Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

208/1996 Sb., Vyhláška MK ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Na území Kraje Vysočina bylo za krajinnou památkovou zónu prohlášeno - Náměšťsko (okres Třebíč).
 

 
 

208/1996 Sb.

 

Vyhláška

 

Ministerstva kultury

 

ze dne 1. července 1996

 

o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

 

Změna: 158/2002 Sb.

 

            Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. :

 

§ 1

 

            Území částí krajinných celků Osovsko (okres Beroun), Žehušicko (okres Kutná Hora), Libějovicko-Lomecko (okres Strakonice), Novohradsko (okres České Budějovice), Orlicko (okres Písek), Římovsko (okres České Budějovice), Chudenicko (okres Klatovy a okres Domažlice), Plasko (okres Plzeň-sever), Valečsko (okres Karlovy Vary a okres Louny), Lembersko (okres Česká Lípa), Zahrádecko (okres Česká Lípa), Slatiňansko-Slavicko (okres Chrudim), Náměšťsko (okres Třebíč) a historická prostředí území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce a Varvažova (okres Ústí nad Labem a okres Teplice) a území bojiště bitvy u Hradce Králové (okres Hradec Králové) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóny").

 

§ 2

 

            Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče v Praze a dále u okresních úřadů, Památkového ústavu středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem podle jejich územní působnosti a současně u obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

 

§ 3

 

            K zajištění ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině vykazují významné kulturní hodnoty, slouží rozhodnutí a opatření orgánů státní památkové péče, jakož i jiných orgánů státní správy podle zvláštních předpisů, 1) ve kterých se respektují:

a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky rozborů biologické složky území,

b) výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d) historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,

e) ochrana archeologických nálezů.

 

§ 4

 

            Hranice zón uvedených v § 1 se vyznačí v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.

 

§ 5

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

 

Tigrid v. r.

 

Příl.

 

NÁMĚŠŤSKO (okres Třebíč)

 

            Hranice památkové zóny krajinného celku Náměšťsko začíná na severozápadním okraji v Náměšti nad Oslavou v ohbí silnice (u lokality Nad zámkem). Vede podél silnice směrem na severovýchod a dále na severozápad ke kraji lesa zv. Baba, mění směr na severovýchod a vede ke kótě 461 na křižovatku silnic Náměšť nad Oslavou - Jinošov. Pokračuje podél silnice severovýchodním směrem a před obcí Jinošov mění směr na jihovýchod a pokračuje dále podél ohradní zdi objektu zámku s parkem Schönwald. Pokračuje jižním směrem po cestě kolem bažantnice u zámku. Napojuje se na další cestu v lokalitě Na kopci a pokračuje západním směrem k silnici Jinošov - Kralice nad Oslavou. Podél této silnice směřuje k jihu k obci Kralice nad Oslavou. V místě křížení silnice s potokem vytékajícím z rybníka vede hranice krátce tímto potokem. Dále obchází obec Kralice nad Oslavou východně podél zastavěného okraje (mimo areál sloužící zemědělským činnostem). V místě křížení silnice Náměšť nad Oslavou - Rapotice s Jinošovským potokem pokračuje hranice korytem tohoto potoka až ke křížení s železniční tratí Brno - Třebíč. Dále pokračuje jižně pod obcí Kralice nad Oslavou západním směrem podél železniční trati. V bodě křížení železniční tratě se silnicí Náměšť nad Oslavou - Březník přechází hranice na tuto silnici, kterou pokračuje směrem k Náměšti nad Oslavou, východně míjí Velkopolský dvůr s alejemi a lokalitu U hájenky. Pokračuje západním směrem a při křížení se silnicí Brno - Třebíč pokračuje podél této silnice, odbočuje na silnici, která východně míjí náměšťskou oboru, zámek s parkem, a v lese Nad zámkem se napojuje k výchozímu bodu.

 

____________________

 

1) Např. zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2005 / 26.7.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura > Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze