Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2005

 

 
 

Zápis

z mimořádného zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 20. 6. 2004

 

 

Přítomni

-         Miloš Vystrčil (předseda)

-         Pavel Maslák

-         Ing. Jan Murárik (tajemník)

-         Drahoslav Ryba

-         Jan Sedlák

-         Dionýz Domik

-         Zdeněk Linhart

 

Omluveni

-         Simeona Zikmundová

-         František Dohnal

-         Roman Heinz

 

Hosté

-         František Bradáč (starosta města Velké Meziříčí)

-         Pavel Vidlák (starosta obce Vídeň)

-         Petr Bureš (vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ)

-         Jaroslav Mikina (vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ)

 

 

Navržený program jednání:

Zahájení

1.       Projednání havarijního stavu na vodním díle Mostiště.

 

Hejtman kraje Vysočina uvítal přítomné, omluvil nepřítomné, představil hosty a zahájil jednání. Konstatoval, že Bezpečnostní rada kraje Vysočina (dále jen BRK) je usnášení schopná.

 

 

1.       Projednání havarijního stavu na vodním díle Mostiště

Hejtman kraje pohovořil o problematice vodního díla Mostiště (dále jen VD Mostiště) a o současném havarijním stavu. Komentoval proběhlá jednání s kompetentními orgány od února 2005, která vyvrcholila v minulých dnech. Z těchto jednání vyplynulo jednomyslné doporučení, vyhlásit stav nebezpečí na VD Mostiště jako neodkladné opatření z důvodu ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí, s cílem uvést vodní dílo do bezpečného stavu v souladu s domácími i zahraničními standardy a obnovit co nejdříve jeho plnou provozuschopnost.

Na základě podkladových materiálů, které dokumentovaly předešlá jednání, vyzval členy BRK k vyjádření a předal slovo tajemníkovi BRK, který stručně komentoval předložené podkladové materiály a jednotlivá vyjádření k problematice havarijního stavu na VD Mostiště. Seznámil členy BRK, že doporučení kompetentních orgánů vyúsťují v návrh usnesení vyhlásit v lokalitě VD Mostiště stav nebezpečí. Dále konstatoval, že na opravu vodního díla bylo vyčleněno 62,5 mil Kč. Sdělil, že podrobnější informace o způsobu financování opravy jsou uvedeny v písemném materiálu, který obdrželi.

Hejtman kraje dále konstatoval, že VD Mostiště není majetkem kraje, ale Povodí Moravy s. p. V této souvislosti dále pohovořil o snaze o minimalizaci problémů s pitnou vodou a vyhnutí se ohrožení lidských životů. Hejtman kraje citoval vlastní rozhodnutí, které vzniklo na základě konzultací oddělení právního a živnostenského úřadu kraje a GŘ HZS ČR a upřesnil, že stav nebezpečí může po 30ti dnech prodloužit vláda a v tomto smyslu kraj vládu osloví. Informace o vyhlášení stavu nebezpečí budou předány premiérovi vlády, ministru vnitra a hejtmanovi Jihomoravského kraje. Dále uvedl, že v této souvislosti proběhne v 10:00 hodin tisková konference.

 

D. Ryba komentoval materiál, který byl předložen přítomným v tištěné podobě a analyzuje rizika pod VD Mostiště. Tento materiál shrnuje nejdůležitější závěry a doporučuje hejtmanovi kraje Vysočina vyhlásit stav nebezpečí.

J. Mikyna komentoval předloženou mapu vodního díla Mostiště a stavebního území, které bude využito při opravě hráze. Hejtman citoval návrh rozhodnutí a vyzval členy BRK k hlasování.

 

Usnesení 008/03/05/BRK

Bezpečnostní rada kraje Vysočina

doporučuje

hejtmanovi kraje Vysočina

vyhlásit

stav nebezpečí na vodním díle Mostiště v souladu s § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

zdrojové materiály: BRK-03-2005-01P,

D. Domik seznámil členy BRK s personálním rozkazem, kterým byl hejtman kraje Vysočina povýšen do hodnosti kapitána AČR v záloze.

Hejtman poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci a ukončil jednání.

 

 

 

 

Miloš Vystrčil

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Jan Murárik

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání BRK dne 20. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 22. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.7.2005 / 14.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies