Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 1/2005

7. duben 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 7. dubna 2005

 

Přítomni:

Sociální komise:

·        Jaroslava Dvořáková;

·        MUDr. Helena Havránková;

·        Bc. Martin Herzán;

·        Jiří Hormandl (místopředseda);

·        Mgr. Petr Jašek;

·        Iva Kondýsková;

·        Ing. Jan Nekula;

·        RSDr. Ladislav Nováček;

·        Ing. Oldřich Ondráček;

·        Marie Ostatnická;

·        Bc. Jiří Vondráček (předseda);

·        Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

·        Bc. Alena Řehořová (OSVZ);

·        Ing. Lenka Handlová (OSVZ);

·        JUDr. Věra Švarcová (vedoucí OSVZ).

 

Návrh programu:

  1. Zahájení;
  2. Organizační záležitosti (organizační řád, termíny setkání, způsob komunikace);
  3. Seznámení s výchozí situací;
  4. Seznámení s rozpočtem kraje – s kapitolou sociální věci;
  5. Představení zásadních procesů realizovaných odborem sociálních věcí a zdravotnictví (zavádění komunitního plánování a standardů kvality, příprava finančních plánů, financování provozních nákladů nestátních neziskových organizací);
  6. Pracovní skupina pro protidrogovou prevenci;
  7. Příprava plánu činnosti na rok 2005 – diskuze k námětům;
  8. Diskuse, různé;
  9. Závěr.

 

1. Zahájení

            Bc. Jiří Vondráček zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a vyzval je, aby se vzájemně představili. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl 11 hlasy schválen.

 

2. Organizační záležitosti

Kateřina Nedvědová pohovořila o organizačních záležitostech:

§         souhlas členů komise se zveřejněním kontaktních údajů na webových stránkách kraje;

§         parkovací karty pro členy komise;

§         jednací řád;

§         informace o možnosti refundace mezd (pro členy ZK), potvrzení do zaměstnání (pro nečleny ZK);

§         informace o cestovních náhradách;

§         informace o poskytovaných odměnách za účast v komisi;

§         rozesílání pozvánek, podkladových materiálů a zápisů (všem členům komise elektronicky).

 

Úkol:

Zaslat členům komise společně se zápisem kontakty na jednotlivé členy.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: společně se zápisem

 

Předseda vyzval členy komise k diskusi o termínech a četnosti zasedání sociální komise. Členové komise se shodli na tom, že jednání se bude konat pravidelně ve čtvrtek od 10:00, četnost jednání bude dle potřeby - nejpozději však jedenkrát za dva měsíce.

 

3. Seznámení s výchozí situací

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladové materiály.

 

Prezentace OSVZ

Mgr. Jiří Bína krátce prezentoval strukturu a činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

Sociální zařízení zařizovaná krajem Vysočina

Bc. Jiří Vondráček pohovořil o zajištění sociální péče v kraji Vysočina, informoval o počtech, fungování, činnosti a struktuře těchto zařízení. Pohovořil o procesu komunitního plánování a zavádění standardů sociální péče. Tlumočil vizi budování sociální sítě v kraji Vysočina, zdůraznil snahu o transparentnost a nutnost komunikace a dohody s obcemi.

 

Srovnání ekonomických ukazatelů sociálních zařízení

Mgr. Jiří Bína okomentoval přítomným ekonomickou situaci a hospodaření sociálních zařízení zřizovaných krajem.

 

SWOT analýza v oblasti sociální péče a protidrogové prevence

            Mgr. Jiří Bína popsal SWOT analýzu Programu rozvoje kraje Vysočina – oblast sociální péče a protidrogové prevence (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení).

 

Usnesení 001/01/2005/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, o sociálních zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a o SWOT analýze na úseku sociálních věcí a protidrogové prevence.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

4. Seznámení s rozpočtem kraje – s kapitolou sociální věci

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladové materiály.

 

Současný způsob financování sociálních služeb

Mgr. Jiří Bína podrobně pohovořil o:

·        dotace na sociální služby ze státního rozpočtu (dotace na lůžko, dotace krajům na výkon zřizovatelských funkcí, dotace obcím na výkon zřizovatelských funkcí, dotační řízení MPSV ČR v oblasti sociálních služeb, výdaje ústavů sociální péče zřízených ministerstvem);

·        další výdaje ze státního rozpočtu (příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, zvýšení důchodu pro bezmocnost);

·        náklady na vybrané typy služeb a příjmy z úhrad;

·        prostředky na sociální služby vynakládané samosprávami z vlastních příjmů.

 

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – kapitola sociální věci

            Mgr. Jiří Bína podrobně pohovořil o běžných a kapitálových výdajích rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 – kapitoly sociální věci.

V rámci běžných výdajů informoval o ostatních záležitostech sociálních věcí a politiky nezaměstnanosti, sociálních ústavech pro dospělé, sociálních ústavech pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů, domovech důchodců, sociální péči a pomoci rodině a manželství, ostatních výdajích na sociální služby.

V rámci kapitálových výdajů informoval o výdajích na pořízení movitých věcí v sociální oblasti.

 

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2005 – kapitola sociální věci

Mgr. Jiří Bína podrobně pohovořil o běžných a kapitálových výdajích rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 – kapitoly nemovitý majetek, informoval o výdajích spojených s majetkem kraje, technických zhodnoceních a vyjmenovaných opravách v sociálních organizacích, investicích v sociálních věcech.

 

Bc. Jiří Vondráček kvitoval fakt, že místopředsedou komise je ředitel jednoho ze sociálních zařízení. Uvedl, že do budoucna by měly být v komisi řešeny i rekonstrukční anebo stavební záměry sociálních zařízení – z hlediska úrovně kvality života – sociální komise dá vyjádření k investičním záměrům. Nabídl členům komise možnost návštěvy některých sociálních zařízení a seznámení se záměrem rekonstrukce či stavebních záměrů na místě. Pohovořil o rozvojových plánech zařízení.

Jiří Hormandl doporučil specializaci některých zařízení. Ostatní členové komise tento návrh podpořili a navrhli jej zařadit do plánu činnosti komise.

Jiří Hormandl dále upozornil na nárůst prostředků do oblasti sociálních služeb v souvislosti se zaváděním standardů atd.

 

Usnesení 002/01/2005/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

obecné informace o financování sociálních služeb v České republice a o rozpočtu kraje Vysočina schváleném na rok 2005.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

5. Představení zásadních procesů realizovaných odborem sociálních věcí a zdravotnictví

(zavádění komunitního plánování a standardů kvality, příprava finančních plánů, financování provozních nákladů nestátních neziskových organizací)

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladové materiály.

Bc. Jiří Vondráček v úvodu zdůraznil snahu o sjednocení úrovně všech sociálních zařízení v kraji, odstranění nerovností.

 

Vize zkvalitňování sociálních služeb kraje Vysočina

Mgr. Jiří Bína popsal přítomným výchozí stav a úroveň sítě poskytovatelů sociálních služeb. Uvedl, že v uplynulých desetiletí se utvářela nerovnoměrně, legislativa upravující oblast sociálních služeb je zastaralá a jejich financování není právně upraveno vůbec. Nebyl vytvořen zatím žádný systém porovnávání kvality sociálních služeb, který by uživatelům zaručoval poskytnutí služby v odpovídajícím standardu. Kraje při financování této oblasti sehrávají významnou úlohu, která pravděpodobně v dalších letech ještě více vzroste, a to je důvodem k tomu zabývat se problematikou tvorby a rozvoje sítě sociálních služeb, která vzejde ze vzájemné komunikace mezi samosprávou (krajskou a obecní) jako jejich zadavatelem, poskytovateli služeb a jejich uživateli (komunitní plánování). Uvedená metoda umožní najít rovnováhu mezi rozdílnými zájmy zúčastněných stran. Další podmínkou zařazení poskytovatelů do sítě sociálních služeb bude naplnění standardů kvality. V této souvislosti se připravuje s odborným partnerem projekt podpořitelný z Evropských strukturálních fondů.

Bc. Jiří Vondráček upozornil na fakt, že proces komunitního plánování je dlouhodobý, financování a vize je potřeba tvořit vzhledem k rozpočtu z roku na rok.

JUDr. Věra Švarcová informovala o chystaném setkání sociálních organizací zřizovaných krajem „Srdce na dlani“, které se v loňském roce osvědčilo. Pracovní termín je určen na 21. června. Možná spolupráce s členy sociální komise je vítána.

 

Úkol:

Přinést na jednání sociální komise programu připravovaného setkání sociálních organizací zřizovaných krajem „Srdce na dlani“.

Odpovědnost: tajemník

Termín: jednání č. 2/2005

 

Zvýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb

Mgr. Jiří Bína informoval, že rozpočet na rok 2005 připravovaný v průběhu druhého pololetí roku 2004 vycházel z tehdejší úrovně mzdových nákladů, přičemž předpokládal navýšení objemu prostředků na mzdy především u těch organizací, u nichž bylo srovnávací analýzou zjištěno nedostatečné personální vybavení ve vztahu k počtu lůžek způsobené podhodnocením stavu zaměstnanců nebo ukončením civilní služby a u nichž byla zjištěna nízká úroveň platů. V prosinci 2004 však došlo k legislativní změně, která ovlivnila náklady na provoz sociálních zařízení kraje Vysočina. Schválením nařízení vlády č.637/2004 Sb. došlo k úpravě tarifních tabulek, podle nichž jsou stanovovány mzdy zaměstnanců příspěvkových organizací. Pokud provedeme prostý výpočet nákladů na výplatu zvýšení platových tarifů v organizacích zřizovaných krajem na úseku sociální péče se započtením nákladů na příslušné zvýšení výdajů na zdravotní a sociální pojištění, dostaneme se na částku 25 408 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje tento problém řešit zvýšením příspěvků na provoz zřizovaných organizací v rozsahu kompenzace částečných nákladů na zvýšení tarifů je plné pokrytí nákladů na přechod sociálních pracovníků, pracovníků sociální péče a psychologů k odměňování podle přílohy č. 2 nařízení vlády a částečného pokrytí plošného 8 % nárůstu platových tarifů u všech pracovníků ve výši 24 % z celkových nákladů na plošný nárůst tarifů. Zbývající část navýšení tarifních platů bude nutné řešit s použitím prostředků na další plat, osobní příplatky a odměny.

Realizace tohoto postupu představuje navýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace zřizované krajem na úseku sociální péče o celkovou částku 9 987 tis. Kč - 10 mil. Kč po zaokrouhlení, tedy o 5,69 % oproti rozpočtu schválenému na rok 2004, přičemž v tomto procentu navýšení je obsaženo také procento navýšení mezi rozpočtem na rok 2004 a zatím schváleným rozpočtem na rok 2005. Samotné mzdové prostředky bez nákladů na pojistné se touto změnou zvýší o 7 398 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,6 % oproti mzdovým výdajům v roce 2004.

Rozvinula se diskuse k složení nadtarifních složek mezd pracovníků.

 

Popis vývoje financování NNO

Mgr. Jiří Bína nejprve popsal, jakým způsobem MPSV ČR podpořilo nestátní neziskové organizace v roce 2004 (přímo formou grantů, nepřímo prostřednictvím rozpočtu krajů). Kraj Vysočina na základě pravidel schválených zastupitelstvem přerozdělil na podporu nestátních neziskových organizací celkem 23 464 tis. Kč, z nichž 18 068 tis. Kč bylo čerpáno z uvedené dotace poskytnuté do rozpočtu kraje Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V roce 2005 kraj Vysočina nepožádal o prostředky ze státního rozpočtu, které by dále přerozděloval. V oblasti financování podpory sociálních služeb poskytovaných NNO bylo pro kraj Vysočina vyhlášeno MPSV dotační výběrové řízení pro rok 2005. Na jeho základě byly zatím nestátním neziskovým organizacím z kraje Vysočina přiznány dotace v celkové výši 62 780 tis. Kč. Celkem jsou v současné době prostředky poskytnuté na území kraje Vysočina za státního rozpočtu o 9 435 tis. Kč nižší než v loňském 2004 po ukončení všech námitkových řízení.

Z jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí vyplynulo, že i letošním roce bude realizováno námitkové řízení, které ovlivní celkový objem prostředků, který v letošním roce bude použit na podporu Nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina.

Bc. Jiří Vondráček doplnil komentář Mgr. Jiřího Bíny, blíže komentoval procesy k postupnému vyrovnání rozdílů mezi sociálními zařízeními zřizovanými krajem a nestátními neziskovými organizacemi. Neziskové organizace byly požádány o rozpis mzdových nákladů, proběhlo setkání na kraji se zástupci nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, bude následovat další jednání, kde budou přítomni rovněž zástupci MPSV ČR.

Mgr. Petr Jašek poděkoval Bc. Jiřímu Vondráčkovi za snahu o narovnání podmínek mezi organizacemi zřizovanými krajem a nestátními neziskovými organizacemi. Ostatní členové komise tuto snahu rovněž kvitovali.

Bc. Jiří Vondráček tlumočil přítomným postřehy z jednání Rady vlády, kde se o této problematice rovněž hovořilo.

 

Usnesení 003/01/2005/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

podporuje

vizi zkvalitňování sociálních služeb v kraji Vysočina založenou na zavádění metody komunitního plánování na úrovni obcí a kraje a standardů kvality v zařízeních sociální péče předloženou odborem sociálních věcí a zdravotnictví;

doporučuje

radě kraje, aby zastupitelstvu kraje doporučila ke schválení návrh na zvýšení příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociálních služeb s rozdělením pro jednotlivá zařízení dle návrhu předloženého odborem sociálních věcí a zdravotnictví;

bere na vědomí

informaci o financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a

doporučuje

připravit ke schválení a realizaci systém podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi s návrhem změny rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy.

 

6. Pracovní skupina pro protidrogovou prevenci

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Pracovní skupina pro protidrogovou politiku kraje Vysočina“.

Bc. Jiří Vondráček osvětlil historii a potřebu vzniku pracovní skupiny pro protidrogovou politiku. Zdůraznil, že se jedná o pracovní skupinu radního kraje pro oblast sociální, návrhy a doporučení předkládá prostřednictvím sociální komise. Popsal její činnost, návrh složení. Vyzval přítomné k diskusi nad delegováním jednoho zástupce sociální komise do této pracovní skupiny.

 

Usnesení 004/01/2005/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o zřízení pracovní skupiny pro protidrogovou prevenci a

deleguje

Mgr. Petra Jaška do této pracovní skupiny jako zástupce sociální komise.

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy.

 

7. Příprava plánu činnosti na rok 2005

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál „Návrh bodů do plánu činnosti sociální komise“. Mgr. Jiří Bína podrobně komentoval jednotlivé body materiálu. Rozvinula se diskuse k jednotlivým námětům činnosti komise.

 

Usnesení 005/01/2005/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

projednala

témata navržená do plánu činnosti komise s tím, že do příštího jednání, na němž bude schválen návrh plánu činnosti pro předložení radě kraje, lze podávat podněty k jejich změně nebo doplnění do 20. dubna 2005 předsedovi (vondracek.j@kr-vysocina.cz) nebo tajemníkovi (bina.j@kr-vysocina.cz) komise.

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy.

 

8. Diskuse a různé

Úkol:

Zasílat pravidelně zápisy z jednání Sociální komise Rady kraje Vysočina V. Tesákové (NNO).

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: trvale

 

9. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání zdravotní komise č. 2/2005 byl stanoven na čtvrtek 19. května 2005 od 10:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Bc. Jiří Vondráček v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 7. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 11. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.4.2005 / 22.4.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > komise RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze