Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání č. 4/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina č. 4/2004 konaného dne 3. června 2004

 

Přítomni:

10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 6 z jednání omluvenou (viz. prezenční listina)

Jednání se na pozvání RRLZ zúčastnilo pět zpracovatelů projektových záměrů (viz. prezenční listina zpracovatelů).

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Opatření 3.2 SROP – postup přípravy grantového schéma
 3. Opatření 3.3 OP RRLZ – postup přípravy grantového schéma
 4. Aktuální informace z oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondu EU
 5. Různé
 6. Setkání se sběrači projektových záměrů

 

 

1.         Zahájení

Předsedkyně RRLZ Alena Štěrbová přivítala členy a zahájila jednání. Informovala přítomné o projednávání a schvalování zákona o VŠ v Jihlavě. Po té předala slovo Marii Černé, která pohovořila o významu čerpání prostředků z ESF.

 

 

 1. Opatření 3.2 SROP – postup přípravy grantového schéma

Alena Štěrbová a Marie Černá přednesli souhrnnou informaci o tom, v jakém stavu je  v současné době Společný regionální operační program. Stručně informovali o jednotlivých prioritách a podrobněji se zabývali prioritou č.3, která se dotýká rozvoje lidských zdrojů.

Opatření 3.1. – Infrastruktura: předkladatelé jsou neziskové organizace a veřejný sektor. Jediné investiční zdroje v oblasti LZ.

Opatření 3.2. – Grantové schéma kraje na podporu sociální integrace: předkladatelé jsou neziskové organizace a veřejný sektor

Opatření 3.3. – Projekt bude předkládat kraj; zaměřen bude na zvýšení absorpční kapacity kraje v oblasti čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. Martin Černý konstatoval některé obtíže, které komplikují přípravu projektu, a o kterých probíhá diskuse např. partner projektu nesmí fakturovat žadateli, školení pro veřejnou správu není uznatelným nákladem, dlouhodobá udržitelnost pracovních míst.

Dále probíhala diskuse k zaměření a financování strukturálních fondů (uznatelné náklady, spoluúčast žadatelů, riziko vrácení peněz při nesplnění podmínek.

Marie Brodinová informovala přítomné o stávající složité situaci zemědělských podniků.

Kamil Ubr popsal přípravu GS kraje pro Opatření 3.2 a jeho hlavní zaměření. Upozornil na problém z hlediska znatelnosti nákladů (ESF není prioritně určen  na sociální integraci, ale zejména na podporu zaměstnanosti, zaměstnatelnosti a přístupu k pracovnímu uplatnění. Dokumentaci ke GS připravuje pracovní skupina. Odpovědnost za administrativní stránku GS, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti má gestor GS. Financování bude probíhat po ukončení projektu a projekty budou monitorovány a kontrolovány (činnost opět zabezpečuje gestor).  Předpokládá se vyhlášení 3 – 5 výzev. Podrobnější informace budou v pokynech pro žadatele.Gestor bude pořádat pro žadatele informační semináře. 1. Opatření 3.3 OP RRLZ – postup přípravy grantového schéma

Kamil Ubr popsal způsob přípravy Grantového schématu v rámci Opatření 3.3. OP RLZ a jeho zaměření. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho snahou je vytvořit pro všechny kraje velmi podobná GS. V částech zaměření jsou dokonce totožná. Kamil Ubr požádal o připomínky k zaměření a o vyjádření RRLZ. RRLZ proto k tomuto bodu přijala usnesení:

 

Usnesení 002/06/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina doporučuje kraji Vysočina vyhlásit grantový program pro Opatření 3.3. OP RLZ zaměřené na téma dle návrhu verze
č. 9. z 2. března 2004.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými, 10 členy RRLZ, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 

 1. Aktuální informace z oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondu EU

Martin Černý přednesl souhrnnou informaci o naplňování akčního plánu. V červnu bylo zahájeno druhé kolo sběru projektových záměrů s vybranými sběrači (uzávěrka 30. června). Po ukončení sběru a vyhodnocení záměrů v databázi, obdrží žadatelé informace o dalším postupu. Databáze je neveřejná a přístup do ní bude mít pouze omezený počet pracovníků a odborníků krajského úřadu. Po ukončení činnosti sběračů kraj podpoří vytvoření sítě tzv. „junior managerů“, kteří budou pokračovat ve své činnosti, a to od poskytování informací a konzultací potencionálním zájemcům o přípravu projektů do ESF.

Jiří Hrdlička navrhl přizvat Junior manažery na některé z dalších jednání RRLZ.

 

 1. Různé

Projekt Mobility

Jaroslav Bezchleba promluvil o projektu Mobility – výměna členů RRLZ, měli by to být zástupci různých subjektů, kteří se orientují v anglickém jazyce. 1 člen navštíví Irsko a 2 Anglii. Rada pověřila nominací účastníků za kraj předsedkyni RRLZ, Alenu Štěrbovou.

Celkově za Českou republiku pojedou do zahraničí skupiny 7-8 zástupců RRLZ ze všech krajů. Na základě sesbíraných zkušeností by měl být vytvořen sborník.

 

Setkání s Agrárními komorami

Na základě nedostatků informací o grantových programech v oblasti zemědělství, RRLZ doporučuje svolat schůzku zástupců agrárních komor a zemědělců.

 

 1. Setkání se zpracovateli projektových záměrů

Marie Černá přivítala zpracovatele projektových záměrů a zahájila společné jednání se členy RRLZ. Kamil Ubr seznámil sběrače se členy Rady pro rozvoj lidských zdrojů a v krátkosti pohovořil o její činnosti. Poté požádal sběrače, aby se s přítomnými podělili o své zkušenosti z práce na projektových záměrech spadajících do oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Sběrači nabyli bohaté zkušenosti v subjektech, které navštívili. Většina subjektů má strach z velkých projektů za vysoké finanční částky a následně z možného neúspěchu. Kritéria k vyplnění žádosti o finanční podporu na projekt z grantových programů jsou velmi tvrdá. Je potřeba vytvářet více malých projektů, které by naplnily Grantové schéma.

Pan Hrdlička v této souvislosti nabídl pomoc jihlavského Úřadu práce.

 

 

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 25. srpna od 10 hodin, v místnosti A 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

 

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 3. června 2004

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 19.11.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze