Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 4/2005

30. červen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 30. června 2005

 

 

Přítomni

-         Jaromíra Hanáčková (místropředsedkyně)

-         Pavel Hodáč

-         Jaroslav Hulák (předseda)

-         Josef Chalupa

-         Věra Chladová

-         Eva Krpálková

-         Petr Píša

-         Jarmila Rosecká

-         Luboš Rudišar

-         Tomáš Škaryd

-         Olga Zachariášová

-         Horymír Kubíček (tajemník)

Hosté

-         Josef Fila (ředitel Horáckého divadla Jihlava)

-         Vlastimila Navrkalová (ředitelka Komorní filharmonie Vysočina)

 

 

Návrh programu jednání

1.       Zahájení jednání;

2.       Úvod do problematiky divadelní kultury;

3.       Představení Horáckého divadla Jihlava;

4.       Vyhodnocení divadelní sezony 04/05 HDJ a srovnání výsledků vybraných nákladových položek několika divadel v ČR;

5.       Návrh dramaturgického plánu HDJ na sezonu 05/06;

6.       Podpora amatérské divadelní scény v kraji Vysočina;

7.       Aktualita – činnost Komorní filharmonie Vysočina;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

 

1.       Zahájení jednání

J. Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina (dále jen Kkpp), přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými schválen.

 

2.       Úvod do problematiky divadelní kultury

H. Kubíček pohovořil o tradicích divadelní kultury na Vysočině, krajských postupových přehlídkách, národních přehlídkách, soutěžích a o finančních investicích kraje Vysočina do oblasti kultury. Konstatoval, že registrovaných divadelních souborů je v kraji cca 80 a dále jmenoval některé divadelní soubory.

 

 

3.       Představení Horáckého divadla Jihlava

K tomuto bodu byl přizván J. Fila, ředitel Horáckého divadla Jihlava (dále jen HDJ), který pohovořil o vzniku a šedesátileté historii HDJ.

Historie jihlavské divadelní tradice sahá do 2. poloviny 16. století. První stálou divadelní scénu (Městské divadlo), na které se představili kočovné společnosti i renomovaná divadla z Vídně, získala Jihlava v roce 1850 a jeho prosperitu i význam podtrhla návštěva samotného císaře Františka Josefa I. v roce 1866. Hrálo se výhradně německy a teprve od roku 1920 se němčina vystřídala s češtinou.

Horácké divadlo bylo založeno v roce 1940 a jeho činnost byla slavnostně zahájena na scéně Národního domu v Třebíči 18. října premiérou Vrchlického hry Soud lásky. Vzhledem k silně poněmčené Jihlavě nemělo zpočátku divadlo svoji stálou divadelní scénu, a stalo se proto ryze zájezdovým divadlem. Navštěvovalo divadelní scény celého regionu (Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Jihlava, Telč, Německý Brod atd.). Stěhování divadla do Jihlavy proběhlo až v květnu 1945.

Dne 30. října 1989 byla stará budova jihlavského divadla z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena a následujících pět let se hrálo v prostorách kulturního sálu v Divadle Na Kopečku.

Na rekonstrukci divadla v letech 1989–1995 byly včetně vybavení vynaloženy prostředky v hodnotě 141 mil. Kč.

Klíč ke zcela nově postavené budově byl HDJ oficiálně předán 13. září 1995, a region Vysočina tak získal zcela moderní divadelní budovu, ovšem se zachováním všech atributů a parametrů klasického činoherního prostoru. HDJ se současně stává první divadelní budovou, která byla od základu nově postavena po listopadu 1989.

7. října 1995 bylo divadlo slavnostně otevřeno světovou premiérou hry Josefa Boučka Smrt v císařském domě. Od roku 2003 je zřizovatelem HDJ kraj Vysočina.

 

Základní údaje:

-         herecký soubor má v současné době 19 členů,

-         ročně se zde uskuteční více než 250 produkcí různých žánrů,

-         z toho je téměř 220 představení z vlastní produkce,

-         roční návštěvnost obou scén dosahuje téměř 60 tisíc diváků,

-         z toho je přibližně polovina diváků z nejrůznějších míst Vysočiny,

-         kapacita hlediště Velké scény je 305 míst,

-         Malá scéna je variabilní prostor, který má kapacitu až 120 míst,

-         průměrná návštěvnost Velké scény je 285 diváků,

-         počet předplatitelů 5 000.

 

Svozová činnost:

-         předplatitelé jsou sváženi třemi autobusy HDJ, příspěvkové organizace, ze 147 obcí Jihlavska, Pelhřimovska, Třebíčska, Havlíčkobrodska, Žďárska a Jindřichohradecka (2 344 předplatitelů).

Propagace:

-         pravidelná měsíční periodika (měsíční plakát, měsíční zpravodaj Šlágvort – náklad 400 ks),

-         média, tisk, webové stránky,

-         informační brožura pro zájemce o předplatné (náklad 3 500 ks),

-         divadelní programy k premiéře inscenace.

 

Ostatní činnosti:

-         koncerty vážné hudby (Jihlavské dny hudby, adventní a vánoční koncerty),

-         divadelní klub – jazzové koncerty (Jazz club),

-         pravidelné výstavy u příležitosti premiér,

-         nepravidelné jednorázové výstavy ve foyeru Velké i Malé scény.

 

Dále J. Fila konstatoval, že struktura HDJ zahrnuje dva úseky, a to uměleckou část (dramaturgie, výprava apod.), a ekonomicko – provozní část (správa budov, ekonomický management) a stručně pohovořil o filozofii divadla a nutných finančních revizích, které ale neohrozí provoz divadla.

 

Usnesení 007/04/2005/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

provést postupnou revizi cen vstupného na divadelní představení HDJ, vždy před zahájením prodeje abonentního předplatného, a to s ohledem na výši inflace, počínaje sezónou 2006 ‑ 2007.

Usnesení bylo přijeto 10 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

H. Kubíček nastínil problematiku dekoračních dílen a vyzval přítomné k vyslovení názoru. Na základě diskuse bylo přijato doporučující usnesení.

Z jednání se omluvil P. Hodáč.

 

Usnesení 008/04/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

zachování dekoračních dílen HDJ, s ohledem na specifický charakter jejich produkce a potřeby divadla.

Usnesení bylo přijeto 10 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.       Vyhodnocení divadelní sezóny 04/05 HDJ a srovnání výsledků vybraných nákladových položek několika divadel v ČR

J. Fila stručně shrnul velmi dobré výsledky HDJ v sezóně 04/05 a na základě podkladového materiálu, který byl přítomným rozeslán elektronickou poštou porovnal vybrané nákladové položky několika divadel v ČR (Jihlava, Český Těšín, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Uherské hradiště, Cheb).

 

 

5.       Návrh dramaturgického plánu HDJ na sezónu 05/06

J. Fila stručně představil 7 titulů, které zahrnuje dramaturgický plán HDJ na sezónu 05/06.

 

 

6.       Podpora amatérské divadelní scény v kraji Vysočina

H. Kubíček stručně komentoval ocenění nastaveného systému rozdělování finančních prostředků v rámci amatérské divadelní scény v kraji Vysočina.

J. Rosecká a V. Chladová se omluvily z dalšího jednání.

 

 

7.       Aktualita – činnost Komorní filharmonie Vysočina

K tomuto bodu byla přizvána V. Navrkalová, která přítomné seznámila s Komorní filharmonií Vysočina, která vznikla v Jihlavě v roce 2003. Jádro orchestru Komorní filharmonie Vysočina tvoří profesionální hráči kraje Vysočina z řad učitelů ZUŠ, studentů JAMU a konzervatoře a profesionální hráči se zkušenostmi z různých symfonických orchestrů. Za dva roky působnosti se vytvořil stálý orchestr, který vystupuje v počtu 20 až 30 hráčů za vedení šéfdirigenta Lubomíra Šrubaře a dirigenta Mgr. Jiřího Jakeše. Databáze orchestru však čítá cca 70 hráčů, kteří jsou k dispozici v případě prezentace děl vyžadujících větší obsazení.

Základním cílem Komorní filharmonie Vysočina je obohatit kulturní život města Jihlavy a kraje Vysočina, probudit zájem posluchačů o tzv. vážnou hudbu, a zaujmout především mladou generaci.

V roce 2004 byly uskutečněny 4 koncerty pro jihlavské základní a střední školy a 10 koncertů pro širokou jihlavskou veřejnost. Jeden koncert byl realizován v rámci kraje Vysočina ve Žďáru nad Sázavou a jeden v Libáni.

V roce 2005 dochází k realizaci, za podpory kraje Vysočina, projektu „Hudba městům Vysočiny“. V Jihlavě probíhá za podpory magistrátu města Jihlavy 1. abonentní cyklus čtyř koncertů, dále jsou pořádány a připravovány různé koncerty (př.: pro mateřské školy „Housle zpívají“, koncert věnovaný výročí W. A. Mozarta „Mozartova cesta Vídeň – Praha“, 2. vánoční koncert,kde se jako host představí Pavel Šporcl, který spolu s Komorní filharmonií Vysočina přednese Koncert E dur Johana Sebastiana Bacha apod.).

V roce 2006 by Komorní filharmonie Vysočina ráda pokračovala v tradici koncertů pro mateřské, základní i střední školy, se záměrem rozšířit počet koncertů pro města kraje v rámci projektu „Hudba městům Vysočiny“ a zrealizovat 2. abonentní cyklus koncertů pro širokou veřejnost města Jihlavy, případně zahájit řadu koncertů s mladými sólisty z tuzemska i zahraničí. V jednání jsou i možnosti reprezentace kraje Vysočina prostřednictvím filharmonie na zahraničním turné v Německu a Itálii.

V. Navrkalová dále upřesnila, že uskutečňování výše zmíněných plánů, tzn. realizace koncertů a probuzení zájmu posluchače o tento hudební žánr, je spojené s velkým pracovním úsilím (př. kvalitní nastudování zajímavého programu, propagace koncertů, zajištění a úprava notového materiálu, pronájmy prostor apod.). Z důvodu finanční podpory při zajištění celkové organizace vystoupení se filharmonie obrací na sponzory, Magistrát města Jihlavy a kraj Vysočina. Jde ale i o morální podporu, a to možnost formy záštity kraje Vysočina, popř. hejtmana kraje Vysočiny nad činností Komorní filharmonie Vysočina.

V závěru svého vystoupení V. Navrkalová požádala přítomné o zvážení dalších možností spolupráce, či podpory kraje Vysočina při činnosti Komorní filharmonie Vysočina.

Přítomnými bylo doporučeno podání oficiální žádosti o záštitu kraje Vysočina nad plánovanými akcemi KFV k rukám M. Kalivody (Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina). Dále byla, v této souvislosti, diskutována problematika grantových programů z Fondu Vysočiny.

 

 

8.       Diskuse a různé

H. Kubíček pohovořil o aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina, předložil přítomným podkladový materiál v papírové podobě a vyzval je k připomínkování. Bylo dohodnuto, že připomínkování tohoto materiálu proběhne elektronicky do 25. července 2005.

J. Chalupa se omluvil z dalšího jednání.

 

Úkol

Rozeslat členům Kkpp podkladový materiál (stávající i aktualizovaný dílčí cíl), týkající se aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina k připomínkování.

odpovědnost: koordinátor Kkpp

termín: 1. 7. 2005

 

Úkol

Elektronicky připomínkovat podkladový materiál, týkající se aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina a vyjádřit své stanovisko k návrhu usnesení (viz. níže).

odpovědnost: členové Kkpp

termín: 25. 7. 2005

 

Usnesení 009/04/05/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktualizaci opatření Programu rozvoje kraje Vysočina na úseku kultury

a souhlasí

s vyčleněním dílčího cíle 2. 5. z původního dílčího cíle 2. 4. a s navrženým zněním textu dílčího cíle 2. 5.

Usnesení bylo přijato xx hlasy, proti xx, zdržel se xx.

 

9.       Závěr

Předseda Kkpp poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Kkpp č. 5/2005 byl stanoven na středu 31. srpna 2005, ve 14:00 hodin v zasedací místnosti KrÚ B 3.15.

 

 

 

Jaroslav Hulák v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Kkpp dne 30. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 1. 7. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.7.2005 / 11.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze