálu ZK-04-2005-43, př. 1 do výše uvedené v žádostech v materiálech ZK-04-2005-43, př. 2 a ZK-04-2005-43, př. 3 z Fondu strategických rezerv.

odpovědnost: OŠMS

termín: Do 7 pracovních dnů oznámí gestor žadatelům výsledek rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory.

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-43.doc

 

44. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením

M. Matějková zdůraznila potřebnost přijetí zásad specifikujících podmínky vytváření a zapůjčování kompenzačních pomůcek pro potřeby individuálně integrovaných dětí, žáků a studentů. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0291/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytování systémové podpory z prostředků kraje v souhrnné výši maximálně 1 mil. Kč ročně, určené k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí, žáků a studentů dle materiálu ZK-04-2005-44, př. 1;

·          Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením dle materiálu ZK-04-2005-44, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce září 2005

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-44.doc, ZK-04-2005-44, př. 1

 

45. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem zásad pro poskytování dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ.

P. Šlechtický s odkazem na doporučující stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZKV vznesl protinávrh na zvýšení poskytované systémové dotace na celkových 1,5 mil. Kč.

Předkladatelka si protinávrh P. Šlechtického neosvojila a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předneseném protinávrhu.

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytování systémové dotace z prostředků kraje v souhrnné výši do 1,5 mil. Kč ročně na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů dle materiálu ZK-04-2005-45, př. 1upr1;

·          Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-04-2005-45, př. 1upr1;

·          čerpání prostředků ve výši 0,5 mil. Kč z nespecifikované rezervy za tímto účelem.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce září 2005

Usnesení nebylo přijato: pro 9 hlasů, proti 13, zdrželo se 12.

Zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.

Usnesení 0292/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          poskytování systémové dotace z prostředků kraje v souhrnné výši do 1 mil. Kč ročně na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů dle materiálu ZK-04-2005-45, př. 1, př. 1;

·          Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-04-2005-45, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do konce září 2005

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-45.doc, ZK-04-2005-45, př. 1

 

46. Žádost o finanční příspěvek pro účastníky republikového finále a mistrovství světa

M. Matějková doporučila zastupitelstvu kraje schválit přidělení finančního příspěvku obci Nové Veselí pro účastníky republikového finále soutěže Novinářský kalamář. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0293/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přidělení finančního příspěvku v celkové výši 8 000,- Kč z kapitoly Školství (§ 3299 Záležitosti vzdělávání, běžné výdaje) obci Nové Veselí pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU NOVÉ VESELÍ okres Žďár nad Sázavou, Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí, na jízdné, ubytování a stravu družstva mladších žáků soutěžících na republikovém finále soutěže Novinářský kalamář.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-46.doc

 

47. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen "Zásady")

V. Kodet ke stručné charakteristice předložených zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích ještě upřesnil, že daný návrh řeší pouze nenárokové dotace nikoliv dotace mandatorní.

D. Oulehla se vyslovil ke koncepci předložených zásad i k postoji státní správy a dotázal se na možné důsledky či další postup v případě neschválení těchto zásad.

V. Kodet reagoval na vznesené připomínky D. Oulehly a v odpovědi na případné důsledky nepřijetí zásad sdělil, že současná zákonná norma neopravňuje žadatele uplatňovat nárok na poskytnutí těchto příspěvků, neboť se jedná o položky nenárokové. Doporučil však, aby kraj převzal tuto zodpovědnost a schválením zásad podpořil činnost lesních hospodářů. Jeho vyjádření bylo ještě doplněno F. Dohnalem.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0294/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálů ZK-04-2005-47, př. 1 př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-47.doc, ZK-04-2005-47, př. 1, ZK-04-2005-47, př. 2

 

48. Žádost města Kamenice nad Lipou o finanční výpomoc

V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Kamenice nad Lipou o poskytnutí dotace na odstranění povodňových škod na komunikacích. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád a M. Plodík. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0295/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          Dotaci městu Kamenice nad Lipou na odstranění povodňových škod na komunikacích ve výši 330 000,- Kč dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;

·          Povýšení kapitoly Doprava § 2212 - Silnice o částku 330 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o výše uvedenou částku.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: 31. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-48.doc, ZK-04-2005-48, př. 1, ZK-04-2005-48, př. 2

 

49. Projekt kraje do programu Interreg III A ČR - Rakousko

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem převodu finančních prostředků na zvláštní účet projektu zaměřeného na podporu agroturistiky a rekreačního jezdectví. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0296/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši alokace prostředků na rok 2005, tj. 678 000,- Kč, na zvláštní účet projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina".

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: červenec 2005

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-49.doc, ZK-04-2005-49, př. 1

 

50. Profil kraje Vysočina - aktualizace červen 2005

M. Černá doplnila zastupitelstvu kraje doporučující stanovisko Výboru regionálního rozvoje ZKV k předloženému aktualizovanému Profilu kraje Vysočina. K uvedenému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0297/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2005-50, př. 1, a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v prosinci 2005.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: prosinec 2005

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-50.doc, ZK-04-2005-50, př. 1, ZK-04-2005-50, př. 2

 

51. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 1. výzva

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o výsledcích hodnocení 1. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina a požádala o schválení navrženého usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0298/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          seznam akcí navržených k podpoře a seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-04-2005-51, př. 2;

·          poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2005-51, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-51.doc

 

52. Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 1. výzva

M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s výsledky hodnocení 1. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočinaa požádala o schválení navrženého usnesení. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0299/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          seznam příjemců podpory dle materiálu ZK-04-2005-52, př. 2;

·          poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře v materiálu ZK-04-2005-52, př. 2;

·          neposkytnutí podpory příjemci podpory na realizaci akce nedoporučené k podpoře v materiálu ZK-04-2005-52, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-52.doc

 

53. Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

P. Hájek zrekapituloval zastupitelstvu kraje znění předloženého návrhu finančního plánu ZZS kraje Vysočina na rok 2005.

L. Joukl uvedl své výhrady ke koncepci sloučení ZZS a její finanční ztrátovosti.

M. Báňa se dotázal, zda vzhledem k vykázanému finančnímu deficitu nového systému existuje i nadále vůle rozšiřovat síť záchranné služby, neboť např. město Velká Bíteš již investovalo finanční prostředky do projektové přípravy daného stanoviště.

P. Hájek v reakci na připomínku L. Joukla i na dotaz M. Báni uvedl, že nově transformovaný systém ZZS ještě není plně stabilizován, otázka dalších možných destinací je v této chvíli otevřená a je úzce spojená zejména s jejich finanční náročností.

M. Vystrčil ještě navázal na P. Hájka porovnáním výše nákladů na zdravotnickou záchrannou službu za rok 2004 s její celkovou výší za rok 2005 a rozborem mimořádných nákladových položek ve finančním plánu na rok 2005.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0300/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 000 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 11 000 tis. Kč;

·          zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o 11.000 tis. Kč s určením na pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

termín: 31. 12. 2005

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-53.doc, ZK-04-2005-53, př. 1, ZK-04-2005-53, př. 2, ZK-04-2005-53, př. 3

 

54. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou - zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh na schválení dodatků zřizovacích listin Dětského centra Jihlava a Dětského domova Kamenice nad Lipou, které by na základě rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti fungovaly i jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

P. Šlechtický se v této souvislosti dotázal na kapacitní připravenost obou těchto vybraných zařízení.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na dotaz P. Šlechtického uvedla, že se jedná o činnost dle dosavadních požadavků méně frekventovanou a uvedená zařízení jsou schopna ji kapacitně zvládnout.

Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil F. Bradáč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0301/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2005-54, př. 1;

·          dodatek č. 1 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2005-54, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatky příspěvkovým organizacím

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-54.doc, ZK-04-2005-54, př. 1, ZK-04-2005-54, př. 2

 

55. Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

P. Hájek rámcově seznámil zastupitelstvo kraje s obsahem dodatku ke Zřizovací listině ZZS kraje Vysočina.

M. Báňa vyslovil připomínku k nabytí účinnosti předloženého dodatku a navrhl opravu termínu na 1. 7. 2005.

P. Hájek návrh akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 0302/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 7 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2005-55, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-55.doc, ZK-04-2005-55, př. 1

 

56. Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi v roce 2005

J. Vondráček obsáhle informoval o zásadách podpory sociálních služeb a přípravě rozpočtového opatření navrhovaných zastupitelstvu kraje ke schválení. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil J. Huňáček. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0303/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Zásady podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 dle materiálu ZK-04-2005-56, př. 3 a

souhlasí

s přípravou změny rozpočtu kapitoly Sociální věci a jeho navýšení o 2 766 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikované rezervy k realizaci podpory sociálních služeb v rozsahu dle materiálu ZK-04-2004-56.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 31. 7. 2005

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-56.doc, ZK-04-2005-56, př. 1, ZK-04-2005-56, př. 2, ZK-04-2005-56, př. 3

 

57. FOND VYSOČINY - Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ IV

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu Metropolitní sítě IV zaměřeného na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy.K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0304/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Metropolitní sítě IV“ dle materiálu ZK-04-2005-57, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Metropolitní sítě IV“ ve složení:

ODS – Jakub John (TR); Radek Vovsík (JI);

KDU-ČSL – František Dohnal (JI); Josef Švec (ZR);

KSČM – František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);

ČSSD – Zdeněk Studenec (TR); Zdeněk Ryšavý (TR);

SNK – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

·                Františka Dohnala předsedou řídícího výboru grantového programu „Metropolitní sítě IV“;

·                Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Metropolitní sítě IV“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-57.doc, ZK-04-2005-57, př. 1

 

58. FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje aktualizovaný návrh výzvy na vyhlášení grantového programu Veřejně přístupný internet a požádal o schválení předloženého usnesení. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0305/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení č. 0237/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005;

schvaluje

vyhlášení grantového programu "Veřejně přístupný internet" dle materiálu  ZK-04-2005-58, př. 1;

jmenuje

  • řídící výbor grantového programu "Veřejně přístupný internet" ve složení:

ODS - Jaroslav Huňáček (JI); Jan Abbrent (HB);

KDU-ČSL - František Dohnal (JI); Luboš Rudišar (PE);

KSČM - Pavel Kalabus (JI); Ladislav Brož (PE);

ČSSD - Petr Kocián (ZR); Dušan Horváth (ZR);

SNK - Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);

  • Františka Dohnala předsedou řídícího výboru grantového programu "Veřejně přístupný internet";
  • Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu "Veřejně přístupný internet" a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-58.doc, ZK-04-2005-58, př. 1

 

60. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY III."

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu EDICE VYSOČINY III.zaměřeného na podporu ediční a publikační činnosti. K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0306/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-04-2005-60, př. 1.

jmenuje

·                     řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ ve složení:

ODS – Jana Fischerová (HB); Jaromíra Hanáčková (TR);

KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); František Dohnal (JI);

KSČM – Jan Slámečka (ZR); Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Ivana Mojžyšková (HB); Pavla Kučerová (PE);

SNK – Zdeňka Marková (ZR); Olga Zachariášová (JI);

·                Janu Fischerovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“;

·                Horymíra Kubíčka (PE) s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „EDICE VYSOČINY III.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-60.doc, ZK-04-2005-60, př. 1

 

61. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2005/II" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení druhého kola grantového programu Systém sběru a třídění odpadu 2005/II.K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0307/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení druhého kola grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005/II“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-04-2005-61, př. 1;

jmenuje

  • řídicí výbor grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2005/II“ ve složení:

ODS – Pavel Hájek (PE); Ivo Rohovský (ZR);

KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Josef Kodet (JI);

KSČM – Jan Musil (HB); Luboš Musil (JI);

ČSSD – Tomáš Koubek (PE); Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Marie Černá (TR); Miloš Odvárka (ZR);

·                Pavla Hájka předsedou řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005/II “;

·                Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu „Systém sběru a třídění odpadů 2005/II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-61.doc, ZK-04-2005-61, př. 1

 

59. FOND VYSOČINY -Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2005

M. Černá seznámila zastupitelstvu kraje s návrhem grantového programu ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ 2005 a s vymezením lokalit, na něž je dané schéma zacíleno.

M. Šmíd vyslovil názor politického klubu ODS na předložený grantový program.

K materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 0308/04/2005/ZK

Zastupitelstvo kraje

doporučuje

vyhlášení grantového programu „ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ 2005“ dle materiálu ZK-04-2005-59, př. 1;

jmenuje

·          řídicí výbor grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“ ve složení:

ODS – Jan Tecl (HB); Hana Müllerová (JI);

KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Milan Šulc (HB);

KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Pavel Šlechtický (JI);

ČSSD – Zdeněk Chlád (HB); Ladislav Péťa (TR);

SNK – Marie Černá (TR); Libor Honzárek (HB);

·                Marii Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“;

·                Martinu Kršňákovou (TR) s právem hlasovacím a Olgu Wiesnerovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru a grantového programu „Rozvoj malých podnikatelů 2005“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 4, zdrželo se 7.

Zdrojové materiály: ZK-04-2005-59.doc, ZK-04-2005-59, př. 1, ZK-04-2005-59, př. 2

 

65. Rozprava

D. Oulehla krátce zastupitele informoval o zrušení zákona o střetu zájmů č. 96/2005 Sb.

J. Karas se v souvislosti s projednáváním dotace na cyklistickou trasu Jihlava–Třebíč–Raabs an der Thaya na minulém zasedání zastupitelstva kraje dotázal, zda již byly zpracovány a eventuálně kdy budou zastupitelstvu předloženy zásady pro poskytování příspěvků na cyklostezky.

M. Černá na dotaz J. Karase odpověděla, že zmíněné zásady procházejí 2. interním čtením a budou předloženy radě kraje dne 12. 7. 2005, která rozhodne o jejich zařazení na program jednání zastupitelstva kraje.

M. Báňa opakovaně poukázal na nutnost opravy některých úseků komunikací, které jsou ve špatném technickém stavu. Dále upozornil, že případné rozhodnutí kraje o čerpání úvěru na tyto práce, bude dle zákona o veřejných zakázkách vyžadovat i dodržení stanovených časových lhůt, které mohou samotné zahájení prací výrazně posunout.

V. Kodet vyjádřil obecný souhlas s připomínkou M. Báni, na upřesnění ale uvedl, že čerpání úvěru bylo na semináři věnovaném dopravě zmíněno jako jedna z možností řešení dané situace. V letošním roce však budou do dopravní infrastruktury investovány jen ty prostředky, které byly schváleny v rozpočtu kraje.

V rámci rozpravy požádal o slovo pan Dvořák, občan kraje Vysočina, který apeloval na zastupitele kraje, aby přehodnotili zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na elektrifikaci chatové oblasti Hluboček na Třebíčsku a vyčlenili za tímto účelem z rozpočtu kraje částku ve výši cca 600 tis. Kč.

H. Žáková reagovala na vystoupení p. Dvořáka uvedením konkrétního příkladu desítek majitelů chat v katastru obce Koněšín, kteří si elektrifikaci i zavedení vodovodu v dané lokalitě hradili z vlastních prostředků.

Na závěr diskuse M. Vystrčil konstatoval, že další posouzení této žádosti je na jednotlivých zastupitelích a poděkoval p. Dvořákovi za jeho příspěvek.

Následně M. Vystrčil poděkoval všem členům zastupitelstva za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 22. 7. 2005.

 

 

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Mgr. Milan Havlíček                        ……...……………………………………

 

 

 

Zdeněk Jirsa                        …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2005.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2005 dne 29. 6. 2005.

Zapsala I. Schallnerová dne 29. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.7.2005 / 19.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2014

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze