Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyhláška o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje

Na území Kraje Vysočina byla za památkové zóny prohlášena historická jádra měst: Kamenice nad Lipou, Pacov, Počátky.
 

 
 

 

Vyhláška

o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje

 

            Plenární zasedání Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích se usneslo dne 19. listopadu 1990 vydat podle ustanovení § 24 a zákona o národních výborech č. 69/67 Sb., ve znění zákona ČNR č. 140/88 Sb. a v souladu s ustanovením § 6 zákona ČNR č. 20/87 Sb.,o státní památkové péči a § 2 vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 66/88 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto obecné závazné nařízení:

 

Čl.1

Účel vyhlášky a rozsah působení

 

            (1) Účelem prohlášení památkových zón je zajistit zachování kulturně historických a urbanisticko- architektonických hodnot vybraných historických jader při rozvoji těchto měst, aby jako organická součást životního prostředí sloužila kulturním, výchovním, společenským a hospodářským potřebám společnosti

              (2) Pro své mimořádné kulturní hodnoty se prohlašují za památkové zóny historická jádra měst a obcí (viz. příloha)

Čl.2

Charakteristika a vymezení hranic památkových zón

 

Charakteristika významných kulturních hodnot území a vymezení hranic památkových zón je obsaženo v přílohách 1 – 19 městských památkových zón a 1 – 20 vesnických památkových zón, které jsou součástí této vyhlášky a v plánech památkových zón uložených podle odst. 2, čl. 7 této vyhlášky.

 

Čl.3

 

Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou:

 

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské a vesnické interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemní prostory

b) panoráma zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech

c) nemovité kulturní památky uvedené v ÚSKP ČR označené v přílohách 1 – 19 městských památkových zón a v 1 – 20 vesnických památkových zón této vyhlášky

d) objekty dotvářející charakter zóny – tzv. objekty památkového zájmu, vyznačené v plánu památkové zóny

e) ostatní objekty v památkové zóně

f) veřejná a vyhrazená zeleň

g) části území památkové zóny A, B, C odstupňované podle památkového významu a vyznačené v plánu památkové zóny

 

Čl.4

Podmínky pro stavební a další činnost

 

a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání sídla. V památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivých částí území, vyznačených v plánu památkové zóny

b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi

c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směrovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny a dokumentární funkce

d) při nové výstavbě včetně technické infrastruktury musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny, panorama památkové zóny a hlavní dominanty. Míra nezbytné nové dostavby a přestavby musí být přiměřená památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny.

 

Čl.5

Režim ochrany památkové zóny

 

            (1) K jakýmkoliv stavebním zásahům a úpravám kulturních památek, ostatních objektů, které nejsou kulturními památkami, veřejných prostor, ploch a zeleně, podzemí i jednotlivých architektonických a uměleckých prvků podle § 14 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., a § 9 vyhlášky MK ČSR č. 66/1988 Sb., musí být vlastníkem (správcem, uživatelem) vyžádáno předem závazné stanovisko odboru kultury příslušného národního výboru jako orgánu státní památkové péče

            (2) Odbor kultury příslušného okresního národního výboru vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody  v Českých Budějovicích.

             (3) V závažných případech jako je územně plánovací dokumentace velkého územního celku sídelního útvaru nebo památkové zóny, přestavba území, regenerace bloků a významných souborů, či úpravě krajiny si výkonní orgán státní památkové péče může vyžádat též stanovisko Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

 

Čl.6

Plánování

 

Příslušné národní výbory všech stupňů při sestavování a provádění plánu sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje přihlížejí k mimořádným hodnotám památkových zón Jihočeského kraje a vytvářejí pro regeneraci těchto území přiměřené ekonomické a organizačně technické podmínky.

 

Pro účely územního plánování a stavební činnosti sídel ležících na území CHKO Třeboňsko platí režim podle směrnice MK č. 1, Věstník býv. MŠ a K, sešit 1, z 20. 1. 1980

 

Čl.7

Evidence a dokumentace

 

(1) Postup při vyznačení památkových zón do ÚSKP ČR, do územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace je podrobněji uveden v § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stávající územně plánovací dokumentaci uvedou dotčené MěNV, MNV (uvedena v čl. 1 odst. 2) do souladu se zájmy státní památkové péče vyjadřovanými v čl. 2 a 6 této vyhlášky.

 

            (2) Vyhláška o prohlášení památkových zón v sídlech Jihočeského kraje s plánem památkové zóny je uložena u odboru školství, mládeže, tělovýchovy a kultury Jihočeského KNV a odborů příslušných MěNV, MNV, ONV, dále u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, Ministerstva kultury ČR a státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

 

Čl.8

Dozor a opatření při porušení povinnosti

 

(1) Dozor ve věcech státní památkové péče na území památkových zón vykonává do 24. 11. 1990 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a kultury ve spolupráci s odborem výstavby a územního plánování Jihočeského krajského národního výboru a Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody. Po ukončení činnosti Jihočeského KNV bude dozor státní památkové péče delimitován na nový výkonný orgán státní památkové péče (Okresní úřad nebo Český památkový úřad)

            (2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou projedná příslušný okresní národní výbor (Okresní úřad) podle zákona o státní památkové péči, pokud nejde o skutek přísněji trestaný.

 

 

PhDr. Jiří Vlach, předseda Jihočeského KNV

Marie Brejchová, tajemnice Jihočeského KNV

 

 

Příloha k vyhlášce čl. 1, odst. 2

 

Pro své mimořádné hodnoty se prohlašují za památkové zóny historické jádra měst:

Nové Hrady, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou (okres České Budějovice), Chvalšiny, Kaplice, Rožmberk nad Vltavou (okres Český Krumlov), Dačice, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec), Kamenice nad Lipou, Pacov, Počátky (okres Pelhřimov), Písek (okres Písek), Netolice, Vimperk (okres Prachatice), Blatná, Bosňany, Volyně (okres Strakonice), Bechyně, Soběslav (okres Tábor)

 

Zároveň se prohlašují za památkové zóny podle jádra sídel:

Bavorovice, Bošilec, Božejov, Dobčice, Dynín, Kojkovice, Lipanovice, Munice, Opatovice, Rožnov, Vitín, Zbudov – okres České Budějovice, Čertyně – okres Český Krumlov, Lutová, Nová Ves, Pístina, Plačovice, Ponědrážka, Příbraz, Žítek.

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 15.7.2005 / 15.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Legislativa

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze