Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nakládání s odpady z úrovně krajů

Nakládání s odpady z úrovně krajů
Mezikrajské setkání ke sdílení dobré praxe a zkušeností při naplňování plánů odpadových hospodářství krajů se uskutečnilo v posledních říjnových dnech. Radní a úředníci s agendou odpadového hospodářství z devíti krajů ve Vílanci u Jihlavy diskutovali o dalších možnostech podpory naplňování cílů plánů odpadových hospodářství krajů především z oblastí předcházení vzniku odpadů, snižování množství biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a druhý den navštívili Centrum odpadů Petrůvky a zpracovnu papíru Huhtamaki v Přibyslavich.
 

 
 

Zástupci společností ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT s.r.o., kolektivních systémů zaměřených na zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., seznámili ve svých prezentacích přítomné s nejzajímavějšími aktivitami projektů spolupráce s jednotlivými kraji zaměřených na technickou podporu sběru a na informační a osvětové aktivity. V krajích se finančně podporuje rozšiřování sběrné sítě, realizují se soutěže obcí v třídění využitelných odpadů, pořádají se semináře pro pracovníky úřadů a zástupce samospráv obcí, školní výukové programy nebo sociálně environmentálními projekty zaměřené na různě znevýhodněné skupiny obyvatelstva v podobě předávání repasovaných telefonů, počítačů nebo elektrospotřebičů.


„V Kraji Vysočina bylo v minulém roce rozdistribuováno do domácností na 15 tisíc sad tašek na třídění, z dotačního nástroje kraje Fondu Vysočiny v letech 2016 - 2018 bylo spolufinancováno pořízení stovek kompostérů na bioodpad, zpevnění dvou desítek ploch pod kontejnery, opravy a vyčištění nádob v řadě měst a obcí. Každé dva roky pořádáme mezikrajskou konferenci o předcházení vzniku odpadů a ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Heleníně vznikla zajímavá putovní výstava Recyklovaná móda,“ doplňuje aktivity v Kraji Vysočina krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Martin Hyský.


S ohledem na zákaz skládkování neupravených odpadů se v mnoha krajích připravují k realizaci překládací stanice, na kterých směsný komunální odpad bude překládán na kamiony nebo do vagónů, aby byl následně přepraven k energetickému využití. Pro snazší orientaci obcí v problematice nakládání s komunálními odpady pro ně kraje připravují příručky dobré praxe, například rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem nebo zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady v obci.


Výměna zkušeností byla pro účastníky setkání inspirující a krajům napomůže doplnit stávající projekty a akce o další aktivity a postupy v oblasti informační, metodické a technické infrastruktury odpadového hospodářství.

 

odpady

odpady

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.11.2018 / 7.11.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze