Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004

16. září 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004 konaného dne 16. září 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Hana Hostičková;

-          PaedDr. Martina Matějková;

-          Antonín Novák;

-          Marie Ostatnická;

-          Zdeňka Švaříčková;

-          Vlasta Zelenková;

-          Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

-          Ing. Petr Jašek (ředitel Oblastní charity Třebíč).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o podmínkách poskytnutí státních prostředků na podporu NNO pro rok 2005;

3.      Aktuální informace z oblasti zřizovatelské působnosti;

4.      Informace o krajských plánech vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání. Ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace o podmínkách poskytnutí státních prostředků na podporu NNO pro rok 2005

PaedDr. Martina Matějková podala všeobecné informace k problematice. Mgr. Jiří Bína zmínil, že v roce 2004 bylo poskytování sociálních služeb NNO podpořeno na základě Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004. Pro následující rok připravuje MPSV ČR významné změny ve způsobu poskytnutí prostředků na podporu nestátního neziskového sektoru do rozpočtu kraje. Dle připravované metodiky MPSV poskytne stát krajům účelovou dotaci. Dotace bude určena na podporu aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením pro projekty NNO. Konkrétní výše dotace připadající na jednotlivé kraje není dosud známa. Nejistotu vzbuzuje sdělení, které se od MPSV dostalo zástupcům NNO o tom, že jejich projekty dříve podporované jako služby poskytované na celostátní úrovni v příštím roce z celostátního programu podpořeny nebudou. V návaznosti na tyto informace se PaedDr. Martina Matějková obrátila na MPSV s dotazem, zda skutečně dojde k této změně a zda bude zohledněna při stanovení výše dotací pro jednotlivé kraje. Dále informoval o průběhu a obsahu schůzky zástupců MPSV s příslušnými pracovníky z krajských úřadů (diskutován i postup jednotlivých krajů).

Mgr. Jiří Bína se stručně zmínil o navržené metodice programu podpory sociálních služeb poskytovaných NNO na regionální úrovni a časovém harmonogramu. Sdělil, že poskytnutí finančních prostředků se předpokládá ve 3 fázích v průběhu roku (účelové dotace) – vyjmenoval cílové skupiny.

K tématu se rozvinula diskuse – hovořilo se o těchto tématech:

·        zapojení obcí do systému dotací;

·        financování a příspěvky pro domovy důchodců a pečovatelskou službu;

·        posuzování projektů;

·        platby od klientů – nastavení spravedlivějšího systému;

·        disproporce mezi poskytovateli;

·        návrh: místo rodného čísla dávat finanční částku na úvazek;

·        narůstající potřeba sociálních služeb na malých obcích;

·        aktuální situace v NNO.

Mgr. Petr Jašek popsal postup při předkládání žádostí, zmínil nutnost stanovení zásad, termínu a formuláře pro poskytování žádostí krajem.

Závěrem Mgr. Jiří Bína uvedl, že materiál k této problematice bude předložen na jednání rady kraje.

 

3. Aktuální informace z oblasti zřizovatelské funkce

Mgr. Jiří Bína sdělil, že již všichni ředitelé sociálních zařízení zřizovaných krajem jsou ve svých funkcích na základě výběrového řízení (funkční období je 5tileté) – všechna zařízení z hlediska managementu jsou tedy stabilizovaná. Informoval o průběhu projednávání návrhu rozpočtu zařízení na rok 2005 s jednotlivými řediteli. Vyzdvihl snahu kraje o narovnání situace ve všech zařízeních a spravedlivém systému. Pohovořil o myšlence hromadného nákupu vybavení zařízení – cílem je dosáhnout množstevní slevy. Zmínil chystané investice v roce 2005:

·        problém sociálního ústavu ve Zboží – neúnosný počet klientů na pokoji – nutnost realizace přístavby;

·        nutnost stavebních úprav v Lidmani.

PaedDr. Martina Matějková zmínila, že navštívila všechna sociální zařízení zřizovaná krajem – popsala své poznatky. Uvedla, že mnohá zařízení nesplňují standardy. Vyzdvihla nutnost změnit financování zařízení.

Mgr. Jiří Bína uvedl, že dosud nejsou známy oficiální informace o způsobu financování z MPSV ČR pro rok 2005.

 

4. Informace o krajských plánech vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Mgr. Jiří Bína uvedl, že tyto plány vznikají postupně na krajských úrovních. Iniciativu by měla vést Krajská rada zdravotně postižených. Nejlépe a nejkonkrétněji je zatím tento plán propracován v Moravsko-slezském kraji – popsal jeho efektivitu. Pohovořil o základní myšlence plánu. Zdůraznil, že plán by měl být průřezový a týkat se všech resortů. Vyzdvihl potřebu analyzovat potřeby zdravotně postižených. Informoval, že proběhlo celostátní jednání pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývá – závěr jednání: základem tvorby plánu je analytická část, doporučení: ponechat přípravu plánu až po krajských volbách. Pohovořil o přínosu plánu.

 

5. Diskuse a různé

PhDr. Olga Hinková pozvala členy sociální komise na konferenci v rámci Týdne rodiny, která se uskuteční dne 11. listopadu 2004. Podrobně informovala o programu této konference a přizvaných přednášejících. Oficiální pozvánka bude členům komise zaslána.

 

Úkol:

Přizvat na jednání sociální komise č. 9/2004 JUDr. Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 21. října 2004 (zasedání sociální komise č. 9/2004)

 

Usnesení 018/08/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jiřího Bíny o

·        podmínkách poskytnutí stáních prostředků na podporu NNO;

·        oblasti zřizovatelských funkcí;

·        krajských plánech vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004 byl stanoven na čtvrtek 21. října 2004 od 9:00 v Lukách nad Jihlavou (v prostorách přístavby kina).

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 16. 9. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 17. 9. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.9.2004 / 22.9.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze