Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání zemědělské komise

7. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 7. listopadu 2001

 

 

 

Přítomni:

-         8 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ing. Blažek - omluven

-         Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí OLVHZ KrÚ

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí OŽP KrÚ

-         Musilová, Doležal – Státní rostlinolékařská správa Havlíčkův Brod

-         RNDr. Antonín Věžník, Mgr. Tomáš Kučera – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ing. Martin Drápela – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Připomínky k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK)
  3. Představení Fondu regionálního rozvoje
  4. Referát zástupců SRS k výskytu kroužkovitosti brambor na Vysočině
  5. Diskuse a různé
  6. Závěr

 

 

1. Zahájení

Předseda komise Václav Vacek zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy komise, hosty, zástupce firmy GaREP, spol. s r.o a Státní rostlinolékařské správy Havlíčkův Brod. Přednesl program 4. zasedání zemědělské komise. Ten byl bez připomínek přítomnými přijat.

 

 

2. Připomínky k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK)

            Předseda předal slovo zástupcům firmy GaREP, spol. s r.o. Ti pohovořili o dosavadních úpravách, které byly ve stávající verzi PRKu provedeny.

Byla otevřena diskuse pro připomínky ke kapitole PRKu pojednávající o zemědělství a lesnictví. Ing. Bureš vyslovil požadavek na upravení některých pasáží PRKu týkajících se lesnické problematiky podle údajů za r. 2000 uveřejněných ve „Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR. Analogově bude upraven i text. GaREPem, s.r.o. bude toto doplněno do 14.11.2001.

            Následovala rozsáhlá diskuse na téma vyčíslení požadavků na zdroje pro realizaci opatření PRK. Ing. Zgarba vysvětlil přítomným z jakých údajů bylo při tvorbě tabulky vycházeno (finanční prostředky, které šly do kraje Vysočina - státní příspěvky, příspěvky ze Sapardu, vlastní). Ing. Bureš vznesl dotaz, zda počítat i s takými druhy financí jako jsou lesnické dotace, což jsou prostředky ze státního rozpočtu. Ing. Moravec poznamenal, že neexistuje jednotná metodika pro stanovení objemu těchto částek.          

 

 

3. Představení Fondu regionálního rozvoje

            Ing. Hájek představil Fond regionálního rozvoje, nastínil, které akce z něj lze financovat a dal k zamyšlení členům komise, které konkrétní akce uvést. Dále se rozpoutala diskuse o způsobu určování rozdělování financí, zda přispět na více akcí, nebo stanovit akce prioritní.

 

Úkol 1:
Poslat členům zemědělské komise tabulku FRR.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: neprodleně

 

Úkol 2:

Navrhnout Radě kraje Vysočina akce k financování z FRR.

Odpovědnost: všichni členové zemědělské komise.

Termín: do 15.11.2001

 

 

4. Referát zástupců SRS k výskytu kroužkovitosti brambor na Vysočině

            Zástupci SRS Havlíčkův Brod, p. Doležal a pí. Musilová pohovořili o problematice výskytu kroužkovitosti brambor. Po obsáhlém     referátu k danému tématu, byly zodpovězeny přítomným všechny otázky.

 

 

5. Diskuse a různé

            Byla shrnuta veškerá problematika diskutovaná na jednání zemědělské komise a ujasněny úkoly do budoucna.

 

 

6. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise všem přítomným.

 

 

 

 

Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

                                                                                                                                                        

Zapsal dne 12. listopadu 2001: Ing. Drápela

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze