Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

30. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

konaného dne 30. června 2004

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

·        MUDr. Jiří Běhounek;

·        MUDr. Tomáš Drasnar;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Jan Palán (místopředseda);

·        MUDr. Soňa Pokorná;

·        MUDr. Miroslav Skačáni;

·        MUDr. Hana Šmardová;

·        MUDr. Richard Strobl;

·        JUDr. Věra Švarcová (tajemnice).

Hosté:

·        MUDr. Václav Miláček;

·        Bc. Soňa Měrtlová.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Projednání zápisu z předcházejícího jednání;

3.      Výběrová řízení vyhlášené dle zákona č. 48/1997 Sb.;

4.      Informace z jednání zastupitelstva a rady kraje;

5.      Postup prací na transformaci ZZS v kraji Vysočina;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl 8 hlasy schválen.

 

2. Projednání zápisu z předcházejícího jednání

Členové komise projednali zápis z jednání zdravotní komise č. 5/2004. Na návrh MUDr. Jiřího Běhounka byla zapracována připomínka k usnesení č. 018/05/2004/ZdK.

 

Usnesení č. 019/06/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

se zněním zápisu z jednání zdravotní komise č. 5/2004.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Výběrová řízení vyhlášené dle zákona č. 48/1997 Sb.

Bc. Soňa Měrtlová informovala o výběrových řízeních vyhlášených dle zákona č. 48/1997 Sb:

·        obor gynekologie – porodnictví – asistovaná reprodukce, žadatel První privátní chirurgické centrum, s.r.o. Hradec Králové, požadavek 3 lékaře, 1 klinického embryologa, 2 laborantky, 2 zdravotní sestry, termín pro podání: do 8. července 2004, pro celé území kraje;

·        obor setra domácí zdravotní péče, žadatel Diakonie Myslibořice, požaduje střední zdravotnický personál na úvazek 2,0, termín pro podání: do 14. července 2004 pro okres Třebíč;

·        obor fyzioterapie, žadatel Diakonie Myslibořice, požaduje střední zdravotnický personál na úvazek 1,0, termín pro podání: do 14. července 2004 pro okres Třebíč;

·        obor všeobecná setra, žadatel Diakonie Myslibořice, požaduje střední zdravotnický personál na úvazek 2,0, termín pro podání: do 14. července 2004 pro okres Třebíč;

·        obor klinický psycholog, žadatel Nemocnice Jihlava, požaduje lékaře na úvazek 1,0, termín pro podání: do 21. července 2004 pro okres Jihlava.

 

Rozvinula se diskuse o způsobu vyhlašování a realizace výběrových řízení. Komise k této problematice přijala usnesení.

 

Usnesení č. 020/06/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

obecně doporučuje

při podobných výběrových řízeních analýzu finančního efektu provozování podobné ambulance v rámci nemocnic kraje Vysočina, doporučuje spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odborem sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ na zařazení do sítě v kraji a zjištění aktuální situace potřeby v umisťování pacientů v okolních zařízeních včetně čekací doby.

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zřízení pracoviště asistované reprodukce jako součásti zdravotního systému kraje Vysočina

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Rozvinula se diskuse k tomu, zda nemocnice mají prostředky a kvalifikovaný personál na zřízení těchto specializovaných pracovišť

 

4. Informace z jednání zastupitelstva a rady kraje

5. Postup prací na transformaci ZZS v kraji Vysočina

Předseda komise informoval o uneseních ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina   č. 3/2004 dne 29. června 2004, která se týkala oblasti zdravotnictví:

·        Převod lékařské služby první pomoci na Nemocnici Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo kraje schválilo dodatek č. 2 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (usnesení 226/03/2004/ZK).

·        Sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací

Zastupitelstvo kraje vydalo rozhodnutí o sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a schválilo dodatek č. 3 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace (usnesení 227/03/2004/ZK).

·        Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje schválilo zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o investiční prostředky ve výši 2 430 tis. Kč pro Územní středisko záchranné služby Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 2 430 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 pro Územní středisko záchranné služby Jihlava o 2 430 tis. Kč s určením na dobudování centrálního zdravotního operačního střediska, telekomunikačního a radiového spojení, propojení stanovišť a vybudování geografického informačního systému (usnesení 228/03/2004/ZK).

·        Dodatečný příspěvek na investice pro nemocnice zřizované krajem v roce 2004

Zastupitelstvo kraje schválilo zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004 o částku 9 mil. Kč pro nemocnice zřizované krajem s použitím v pořadí: 1. úhrada investičních závazků po lhůtě splatnosti a 2. pořízení dlouhodobého investičního majetku v roce 2004, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 9 mil. Kč (usnesení 249/03/2004/ZK).

·        „Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvkové organizace – informace o stávající situaci a dalším záměru“

Zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí možnosti řešení situace Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace, a kroky, které je DOL Počátky povinna činit při vypořádání práv a závazků v souvislosti s hromadným propouštěním v souladu s ust. zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění, a to při zvolení varianty, při které by veškerá práva a závazky nebyly převedeny na Město Počátky ani na jiný subjekt (usnesení 250/03/2004/ZK).

 

JUDr. Věra Švarcová podala informaci o aktuální situaci v Dětské léčebně Počátky – uvedla, že ekonomická situace je dlouhodobě nestabilní – z hlediska investic je toto zařízení podfinancováno. Sdělila, že došlo k jednání s městem Počátky ohledně jejich zájmu o převod zařízení – město má zájem pouze o pozemky a majetek bez závazků . Tuto problematiku projednalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání č. 3/2004 dne 29. června 2004 (viz výše). Tajemnice komise prezentovala možné varianty řešení, odbor sociálních věcí a zdravotnictví se přikládá k variantě přímého prodeje s právy a závazky. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pracuje na přípravě výběrového řízení na prodej zařízení s právy a závazky a zároveň probíhají další jednání s městem Počátky (je třeba usnesení městského zastupitelstva).

Rozvinula se diskuse k bodům projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje a k aktuální situaci v Počátkách a možných řešeních situace.

 

Bc. Soňa Měrtlová informovala o výběrových řízeních na ředitele Nemocnice Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě – popsala průběh, počet uchazečů a výsledky výběrového řízení. Uskutečnilo se rovněž II. kolo výběrového řízení na krajského ředitele ZS – z I. kola postoupilo 5 uchazečů – komise tajným hlasováním stanovila pořadí uchazečů – rada kraje na svém nejbližším zasedání vybere vítězného uchazeče.

 

MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz na strukturu ZS v Humpolci. Bc. Soňa Měrtlová uvedla, že struktura ZS zůstává stejná, pouze dispečink je centrálně řízen z Jihlavy.

JUDr. Věra Švarcová vznesla návrh přizvat nově jmenované ředitele na jednání zdravotní komise nebo uspořádat výjezdní zasedání komise v těchto zařízeních.

 

Usnesení č. 021/06/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

pověřuje

tajemnici komise, aby organizačně zajistila výjezdní zasedání zdravotní komise do Nemocnice Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod. Na programu tohoto jednání bude představení komise, seznámení s managementem, organizační strukturou, vzájemné oboustranné dotazy. Termín výjezdního zasedání je stanoven na středu 18. srpna 2004, místo setkání je v 8:30 v Nemocnici Třebíč, poté bude následovat návštěva Nemocnice Jihlava a Havlíčkův Brod.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

MUDr. Jiří Běhounek vznesl návrh, aby ředitelé 2 zbývajících nemocnic, panové Kadlec (Nové Město na Moravě) a Hrala (Pelhřimov), byli přizváni na jednání zdravotní komise a dostali prostor pro prezentování své vize. Návrh MUDr. Jiřího Běhounka byl všemi členy komise akceptován.

Bc. Soňa Měrtlová podala informace o provádění inventury na ZZS v Pelhřimově.

 

Usnesení č. 022/06/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

·        informace z jednání zastupitelstva a rady kraje;

·        informace o průběhu transformace ZZS.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Různé

MUDr. Richard Štrobl pohovořil o aktuální situaci v Nemocnici Dačice.

JUDr. Věra Švarcová rozdala přítomným tyto podkladové materiály - „Doporučená kapacita na přepočtený počet lékařských míst pro ambulantní lékařskou péči dle odborností“ (údaje zpracované VZP a MZd ČR) a „Náklady na standardizovaného pojištěnce VZP ČR v roce 2001 a 2002“ (údaje zpracované VZP). Zdůraznila, že tyto materiály jsou neveřejné.

Tajemnice komise dále uvedla, že ministr zdravotnictví se obrátil na kraje s žádostí o převzetí Záchranné letecké služby.

Rozvinula se diskuse k analýzám, které prováděla firma STAPRO.

 

Usnesení č. 023/06/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vzhledem k tendenčnosti analýzy Koncepce traumatologie pro kraj Vysočina, aby bylo zadáno firmě STAPRO reálné přepracování základní verze koncepce.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Členové komise se dohodli na dalších termínech jednání:

·        zdravotní komise č. 7/2004 – středa 18. srpna 2004 v 8:30 (výjezdní);

·        zdravotní komise č. 8/2004 – středa 29. září 2004 v 16:00 (KrÚ);

·        zdravotní komise č. 9/2004 – pátek 22. října 2004 ve 14:00 (výjezdní).

 

7. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání zdravotní komise č. 7/2004 byl stanoven na středu 18. srpna – toto zasedání bude výjezdní.

 

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 30. 6. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 2. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.9.2004 / 29.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze