Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Opatření ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina

Sucho
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek na začátku letošního roku inicioval zřízení poradní pracovní skupiny, která měla navrhnout možnosti řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina. „V srpnu loňského roku mělo větší nebo menší problémy se zásobováním pitnou vodou 53 obcí a 18 místních částí v regionu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o obce spoléhající se pouze na lokální zdroje podzemní vody, požádal jsem nový poradní sbor o zpracování návrhu opatření, kterými bychom mohli některým mimořádným událostem tohoto charakteru předcházet,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Výsledkem práce poradní pracovní skupiny je jednak návrh možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření pro Kraj Vysočina a jednak doporučení pro obce a obecní úřady k možnému postupu v případě nedostatku vody.

 

Některá opatření k řešení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina:


Krátkodobá opatření do jednoho roku

 • Komplexní zhodnocení dostupných kapacit vodních zdrojů pro nouzové zásobování pitnou vodou, vytipování nových dostatečně kapacitních zdrojů
 • Prověření zabezpečení objektů vodohospodářské infrastruktury typu vodojemů, úpraven vody a také vodních zdrojů proti jejich zneužití, napadení
 • Pokud nebude možné odvádět srážkové a povrchové vody z komunikací v majetku Kraje Vysočina do stávající jednotné kanalizace, je potřebné řešit v projektech rekonstrukcí těchto komunikací oddělené odvádění těchto vod.


Střednědobá opatření do pěti let

 • Navýšení podpory vodohospodářské infrastruktury obcí z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny i zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Posouzení možných investičních a hospodářských opatření k zadržování vody v krajině – omezení eroze a zpomalení odtoku a jejich podpora – meandry, zalesňování, mokřady, prameniště...
 • Řešení důsledné kontroly způsobu hospodaření na zemědělské půdě, kde hrozí splachy půdy do vodních toků a nádrží, používání technologií šetrných k půdě, rozšíření půdoochranných technologií...
 • Řešení problematiky vhodnosti údržby a obnovy melioračních a odvodňovacích příkopů, řešení opevnění v korytech vodních toků mimo intravilány obcí...


Dlouhodobá opatření nad pět let

 • Při zalesňování ploch po lesní těžbě akcentace vzniku druhově pestrých lesních porostů
 • Technická opatření pro regulaci spotřeby pitné vody – oddělování soustav pitné a užitkové vody
 • V oblastech silně ohrožených suchem zvážit zpracování pozemkových úprav s provedením následných opatření
 • Kladení důrazu na retenční, ale i akumulační funkci vodních nádrží a na kvalitu v nich zadržované povrchové vody

 

Návrh opatření a doporučení pro města a obce jsou přístupná na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=28836

 

 • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.6.2016 / 7.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze