Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hledám svoji zdravotnickou dokumentaci

 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina nakládá se zdravotnickou dokumentací zaniklých  oprávnění k poskytování zdravotních služeb úmrtím, přičemž se řídí ustanovením § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

 

Pokud oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo úmrtím poskytovatele, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti nebo osoba mu blízká nebo vlastník objektu,

ve kterém byly zdravotní služby poskytovány, je-li mu úmrtí známo, nebo jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu orgánu ( Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví), a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Obdobně se postupuje u poskytovatelů, kteří ukončují poskytování zdravotních služeb, u fyzických neb právnických osob, jejichž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo rozhodnutím správního orgánu nebo v případě, kdy fyzická nebo právnická osoba nemůže pokračovat v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli.

 

Postup Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví, na základě výše uvedeného oznámení :  

 

Krajský úřad

  • neprodleně zabezpečí zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou převezme zdravotnickou dokumentaci spolu se jmenným seznamem zpracovaným poskytovatelem, přičemž předání a převzetí je protokolárně potvrzeno
  • převzetí zdravotnické dokumentace bude oznámeno na webových stránkách: www.kr-vysocina.cz  spolu s  adresou místa, kam lze předkládat žádosti o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem. Krajský úřad může předat zdravotnickou dokumentaci jinému poskytovateli, a to na dobu, než si pacient zvolí jiného poskytovatele, V tomto případě oznámí krajský úřad tuto skutečnost na webových stránkách kraje adresu místa poskytování zdravotních služeb poskytovatele, jemuž zdravotnickou dokumentaci předal
  • zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti;
  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele; poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě; součástí žádosti je jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta, jeho rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresa bydliště mimo území České republiky, je-li pacientem cizinec, a identifikační údaje zvoleného poskytovatele.

 

Oznámení a žádosti se zasílají na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor zdravotnictví

Žižkova 57

587 33 Jihlava

 

nebo Datovou schránkou.

 

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Veronika Šimková (simkova.v@kr-vysocina.cz ), telefon: 734 694 515   

                         

Ing. Tomáš Halačka ( halacka.t@kr-vysocina.cz  ) telefon: 564 602 453

 

Bc. David Talpa - vedoucí oddělení zdravotní správy ( talpa.d@kr-vysocina.cz ) telefon: 564 602 461    

 

Bc. Zuzana Smolíková ( smolikova.z@kr-vysocina.cz  ) telefon: 564 602 457   

 

Jitka Šalandová (salandova.j@kr-vysocina.cz) telefon: 564 602 464

 

 

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Hledám svoji zdravotnickou dokumentaci

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze