Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004

6. duben 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

č. 3/2004 ze dne 6. dubna 2004

 

Přítomni:

Zemědělská komise:

·        Ing. Jiří Blažek;

·        Ing. Miroslav Červený;

·        Ing. Josef Macek;

·        Ing. Karel Moravec;

·        Josef Simandl;

·        Ing. Zdeněk Štefl;

·        Václav Vacek (předseda);

·        Ing. Martin Drápela (tajemník).

Hosté:

·        Ing. Petr Bureš (OLVHZ);

·        Ing. Olga Kameníková (OLVHZ);

·        Jitka Merunková (OLVHZ);

·        Ing. Stanislav Kodys (Krajská agrární komora);

·        Ing. Jan Votava (Asociace soukromých zemědělců);

·        Ing. František Halásek (Zemědělský svaz).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace k přípravě grantových programů Zemědělské projekty a Čistá voda 2004;

3.      Pravidla pro poskytování dotací na ozdravení včelstev v kraji Vysočina;

4.      Návrh na spolupráci kraje Vysočina s nevládními neziskovými organizacemi;

5.      Projednání plánu činnosti komise na rok 2004;

6.      Informace k semináři o pěstování rychle rostoucích dřevin;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

Václav Vacek přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 3/2004. Zvláště pak přivítal nového člena Ing. Josefa Macka, který se přítomným krátce představil. Poté předseda komise přednesl program jednání – ten byl 7 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání komise. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

V. Vacek dále připomněl usnesení č. 001/02/2004/ZemK přijaté zemědělskou komisí na jejím 2. letošním zasedání.

            Ing. Petr Bureš rozdal přítomným pro informaci materiál Seznam vedoucích zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR od 1. 4. 2004.

 

 

2. Informace k přípravě grantových programů Zemědělské projekty a Čistá voda 2004

Jitka Merunková uvedla, že při schvalování grantového programu Zemědělské projekty v roce 2003 bylo záměrem tento program udělat jako vícekolový, důvodem je snaha informovat zemědělce s předstihem. Popsala postup projednávání tohoto grantového programu v letošním roce. Zásadní změny, které byly provedeny, se týkají podílu žadatele, výše příspěvku, specifických kritérií a celkového objemu finančních prostředků.

Jak dále uvedla lze dělat projekty do šuplíku, protože tyto projekty se později „pouze opráší“ a akce se zrealizuje později.

Předseda komise se zúčastnil projednávání výše zmiňovaného grantového programu na zasedání rady kraje, kde osobně tlumočil stanovisko zemědělské komise. Zmínil připomínky rady kraje, zdůraznil, že grantový program byl doporučen ke schválení zastupitelstvem kraje.

            Ing. Martin Drápela informoval o tom, že grantový program Čistá voda 2004 byl rovněž doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení. Zmínil obsah výzvy, vyzdvihl rozdíly oproti předchozím kolům tohoto programu spočívající např. ve změně výše celkového objemu finančních prostředků, poskytování minimální a maximální výše podpory nebo v příjemcích podpory. Uvedl, že po schválení zastupitelstvem kraje budou oba zmiňované grantové programy vyvěšeny na webových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

 

 

3. Pravidla pro poskytování dotací na ozdravení včelstev v kraji Vysočina

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál Pravidla pro poskytování dotací na ozdravení včelstev v kraji Vysočina. Jitka Merunková se vyjádřila k obsahu tohoto materiálu. Sdělila, že je rovněž vyvěšen na webových stránkách kraje Vysočina. Zdůraznila především závěrečný termín pro podání žádostí – 30. 5. 2004. Příspěvek na jednu soupravu bude činit až 90 % z nákupní ceny bez DPH, maximálně však 18 000,- Kč. Dotace se poskytuje jednorázově, o poskytnutí dotace rozhoduje rada kraje, poté bude s žadateli uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

 

 

4. Návrh na spolupráci kraje Vysočina s nevládními neziskovými organizacemi

Václav Vacek sdělil, že představy o spolupráci kraje s nevládními neziskovými organizacemi (dále jen NNO) diskutoval s RNDr. Milošem Vystrčilem, 1. náměstkem hejtmana a Ing. Marií Černou, náměstkyní hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. K této problematice ještě proběhne jednání s Ing. Václavem Kodetem, radním kraje Vysočina. Vyzdvihl snahu nastavit jednotný postup NNO. Na téma spolupráce se uskutečnily již 3 schůzky – krátce popsal jejich obsah. Nejdůležitějším výstupem je návrh na vytvoření rámcové dohody mezi krajem Vysočina a 3 NNO (Krajská agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromých zemědělců). Tento návrh je teprve v počátcích – nyní bude následovat řada jednání a diskusí k obsahu a struktuře dohody.

Ing. Jan Votava se vyjádřil k účelu a významu dohody. Podrobně pohovořil o dosavadní struktuře a obsahu dohody, na kterém se bude dále pracovat. Formu spolupráce si NNO představují především v těchto oblastech:

·        předávání informací na společných jednáních;

·        účast zástupců NNO na jednáních Zemědělské komise Rady kraje Vysočina s hlasem poradním;

·        spoluúčast NNO při navrhování opatření;

·        předávání dat;

·        spolupráce při tvorbě grantových programů a připomínkování zákonů;

·        podpora NNO;

·        propagace a publikování společných jednání;

·        kraj Vysočina převezme záštitu nad některými akcemi NNO.

Ing. Jan Votava konstatoval, že obsah dohody by měl být každoročně aktualizován.

Ing. František Halásek se vyjádřil k zápisu ze společné schůzky zástupců NNO a kraje, která se uskutečnila na půdě krajského úřadu. Polemizoval o možnostech podpory NNO krajem.

Předseda komise informoval přítomné, že akce „Den strakatého skotu“ byla podpořena 50 000,- Kč z rozpočtu kraje. Na krajský úřad byla doručena žádost Bramborářského svazu o podporu akce „Bramborářské dny“. Předseda vyzdvihl snahu, aby obě zmiňované akce, které mají nadregionální význam, byly pro příští rok zařazeny přímo do rozpočtu kraje.

            Rozvinula se diskuse. Hovořilo se o těchto tématech:

·        roztříštěnost NNO v kraji;

·        možná forma podpory NNO ze strany kraje;

·        možnosti budoucí spolupráce NNO a kraje;

·        sporné body mezi jednotlivými NNO.

Další náměty a připomínky k problematice spolupráce mezi NNO a krajem Vysočina je možno zasílat tajemníkovi komise na adresu drapela.m@kr-vysocina.cz nebo J. Merunkové na adresu merunkova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

Usnesení 002/03/2004/ZemK

Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o návrzích na spolupráci kraje Vysočina s nevládními neziskovými organizacemi a

doporučuje

pokračovat v pracích na rámcové dohodě mezi oběma výše zmiňovanými stranami.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 003/03/2004/ZemK

Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje schválit žádost Bramborářského svazu o podporu akce „Bramborářské dny“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

5. Projednání plánu činnosti komise na rok 2004

Podkladový materiál byl předložen přímo na jednání. Předseda jej krátce komentoval, vyzdvihl především bod „monitoring grantového programu Zemědělské projekty“.

Ing. Karel Moravec připomněl zařazení aktuálních problémů prvovýroby do plánu činnosti.

Ing. Stanislav Kodys vznesl návrh, aby do plánu činnosti byl zařazen bod „informace o vyhodnocení dotačních titulů za rok 2004“. Tento návrh byl akceptován.

Ing. František Halásek vznesl připomínky k projektu Finanční zdraví – především problémy spojené se splněním podmínek. Bylo by dobré pro příští rok připomínkovat nastavení kritérií a tyto připomínky pak předat Radě kraje Vysočina a Asociaci krajů ČR. Tento návrh byl akceptován.

 

Usnesení 004/03/2004/ZemK

Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2004.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

Úkol:

V případě zájmu zúčastnit se monitoringu grantového programu Zemědělské projekty kontaktovat Jitku Merunkovou (merunkova.j@kr-vysocina.cz; 564 602 209).

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: 30. 4. 2004

6. Informace k semináři o pěstování rychle rostoucích dřevin

Jitka Merunková tlumočila nabídku Vysoké školy v Brně - lesnické fakulty – na téma semináře. Na základě této nabídky se dne 12. 5. 2004 v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina uskuteční seminář o pěstování rychle rostoucích dřevin. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Václav Kodet, radní kraje Vysočina. Pozvánka bude rozeslána také všem členům zemědělské komise.

Rozvinula se diskuse k tématům:

·        energetické plodiny (využití a podpora);

·        zrod velkého lihovaru na Vysočině;

·        význam a využití lihovarů do budoucna.

 

7. Diskuse a různé

Diskutovala se tato témata:

·        problematika grantových programů v oblasti zemědělství – soutěživost a motivující prvek;

·        možnost přímé podpory z rozpočtu kraje;

·        význam tvorby projektů „do šuflíku“;

·        význam a přínos pěstování energetických plodin;

·        možnosti spolupráce mezi NNO a krajem Vysočina;

·        koncepce zemědělství v kraji Vysočina;

·        vstup do EU – přínos pro zemědělce

·        další průběh projednávání usnesení č. 002/06/2003/ZemK;

·        problematika kafilerek (možnost vytvoření grantového programu).

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání komise byl stanoven na 19. května 2004 ve 13:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon B, zas. místnost 3.26).

 

Václav Vacek v. r.

předseda Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání zemědělské komise č. 3/2004 dne 6. dubna 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 7. dubna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.10.2004 / 6.10.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze