Plná moc

 

Já, níže podepsaný

Jméno, příjmení ……………………….…………………………………… Rodné příjmení………………………………... Datum, místo a stát narození…………………………………………………………..…Státní občanství …...….………..

Rodné číslo……………………

Bytem ……………………………………………………………………………………………………….……..……………...

 

zmocňuji tímto

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………..………………………………..

Datum a místo narození ………………………………………………….............…………………………............

Bytem …………………………………………….……………………………………………………………….…

 

k podání žádosti/í a převzetí ………. ks výpisu/ů z rejstříku trestů.

 

 

 

 

 

V ………………. dne …………………

 

______________________________________

úředně ověřený podpis zmocnitele

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Poznámka:                                                                                                   _____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                         
Po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.                           Vyhotovený/é výpis/y převzal (podpis zmocněnce)