Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině
Letos skončil rozsahem unikátní projekt měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Data byla sbírána v letech 2012 až 2017 na 24 místech Kraje Vysočina. Měření potvrdilo obecná očekávání, tedy že ovzduší na Vysočině je znečišťováno polétavým prachem, a to především v zimních měsících resp. v topné sezóně, kdy je pravidelně zaznamenáván i nárůst oxidu dusičitého, jeho limity však nedosahují v žádném případě hraničního hodnot. Kraj Vysočina na měření kvality ovzduší uvolnil téměř sedm miliónů korun. Měření bude pokračovat i v dalších letech.
 

 
 

Po dobu pěti let přinášel projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) nejen aktuální údaje o stavu ovzduší z mobilních měřících systémů na speciálních webových stránkách http://www.ovzdusivysocina.cz/, ale také každoroční zprávy o výsledcích měření kvality ovzduší. Po ukončení pátého roku měření má Kraj Vysočina k dispozici také závěrečnou zprávu, která shrnuje data naměřená v průběhu pěti let v jednotlivých lokalitách, porovnává je s imisními limity, dává do souvislostí s možnými zdravotními riziky pro obyvatelstvo, vyvozuje závěry a navrhuje opatření ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji.

Závěrečná zpráva přináší několik zásadních závěrů:

 • skutečný problém kvality ovzduší na Vysočině může nastat pouze v případě tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), u kterých se projevuje významný vliv topné sezóny, která v průměru zvyšuje koncentrace těchto látek o 68% u PM10 a o 94% u PM2,5;
 • další sledovanou škodlivinou byl NO2, jejíž naměřené koncentrace se ovšem hodnotě imisního limitu nepřibližují a nejvyšší hodnoty byly naměřeny v lokalitách s velkým vlivem dopravy (v blízkosti křižovatek). Také u koncentrací NO2 se projevil vliv topné sezóny, která je navýšila o 40%;
 • koncentrace SO2 jsou dlouhodobě velmi nízké na celém území České republiky a měření v Kraji Vysočina tuto skutečnost potvrdilo;
 • nebyl překročen ani imisní limit pro troposférický ozón (O3) ani limit pro benzen;
 • benzo(a)pyren, škodlivina řadící se do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) byla sledována v rámci projektu pouze omezeně a jediný závěr, který při malé četnosti odběrů lze vyvodit je vliv topné sezóny a tedy to, že zdrojem této znečišťující látky jsou lokální topeniště. Vzhledem k poměrně vysokým hodnotám koncentrací naměřených v Bystřici nad Pernštejnem bude dobré se v budoucnu zaměřit na prozkoumání některých lokalit dlouhodobějším měřením;

 • zdravotní riziko plynoucí z míry znečištění ovzduší je pro obyvatelstvo Kraje Vysočina srovnatelné se zbytkem území České republiky. Tedy i v našem relativně čistém kraji není, v tomto ohledu, situace úplně příznivá. Zejména v případě tuhých znečišťujících látek dochází k překračování hodnot doporučených World Health Organization (WHO) a je nezbytné další sledování a průběžné snižování výskytu těchto látek v ovzduší.

Společným jmenovatelem výsledků projektu měření kvality vzduchu je znečištění tuhými znečišťujícími látkami (prachem) pocházejícími z lokálního vytápění, tedy menších spalovacích zdrojů. Kraj Vysočina v současné době již podporuje aktivity vedoucí k omezení tohoto znečištění. Monitoring kvality ovzduší, který mapuje také stav ovzduší v malých sídlech, přispívá k lepšímu zacílení těchto aktivit v budoucnosti, proto bude Kraj Vysočina v letech 2018 až 2023 ve sledování kvality ovzduší pokračovat.

Měření pro Kraj Vysočina prováděly Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a společnost ENVItech Bohemia s.r.o., Praha.

 

Foto: Kraj Vysočina, na fotce Mgr. Robert Skeřil

vzduch

 • Kateřina Žáková, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2017 / 19.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze