Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně

 

logolink


PROJEKT KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN KRAJE VYSOČINA    

 

Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina (dále také projekt KAP), jenž odstartoval  počátkem března 2016, si klade za cíl zajistit strategický  přístup k rozvoji vzdělávání v kraji včetně investic do infrastruktury. Projekt cílí především na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele.  


Podporuje akční plánování v celkem devíti oblastech rozvoje vzdělávání, přičemž mezi ně patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávaní a odborného vzdělávaní včetně  spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, rozvoj  škol jako center celoživotního učení, podpora rovných příležitostí ve vzdělávání včetně podpory inkluze, rozvoj výuky cizích jazyků, rozvoj digitálních kompetencí a čtenářská a matematická gramotnost. Rozvoj uvedených oblastí krajského akčního plánování řeší zástupci projektu ve spolupráci s dalšími odborníky na tzv. platformách, kde se setkávají především ředitelé, pedagogové a další aktéři ve vzdělávání - zástupci zaměstnavatelů, úřadu práce a Národního pedagogického institutu ČR. Účast na platformách umožňuje všem zapojeným členům vzájemně sdílet příklady dobré praxe, předávat si zkušenosti a navázat, případně prohloubit komunikaci nejen mezi školami, ale díky Pracovní skupině pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání také podpořit spolupráci napříč resorty – školstvím, sociální oblastí i zdravotnictvím. Práce platforem je tak významným nástrojem pro přenos zkušeností a síťování jednotlivých aktérů nejen v oblasti vzdělávání.


V únoru 2020 realizační tým projektu KAP ve spolupráci s členy platforem dokončil tvorbu dokumentace Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II (dále také dokumentace KAP II), jejíž součástí je i Školská inkluzivní koncepce Kraje Vysočina. Dokumentace KAP II byla v březnu 2020 projednána na zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a následně finální verzi dokumentace projednala a schválila Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Všechny cíle krajského akčního plánu by měly v konečném  důsledku přispět ke zvýšení  kvality vzdělávací soustavy kraje  i jednotlivých škol. Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina potrvá do února 2022, je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Krajský akční plán Kraje Vysočina

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000503

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze