Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

21. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

konaného dne 21. října 2004

 

Přítomni:

·        Bc. Ladislav Bárta (předseda);

·        Jiří Hormandl (místopředseda);

·        PhDr. Olga Hinková;

·        Hana Hostičková;

·        Iva Kondýsková

·        PaedDr. Martina Matějková;

·        Antonín Novák;

·        Marie Ostatnická;

·        Ludmila Schwarzová

·        Zdeňka Švaříčková;

·        Vlasta Zelenková;

·        Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

·        JUDr. Věra Švarcová

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o stavu příprav systému podpory sociálních služeb;

3.      Informace o návrhu rozpočtu kapitoly sociální věci;

4.      Informace o programu "Týdne pro rodinu" v Psychocentru ;

5.      Zhodnocení činnosti sociální komise za uplynulé volební období;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání. Ten byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o stavu příprav systému podpory sociálních služeb

PaedDr. Martina Matějková seznámila přítomné s průběhem prací na systému podpory sociálních služeb v kraji. Odbor k této problematice připravil materiál a předložil jej radě kraje. O problému bude informováno zastupitelstvo kraje na svém nejbližším zasedání. Existují dvě varianty postupu. První varianta byla zpracována odborem sociálních věcí a zdravotnictví a přistupuje na pravidla MPSV. Druhá varianta navržena hejtmanem kraje plánuje ponechání odpovědnosti za přerozdělení finančních prostředků na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které sice poskytne finanční prostředky samosprávě, ale rovněž stanoví přesná pravidla pro zacházením s nimi, podobně jako u účelově vázaných dotací.

Předseda komise požádal o podrobné informace k předkládanému materiálu.

Mgr. Jiří Bína hovořil o zpracovaných obecných zásadách systému podpory, které obsahují i časový harmonogram. Do konce listopadu by podle nich byly předloženy žádosti o podporu, poté zpracovány odborem a následně předložen návrh zastupitelstvu. Domovy důchodců se podle návrhu budou doplácet do určité hranice, která bude stanovena na základě rozpočtových možnosti a na základě výše částky státní dotace na lůžko. U pečovatelské služby návrh obsahuje pravidlo, kdy by bylo možné dotaci stanovit na základě součinu počtu klientů a částky, která bude určena dle dalších znalostí. U ostatních projektů zaměřených na seniory a zdravotně postižené budou prostředky poskytnuty v závislosti na ostatních zdrojích. Součet poskytnutých dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím služby seniorům a zdravotně postiženým je v roce 2004 je přibližně 51 mil. Kč. Z toho kraj měl k dispozici pro přerozdělení 18 mil. Kč. Součet požadavků na dotaci od MPSV a na dotaci od kraje uvedených v žádostech podaných touto kategorií NNO  je 74 mil. Kč.

Zdeňka Švaříčková upozornila, že po schválení systému podpory sociálních služeb by bylo vhodné seminářem informovat starosty obcí.

 

3. Informace o návrhu rozpočtu kapitoly sociální věci

PaedDr. Martina Matějková poukázala na rozhodnutí vlády o zvýšení 14. platů. Toto rozhodnutí však nebude následovat žádné rozpočtové opatření a tak na zvýšení mzdových nákladů kraje od státu žádné prostředky nedostanou. Celou záležitost bude kraj muset řešit u každého zařízení individuálně.

Mgr. Jiří Bína poté přítomné seznámil s navrženým rozpočet kapitoly sociálních věcí, který činí 327 228 tis Kč. Rozpočet počítá s příspěvky na provoz zřizovaných organizací, dále částkou 26 mil. Kč na podporu poskytování sociálních služeb obcemi a NNO. Celkově se finanční prostředky na kapitole navýšili o 4 %. Navýšení převážně tvoří prostředky na úhradu výdajů týkajících se pořízení movitých věcí do zřizovaných organizací. Prostředky se využijí především na obnovení vozového parku, k nákupu lůžek a antidekubitních matrací. Rada již na úterním jednání přidělila 3 mil. Kč právě na obnovení vozového parku některých zřizovaných organizací.

PaedDr. Martina Matějková obecně popsala systém centralizovaného nakupování, kdy kraj vyhlásí poptávku, s dodavatelem bude uzavřena rámcová smlouva a vlastní úhradu provedou jednotlivé příspěvkové organizace s použitím dotace kraje.

 

4. Informace o programu "Týdne pro rodinu" v Psychocentru

PhDr. Olga Hinková přítomné seznámila s programem Týdne pro rodinu – akce pořádané Psychocentrem – Manželskou a rodinou poradnou kraje Vysočina pod záštitou PaedDr. Martiny Matějkové a za pomoci  krajského úřadu. Přítomné členy poté pozvala a předala jim návrh pozvánky. Konečnou verzi pozvánek obdrží všichni členové poštou.

 

5. Zhodnocení činnosti sociální komise za uplynulé volební období

Předseda komise stručně zrekapituloval všechny významné body celkem ze 40ti proběhlých jednání. Dále vyhodnotil účast všech členů a poděkoval jim za jejich činnost v sociální komisi. JUDr. Věra Švarcová také poděkovala členům za výbornou spolupráci s OSVZ.

 

6. Diskuse, různé

Marie Ostatnická se zúčastnila zasedání Krajské rady zdravotně postižených, na kterém byla velice kladně diskutována aktivita kraje Vysočina při organizování informačních seminářů pro NNO. Doporučuje pokračovat v této činnosti i nadále.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 21. 10. 2004.

Zápis pořídil Radim Hošek na základě záznamu dne 24. 10. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2004 / 25.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze