Určeno:

                                                           všem členům Rady kraje Vysočina

                                                           Pavel Maslák, předseda bezpečnostní komise

                                                           ředitelka KrÚ

                                                           k informaci vedoucím odborů a sekretariátů

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

            v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

 

s v o l á v á m

 

jednání rady kraje č. 36/2002, které se bude konat dne 29. 10. 2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2002
 2. Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny

(09.05-09.15, H. Kubíček, RK-36-2002-02)

 1. Prezentace Kraje Vysočina v Sofii

(09.15-09.25, V. Jourová, RK-36-2002-03)

 1. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

(09.25-09.35, V. Jourová, RK-36-2002-04)

 1. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Příjemný pobyt“ na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení

(09.35-09.45, V. Jourová, RK-36-2002-05)

 1. FOND VYSOČINY – Záměr na vyhlášení grantového programu na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na značených cykloturistických trasách

(09.45-09.55, V. Jourová, RK-36-2002-06)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-36-2002-07)

 1. Úprava rozpočtu škol

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-36-2002-08)

 1. Návrh řešení neuhrazené ztráty minulých let organizací kapitoly školství

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-36-2002-09)

 1. Informace o harmonogramu konkurzních řízení na funkce ředitelů středních škol

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-36-2002-10)

 1. Povýšení rozpočtu kraje na rok 2002 o nově zařazené akce programového financování - silnice II. a III. třídy (doplnění přílohy č. 10 b schváleného rozpočtu)

(10.35-10.45, P. Kolář, RK-36-2002-11)

 1. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství

(10.45-10.55, P. Kolář, RK-36-2002-12)

 1. Veřejná zakázka na stavbu „Ochrana vodní nádrže Vír - sil. III/38815, II. stavba“ – výběr zhotovitele stavby

(10.55-11.05, P. Kolář, RK-36-2002-13)

 1. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Hroznatín

(11.25-11.35, P. Kolář, RK-36-2002-14)

 1. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – úprava a povýšení rozpočtu o nově zařazené akce programového financování ve školství a kultuře - ISPROFIN (úprava přílohy č. 8 schváleného rozpočtu)

(11.35-11.45, P. Kolář, A. Krištofová, RK-36-2002-15)

 1. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002

(11.45-11.55, A. Krištofová, RK-36-2002-16)

 1. Rozbor výsledků hospodaření organizací silničního hospodářství kraje Vysočina za rok 2001

(11.55-12.05, Z. Šálek, A. Krištofová, RK-36-2002-17)

 1. Jmenování komise pro otevírání obálek – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

(12.05-12.15, Z. Šálek, RK-36-2002-18)

 1. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

(12.15-12.25, P. Pospíchal, RK-36-2002-19)

 1. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Krajina Vysočiny“

(12.25-12.35, I. Rohovský, RK-36-2002-20)

 1. Přechod zařízení a kompetencí na kraj Vysočina

(12.35-12.45, M. Matějková, V. Švarcová, RK-36-2002-21)

 1. Rozprava členů rady

 

 

 

 

   František DOHNAL v. r.

                                                                                                              hejtman kraje Vysočina