Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004

 

 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2004

                                                                                                                             

Schválena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2005 dne 29. března 2005

 

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

 

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu Vysočiny v roce 2004

 

Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004

Financování

Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

2. Monitoring Fondu Vysočiny

 

Rada Fondu Vysočiny

Audit Fondu Vysočiny

Hodnocení grantových programů

Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

Databáze Fondu Vysočiny

 

3. Analýza dopadů podpory z Fondu Vysočiny

 

4. Propagace Fondu Vysočiny

 

5. Závěr

 

Přílohy závěrečné zprávy:

 

Př. 1 Poměrné rozdělení prostředků FV pro rok 2004            

Př. 2 Přehled 40 grantových programů vyhlášených v roce 2004        

Př. 3 Souhrnný statistický přehled GP                                    

Př. 4 Čerpání prostředků Fondu Vysočiny dle dílčích cílů PRK          

Př. 5 Skutečné čerpání Fondu Vysočiny – proplacená podpora          

Př. 6 Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2004            

Př. 7 Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2004                      

Př. 8 Přehled členů a složení řídicích výborů grant. programů  

Př. 9 Hodnocení grantových programů garanty (GP 51-86)                

Př. 10 Čerpání prostředků FV dle územního členění kraje                  

Př. 11 Analýza žádostí dle zaměření podpory a dle typu žadatele        

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2004

 

 

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2004

 

1.1 Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004

Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro poskytování podpory z Fondu. V návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl schválen finanční rámec FV pro rok 2002 ve výši 81,4 mil. Kč a poměrné rozdělení prostředků Fondu podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení odpovídajícímu radě kraje.

 

Na jednání ZK 18. 2. 2003 byl zastupitelstvem schválen příděl prostředků do FV pro rok 2003 ve výši 80 mil. Kč. Zároveň byl na základě zkušeností s čerpáním Fondu mírně upraven finanční rámec FV. Podle stejného klíče byl rozdělen i dodatečný příděl prostředků do FV ve výši 40 mil. Kč schválený zastupitelstvem 18. listopadu 2003, čímž byla roční dotace zvýšena na 120 mil. Kč.

 

Alokace pro rok 2004 byla schválena na jednání ZK dne 20.4. 2004 -  pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity pouze zůstatky z předchozích roku ve výši 86,8 mil. Kč a znovu přerozděleny dle klíče: 56,8 mil. Kč (= 65,4 %) rozděleno dle Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč (34,6 %) dle procentuálního klíče z roku 2003 (rozdělení prostředků ilustruje příloha č. 1a). Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 3,05 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a dále bylo ještě navýšeno opatření 2.4.1 o 4 mil. Kč, aby bylo umožněno v předstihu vyhlášení 3 volnočasových GP. V roce 2004 FV celkem hospodařil celkem s 93,85 mil. Kč.

 

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:

rok 2002:                                              81,4 mil. Kč  

rok 2003:                                            120,0 mil. Kč

rok 2004:                                                4,0 mil. Kč

Celkem za roky 2002 – 2004:             205,4 mil. Kč

 

Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy (GP), jejichž účelem je cílené financování rozvojových aktivit ze strany kraje Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje.

 

V roce 2002 bylo vyhlášeno celkem 25 programů v celkovém objemu 49.022.131 Kč, z nichž 20 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2002, pět bylo hodnoceno v průběhu roku 2003.

V roce 2003 bylo vyhlášeno celkem 32 programů v souhrnném objemu 72.540.000 Kč. Z nich 25 bylo vyhodnoceno k 31. 12. 2003, sedm bylo hodnoceno na jaře 2004.

V roce 2004 bylo vyhlášeno celkem 40 programů v souhrnném objemu 90.449.120 Kč.

Z nich 29 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2004, jedenáct bude hodnoceno v prvním čtvrtletí 2005.

Jeden GP (Zemědělské projekty 2004 II.) byl usnesením zastupitelstva kraje zrušen.

4 grantové programy v objemu 7,5 mil. Kč vyhlášené ihned na počátku roku 2004 čerpaly ještě prostředky z alokace pro rok 2003, protože v té době nebyla nová alokace ještě schválena.

 

Programy vyhlášené v roce 2004 pokrývají 16 ze 16 dílčích cílů PRK, tedy žádná oblast podpory nebyla opomenuta. Přehled a stručný popis programů je uveden v příloze č. 2. Z těchto 40 programů bylo 24 opakovaných z předchozích let (stejných či upravených), 16 nově zaměřených.

 

Programy byly během roku vyhlašovány následovně:

ZK-1-2004, 17. 2. 2004                       4  GP

ZK-2-2004, 20. 4. 2004                     13 GP

ZK-3-2004, 29. 6. 2004                       6  GP

ZK-4-2004, 27. 7. 2004                       6  GP

ZK-5-2004, 29. 9. 2004                       5  GP

ZK-6-2003, 26. 10. 2004                     6  GP

Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše  podpory a celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3. Statistika čerpání FV a vývoj alokací dle dílčích cílů PRK jsou uvedeny v příloze č. 4.

Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky za 35 GP vyhodnocených v průběhu roku 2004 (není počítáno s GP Zemědělské projekty 2004 II., který byl zrušen; jako rozhodující je bráno datum přidělení podpory žadatelům).

 

1.2 Financování

Rozdělená podpora k 31. 12. 2004:                                      160.925.426 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:                             18.392.869 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:                             40.613.157 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:                             55.522.814 Kč

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2004:        114.528.840 Kč

           

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků je nižší než schválená podpora vzhledem k různému způsobu financování programů, kdy část nebo celá platba může proběhnout až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Pouze menší část projektů je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího kalendářního roku. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2004 podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5.

 

1.3 Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů. Příloha č. 6a představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí loňské závěrečné zprávy vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 40 pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.

 

Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 167 hodnotitelů, z toho 39 zastupitelů, 33 členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje, 95 (!) dalších nezastupitelů a 38 garantů programů s hlasem rozhodujícím či poradním (viz příloha č. 8). Odměny za jejich práci proplacené v roce 2004 činí celkem 209.500 Kč, z toho na členy řídících výborů připadá 148.500 Kč. Z jiného pohledu lze uvést, že cca 45 % hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 55 %  „nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Všem bez rozdílu patří poděkování za vklad, jímž napomohli vcelku bezproblémovému fungování celého systému hodnocení projektů a rozdělování podpory.

 

Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat; vyčíslené celkové náklady za rok 2004 činí cca 427.183 Kč (rok 2003 - 420.000 Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně zastřešujících činností) pak cca 3,85 mil. Kč (rok 2003 - 3.27 mil. Kč), což je přibližně 5,7 % z rozdělené částky 67,7 mil. Kč (rok 2003 - 5,8 % z rozdělené částky 56,5 mil. Kč). Oproti roku 2003 se odhadované mzdové náklady zvýšily o necelých 600 tis. Kč a to zejména díky tomu, že bylo vyhodnoceno o šest GP více než v předchozím roce. Tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. V přepočtu na počet žádostí se jedná cca o 3800 Kč na administraci jednoho schváleného projektu, případně 2250 Kč na jednu došlou žádost, jichž bylo celkem 1692. Jedná se o částku nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 1005 nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina.

 

 

2. MONITORING FONDU VYSOČINY

 

2.1 Rada Fondu Vysočiny

Rada Fondu Vysočiny zasedala v roce 2004 celkem pětkrát, a to 24.2., 1.4., 6.4., 15.7 a 2.11. Na svých jednáních se vedle schválení Závěrečné zprávy za rok 2003 a přípravou návrhu alokace prostředků pro rok 2004 zabývala zejména vyhodnocením připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů a členů řídicích výborů. Zapracování připomínek vedlo k úpravám řady dokumentů FV, upraveny v průběhu roku byly: Statut, Výzva k předkládání projektů, Podklady pro hodnocení projektů, rámcová Smlouva o poskytnutí podpory a Metodická příručka pro garanty GP.

 

Největších změn doznaly podklady pro hodnocení projektů - byla posílena důležitost specifických kritérií stanovením jejich váhy (tj. maximálního bodového zisku příslušného kritéria), a to i přímo ve Výzvě; dále byla schválena změna rozsahu bodového hodnocení u dvou neměnných oddílů hodnotitelských tabulek (základní kritéria“ (0-2 body) + „hodnocení projektu“ (0-3 body)) a doplněno hodnocení celkové úrovně zpracování projektu.

Ve vzoru smlouvy bylo nutné zohlednit zejména úpravu poskytování veřejné podpory; tam kde přichází v úvahu poskytování veřejné podpory ve smyslu článku 87 a násl. Smlouvy o ES,  je jako základní možnost stanoveno poskytování podpory na základě pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení Komise (ES) 69/2001. Další zapracované připomínky směřovaly ke snížení případných rizik na straně poskytovatele podpory z FV.

 

Kromě těchto výše popsaných změn došlo po schválení v zastupitelstvu ke změně základních dokumentů FV a to z důvodu potřeby sjednocení úpravy všech Pravidel a Zásad orgánů kraje Vysočina.

Z uvedeného důvodu byl z původních tří dokumentů (Statut účelového Fondu Vysočiny, Zásady pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny, Metodická příručka pro Garanty – nezávazný dokument) vytvořen jeden nový dokument s názvem Statut účelového Fondu Vysočiny. Původní Statut a Zásady byly zrušeny. Metodická příručka jako samostatný dokument zůstává, byly z ní použity pouze pasáže týkající se postavení garanta. Cílem těchto úprav bylo i promítnutí dosavadních zkušeností s fungováním Fondu do jeho základních dokumentů, zpřesnění a doplnění některých ustanovení, zejména co se týká povinností Garanta.

 

Vedle jednání rady fondu se konala ještě pracovní setkání garantů za účelem lepší vzájemné informovanosti a výměny zkušeností.

 

2.2 Audit Fondu Vysočiny

Audit Fondu Vysočiny proběhl v roce 2003 a jeho výsledky byly součástí závěrečné zprávy za tento rok. Důležitá doporučení byla v průběhu roku 2004 zapracována do používaných dokumentů FV.

Útvar interního auditu v průběhu roku 2004 poskytoval průběžné konzultace garantům ve sporných otázkách a záležitostech, zejména v souvislosti s vyúčtováním a dodržováním ustanovení smlouvy.

 

 

2.3 Hodnocení grantových programů

 

Předkládání programů - připomínky:

při přípravě návrhů GP brát na zřetel k čemu má vyhlášený GP sloužit, co je jeho cílem; zda nedochází k dublování finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV

v některých případech se jen postupně daří zlepšovat kvalitu předkládaných Výzev ! - ovlivňuje počet žádostí (převis) a usnadňuje výběr projektů. Pozornost vyžaduje zejména: přesná definice příjemců podpory, výběr a formulace specifických kritérií, definice přijatelných a nepřijatelných výdajů;

 

Výběr projektů - připomínky:

část procesu s nejvyšším rizikovým faktorem;

vhodná účast předsedy řídicího výboru při otevírání obálek;

přesné a transparentní rozhodování řídicího výboru velmi závisí na kvalitě Výzvy k předkládání projektů (viz výše);

objektivitu hodnocení podporuje přesná metodika a sjednocení pohledu na vymezení jednotlivých kritérií, více hodnotitelů jednoho projektu (pokud možno min. dva hodnotitelé + garant, který zaručuje potřebný celkový pohled);

kvalita rozhodování a snížení potenciálních rizik se odvíjí i od výběru hodnotitelů (odbornost, zájem/účast, nestrannost, upozornění na rizika);

nefunguje účast členů řídicích výborů na vyhodnocení konečného efektu programu a předání zprávy Radě Fondu. Přitom na základě hodnocení dopadů programu se často rozhoduje o případném novém vyhlášení a úpravě podmínek programu;

 

V roce 2004 byla podpora přidělena 1005 žadatelům v celkem 35 programech (z 36 vyhodnocených – 1 GP byl usnesením ZK zrušen). Zhodnocení programů z pohledu jejich garantů s vyzdvihnutím nejzajímavějších podpořených projektů uvádí příloha č. 9.

 

Nejvyšší počet žádostí tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a sport, kde se oproti předchozím rokům tento počet žádostí alespoň částečně snížil a procento uspokojených finančních požadavků vzrostlo v průměru na cca 40 % (celkem 465 žádostí v pěti GP: Volný čas 2004, Sport pro všechny 2004, Jednorázové akce 2004, Sportoviště 2004 a Tábory 2004; vloni 501 žádostí (!) ve třech GP). Vůbec nejnižší procento uspokojených požadavků bylo v GP Rozvoj malých podnikatelů (22 %), což bylo pravděpodobně dáno i tím, že v roce 2004 to byl prakticky jediný vyhlášený program na všech úrovních (vč. státní) na podporu malých podnikatelů. Podobně vysoký převis měl i GP Veřejná doprava 2004, z něhož bylo uspokojeno 25,8 % požadavků při 2 mil. dotaci (zde dáno finanční náročností investičních akcí a oprav). Oba tyto GP byly v roce 2004 vyhlášeny poprvé. Výrazný převis byl i u GP Volný čas 2004 a GP Rozvoj vesnice 2004. Tyto další dva GP jsou naopak tradičními a vysoký převis u těchto programů je částečně dán větší zkušeností žadatelů s podáváním žádostí i tím, že se Fond Vysočiny dostal do širšího povědomí.

 

Celkově se oproti roku 2003 zvýšilo procento uspokojených žádostí (ze 47,4 na 59,4 %) i procento uspokojených finančních požadavků (ze 39,5 na 45,8 %) – částečně se tím snížilo riziko ztráty dobrého jména kraje, k němuž může snadno dojít a tato skutečnost se může negativně odrazit na vnímání FV ze strany veřejnosti. Předcházení riziku klade nároky zejména na formulaci podmínek programů.

 

Statistiku čerpání FV a rozložení programů dle dílčích cílů PRK uvádí přílohy č. 3 a 4. Z přílohy č. 4 je také patrné, že v roce 2004 se poprvé podařilo najít ve všech dílčích cílech PRK vhodné programy a vyhlásit je, poprvé byly rovněž vyhlášeny programy v dílčím cíli 3.1 (dopravní síť). Poměrně vysoká nečerpaná částka zůstala v dílčím cíli 1.4 (cestovní ruch).

Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že je účelné některé programy - zejména z oblasti volnočasových aktivit a sportu, u nichž se předpokládá každoroční vyhlašování, vyhlásit v dostatečném předstihu, nejlépe již na podzim pro následující kalendářní rok. To se v roce 2004 podařilo s kladným ohlasem ze strany žadatelů. Tento postup nicméně zvyšuje nároky na alokaci prostředků v příslušných oddílech.

 

Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů:

 

GP 51. Bydlete na venkově 2003 - program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina

 - přiměřený převis, nadpoloviční procento uspokojených žádostí (podpořeny všechny žádosti, které splňovaly administrativní soulad); většina podpořených projektových dokumentací se stala součástí žádostí o státní dotaci na realizaci investičních záměrů obcí v oblasti nájemního bydlení

GP 52. Volný čas 2004 - program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

- velký převis, uspokojena necelá polovina žadatelů; velká administrativní náročnost pro garanty; garantem hodnocen pozitivně; podpořeny zajímavé projekty; pro příští kola doporučuje garant zúžit zaměření GP (např. na dlouhodobou a pravidelnou práci s dětmi a mládeží) i skupinu možných žadatelů

 

GP 53. Regionální kultura III. – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

- velký počet žadatelů s nadpoloviční úspěšností; grantový program si našel trvalé místo v systémové podpoře živé kultury v kraji Vysočina; patřičným způsobem zviditelňuje kraj Vysočina – zejména při propagaci jednotlivých kulturních akcí, které jsou nedílnou součástí kulturního života obcí kraje

 

GP 54. Zemědělské projektygrantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství

- opakovaný GP přinesl stejný zájem žadatelů jako program z roku 2003; uspokojeny všechny žádosti, které vyhovovaly administrativně

 

GP 55. Jednorázové akce 2004 - program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

 - nový GP; velký počet žádostí; uspokojena cca polovina žadatelů; počet podaných žádostí a kvalita projektů svědčí o zájmu žadatelů o tento grantový program; poměrně velký převis finančního objemu žádostí ukazuje na potřebu přesnějšího zacílení výzvy GP na konkrétnější aktivity; velká rozmanitost projektů po stránce jejich zaměření i rozsahu vedla k obtížnému vyhodnocování jednotlivých projektů

 

GP 56. Sport pro všechny 2004program na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu

- přiměřený převis; oproti předchozímu kolu výrazné snížení žádostí; dle názoru garanta byla podpořena celá řada velmi kvalitních a velmi zajímavých projektů; velmi se zvýšila kvalita předkládaných žádostí oproti předchozím letům; počet podaných žádostí a kvalita projektů svědčí o zájmu žadatelů o tento grantový program a to i přesto, že oproti minulým letům došlo k poklesu počtu žádostí

 

GP  57. Metropolitní sítěprogram na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

 - první kolo tohoto GP; příznivý počet žádostí s vysokým požadavkem na podporu; účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit pomoc při budování metropolitních sítí v obci zapojením více subjektů v obci do jedné sítě (obecní úřad, škola, knihovna, informační středisko apod. a budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy

 

GP 58. Bezpečná silnice 2004 - program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

 - nový GP; z počtu podaných žádostí a ze zaměření předložených projektů lze usuzovat, že grantový program byl správně zacílen; pozitivní ohlasy svědčí o tom, že pro subjekty z kraje je tento druh podpory velkou pomocí při rozvoji svého území; ze strany žadatelů je velká poptávka po pokračování tohoto GP; je zde i návaznost na vládou vyhlášenou Národní strategii BESIP

 

GP 59. Veřejná doprava 2004 - program na podporu zlepšování infrastruktury pro uživatele veřejné dopravy a zvýšení atraktivity veřejné dopravy

- nový GP; vysoký převis finančních požadavků; jedno z nejnižších procent uspokojených žádostí; při opakování zřejmě nutno zvolit přísnější podmínky výzvy

 

GP 60. Veřejná letiště 2004 - grantový program na podporu úprav a modernizace veřejných vnitrostátních letišť

 - nový GP; z téměř dvojnásobného převisu u požadované podpory je zřejmé, že aerokluby a další subjekty mají o tuto formu pomoci při rozvoji a modernizaci veřejných letišť zvýšený zájem

 

GP 61. Klenotnice Vysočiny 2004 – program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví muzeí a galerií kraje

- nový grantový program; GP byl svým zaměřením na muzea a galerie jednotlivých obcí velmi úspěšným programem a cíle programu bylo dosaženo; záměrem odboru kultury a památkové péče je tento program vyhlašovat střídavě s novým grantovým programem na podporu vybavení místních knihoven kraje Vysočina

 

GP 62. Webové stránky měst a obcí II – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

 - opakování GP z loňského roku; díky výraznému snížení žádostí oproti předchozímu kolu byl podpořen velký počet žádostí (podpořeny všechny žádosti, které splňovaly administrativní soulad),  nebyla vyčerpána celá alokace na GP; prostředky byly použity především na tvorbu nových stránek obcí, které nežádaly v programu Webové stránky měst a obcí v roce 2003 a dále na zkvalitnění úrovně stávajících stránek, které tak přispějí ke zkvalitnění úrovně informovanosti

 

GP 63. Obce na síti IV program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

- již čtvrté kolo tohoto GP; grantové programy Obce na síti patří dle reakcí žadatelů mezi nejúspěšnější; obcím bylo umožněno pořízení nové výpočetní techniky a zapojení se do elektronické komunikace, čímž byl splněn účel programu – tj. motivovat tyto obce k  připojení do sítě internet a naučit se síť využívat

GP 64. GIS - III - program na podporu geoinformatické infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině

- opakovaný GP se stabilním zájmem ze strany žadatelů; základní cíle GP se daří naplňovat, roste a sílí infrastruktura GIS v kraji, buduje se datová základna a souběžně se školeními a konzultacemi narůstá i obec poučených až nadšených uživatelů

 

GP 65. Sportoviště program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

- díky zpřísnění podmínek grantového programu došlo oproti předchozím kolům ke snížení počtu žádostí, přesto ale jejich počet zůstal vysoký (nejvíce ze všech vyhodnocených GP v roce 2004); uspokojena polovina žadatelů; dle názoru garanta je GP správně zacílen

 

GP 66. Tábory 2004 - program na podporu obnovy vybavení letních táborů

- nový GP; počet podaných žádostí, kvalita projektů a poměrně nízký převis svědčí o kvalitě vyhlášeného programu; pro rok 2005 je určitě vhodné tento GP zopakovat se stejným objemem finančních prostředků a bez zásadnějších změn ve vyhlášení

 

GP  67.  Cizí jazyky – brána k novému poznání – program na podporu projektů v oblasti výuky cizích jazyků

- přiměřený převis; nebyla vyčerpána celá alokace GP; pozitivní ohlas ze strany škol - zaměření programu na učitele, kteří nevyučují žádný cizí jazyk bylo velmi dobře přijato; garantem velmi dobře hodnocena práce ŘV; doporučeno vyhlásit další kolo tohoto GP

 

GP 68. Lidské zdroje ve firmách – program na podporu projektů v oblasti rozvoje struktur celoživotního vzdělávání

- dvojnásobný převis; GP potvrdil, že oblast podpory vzdělávání managementu firem není snadné téma; GP ukázal rozdílný přístup vzdělávacích firem; příjemci podpory měli obtíže se získáním klientů (managementu firem); ačkoli byl GP pozitivně přijat a podpořen radou pro rozvoj lidských zdrojů, jeví se jako potřebné, aby jak program tak zejména vlastní projekty více vycházely z předběžných průzkumů, a aby vlastnímu GP předcházela účinnější informační kampaň

 

GP 69. Rozvoj vesnice 2004 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

- třetí opakování tohoto GP; velký převis; zacílení GP pouze na některé oblasti rozvoje venkova přineslo snížení počtu žádostí; i nadále platí, že u tohoto GP je jedno z nejnižších procent uspokojených žádostí; vhodný doplněk POV

 

GP 70. ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2004program na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

- opakovaný GP přinesl přiměřený převis; vysoké procento uspokojených žádostí; pozitivum - podpora enviromentální osvěty v nejrůznějších formách; na základě zájmu ze strany žadatelů je uvažováno vyhlásit GP i v roce 2005

 

GP 71. Čistá voda 2004 - program na podporu projektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

- jeden z tradičních GP doprovází stabilně vysoký převis požadavků; dle garanta je program dobře zacílen, protože finanční prostředky pro spolufinancování těchto typů projektů, které jsou mnohdy velice nákladné a pro menší obce i finančně hůře dostupné, v dostatečné míře nepodporují národní fondy ani fondy EU; program zároveň pomáhá plnit závazky ČR v oblasti vodního hospodářství souvisejících se vstupem do EU

 

GP 72. Zemědělské projekty 2004 II.grantový program na podporu projektů v oblasti zemědělství

 - GP byl vyhodnocen, ale později rozhodnutím ZK zrušen, aby  nedošlo k porušení Směrnice společenství pro státní pomoc v sektoru zemědělství; s úspěšnými žadateli byly podepsány „Dohody o ukončení smluv“; kompenzace tohoto problému u dotčených subjektů byla řešena formou uzavření smluv o reklamě

 

GP 73. Prevence kriminality 2004 – program na podporu specifických programů prevence kriminality

- grantový program splnil maximálně svůj cíl, a to motivaci subjektů k vytváření programů specifické prevence kriminality; díky podpoře z FV vznikly zcela nové probační a resocializační programy (jako jedny z prvních v ČR), které doposud nebyly v kraji nikým realizovány;  i přes nevyčerpání celkového objemu prostředků lze GP považovat za velmi úspěšný, ŘV doporučuje jeho opakování

 

GP 74. Vysočina bez bariérprogram na podporu odstraňování bariér z veřejných dopravy a na výcvik, který zdravotně znevýhodněným pomůže k překonání bariér, k dosažení soběstačnosti a sebeobslužnosti

- nový GP; přiměřený převis žádostí; lze říci, že GP byl správně zacílen do oblastí, které se potýkají s řešením problematiky zajištění bezbariérovosti; pro žadatele byl tento program velkou pomocí a setkal se s pozitivním ohlasem; z těchto důvodů by garant chtěl obdobný program připravit i v roce 2005

 

GP 75. Projektová dokumentace k programu SROP - program na podporu zpracování projektové dokumentace do vybraných opatření Společného regionálního operačního programu

- nový GP; nízký počet žádostí – nevyčerpána celá alokace GP; dle názoru žadatelů nebyl grant správně zacílen; bylo doporučeno řešit pro příště tuto formu podpory systémovou dotací, na což ORR zareagoval vypracováním Zásad pro poskytování příspěvku k žádostem do grantových schémat, vyhlašovaných krajem Vysočina - tyto Zásady byly již schváleny ZK

 

GP 76. Edice Vysočiny II.  - program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

- oproti předchozímu roku došlo ke zpřísnění podmínek grantového programu a tím i ke snížení počtu žádostí; odbor kultury a památkové péče považuje vydávání odborných a populárně naučných publikací v rámci tohoto GP za ověřený projekt podpory paměti našeho kraje a předpokládá jeho každoroční podporu v rámci Fondu Vysočiny

 

GP 77. Bydlete na venkově 2004 - program na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina

- třetí kolo tohoto grantového programu; přiměřený převis, nadpoloviční procento uspokojených žádostí (podpořeny všechny žádosti, které splňovaly administrativní soulad);  stejně jako v předešlém kole většina takto podpořených projektových dokumentací se stala součástí žádostí o státní dotaci na realizaci investičních záměrů obcí v oblasti nájemního bydlení

 

GP 78. Dopravní výchova 2004 - program na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

 - nový GP; malý počet žádostí; nebyla vyčerpaná celá alokace GP; program deklaroval ochotu kraje podpořit projekty, které mají za cíl snížit neutěšenou dopravně bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích; v tomto případě investoval do výchovy nejmenších účastníků silničního provozu a určitou měrou podpořil i výstavbu nejmodernějšího autocvičiště v České republice

 

GP 79. Systém sběru a třídění odpadu 2004program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

- opakování úspěšného GP; výrazně vzrostl počet žádostí, přesto většina z nich byla podpořena; GP se uskutečnil s přispěním společnosti Eko-kom, a.s. (3.050.000,- Kč); potřebnost řešené problematiky i velký zájem ze strany žadatelů vede garanty k předložení tohoto grantového programu i v roce 2005

 

GP 80. Metropolitní sítě - II –  program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

 - druhé kolo tohoto GP; příznivý počet žádostí s vysokým požadavkem na podporu zůstal zachován; cílem programu stejně jako u GP Metropolitní sítě bylo zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu

 

GP 81. Vývoj – výzkum - inovaceprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace

- minimální převis; podpořeny téměř všechny podané žádosti; podnikatelské subjekty kraje Vysočina mají o tuto formu pomoci při rozvoji své činnosti zájem; garant uvažuje o přípravě podobného GP i v roce 2005

 

GP 82. Rozvoj malých podnikatelůprogram na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

- velká poptávka ze strany malých podniků (nejvyšší souhrnná požadovaná výše podpory); uspokojena pouze třetina žadatelů; GP s pozitivním dopadem na zaměstnanost v kraji; zamýšleno další opakování GP

 

GP  83. Certifikace – osvědčení - program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 14000, EMAS nebo OHSAS 18001 nebo HACCP,  případně osvědčení Bezpečný podnik

- malý zájem; zacílení grantového programu se nesetkalo s příliš pozitivní odezvou ze strany podnikatelských subjektů, protože oproti předchozímu kolu byla vypuštěna certifikace ISO 9000; ŘV doporučuje tuto certifikaci znovu do programu zahrnout

 

GP 84. Vítejte u nás 2004 program na podporu vzniku turistických balíčků služeb a ucelených turistických produktů

 - třetí opakování tohoto GP; velmi malý zájem ze strany podnikatelů (3), na které byl GP zacílen; pro další roky již není počítáno s vyhlášením tohoto GP

 

GP 85. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2004 – program na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu využitelné pro pobytově-rekreační turistiku. Zkvalitnění úrovně vybavení pro možnosti aktivního trávení volného času rozšíří nabídku cestovního ruchu a zvýší její konkurenceschopnost

- opakovaný GP, obdobný zájem jako v loňském roce; celková alokace nebyla zcela vyčerpána, nicméně podané a podpořené projekty splnily dobře zaměření programu; pozitivní ohlasy z terénu; pro příští výzvu je navrhováno snížení alokace na program

 

GP 86. Integrace aplikačního vybavení ISVS – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

- nový GP; malá poptávka (pouze 2 žádosti); rozdělena jen třetina alokace GP; hodnocení žádostí proběhlo elektronickou formou prostřednictvím e-mailu, tento způsob hodnocení žádostí byl použit poprvé; případnému dalšímu vypsání programu bude předcházet informativní schůzka s potenciálními žadateli, kterým zde budou zodpovězeny otázky k možnostem tohoto grantového programu

 

Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9a.

 

Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV www.fondvysociny.cz, odkaz „Vyhodnocené programy“.

 

 

2.4 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

Odbor kontroly vykonal 76 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců podpor z Fondu Vysočiny. Tato nezávislá kontrola byla provedena na vybraném vzorku akcí tak, aby zahrnul 5 až 10 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor. Vybráno ke kontrole bylo 11 grantových programů, u jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení všech podmínek použití podpory a povinností stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory. Ve třech případech byly zjištěny dílčí nedostatky, o kterých byl informován příslušný garant programu.

Kromě následných veřejnosprávních kontrol nebyly jiné veřejnosprávní kontroly v roce 2004 vykonávány, byly nahrazovány prováděním monitoringu projektů. Pro další období by proto bylo vhodné provádět u vybraných akcí rovněž předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na místě u žadatelů nebo příjemců finanční podpory. Tuto povinnost ukládá zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a odkazuje na ni i platný Statut Fondu Vysočiny.

 

 

2.5 Databáze Fondu Vysočiny

Provoz elektronické databáze grantových programů a podaných žádostí o podporu z Fondu Vysočiny byl zahájen na jaře 2003. Databázi vytvořil a ve spolupráci s garanty postupně odladil odbor informatiky. První verze byla k dispozici pro programy vyhlášené v 1. kole roku 2003. Postupně byla do databáze vložena a editována i data o všech projektech z předchozího období. Databáze umožňuje přehled o podpořených a nepodpořených projektech a rozdělovaných částkách. Dále poskytuje datové podklady pro různý druh výstupů dle potřeby zadavatele a to v číselném (tabulkovém), případně grafickém (grafy, mapy) zobrazení. Relevantnost takových výstupů je nicméně závislá na úplnosti vkládaných dat, což klade nároky (zejména časové) na garanty programů. Systematické a přesné doplňování dat, jakož i některé technické problémy (ztráta vložených dat), zůstávají slabším místem elektronické evidence projektů. Koncem roku 2004 byla zahájena realizace analytického nástroje FV - datového tržiště – to bude využíváno pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových programech. Předpokládá se využití pracovníky napříč celým úřadem od radních, zastupitelů přes pracovníky různých odborů. Primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních programů.

 

 

3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY

 

Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10 a vztahují se k  35 vyhodnoceným GP v roce 2004.

Jde celkem o 4 mapová díla:

1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených žádostí

2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele

3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů

4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu podpořených projektů a přidělené podpory z FV

 

Územní členění každé mapy je: Obec

                                                           Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)

                                                           Obvod obce s rozšířenou působností (III)

                                                           Okres

 

 

4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY

Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2004 vydáno cca 73.000 Kč. Tato částka zahrnuje zejména inzerci v regionálních novinách týkající se vyhlášení grantových programů. Od roku 2004 se významným pomocníkem v šíření informací o výsledcích FV a vyhlašovaných programech staly noviny kraje Vysočina dodávané jednou měsíčně do schránek všech domácností. Svou úlohu plní i Zpravodaj kraje Vysočina, který je měsíčně distribuován na všechny obce a instituce v kraji.

 

O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech byla pravidelně informována média na tiskových konferencích. Byla vydána řada tiskových zpráv jak ze strany tiskového mluvčího a oddělení vnějších vztahů, tak garanty programů.

 

O Fondu byli aktuálně informováni starostové měst a obcí a veřejnost na setkáních s radou kraje. Garanti programů cíleně obesílali okruh potenciálních žadatelů (většinou elektronickou poštou), případně informovali o programech při jednáních a kontaktech se svými partnery. Za zmínku stojí kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové organizace, který zajišťuje odbor regionálního rozvoje. Fond má samostatný odkaz na webové stránce kraje (existuje i samostatná doména www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré informace pro žadatele.

 

V průběhu roku dostal kraj možnost prezentovat Fond Vysočiny na nejrůznějších akcích – mezi nejvýznamnější patřily: celorepublikový seminář zástupců neziskového sektoru o financování NNO v Praze: Fundraising - rub a líc dotací z veřejných rozpočtů (29.1. 2004), konference Den českých regionů v Londýně, pořádaná velvyslanectvím ČR, kde byl představen systém podpory rozvojových projektů v kraji Vysočina, včetně popisu Fondu Vysočiny (29.9. 2004) nebo prezentace výsledků grantových programů v oblasti cestovního ruchu na jednání komise AK ČR pro cestovní ruch v Plzeňském kraji (5.6. 2004). Platí, že stále existuje náskok kraje Vysočina před ostatními regiony - minimálně v celistvosti a jednotnosti systému (i jiné kraje granty vypisují).

 

Významnými počiny pro propagaci dobrého jména kraje je i zpracování nominace Fondu Vysočiny na ocenění OSN za veřejné služby (výsledky budou známy až v průběhu roku 2005) či analýza grantové podpory a prezentace výsledků FV na mapě kraje vydané v edici Vysočina v mapách II. (vydala Kartografie Praha v říjnu 2004).

 

Smluvní podmínkou udělení podpory je také ve většině případů informování médií o projektu. Podpořené publikace a tištěné materiály uvádějí logo FV. Na řadu akcí byl zapůjčen transparent s logem kraje. Potenciál v tomto směru však ještě není zcela využit.

 

5. ZÁVĚR

Při řízení FV se snažíme o dlouhodobou udržitelnost funkčnosti celého systému a o provázanost jednotlivých vazeb, které jsou pro běh FV nezbytné. To se nám zatím daří, přesto jsme museli od vzniku FV řešit celou řadu problémů, jejichž řešení bylo pro další fungování FV důležité.

 

Nastavený systém FV, jako nástroje s jednotnými pravidly pro řadu odlišných oblastí, s sebou nese řadu rizik, jimž je třeba se nadále věnovat:

 

-          přestože se snažíme systém co nejvíce zjednodušit, stále jde o relativně složitý a rozsáhlý proces, který klade finanční a kapacitní nároky na koordinaci kroků, administraci programů a správu systému

výběr projektů klade nároky na přípravu hodnocení, čas a odbornost hodnotitelů

riziko ztráty prostředků vybízí k upřednostnění následných plateb po realizaci projektu, kde to charakter programu umožňuje; průkazné prokazování vlastních podílů žadatelů má i výchovný efekt

na riziko poškození dobrého jména kraje mají vliv převisy poptávky, transparentnost výběru, jasnost podmínek programu, které úzce souvisí s kvalitní formulací Výzvy grantového programu

cena analytických výstupů závisí na přesnosti a úplnosti údajů vkládaných do databáze

fungování FV v převážné míře závisí na kvalitě a odpovědnosti lidí zapojených do přípravy, administrace (garantů) a vyhodnocování programů

významnou roli hraje i nastavení kontrolních mechanismů, zakomponovaných do procesu přidělování finančních prostředků, včetně kontrolních mechanismů při vyúčtování a využívání finanční podpory

 

Reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií zůstávají převážně pozitivní, i přes kritické ohlasy některých žadatelů, týkající se zejména vyřazování žádostí pro (z jejich pohledu) drobná administrativní pochybení, případně malý počet uspokojených žádostí. Obecně je však oceňována idea systémové a transparentní podpory rozvojových a dalších aktivit z úrovně kraje.

 

Nastavený systém kultivuje žadatele ve směru poznání základních principů tvorby a obhajoby projektů. Pro další období lze i s ohledem na rozbíhající se strukturální fondy EU doporučit:

 

upřednostnit vypisování programů, které se v souladu s principy fungování EU zaměří na skutečně rozvojové aktivity a jejich iniciaci, spíše než na podporu aktivit, které proběhnou i bez podpory z FV

hledat náměty na vyhlášení nových programů, jež posilují horizontální partnerství

neslevit (i přes tlak ze strany části žadatelů na zjednodušení procedur) z požadavků na formální i obsahovou úplnost předkládaných projektů. Žadatelé dokáží tuto zkušenost zúročit při případném podávání projektů do strukturálních fondů EU.

 

Přestože všechny či téměř všechny kraje rozdělují část svých prostředků pomocí grantů, Fond Vysočiny dosud zůstává jediným funkčním uceleným systémem takové podpory. I přes tlak ze strany části žadatelů na zjednodušení procedur se nám nezdá účelné snížit laťku a slevit z požadavků na formální i obsahovou úplnost předkládaných projektů, protože odpovědnost za účelné rozdělování veřejných prostředků z nás nikdo nesejme.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 10.5.2005 / 8.6.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze