Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2005

12. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 1/2005

ze dne 12. dubna 2005

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·        Ing. Jiří Blažek;

·        Ing. Martin Čížek (předseda);

·        Pavel Gregor;

·        Ing. Josef Matějek;

·        Ing. Karel Moravec;

·        Josef Nedvěd;

·        Ing. Václav Němec;

·        Ing. Ivo Novotný, CSc.;

·        Jaroslav Poborský (místopředseda);

·        Václav Vacek;

·        Ing. Petr Zgarba;

·        Ing. Jan Joneš (tajemník).

Hosté

·        Ing. Pavel Hájek (náměstek hejtmana);

·        Ivo Rohovský (radní kraje Vysočina);

·        Ing. Petr Bureš (odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství);

·        Ing. Olga Kameníková (odbor zemědělství, lesního a vodního hospodářství);

·        Ing. Eva Navrátilová (odbor životního prostředí);

·        Miroslav Janoušek (odbor životního prostředí);

·        Ing. Jan Votava (Asociace soukromých zemědělců);

·        Ing. Stanislav Coufal (Krajská agrární komora).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Organizační záležitosti;

3.      Plán činnosti komise;

4.      Fond Vysočiny;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Ing. Martin Čížek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Vyzval všechny, aby se vzájemně představili. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 11 hlasy schválen.

 

2. Organizační záležitosti

Kateřina Nedvědová informovala členy komise o těchto organizačních záležitostech (pokladové materiály obdrželi členové komise přímo na jednání):

§         souhlas členů komise se zveřejněním kontaktních údajů na webových stránkách kraje;

§         parkovací karty pro členy komise;

§         jednací řád komise;

§         informace o možnosti refundace mezd (pro členy ZK), potvrzení do zaměstnání (pro nečleny ZK);

§         informace o cestovních náhradách;

§         informace o poskytovaných odměnách za účast v komisi.

 

Předseda komise vyzval přítomné k diskusi o dalších organizačních záležitostech:

§         rozesílání pozvánek, podkladových materiálů a zápisů (všem členům komise elektronicky);

§         termíny zasedání komise (1krát za dva měsíce, vždy úterý od 14:00, doba trvání cca 2 hodiny).

 

3. Plán činnosti komise

Ing. Martin Čížek krátce pohovořil k úkolům a kompetencím zemědělské komise. Představil návrh plánu činnosti komise (je přílohou zápisu). Komentoval jeho nejdůležitější body:

·        příprava a projednávání koncepčních materiálů;

·        sledování významných událostí a problémů zemědělství a životního prostředí (s regionálním dopadem);

·        plnění aktuálních úkolů zadávaných radou kraje;

·        rozvržení činnosti komise na jednotlivé měsíce;

·        průběžná témata.

 

Rozvinula se diskuse k možnosti projednání jiných témat než těch, které jsou uvedeny v plánu činnosti na jednání komise. Komise se shodla, že v souladu s jednacím řádem bude moci každý člen navrhnout komisi projednání jiného tématu – musí však zaslat nejdéle 14 dní před konáním zasedání koordinátorům popis problému + návrh řešení. Toto bude zapracováno i do plánu činnosti.

            Dále se diskutovalo o kompetencích komise, spolupráci a komunikaci s radou kraje.

 

Usnesení 001/01/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí

schvaluje

plán činnosti komise na rok 2005 a

pověřuje

předsedu, aby jej předložil radě kraje ke schválení.

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy.

 

4. Fond Vysočiny

Členové komise obdrželi podkladové materiály s předstihem.

Ing. Eva Navrátilová pohovořila krátce o historii a významu Fondu Vysočiny, grantových programech, které byly dosud v oblasti životního prostředí vyhlášeny. Ing. Jan Joneš ji doplnil popisem schvalovacích procesů, kterými musí návrhy grantových programů projít. Ing. Eva Navrátilová dále okomentovala výzvy grantových programů „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005“ a „Bioodpady 2005“. Vyzvala přítomné k diskusi a připomínkování.

            Ke výzvě grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005“ nebyly vzneseny žádné připomínky.

            V souvislosti s grantovým programem „Bioodpady 2005“ se rozvinula diskuse k zaměření, příjemcům podpory, k lokalizaci projektu a nakládání s bioodpadem.

 

Usnesení 002/01/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí

doporučuje

radě kraje vzít předkládanou výzvu grantového programu „Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005“ na vědomí a doporučit ji zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy.

 

Usnesení 003/01/2005/Kzžp

Komise pro zemědělství a životní prostředí

doporučuje

radě kraje vzít předkládanou výzvu grantového programu „Bioodpady 2005“ na vědomí a doporučit ji zastupitelstvu kraje ke schválení s tím, že v předkládacím materiálu odbor životního prostředí zdůvodní zaměření na komunální sféru nebo navrhne rozšíření i na jinou sféru včetně rozšíření okruhu příjemců podpory.

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy.

 

5. Různé

Ing. Stanislav Coufal podal informaci o řešení problémů s přebytkem mléka.

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání komise č. 2/2005 byl stanoven na úterý 14. června 2005 od 14:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Ing. Martin Čížek v. r.

předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání komise pro zemědělství a životní prostředí dne 12. dubna 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 14. dubna 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.5.2005 / 2.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze