Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání komise volnočasových aktivit

Jednání dne 12.12.2001
 

 
 

5. zasedání Komise volnočasových

aktivit Rady kraje Vysočina

ze dne 12. prosince 2001

 

 

 

Přítomni:

-         7 členů komise volnočasových aktivit

-         Alena Štěrbová zástupkyně hejtmana pro oblast školství kraje Vysočina

-         Jan Burda – tajemník komise

-         Tomáš Homa – místopředseda krajské rady Pionýra

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Informace o FRK

4.      Příprava kalendáře akcí a dalších databází

5.      Informace o Regionální velké výměně zkušeností (RVVZ)

6.      Zhodnocení činnosti komise v roce 2001

7.      Diskuse, různé

8.      Závěr

 

 

1.      Zahájení, schválení programu

            Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal a představil přítomné hosty. Dále přednesl návrh programu jednání, v této souvislosti Jan Burda, tajemník komise, požádal o zařazení nového bodu jednání „Informace o Regionální velké výměně zkušeností“. Program byl i s novým bodem schválen všemi členy komise.

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

             Předseda v několika větách shrnul 4. zasedání komise a pohovořil také o jednání poradního kolegia. Dále přistoupil ke kontrole usnesení ze 4. zasedání komise volnočasových aktivit.

 

Usnesení 012/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

upravené znění jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

Usnesení bylo splněno

 

Usnesení 013/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

upravený plán činnosti a pověřuje sekretariát hejtmana předložením Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

Usnesení bylo splněno. Plán činnosti byl schválen na jednání RK dne 10. prosince 2001.

 

Usnesení 014/04/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

schvaluje

podklady pro Fond rozvoje kraje pro financování v roce 2002.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

Usnesení bylo splněno.

 

3.      Informace o FRK

             Tajemník komise přítomné seznámil se závěry jeho schůzky s Milošem Vystrčilem, prvním zástupcem hejtmana, a Alenou Štěrbovou, zástupkyní hejtmana pro oblast školství, ze které vyplynulo doporučení, aby grantových projektů bylo co nejméně, s tím, že v rámci daného projektu může být realizována celá řada programů. Zdůraznil, že podklady pro FRK, které byly schváleny na minulém zasedání zůstávají stejné, pouze se mění struktura grantových projektů.

            Dále pohovořil o předloženém materiálu „Návrh na vytvoření položky rozpočtu r. 2002 Fondu rozvoje kraje Vysočina“, který byl projednán na 31. zasedání RK.

            Alena Štěrbová seznámila přítomné s námitkami zastupitelů, týkajících se množství programů, které mají být hrazeny z FRK, zdůraznila hlavně obavu zastupitelů z velkého množství projektů a nárůstem administrativy.

            Dále se diskutovalo nad kritérii a metodikou vyhodnocování projektů,

            Alena Štěrbová také objasnila, proč bude pro kraj výhodnější vytvořit FRK než tyto finanční prostředky rozpoložkovat v rozpočtu kraje na rok 2002. Hlavní výhody vidí v tom, že pokud tyto peníze nebudou uvedeny v rozpočtu nebude možné jejich částku snižovat a naopak bude možné je převádět do dalšího kalendářního roku.

 

 

Usnesení 015/05/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

podporuje

grantový způsob rozdělování finančních prostředků,

podporuje

vytvoření FRKu jako samostatného účtu,

podporuje

stanovení komisí Rady kraje jako hodnotících orgánů grantového systému

a pověřuje

Mgr. Alenu Štěrbovou a vedení komise prosazováním tohoto stanoviska na jednání Rady kraje Vysočina a na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4.      Příprava kalendáře akcí a dalších databází

             Tajemník komise pohovořil o spolupráci komise volnočasových aktivit se sportovní komisí. Dále přítomné seznámil s tím, že na webových stránkách kraje Vysočina bude vytvořen jednotný kalendář akcí kraje. V souvislosti se vznikem této databáze tajemník komise uvedl, že je zbytečné, aby se komise samostatně zabývala přípravou tohoto kalendáře.

 

 

Usnesení 016/05/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Jana Burdy o plánovaném vytvoření jednotné databáze akcí kraje na internetu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

5.      Informace o „Regionální velké výměně zkušeností“ (RVVZ)

            Jan Burda přítomné seznámil s materiálem o „Regionální velké výměně zkušeností“ a zároveň pohovořil o hlavním cíli této akce. Jiřina Suchardová vznesla dotaz jakým způsobem bude dotazník, který byl součástí předloženého materiálu, rozšiřován. V této souvislosti tajemník komise uvedl, že je možné, aby se na šíření dotazníku mezi organizacemi zabývajícími se aktivním trávením volného času podíleli i členové komise.

 

 

Usnesení 017/05/01/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Jana Burdy o „Regionální velké výměně zkušeností“.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

6.      Zhodnocení činnosti komise v roce 2001

             Předseda zrekapituloval aktivitu komise volnočasových aktivit. Uvedl, že 5x se sešla komise, 4x pracovní skupina (vedení komise volnočasových aktivit s vedením sportovní komise), 1x poradní kolegium, 1x jednání předsedů komisí s členy rady kraje. Zároveň všem přítomným poděkoval za jejich práci.

 

 

7.      Diskuse

            Diskuse byla vedena v průběhu celého jednání. Někteří účastníci jednání navrhli, zda by bylo možné posunout začátky dalších jednání ze 13:00 hod. na 12:00 hod. Komise tento návrh akceptovala.

 

 

8.      Závěr

            Josef Plucar poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasových aktivit na 9. ledna 2002 ve 12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

         Ing. Josef Plucar

         předseda Komise volnočasových aktivit

      Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 17. prosince 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.1.2002 / 3.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze