Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

30. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

č. 5/2004 ze dne 30. června 2004

 

Přítomni:

Zemědělská komise:

·        Jan Fiala;

·        Ing. Pavel Kapoun;

·        Ing. Josef Macek;

·        Ing. Karel Moravec;

·        Václav Vacek (předseda);

·        Ing. Zdeněk Štefl;

·        Ing. Martin Drápela (tajemník).

Hosté:

·        Ivo Rohovský (radní kraje Vysočina);

·        Ing. Olga Kameníková (OLVHZ);

·        Jitka Merunková (OLVHZ);

·        Ing. Marek Brom (OLVHZ);

·        Iva Olšanová (OLVHZ);

·        Ing. Kamil Zajíček (Krajská agrární komora);

·        Ing. Jan Votava (Asociace soukromého zemědělství);

·        Ing. František Halásek (Zemědělský svaz).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Vyhodnocení grantového programu „Čistá voda 2004“;

3.      Vyhodnocení grantového programu „Zemědělské projekty 2004/II“;

4.      Informace k dotacím na ozdravení včelstev;

5.      Spolupráce s Ústavem zemědělských a potravinářských informací a Ministerstvem zemědělství;

6.      Informace k podpisu a konkrétní cíle Dohody o spolupráci kraje Vysočina a nevládních neziskových organizací;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení

Václav Vacek přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004. Přednesl program jednání – navrhl doplnit jej o bod „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“, který přednese Iva Olšanová (OLVHZ). Tento návrh byl schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání komise. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

Iva Olšanová informovala o průběhu prací na Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Pohovořila o obsahu, struktuře a významu tohoto materiálu. Uvedla, že údaje za okresy Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč jsou již zpracovány, do 30. 6. 2004 budou předány zbývající okresy (Pelhřimov, Havlíčkův Brod). Do 31. 7. 2004 zpracovatel předá krajskému úřadu finální podobu tohoto materiálu. Dále sdělila, že tato problematika byla oficiálně projednána s dotčenými obcemi – tlumočila zásadní připomínky, které z těchto jednání vzešly. Přítomným byly předloženy k nahlédnutí karty vybraných obcí. Následně vyzvala přítomné k připomínkám a dotazům k tomuto materiálu.

Jakékoliv další dotazy je možné směřovat na Ivu Olšanovou (olsanova.i@kr-vysocina.cz; 564 602 266).

 

3. Vyhodnocení grantového programu „Čistá voda 2004“

Ing. Martin Drápela popsal průběh a vyhodnocení grantového programu Čistá voda 2004. Celková částka na tento grant byla 3 800 000,- Kč. Došlo celkem 61 žádostí – celkový objem požadovaných finančních prostředků byl cca 10 300 000,- Kč. Sdělil, že řídící výbor se rozhodl podpořit žadatele, kteří jsou v seznamu aglomerací, neboť aglomerace nad 2 000 EO musí na základě závazku České republiky vůči EU do konce roku 2010 zajistit odvádění a čištění svých odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Počet podpořených žádostí je 12, 11 žádostí bylo podpořeno v plné výši, v případě jedné žádosti došlo ke krácení finančního příspěvku. Uvedl, že výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina (odkaz Fond Vysočiny).

Ivo Rohovský se vyjádřil k způsobu hodnocení žádostí řídicím výborem.

            Jan Fiala vznesl dotaz, proč obdržela dotaci obec Batelov, když není ve schváleném seznamu aglomerací nad 2 000 EO (je žadatelem o zařazení do tohoto seznamu).

            Ivo Rohovský a Ing. Martin Drápela uvedli, že usnesením vlády ČR ze dne 17. 12. 2003 vzala vláda na vědomí aktualizovaný seznam aglomerací, ve kterém je již obec Batelov zařazena (pod pořadovým číslem 378).

            Ing. Josef Macek vznesl kritiku k tomu, že díky tomuto kritériu jsou z možnosti podpory vyřazeny malé obce.

            Ivo Rohovský konstatoval, že byly ve výzvě grantového programu jasně stanoveny podmínky. Zmínil, že na jednání řídicího výboru byla tato připomínka také vznesena.

 

4. Vyhodnocení grantového programu „Zemědělské projekty 2004/II“

Jitka Merunková popsala průběh a vyhodnocení grantového programu Zemědělské projekty 2004/II. Celková částka na tento grant byla 2 500 000,- Kč. Došlo celkem 59 žádostí – celkový objem požadovaných finančních prostředků byl 3 870 000,- Kč. Řídicí výbor rozdělil podporu mezi všechny žadatele, kteří splnily podmínky stanovené ve výzvě – průměrně obdrželi žadatelé 40 % požadované podpory. Popsala charaktery jednotlivých žádostí. Uvedla, že výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina (odkaz Fond Vysočiny). Smlouvy již byly rozeslány jednotlivým žadatelům k podpisu.

Rozvinula se diskuse. Hovořilo se o těchto tématech:

·        finanční a časová náročnost zpracování projektů, problematika zpracovatele;

·        forma rozdělení podpory mezi žadatele;

·        Ing. Karel Moravec a Václav Vacek, kteří byli členy řídicího výboru, sdělili své stanovisko k průběhu hodnocení;

·        Ing. František Halásek doporučil pro příště požadovat jako přílohu předběžný položkový rozpočet;

·        Ing. Pavel Kapoun doporučil pro příště nepodporovat financování mobilních strojů.

 

5. Informace k dotacím na ozdravení včelstev

Ing. Olga Kameníková informovala, že krajský úřad obdržel celkem 43 žádostí o dotace na ozdravení včelstev – celková požadovaná finanční výše je 1 140 000,- Kč. Uvedla, že poskytnutí dotace na ozdravení včelstev těmto žadatelům bude projednáváno na zasedání Rady kraje Vysočina dne 1. 7. 2004. Bude požadováno poskytnutí dotace všem žadatelům, maximum, o které mohou žádat je 90% (do 18 000,- Kč). Zdůraznila, že se jedná o přímou dotaci z rozpočtu kraje Vysočina.

 

 

6. Spolupráce s Ústavem zemědělských a potravinářských informací a Ministerstvem zemědělství

Jitka Merunková informovala o společné schůzce zástupců krajského úřadu, Ústavu zemědělských a potravinářských informací a Ministerstva zemědělství ČR. Podala informaci o záměru vzniku krajských informačních a poradenských středisek – zmínila možnost financování těchto středisek ze zdrojů EU, jejich vznik vychází z přístupové dohody mezi ČR a EU. Vznesla návrh, aby schůzka zástupců krajského úřadu, Ústavu zemědělských a potravinářských informací a Ministerstva zemědělství ČR byla znovu iniciována na podzim 2004 – zúčastnit by se měli i členové zemědělské komise, zástupci NNO a příslušní resortní radní kraje Vysočina.

Členové zemědělské komise se shodli, že nejvhodnějším termínem pro výše zmiňované společné setkání bude 2. 9. 2004 – tato akce bude spojena s návštěvou výstavy v Radešínské Svratce.

Rozvinula se diskuse k významu a přínosu informačních a poradenských středisek, o úrovni poradenství v ČR.

 

7. Informace k podpisu a konkrétní cíle Dohody o spolupráci kraje Vysočina a nevládních neziskových organizací

Ivo Rohovský v úvodu zdůraznil vůli ke vzájemné spolupráci a informovanost mezi krajem a NNO v oblasti zemědělství. Uvedl, že Dohoda o spolupráci kraje Vysočina a NNO byla již podepsána. Krátce shrnul diskusi a projednávání, které podpisu tohoto dokumentu předcházely. Zdůraznil, že tato dohoda bude oficiálně deklarována na tiskové konferenci, která proběhne na krajském úřadě dne 1. 7. 2004. Zmínil, že se připravuje obdobná dohoda o spolupráci s hospodářskou komorou.

Předseda komise zhodnotil vznik a význam této dohody a její přínos do budoucna.

 

8. Diskuse a různé

Ing. Martin Drápela informoval o tom, že návrh aktualizace SWOT analýzy PRKu v té podobě, ve které jej projednávala rada kraje dne 15. 6. 2004, nebyl schválen. Rada kraje se bude znovu zabývat aktualizací SWOT analýzy na svém jednání dne 20. 7. 2004, a to po projednání odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství s resortními radními. Členové komise obdrželi v podkladových materiálech platnou SWOT analýzu (z roku 2002) a návrh aktualizace SWOT analýzy 2004. Ing. Martin Drápela sdělil, že v části Zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova byl při projednávání radou kritizován především bod S.5 „stabilizované počty pracovních sil na venkově“.

Ing. Karel Moravec vyslovil názor, že výstupy ze SWOT analýzy by měly mít praktický dopad pomoci pro zemědělce. Důrazně upozornil na každý rok se zhoršující bilanci zahraničního obchodu a vznesl návrh, aby komise na tuto problematiku reagovala doporučujícím usnesením.

            Václav Vacek kvitoval návrh Ing. Karla Moravce, nastínil nutný administrativní postup: zemědělská komise schválí doporučující usnesení k problematice – to pak bude předneseno na jednání Komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů ČR – pokud jej schválí Rada Asociace krajů ČR bude předloženo k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dále uvedl, že je třeba, aby se komise společně s NNO shodla na jednotném výstupu (usnesení). Pokladové materiály budou iniciovat NNO. Všichni přítomni návrh předsedy akceptovali.

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Další zasedání zemědělské komise se uskuteční 2. září 2004 v Radešínské Svratce – konkrétní termín a program jednání budou upřesněny na pozvánce.

 

Václav Vacek v. r.

předseda Zemědělská komise Rady kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání zemědělské komise č. 5/2004 dne 30. června 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. července 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2004 / 22.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze