Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obce by pro řešení sucha přivítaly dotace na obnovu lesů po kalamitách, zachování podpory vodohospodářské infrastruktury a budování retenčních nádrží

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko
Kraj Vysočina má na stole návrhy více než devíti desítek obcí z regionu týkající se opatření proti suchu. Ke všem podnětům úzce spjatým s běžnou praxí a také ke sdílení konkrétních zkušeností s řešením následků sucha v konkrétních obcích přistupuje vedení Kraje Vysočina velice důsledně a dnes se jimi zabývala krajská rada. „Máme na stole potřeby obcí, z nichž některé umíme řešit a také průběžně řešíme prostřednictvím Fondu Vysočiny nebo Programu obnovy venkova Vysočiny. Mezi potřebami obcí jsou však i úpravy kompetencí, které jsou nad rámec našich možností, neboť je upravuje například platný zákon – například apel na zjednodušení podmínek pro výstavbu vodních děl,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
 

 
 

Z výsledku dotazníkového šetření, které Kraj Vysočina inicioval v loňském roce vyplývá, že obce mají zájem o udržení stávajících dotačních titulů Fondu Vysočina zaměřených na hospodaření s vodou. Obce navrhují, aby v případě dobré finanční kondice Kraje Vysočina došlo v dalších letech k navýšení alokace např. na zřizování nových vodních zdrojů, na úpravny vod, vypracování studií větších vodovodních soustav. „Prakticky stejnou praxi sdílíme i ve vedení Kraje Vysočina a zohledňujeme ji při přípravě grantových programů,“ připomíná Martin Hyský. Obce upozornily také na nutnost podpory výstavby, rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží a poldrů, budování mokřadů revitalizace koryt vodních toků. „Tuto skutečnost aktuálně řeší dotační programy MŽP i MZe, řešení má i požadavek obcí na nákup nádrží na dešťovou vodu. „V tomto případě by kraj pouze dublovat Národní program životního prostředí,“ říká Martin Hyský.


K dalším podnětům patřil návrh k vypracování hydrogeologického průzkumu kraje, vytipování území postižených suchem, zlepšení technických možností vodárenských společností a obcí pro náhradní zásobování pitnou vodou. V oblasti zemědělství obce volají po zajištění dostatku organické hmoty v půdě, což je právě řešeno krajskou podporou projektu Školního statku Humpolec týkající se využití kompostu na zemědělských půdách.

 

V oblasti lesního hospodářství vidí obce prostor v nabídce dotací na obnovu lesů po kalamitách, na výchovu porostu a úpravu dřevinné skladby. „Kraj Vysočina připravuje dotační titul, kterým chce podpořit opatření zmírňující dopady sucha a očekávaných klimatických změn v lesích. „Podporu bychom rádi směřovali na zakládání porostů s pestrou dřevinnou skladbou a podporu opakovaného zalesnění obnovaných lesních ploch a opakovanou výchovu ,“ popisuje záměr Kraje Vysočina Martin Hyský.

 

Pokud jde o konkrétní projekty, které mají ambici podpořit udržení vody v krajině je možné zmínit např. vybudování mokřadů, rekonstrukci a revitalizace drobných stružek a odvodňovacích příkopů v přírodní rezervaci Havranka s předpokládanými výdaji téměř 7 miliónů korun nebo např. obnovu malé vodní nádrže, opravu bezpečnostního přelivu v přírodní památce Hajnice.

 

Pokud jde o metodickou a osvětovou činnost směrem nejen k obcím je Kraj Vysočina iniciátorem diskuzí a seminářů. Zatím poslední se na téma Zadržení vody v krajině konal minulý týden 12. 4. 2018.


  • Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.4.2018 / 17.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze