Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 5. zasedání finančního výboru

10. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 5. zasedání finančního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

konaného dne 10. října 2001

 

Přítomno:

-          9 členů finančního výboru zastupitelstva kraje – viz.přes.listina

-          RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-          RNDr. Petr Pospíchal – zástupce hejtmana pro oblast dopravy

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-          Ing. Michal Šulc – tajemník komise

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání, schválení programu

2.        Převod správ a údržby silnic na krajský úřad – finanční zabezpečení pro rok 2001

3.        Seznámení s činností majetkového odboru

4.       Finanční zabezpečení krajského úřadu pro rok 2001

      Rozpočtová pravidla pro rok 2002 se zaměřením na kraje

5.        Plán činnosti

6.        Rozprava – závěr

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu

                Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné. Stručně shrnul program 4. zasedání výboru a přenesl návrh programu dnešního jednání, který byl schválen 9 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nabyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Převod správ a údržby silnic na krajský úřad – finanční zabezpečení pro rok 2001

         K danému tématu pohovořil RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy. V úvodu zmínil široké spektrum tohoto problému v obecné rovině.

            Informoval, že k 1. 10. 2001 došlo k převodu správ a údržby silnic na kraj Vysočina, přičemž se zmínil o obsahu a rozsahu tohoto předávaného majetku. Nastínil problémy spojené s tímto převodem a se správou předávaného majetku v minulosti. Dále pohovořil o financování údržby komunikací (v souvislosti s časovým horizontem), podal detailnější informace o problematice a plánech zimní údržby a o jejím financování. Zmínil též práci SÚS v kraji a jejich spolupráci s krajským úřadem. Otevřel diskusi a prostor pro dotazy.

            Diskutovalo se o tom, že dosud nebyly správa silnic a jejich majetek fyzicky předány, o průběhu a podepsání předávacího protokolu, o vypořádání pozemků . Dále se hovořilo o investicích ve správě silnic – RNDr. Petr Pospíchal v této souvislosti seznámil členy výboru s přesnými údaji a čísly, o rozpočtu SFDI a o některých nedostatcích v legislativě v souvislosti s dopravou a silničním hospodářstvím.

 

Usnesení 008/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Petra Pospíchala o převodu správ a údržby silnic na krajský úřad a finančním zabezpečením pro rok 2001.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Usnesení 009/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

považuje

za nepřípustné snižování finančních prostředků na dopravní obslužnost na rok 2002.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

3. Seznámení s činností majetkového odboru

                Předseda předal slovo Ing. Petru Kolářovi, vedoucímu majetkového odboru KrÚ. Ten pohovořil o náplni práce majetkového odboru, o jeho personální vybavenosti, plánech do budoucna. Podrobně přítomné seznámil s jednotlivými oddělení odboru a jejich činností. Zmínil se o nutnosti rozdělení kompetencí s jednotlivými odbory KrÚ. V diskusi se hovořilo o jednáních odboru s katastrálními úřady, o kontrole přebíraného majetku, o problematice inventarizace. Ing. Petr Kolář podal vizi o perspektivě do příštího roku.

 

Usnesení 010/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Ing. Petra Koláře, vedoucího majetkového odboru KrÚ, o činnosti majetkového odboru.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

4. Finanční zabezpečení krajského úřadu pro rok 2001, rozpočtová pravidla pro rok 2002 se zaměřením na kraje

            RNDr. Miloš Vystrčil v souvislosti se materiálem zpracovaným tajemníkem komise pohovořil o problematice finančního zabezpečení krajského úřadu pro rok 2001.

Informoval přítomné o připravovaném výjezdním zasedání rozpočtové komise. Toto jednaní bude ve své I. části podrobně zaměřeno na rozpočet KrÚ. RNDr. Miloš Vystrčil vyzval členy finančního výboru, aby se tohoto výjezdního zasedání rovněž zúčastnili. Návrh 1. zástupce hejtmana byl bez připomínek přijat.

RNDr. Miloš Vystrčil pohovořil o postupu stavebních práci na budově KrÚ, o personálním obsazení úřadu a výhledech do budoucna. V diskusi se hovořilo o činnosti OkÚ, o kompetencích tzv. „malých okresů“.

Rozsáhlá diskuse byla věnována problematice zhodnocování volných finačních prostředků. Tajemník komise vyzval přítomné, aby sdělili své zkušenosti v této oblasti.

 

Usnesení 011/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

souhlasí

s vypracováním variantního řešení zhodnocení volných finančních prostředků a

požaduje

předložení tohoto materiálu Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

Usnesení 012/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Miloše Vystrčila, 1. zástupce hejtmana, o finančním zabezpečení krajského úřadu pro rok 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

5. Plán činnosti

            Předseda rozdal přítomným materiál obsahující návrh plánu činnosti finančního výboru. Otevřel diskusi k tomuto tématu.

                Bc. Jaromír Barák, člen finančního výboru a zároveň předseda výboru kontrolního, informoval přítomné a sestavování plánu činnosti v kontrolním výboru a o problematice s tím spojené.

                Následovala diskuse o obsahu plánu činnosti finančního výboru.

.

Usnesení 013/05/01/FV

Finační výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti finančního výboru a

pověřuje

předsedu finančního výboru, aby tento dokument předložil ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

6. Rozprava - závěr

                Námětem do diskuse se staly Pravidla pro vyřizování stížností a peticí. Rada kraje si k těmto materiálům vyžádala stanovisko finančního a kontrolního výboru. Vzhledem k tomu, že na 5. zasedání výboru nebyl přítomen nikdo, kdo by členům výboru danou problematiku blíže objasnil a zodpověděl dotazy, přesunul předseda tento bod jednání na 6. zasedání výboru, na které bude rovněž přizvána ředitelka KrÚ.

                Tajemník komise znovu otevřel problematiku cestovních náhrad.

 

 

 

 

                Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín a místo dalšího zasedání výboru, budou upřesněny na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                                             Vladimír Dolejš, v.r.

                                                                                                                     předseda finančního výboru

                                                                                                                    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

Zapsala dne 15. října 2001 Kateřina Nedvědová

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze