Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání zemědělské komise

26. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 26. září 2001

 

 

 

Přítomni:

-         10 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ivo Rohovský – radní kraje Vysočina

-         Ing. Pavel Hájek – vedoucí odboru životního prostředí KrÚ

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ

-         Ing. Karel Coufal – Okresní agrární komora Třebíč

-         Ing. Vladimír Rychnovský – zemědělská komora ČSSD Jihlava

-         RNDr. Antonín Věžník – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Mgr. Tomáš Kučera – firma GaREP, spol. s r.o., Brno

-         Ing. Martin Drápela – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Problematika lesů a lesního hospodářství
  3. Projednání plánu činnosti zemědělské komise
  4. Prezentace Regionální odvětvové analýzy a koncepce zemědělství
  5. Projednání jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina
  6. Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina
  7. Závěr

 

 

1. Zahájení

Předseda komise Václav Vacek zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy komise, hosty a pracovníky Garepu.

 

 

2. Problematika lesů a lesního hospodářství

Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru zemědělství, lesního a vodního hospodářství KrÚ, pohovořil o problematice lesů v regionu Vysočina. Uvedené údaje porovnával s průměrem v České republice a v ostatních krajích. Konkrétními tématy byly plochy lesa, prodejnost dřeva (situace na trhu), těžba dřeva, plocha prořezávek, cena dřeva, dotace státu, kompetence KrÚ v této oblasti, průměrné ceny na hektar, zaměstnanost v zemědělství. Ing. Petr Bureš zodpověděl přítomným všechny dotazy.

            Po vyslechnutí zprávy Ing. Petra Bureše následovala rozsáhlá diskuse. Hovořilo se zejména o problematice lesů v souvislosti s Programem rozvoje kraje Vysočina. Všichni přítomní se shodli na tom, že tato problematika je zde zmíněna nedostačujícím způsobem. Ing. Petr Bureš přislíbil připomínkování koncepce týkající se výše zmíněného tématu, která by byla do Programu rozvoje kraje zapracována.

            V této souvislosti vyzval předseda komise přítomné, aby do středy 3. 10. 2001 vyjádřili své připomínky k problematice lesů a lesního hospodářství v Programu rozvoje kraje. Tyto připomínky nechť zasílají tajemníkovi komise. Firma GaREP, spol. s r.o., pak tyto připomínky zapracuje do výše zmíněného dokumentu a takto upravený materiál rozešle všem členům komise. Vybrané grafy o stavu lesního hospodářství budou Ing. Burešem předány GAREPu, jehož zástupce uvedl, že detailní informace bez problému zajistí z internetových stránek Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Strnady.

            Závěrem obdrželi členové komise, kteří o to požádali od tajemníka CD s Programem rozvoje kraje Vysočina.

 

 

3. Plán činnosti zemědělské komise

            Ing. Petr Zgarba, místopředseda komise, otevřel diskusi k tomuto tématu. Z diskuse vyplynuly body, které by měl plán činnosti zemědělské komise obsahovat. Zejména byla vyzdvižena optimalizace středního a učňovského zemědělského školství – členové komise vyjádřili nutnost konzultace této problematiky s oborem školství, mládeže a sportu KrÚ

 

Úkol:

Přizvat na zasedání komise Mgr. Zdeňka Ludvíka, vedoucího odboru mládeže, tělovýchovy a sportu KrÚ a vyžádat od něj pro členy zemědělské komise materiály související s optimalizací středního a učňovského zemědělského školství.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 3. zasedání zemědělské komise

 

            Za jeden z nejaktuálnějších úkolů zhodnotila komise práci na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. Dále se hovořilo o připomínkování dotačních titulů na rok 2002 z Ministerstva zemědělství ČR a o podpoře zemědělství pro rok 2002.

Zemědělská komise vyjádřila nesouhlas k harmonogramu termínů pro připomínkování k dotačním titulům z Ministerstva zemědělství ČR.

 

 

4. Prezentace Regionální odvětvové analýzy a koncepce zemědělství

            Tajemník stručně představil členům komise výše uvedený materiál, jež byl zaslán odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství k připomínkování. Zároveň vyzval přítomné, aby nejpozději do 3.10.2001 předali OLVHZ své připomínky k tomuto materiálu, jež bude členům komise a odbornému garantovi Ing. Hájkovi zaslán elektronickou poštou.

 

Úkol:

Předat členům zemědělské komise a odbornému garantovi Ing. Hájkovi elektronickou poštou Regionální analýzu a koncepci zemědělství k připomínkování a to nejpozději do 3.10.2001.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: co nejdříve

 

 

5. Projednání jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina

K tématu pohovořil Ing. Petr Zgarba, místopředseda komise. Vzhledem k tomu, že členové komise měli dostatečný čas k tomuto, aby jednací řád komisí prostudovali, vyzval místopředseda přítomné, aby vzali tento dokument na vědomí.

 

 

Usnesení 001/02/01/ZemK

Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14.zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0.

 

 

6. Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina

Úvodní slovo k tomuto tématu pronesl Ing. Petr Zgarba. Poté předal slovo hostům z firmy GaREP, spol. s r.o. RNDr. Antonín Věžník poukázal na materiál, který byl členům komise v předstihu rozeslán, a který již obsahuje aktualizovaná data. Dále pohovořil o připomínkách k Programu rozvoje kraje, které obdržel o členů zemědělské komise.

Ing. Petr Zgarba podrobně probral jednotlivé připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina v oblasti zemědělství. Následovala rozsáhlá diskuse.

 

 

 

7. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určil na středu 17. října 2001 ve 14.00 v Agrodomě v Jihlavě.

 

 

 

 

Václav Vacek, v.r.

                                                                                        předseda zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Zapsala dne 1. října 2001: Kateřina Nedvědová                                 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2001 / 9.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze