Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 30. října 2001

 

 
 

 

Zápis z 26. zasedání rady kraje, konaného dne 30. října 2001

v zasedací místnosti Komerční banky, Palackého 53, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 25. zasedání

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 10. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast V. Kodeta, z důvodu čerpání řádné dovolené.

V úvodu byly navrženy následující změny v programu jednání:

- bod 13) zařadit k projednání za bod 2), předkládaný A. Krištofovou, ved. odboru ekonomického

- program jednání rozšířit o bod 15) Projekt zvýšení informační gramotnosti a vybavenosti členů zastupitelstva kraje Vysočina výpočetní technikou, který po souhlasu všech přítomných byl předsunut před projednávaný bod 12) a bod 16) Implementace projektu realizace zákona č. 106/1999 Sb. na území kraje Vysočina, který po souhlasu všech přítomných byl předsunut před projednávaný bod 14).

 

Takto upravený program jednání byl schválen 8 hlasy.

 

Upravený program jednání:

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 25. zasedání

2. Dohoda s Pečovatelskou službou Jihlava

(13.05-13.15, A. Krištofová, RK-26-2001-02)

13. Změna položkového rozpisu rozpočtu zastupitelstva kraje a krajského úřadu

(14.55-15.05, M. Vystrčil, RK-26-2001-13)

3. Prezentace kraje Vysočina na veletrhu URBIS

(13.15-13.25, V. Jourová, RK-26-2001-03)

4. Návrh na jmenování do funkce ředitele Gymnázia Chotěboř, Jiráskova 637 a Gymnázia Moravské

Budějovice, Tyršova 365

(13.25-13.35, Z. Ludvík, RK-26-2001-04)

5. Návrh na potvrzení ve funkci ředitelů škol a školských zařízení, u kterých přešla zřizovatelská

funkce na kraj Vysočina od 1. 7. 2001

(13.35-13.45, Z. Ludvík, RK-26-2001-05)

6. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení k poskytování osobního,

zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina

(13.45-13.55, Z. Ludvík, RK-26-2001-06)

7. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování

osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku kultury, které zřizuje kraj

 Vysočina

(13.55-14.05, H. Kubíček, RK-26-2001-07)

8. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování

osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku sociálních služeb a

zdravotnictví, které zřizuje kraj Vysočina

(14.05-14.15, V. Švarcová, RK-26-2001-08)

9. Návrh na předložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Velká Bíteš

Zastupitelstvu kraje Vysočina

(14.15-14.25, P. Kolář, RK-26-2001-09)

10. Návrh na předložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Humpolec

Zastupitelstvu kraje Vysočina

(14.25-14.35, P. Kolář, RK-26-2001-10)

11. Stanovení pořadí priorit v seznamu požadavků na opravy, pořizování a technické zhodnocení

investičního majetku ve školství v letech 2002 - 2005

(14.35-14.45, P. Kolář, RK-26-2001-11)

15. Projekt zvýšení informační gramotnosti a vybavenosti členů zastupitelstva kraje Vysočina

výpočetní technikou

(15.15-15.25, F. Dohnal, RK-26-2001-15)

12. Veřejná zakázka na dodávku dvaceti počítačových sestav

(14.45-14.55, P. Pavlinec, RK-26-2001-12)

16. Implementace projektu realizace zákona č. 106/1999 Sb. na území kraje Vysočina

(15.25-15.35, F. Dohnal, RK-26-2001-16)

14. Úprava jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina

(15.05-15.15, M. Vystrčil, RK-26-2001-14)

17. Rozprava členů rady

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Dohoda s Pečovatelskou službou

 

A. Krištofová, ved. odboru ekonomického, seznámila přítomné s předmětem Dohody s Pečovatelskou službou Jihlava v ulici Za Prachárnou, Jihlava.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

A. Krištofová přednesla návrh usnesení.

Usnesení 201/26/01/RK
Rada kraje

uzavírá

Dohodu s Pečovatelskou službou Jihlava a krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě dle přílohy 1 materiálu RK-26-2001-02 a

schvaluje

nabytí movitých věcí za kupní cenu ve výši 93 170,- Kč.

odpovědnost: A. Krištofová, E. Šarapatková

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

13. Změna položkového rozpisu rozpočtu zastupitelstvu kraje a krajského úřadu

 

A. Krištofová, ved. odboru ekonomického, podala informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání přišla M. Černá.

Rada kraje se seznámila s předběžným výhledem čerpání rozpočtu a uložila ekonomickému odboru materiál přepracovat, upřesnit jednotlivé položky a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

 

3. Prezentace kraje Vysočina na veletrhu URBIS

 

V. Jourová, ved. odboru regionálního rozvoje, k předkládanému materiálu předložila radním finanční náklady spojené s prezentací veletrhu URBIS a přednesla návrh usnesení.

O předloženém návrhu bylo hlasováno (2 hlasy pro).

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.

Po krátké diskusi rada kraje přijala jiný návrh usnesení.

Usnesení 202/26/01/RK

Rada kraje

neschvaluje

účast na veletrhu URBIS a

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit radě kraje návrhy na prezentaci investičních příležitostí na specifikovaných veletrzích.

odpovědnost: V. Jourová

termín: do 30. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Návrh na jmenování do funkce ředitele Gymnázia Chotěboř, Jiráskova 637 a Gymnázia Moravské Budějovice, Tyršova 365

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, informoval o výsledcích výběrových řízení na funkci ředitele a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 203/26/01/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

·         pana Mgr. Vladislava Smejkala, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, do funkce ředitele Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637;

·         pana Ing. Karla Dohnálka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, do funkce ředitele Gymnázia, Moravské Budějovice, Tyršova 365.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Návrh na potvrzení ve funkci ředitelů škol a školských zařízení, u kterých přešla zřizovatelská funkce na kraj Vysočina

 

Z. Ludvík, ved. odboru školství, mládeže a sportu, předložil seznam se jmény ředitelek a ředitelů 47 škol a školských zařízení okresů Havl. Brod a Třebíč, u kterých přešla zřizovatelská funkce na kraj Vysočina a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 204/26/01/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů:

 

  1. Jindřicha Macka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31;
  2. Karla Čížka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Světlá nad Sázavou, Nádražní 228;
  3. Mgr. Milana Moce, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Chotěboř, Náměstí TGM 322;
  4. Janu Laudátovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82;
  5. RNDr. Annu Březinovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063;
  6. Františka Trpišovského, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Gymnázia, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1;
  7. Ing. Ladislava Fialu, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628;
  8. Ing. Františka Stillera, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední zemědělské školy, Havlíčkův Brod, Jihlavská 895;
  9. RNDr. Blaženu Petrlíkovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Chotěboř, Na Valech 690;
  10. Ing. Františka Hrušku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501;
  11. PaedDr. Radomíra Dvořáka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Havlíčkův Brod, Masarykova 2033;
  12. Josefa Krátkého, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Zvláštní školy internátní, Chotěboř, Riegrova 1;
  13. Františka Hofmana, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Zvláštní školy, Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
  14. Mgr. Kláru Sojkovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Speciální školy, Havlíčkův Brod, U Trojice 2104;
  15. Mgr. Zdeňku Křížovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Speciálních škol při zdravotnických zařízeních, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2329;
  16. Mgr. Miloše Kejklíčka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190;
  17. Martu Žižkovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Domu dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 102;
  18. Jaroslavu Čermákovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Junioru – domu dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793;
  19. Miroslava Hánečku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Centra – Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242;
  20. Ing. Pavla Petrlíka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ředitele Školního statku, Havlíčkův Brod, Novotnův Dvůr 169;
  21. Ing. Miloslava Palána, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Vyšší odborné školy a Integrované střední školy strojnické, Ledeč nad Sázavou, Poštovní 405;
  22. Ing. Jindřicha Vodičku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547;
  23. Ing. Vítězslava Balliše, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Integrované střední školy podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851;
  24. Mgr. Ludmilu Kučírkovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Integrované střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187;
  25. Etelu Coufalovou, rod. č. 595927/ 1626, ve funkci ředitelky Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1;
  26. Mgr. Ludvíka Buriana, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 9/116;
  27. RNDr. Pavla Svobodu, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9;
  28. Ing. Lubomíra Kličku, CSc., rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední zemědělské a ekonomické školy, Třebíč, Žižkova 505;
  29. Ing. Stanislava Šťávu, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Pražská 104;
  30. Mgr. Vítězslava Svobodu, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště strojírenského, Moravské Budějovice, Dobrovského 10;
  31. Ing. Františka Weignera, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště, Třebíč, Kosmákova 66;
  32. Mgr. Aloise Nováka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední průmyslové školy stavební, Třebíč, Václavské náměstí 44;
  33. Jaroslava Matějku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Speciálních škol Třebíč, adresa: Třebíč, Cyrilometodějská 22;
  34. Mgr. Miroslavu Zvěřinovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Zvláštní školy Moravské Budějovice, adresa: Moravské Budějovice, Dobrovského 11;
  35. Mgr. Aleny Šilhanové, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Zvláštní školy internátní a pomocné Třebíč;
  36. Miloše Fialu, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč;
  37. Ludmilu Pokornou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362;
  38. Dagmar Průšovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748;
  39. Mgr. Jana Puše, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Plavecké školy, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč;
  40. Igora Zahrádku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284;
  41. PaedDr. Jiřího Třísku, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Dětského domova, Budkov 1;
  42. Vladimíru Kneslíkovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci vedoucí Střediska služby  škole Třebíč;
  43. Pavla Malíka, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920;
  44. PhDr. Miluši Němcovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč;
  45. RNDr. Miroslava Dočkala, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední zdravotnické školy, Vyšší zdravotnické školy a Vyšší odborné školy, Třebíč, Hasskova 15;
  46. Mgr. Libuši Kolářovou, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitelky Střední odborné školy obchodu a služeb, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4;
  47. Ing. Miroslava Votinského, rod. č. <materiál obsahuje osobní údaje>, ve funkci ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734

a schvaluje

jejich platové výměry vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platné ke dni 30. 6. 2001.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: do 15. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina

 

7. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku kultury, které zřizuje kraj Vysočina

 

8. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku sociálních služeb a zdravotnictví, které zřizuje kraj Vysočina

Předložené návrhy bodů 6), 7), 8) byly projednávány společně za účasti vedoucích a zástupců odboru krajského úřadu– odbor školství, mládeže a sportu - Z. Ludvík, odbor kultury a památkové péče - K. Lisá a odbor sociálních věcí a zdravotnictví - V. Švarcová.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse.

V přílohách všech předložených materiálů byly navrženy následující změny:

Odbor školství mládeže a sportu

Čl. II bod 1) vypustit z věty slova….. „nejpozději 14 dní“ ……

Čl. VI bod 3) vypustit celý bod

Čl. VIII bod 2) vypustit celý bod

V příloze 4 v příslušných tabulkách snížit rozdíly ve výši příplatků za vedení v návaznosti na počet žáků.

Odbor kultury a památkové péče

Čl. II bod 1) vypustit z věty slova….. „nejpozději 14 dní“ ……

Čl. IV vypustit odrážku…..“– rozsahu a úrovni péče o sbírky a odpovědnosti za škody“…….

Čl. IV v odrážce vypustit slovo objemu

Čl. VIII bod 2) vypustit celý bod

 

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Čl. II bod 1) vypustit z věty slova….. „nejpozději 14 dní“ ……

Čl. VIII bod 2) vypustit celý bod

Závěrem diskusi rada kraje přijala upravené návrhy usnesení.

Usnesení 205/26/01/RK
Rada kraje

schvaluje

Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku školství, které zřizuje kraj Vysočina dle upravených příloh 1 - 4 materiálu RK-26-2001-06.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 206/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku kultury, které zřizuje kraj Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2001-07.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 207/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla Rady kraje Vysočina ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního, zvláštního příplatku a odměn ředitelům organizací na úseku sociálních služeb a zdravotnictví, které zřizuje kraj Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2001-08.

odpovědnost: V. Švarcová

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

9. Návrh na předložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Velká Bíteš Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, hovořil o záměru města na rekonstrukci objektu a podané žádosti na výstavbu nájemních bytů v k. ú Velká Bíteš.

V průběhu jednání odešly M. Matějková, M. Černá.

Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 208/26/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením návrhu Zastupitelstvu kraje Vysočina na zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3001/1 v obci a k. ú Velká Bíteš o velikosti cca 60 m2.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

10. Návrh na přeložení návrhu na zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Humpolec Zastupitelstvu kraje Vysočina

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, informoval přítomné o záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Humpolec a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišly M. Matějková, M. Černá.

Usnesení 209/26/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s předložením návrhu Zastupitelstvu kraje Vysočina na zveřejnění záměru prodeje pozemku st. p. č. 599/6 – zastavěná plocha o výměře 255 m2 a pozemku p. č. 1910/15 – ostatní plocha o výměře 294 m2, vše v obci a k. ú. Humpolec.

odpovědnost: P. Kolář

termín: 20. 11. 2001

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

11. Stanovení pořadí priorit v seznamu požadavků na opravy, pořizování a technické zhodnocení investičního majetku ve školství v letech 2002 – 2005

 

P. Kolář, ved. odboru majetkového, podal přítomným informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání odešla M. Černá.

Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 210/26/01/RK

Rada kraje

bere na vědomí

seznam požadavků na opravy, pořizování a technické zhodnocení investičního majetku ve školství v letech 2002-2005 se stanovením pořadí priorit kraje Vysočina dle příloh 1 a 2 materiálu RK-26-2001-11 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a majetkovému odboru přepracovat seznam požadavků na opravy investičního majetku a seznam požadavků na pořizování a technické zhodnocení investičního majetku ve školství v letech 2002-2005 a předložit jej k projednání na příští jednání rady.

odpovědnost: P. Kolář, Z. Ludvík

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

15. Projekt zvýšení informační gramotnosti a vybavenosti členů zastupitelstva kraje Vysočina výpočetní technikou

 

F. Dohnal podrobně informoval o předloženém projektu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla M. Černá. Z jednání rady kraje se omluvil I. Rohovský.

Usnesení 211/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

realizaci projektu vybavení zvýšení informační gramotnosti a vybavenosti členů zastupitelstva kraje Vysočina výpočetní technikou a

ukládá

odboru informatiky zajistit realizaci projektu. materiálu RK-26-2001-15.

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: do 30.11.2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

 

12. Veřejná zakázka na dodávku dvaceti počítačových sestav

 

P. Pavlinec sdělil některé skutečnosti k předloženému návrhu a přednesl návrh usnesení.
V souvislosti s projednaným a schváleným bodem 15) byl radou kraje schválen upravený návrh usnesení

Usnesení 212/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky včetně výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2001-12,

schvaluje

seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-26-2001-12,

jmenuje

pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu

RK-26-2001-12 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru informatiky zadat veřejnou zakázku na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2001-12.

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

16. Implementace projektu realizace zákona č. 106/1999 Sb. na území kraje Vysočina

 

F. Dohnal podrobně informoval o předloženém záměru projektu a přednesl návrh usnesení.

 

Usnesení 213/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

implementaci projektu realizace zákona 106/1999 Sb. na území kraje Vysočina a

ukládá

odboru informatiky zajistit implementaci projektu realizace zákona č. 106/1999 Sb. na území kraje Vysočina.

odpovědnost: P. Pavlinec

termín: do 31.12.2001

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 1.

 

14. Úprava jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina

 

M. Vystrčil zdůvodnil předloženou úpravu jednacího řádu komisí v souvislosti s konáním výjezdních zasedání komisí a přednesl návrh usnesení.

Usnesení 214/26/01/RK

Rada kraje

schvaluje

jednací řád komisí Rady kraje Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-26-2001-14 a

ukládá

vedoucímu sekretariátu hejtmana zajistit rozeslání upraveného jednacího řádu všem členům a tajemníkům komisí Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: M. Kalivoda

termín: do 5. listopadu 2001

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

17. Rozprava členů rady

 

Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

T. Hermann vznesl dotaz, zda by odpověď zaslaná starostovi Města Polná, týkající se problematiky zařazení obce s rozšířenou působností III. stupně, mohla být postoupena i ostatním nezařazeným obcím zahrnutých v přijatém usnesení 200/25/01/RK.

F. Dohnal sdělil, že sekretariát hejtmana zajistí v tomto směru potřebné kroky.

M. Matějková informovala přítomné o ústní žádosti D. Hubače, ředitele Nemocnice Jihlava. Z důvodu nedodržení stanoveného termínu a nepředložení písemného materiálu do rady byla žádost odložena na další jednání rady kraje.

P. Pospíchal sdělil, že v dopravní komisi není zastoupen člen komise ze strany Čtyřkoalice.

F. Dohnal ukončil zasedání rady s tím, že další jednání se bude konat dne 6. 11. 2001 v zasedací místnosti Komerční banky Jihlava, Palackého 53, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

     František Dohnal

                                                                                                          hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Zapsala: M. Jakoubková 2. 11. 2001

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.11.2001 / 10.1.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze