Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004

30. červenec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004

konaného dne 30. července 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Ing. Václav Dipold

-         Petr Drdla

-         Ing. Vladimír Lysý

-         Ing. Josef Novotný (místopředseda)

-         RNDr. Petr Pospíchal (předseda)

-         Josef Sáblík

-         Ing. Karel Špaček

-         Karel Urban

-         Ing. Zdeněk Šálek (tajemník)

Hosté

-         Ing. Hana Strnadová (oddělení investiční, odbor majetkový)

-         Ing. Zdeněk Navrkal (oddělení dopravní obslužnosti, odbor dopravy a silničního hospodářství)

-         Václav Blábolil (SÚS Pelhřimov)

-         Ing. Vladimír Matějka (SÚS Havlíčkův Brod)

-         Ing. Milan Plašil (SÚS Jihlava)

-         Antonín Švehla (SÚS Třebíč)

-         Ing. Jiří Kašpárek (SÚS Žďár nad Sázavou)

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání;

2.        Návrh rozpočtu silniční infrastruktury na rok 2005;

3.        Rozpočtový výhled 2006 – 2008;

4.        Závěr.

 

 

1.       Zahájení jednání

P. Pospíchal, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal přítomné členy komise a hosty. Dle počtu přítomných konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl přijat. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na žádost J. Sáblíka pohovořil P. Pospíchal a J. Novotný o Dopravním výkresu konceptu Územního plánu kraje Vysočina, možnostech a problematice převedení VRT přes území Vysočiny.

 

2.       Návrh rozpočtu silniční infrastruktury na rok 2005

P. Pospíchal upřesnil, že vzhledem k novému volebnímu období je nutné předpřipravit Návrh rozpočtu silniční infrastruktura na rok 2005 pro nově zvolené Zastupitelstvo kraje Vysočina. Na základě vyjádření ředitelů a zástupců pěti SÚS v kraji Vysočina a v souvislosti s komentářem H. Strnadové, projednali přítomní jednotlivé stavby zahrnuté v Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina a určili prioritní stavby na rok 2005 (viz. příloha zápisu). Plán přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina bude znovu projednán a aktualizován na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004.

 

3.       Rozpočtový výhled 2006 – 2008

Tato problematika bude podrobně projednána na zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004.

 

4.       Různé, Závěr

P. Pospíchal pohovořil o rozpočtech SÚS na rok 2005, které by měly mít stejný rozsah jako v letošním roce. Upozornil, že v současné době není známo, zda budou SÚS v kraji uzavírat smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury nebo obdrží příspěvek od zřizovatele jako příspěvkové organizace.

Na základě dohody Ing. Zdeňka Vacka (ředitel SÚS Žďár nad Sázavou) se zástupci Jihomoravského kraje v souvislosti s problematikou změny hranic krajů podpořili přítomní uzavření smlouvy mezi krajem SÚS Žďár nad Sázavou a správou silnic Jihomoravského kraje.

J. Novotný pohovořil o zájmu města Bystřice nad Pernštejnem převzít od kraje silnici č. III/35733 z Bystřice nad Pernštejnem do Domanínku v délce 2 km, včetně mostu. Seznámil přítomné s problematikou silnice a důvody pro převod. Požádal členy komise o stanovisko.

Správce silnice vyslovil s převodem předběžný souhlas.

 

Usnesení č 007/08/2004/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje Radě kraje Vysočina

předání části silnice III/35733 včetně příslušenství městu Bystřice nad Pernštejnem a doporučuje finanční kompenzaci městu vzhledem ke stavebnímu stavu předávaného majetku.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004 byl stanoven na pátek 20. srpna 2004 v 8:00, v zasedací místnosti B 3.15 KrÚ.

 

 

 

Petr Pospíchal v. r.

předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 30. července 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 5. srpna 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.8.2004 / 9.8.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze