Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 4/2004

10. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 10. srpna 2004

 

Přítomni:

Komise pro životní prostředí:

-         Ivo Rohovský (místopředseda)

-         Ing. Jaroslav Trnka

-         Ing. Ivo Novotný, CSc.

-         Ing. Jan Joneš (tajemník)

Hosté:

-         Ing. Zdeněk Fixa

-         Pavel Hájek

-         Mgr. Jaroslav Mikyna

-         Iva Olšanová

 

Program jednání:

1.        Zahájení;

2.        Stanovisko komise ke konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina;

3.        Stanovisko komise k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina;

4.        Závěr.

 

 

1.        Zahájení;

Tajemník komise J. Joneš a místopředeseda komise I. Rohovský přivítali všechny přítomné a zahájili jednání. Přednesli program zasedání, který byl schválen. V úvodu bylo konstatováno, že komise není usnášeníschopná. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přítomní se dohodli na obráceném pořadí projednávaných bodů.

 

2.        Různé

Z. Fixa předložil přítomným Výzvu k předkládání projektů ke grantovému programu Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004 a seznámil je s připravovaným grantovým programem. Pohovořil o minulých zkušenostech s podobnými grantovými programy.

Přítomní členové Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina vyslovili s tímto grantovým programem souhlas.

 

3.        Stanovisko komise k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

J. Mikyna stručně charakterizoval jednotlivé části podkladových materiálů (A. textová část, B. popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech, C. tabulková část, D. grafická část), které jsou zveřejněny na adrese www.aquaprocon.cz/prvk a pohovořil o procesu a termínu schvalování (31. 12. 2004), který byl stanoven dle zákona na dobu maximálně 14 ti let.

I. Olšanová konkretizovala jednotlivé části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace kraje Vysočina. Informovala o podílu MZČR a o průběhu dvou informativních jednání se zástupci obcí v kraji, z nichž prvního se účastnil zpracovatel projektu a druhého zástupci kraje. Dále pohovořila¨v souvislosti s touto problematikou o vzniku pracovní skupiny, která byla ustanovena příkazem ředitelky KrÚ.

I. Novotný v této souvislosti pohovořil a aktuální problematice v kraji a vyslovil se proti domácím, malokapacitním čističkám. Tento plán bude předložen dne 29. září 2004 Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

 

Stanovisko Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina:

Přítomní členové Komise pro životní prostřední Rady kraje Vysočina byli seznámeni se zpracovaným „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraj Vysočina“, nemají k němu námitek, považují jej za velmi potřebný a doporučují jeho předložení Radě kraje Vysočina a následně Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

 

4.        Stanovisko komise ke konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina

Přítomní členové Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina doporučují schválit koncept Územního plánu VÚC kraje Vysočina s tím, že pro velké stavby s výrazným vlivem na životní prostředí je třeba následně zpracovat detailní studii s posouzením vlivu koncepce  na životní prostředí a před vlastní realizací posoudit stavbu z hlediska vlivu na životní prostředí a na základě posouzení upravit detailní umístění a přijmout potřebná technická opatření.

 

5.        Závěr

Tajemník a místopředseda komise poděkovali všem přítomným za účast a ukončili jednání. Termín a místo dalšího jednání bude upřesněn na pozvánce.

 

 

Ivo Rohovský v. r.

místopředseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání komise pro životní prostředí dne 10. 8. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 11. 8. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.8.2004 / 25.8.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze