Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2005

25. a 27. leden 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2005, konaného ve dnech 25. a 27. 1. 2005 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

Přítomni:

M. Vystrčil, F. Dohnal, M. Černá, J. Hulák, P. Hájek, I. Rohovský, M. Matějková, J. Vondráček

Omluven:

V. Kodet

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil. J. Hulák požádal radu fondu o zařazení bodu č. 3) FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2005 – materiál k diskusi.

Rada Fondu Vysočiny přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Úprava dokumentů Fondu Vysočiny

2.       Žádost ŘV GP Protidrogová prevence a léčba 2004 –2005 o stanovisko RF

3.       FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2005 – materiál k diskusi

4.       Rozprava

 

 

1. Úprava dokumentů Fondu Vysočiny

J. Hulák seznámil přítomné s předkládaným materiálem. Jeho informace doplnil D. Vichr, vedoucí odd. strategického plánování odboru regionálního rozvoje, M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, aE. Janoušková, vedoucí odboru interního auditu, která upřesnila důvody úpravy šablon. V průběhu jednání odešla M. Matějková. F. Dohnal navrhl změnu usnesení, rada fondu přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 001/01/2005/RF

Rada Fondu:

schvaluje

vzor čestného prohlášení dle materiálu RF-01-2005-01, př. 1.

odpovědnost: J. Hulák

termín: 25.1. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RF-01-2005-01, RF-01-2005-01pr1, RF-01-2005-01pr2, RF-01-2005-01pr3

 

2. Žádost ŘV GP Protidrogová prevence a léčba 2004 –2005 o stanovisko RF

J. Hulák, sdělil radě fondu podrobnosti týkající se žádosti Kontaktního nízkoprahového centra a Terapeutické komunity Sejřek. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Po rozsáhlé diskusi rada fondu přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 002/01/2005/RF

Rada Fondu Vysočiny

konstatuje

že žádosti FV 003/91/05 Kontaktní nízkoprahové centrum a FV 005/91/05 Terapeutická komunita Sejřek nejsou způsobilé k dalšímu hodnocení řídícím výborem, neboť nesplňují podmínky výzvy.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, garant GP

termín: 25. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RF-01-2005-02, RF-01-2005-02pr1

 

Vzhledem k tomu, že členové rady fondu neměli možnost podrobně se seznámit s nově předkládaným materiálem, navrhl M. Vystrčil přerušení jednání rady fondu. Rada fondu tento návrh akceptovala a rozhodla o pokračování zasedání ve čtvrtek 27. 1. 2005 v 11:30 hod. v zasedací místnosti rady kraje.

 

Pokračování zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil.

Přítomni:

M. Vystrčil, F. Dohnal, M. Černá, J. Hulák, J. Vondráček

Omluveni:

M. Matějková, P. Hájek, V. Kodet, I. Rohovský

 

 

3. FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2005 – materiál k diskusi

D. Vichr, vedoucí odd. strategického plánování odboru regionálního rozvoje, a M. Černá podrobně informovali radu fondu o návrhu programového rozdělení prostředků FV, včetně výše nedočerpaných finančních prostředků z roku 2004 a navrhovaného objemu financí pro rok 2005. Rada fondu přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 003/01/2005/RF

Rada Fondu Vysočiny

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2005 dle materiálu RF-01-2005-03, př. 6, a

·         převod částky 60 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.

odpovědnost: J. Hulák, odbor ekonomický, garanti GP

termín: 15. 2. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RF-01-2005-03, RF-01-2005-03pr1, RF-01-2005-03pr2, RF-01-2005-03pr34, RF-01-2005-03pr5, FR-01-2005-03pr6, FR-01-2005-03pr7

 

 

4. Rozprava

Po krátké diskusi M. Vystrčil ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš VYSTRČIL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2005 dne 27. ledna 2005.

Zapsala: I. Schallnerová, dne 27. 1. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 9.2.2005 / 4.3.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze