Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Periodický tisk

Povinnosti vydavatele, adresář příjemců povinného výtisku periodických tisků.
 

 
 

Periodickým tiskem se rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané a šířené na území České republiky, jejichž vydávání se opakuje v určitých časových obdobích a to nejméně 2x ročně, mají stejný název, stejné obsahové zaměření a jednotnou grafickou úpravu a jsou veřejně šířeny tj. zpřístupněny předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených.


Právní úprava:

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

(Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, věstníky a úřední tiskoviny, vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.)

 

Evidence:

Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1. (internetová adresa: http://www.mkcr.cz/ tematická stránka Média a audiovize)

 

Povinnosti vydavatele:

Právnická nebo fyzická osoba, která plánuje vydávání periodického tisku, je povinna doručit ministerstvu nejpozději do 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat:

 • název periodického tisku
 • jeho obsahové zaměření
 • četnost (periodicitu) jeho vydávání
 • údaje o jeho regionálních mutacích
 • název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště

 

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

 

 • Vydavatel je povinen ministerstvu písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

 

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje (tzv. „tiráž“):

 • název periodického tisku
 • označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,
 • četnost (periodicita) jeho vydávání
 • označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydávaný v regionálních mutacích
 • místo vydávání
 • číslo a den vydání
 • evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem
 • název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou. Je-li vydavatel  fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo  a adresu místa podnikání, liší-li se od místa bydliště.

Periodický tisk, který neobsahuje tyto informace, nesmí být veřejně šířen, to neplatí pro

evidenční číslo periodického tisku přidělované ministerstvem, jestliže ministerstvo vydavateli číslo nesdělilo ve stanovené lhůtě

 • Vydavatel je povinen zasílat bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání povinné výtisky těmto subjektům:


 

 

název

adresa

telefon

e-mail

počet výtisků

1

Národní knihovna

Klementinum 190
110 01 Praha 1

221 663 111

posta@nkp.cz

2

2

Moravská zemská knihovna

Kounicova 65a
601 87 Brno

541 646 111

541 646 201

mzk@mzk.cz

1

3

Knihovna Národního muzea

Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

224 497 111

224 497 343

nm@nm.cz

dana_prochazkova@nm.cz

1

4

Ministerstvo kultury ČR - Archiv povinných výtisků

Maltézské nám. 471/1
118 11 Praha 1 – Malá Strana

257 085 111

epodatelna@mkcr.cz 

1

5

Parlamentní knihovna

Sněmovní 4
118 26 Praha 1

257 174 513

francova@psp.cz

posta@psp.cz

1

6

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha

222 113 555   

knihovna@mlp.cz

1

7

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

312 813 111

777 804 901

library@svkkl.cz

1

8

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Na Sadech 27
370 59 České Budějovice

386 111 211

library@cbvk.cz

1

9

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň

377 306 911

377 224 249

svk@svkpl.cz

1

10

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec I – Staré město

482 412 133

library@kvkli.cz

1

11

Severočeská vědecká knihovna

W. Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

475 209 126

475 209 669

knihovna@svkul.cz

1

12

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové

494 946 200

494 946 264

knihovna@svkhk.cz

akvizice@svkhk.cz

1

13

Vědecká knihovna v Olomouci

Bezručova 2
779 11 Olomouc 9

585 205 300

vkol@vkol.cz

1

14

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

596 118 881-2

msvk@svkos.cz

1

15

Krajská knihovna Vysočiny

Žižkova 4344
580 02 Havlíčkův Brod

569 400 499

777 327 844

knihovna@kkvysociny.cz

1

16

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary

353 502 888

knihovna@knihovnakv.cz

1

17

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77
503 94 Pardubice

466 531 240

dotazy@kkpce.cz

1

18

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vavrečková 7040
760 01 Zlín

 573 032 400

info@kfbz.cz

1

19

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

Ve Smečkách 15 
115 17 Praha 1

222 210 492

222 211 523

ktn@ktn.cz

1

 

při vydávání regionálních mutací se zasílá 1 povinný výtisk krajské knihovně příslušné dle označení regionální mutace, a dále 1 povinný výtisk Státní technické knihovně v Praze

1 výtisk periodického tisku, který je určen vydavatelem pro nevidomé nebo slabozraké, se zasílá Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana

 • Vydavatel je povinen provést bezplatně na svůj náklad výměnu vadného výtisku za bezvadný, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o výměnu. Právo příjemce požadovat výměnu výtisku za bezvadný zaniká, pokud nebyla jeho žádost doručena vydavateli do 15 dnů ode dne, kdy mu byl vadný výtisk doručen.
 • Vydavatel je povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli, způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku.
 • Vydavatel je povinen, dotýká-li se zveřejněné sdělení v periodickém tisku soukromí anebo jména nebo dobré pověsti konkrétní osoby, uveřejnit na žádost této osoby odpověď.

 

Vydavatel odpovídá za obsah periodického tisku.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ukládá, vybírá a vymáhá pokuty vydavatelům periodického tisku podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nesplnění oznamovací povinnosti ministerstvu  a při nesplnění povinnosti dodání stanoveného počtu výtisků určeným příjemcům či  při neprovedení výměny vadného povinného výtisku za bezvadný.


 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2007 / 12.10.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze