Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004

25. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

č. 7/2004 ze dne 25. října 2004

 

Přítomni:

Zemědělská komise:

·        Ing. Miroslav Červený;

·        Jan Fiala;

·        Ing. Pavel Kapoun;

·        Ing. Karel Moravec;

·        Ing. Zdeněk Štefl;

·        Václav Vacek (předseda);

·        Martin Drápela (tajemník).

Hosté:

·        Ivo Rohovský (radní kraje Vysočina);

·        Petr Bureš (vedoucí OLVHZ);

·        Olga Kameníková (OLVHZ);

·        Jitka Merunková (OLVHZ);

·        Stanislav Coufal (Krajská agrární komora);

·        Jan Votava (Asociace soukromého zemědělství);

·        František Halásek (Zemědělský svaz).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Zhodnocení činnosti zemědělské komise v uplynulém volebním období;

3.      Diskuse a různé;

4.      Závěr.

 

1. Zahájení

Václav Vacek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program jednání – ten byl 6 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání komise. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Zhodnocení činnosti zemědělské komise v uplynulém volebním období

Václav Vacek zhodnotil činnost zemědělské komise v uplynulém volebním období, pohovořil o kompetencích komise, spolupráci s odborem a radou kraje. Zmínil své představy o činnosti komise do budoucna, vizi přenesení větších kompetencí z Ministerstva zemědělství ČR na kraje. Sdělil, že vznese požadavek na radu kraje, aby pro příští volební období komisi – jakožto svůj poradní orgán - více úkolovala. Zdůraznil význam zemědělství, venkova a krajiny na Vysočině, podrobně pohovořil o usneseních a konkrétních výstupech činnosti zemědělské komise, kladně zhodnotil a vyzdvihl spolupráci s NNO, kladně zhodnotil rovněž vzájemnou komunikaci a spolupráci s OLVHZ. Pohovořil o jednáních, která absolvoval jménem zemědělské komise.

Ing. Petr Bureš jménem OLVHZ zhodnotil výsledky společné práce komise a odboru, poděkoval resortnímu radnímu, členům komise a zástupcům NNO za spolupráci.

Jitka Merunková podala souhrnnou informaci o proběhlých grantových programech v oblasti zemědělství. Zmínila se o podpoře pro včelaře, zhodnocení výstavy v Radešínské Svratce.

Ivo Rohovský poděkoval členům komise, zástupcům NNO a odboru za kvalitní a efektivní spolupráci, zhodnotil výsledky společné práce. Dále se zmínil o vzniku Poradenského a informačního centra, zhodnotil spolupráci kraje s NNO, pohovořil o vizi do budoucna, odborném a politickém zaměření komise.

Jan Votava jménem zástupců NNO v oblasti zemědělství poděkoval členům komise, resortnímu radnímu a zástupcům odboru za vstřícnou a přínosnou spolupráci a vyzdvihl přání, aby se v této spolupráci pokračovalo i v dalším volebním období. Uvedl, že i v ostatních krajích bude iniciováno formování krajských struktur NNO v oblasti zemědělství.

 

3. Diskuse a různé

Jan Votava pohovořil o připomínkách k navrhované novele zákona o daních z příjmů, která by eliminovala dopad přechodu z daňové evidence na účetnictví (podvojné). Vysvětlil, že přechod na účetnictví (podvojné), která Evropská unie od zemědělců požaduje, aby mohli čerpat finance z jejich fondů, by mohl být pro rolníky likvidační. Vyžaduje totiž zpětně zdanit skladové zásoby i nedobytné pohledávky. Přechodem na účetnictví (podvojné) musí být totiž zásoby i nedobytné pohledávky zahrnuty do příjmu, který se tak zvýší (podle velikosti hospodářství) o statisíce až milióny korun. To by se pochopitelně odrazilo ve značném navýšení odvodů daně z příjmů i v navýšení plateb na sociální a zdravotní pojištění (dále jen SZP) a pro mnohé zemědělce by byl tento krok skutečně likvidační. Je nelogické, aby byl zdaňován příjem, který ve skutečnosti nebyl dosažen a jeho navýšení bylo dosaženo pouze převodem zásob krmiv, steliv, chlévského hnoje a rozpracované nedokončené zemědělské výroby. Nejedná se přece o zvýšení výroby (příjmu).

            Zdůraznil nutnost apelovat na všechny poslance Poslanecké sněmovny PČR, aby při projednávání novely zákona o daních z příjmů podpořili zemědělce. Při rozložení plateb na více let, nastane další povinnost navýšení odvodů plateb na SZP. Je nelogické, aby se odváděly platby na SZP i za to, že zemědělec převede účetně zemědělské zásoby a nedobytné pohledávky, když neutrží ani korunu (z jakých zdrojů mají zemědělci platbu hradit?). V případě rozložení zdanění zásob a nedobytných pohledávek, např. na devět let, je nutné apelovat, aby všichni poslanci PS PČR řešili snížení povinnosti odvodu plateb na SZP o částku z převodu zásob a nedobytných pohledávek.

Navrhl výše zmíněné připomínky formulovat ve Společné stanovisko zemědělských nevládních organizací (AK, ASZ, ZS kraje Vysočina) a Zemědělské komise Rady kraje Vysočina pro jednání Poslanecké sněmovny PČR k navrhované novele zákona o daních z příjmů, která by eliminovala dopad přechodu z daňové evidence na účetnictví (podvojné).

K tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Ivo Rohovský přislíbil přednést tuto problematiku na společném setkání rady kraje, poslanců a senátorů. Zástupci nevládních zemědělských organizací tento návrh musejí projednat v jednotlivých organizacích. Komise přijala usnesení.

 

Usnesení 008/07/2004/ZemK

Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

podporuje a doporučuje

Stanovisko Zemědělské komise Rady kraje Vysočina k převodu daňové evidence na vedení účetnictví pro jednání Poslanecké sněmovny PČR k navrhované novele zákona o daních z příjmů, která by eliminovala dopad přechodu z daňové evidence na účetnictví (podvojné).

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

František Halásek otevřel diskusi k problematice školních statků.

 

4. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Václav Vacek v. r.

předseda Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání zemědělské komise č. 7/2004 dne 25. října 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. listopadu 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2004 / 5.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze