Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2004

21. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 21. června 2004

 

Přítomni:

Komise pro životní prostředí:

 • Ivo Rohovský (místopředseda);
 • Mgr. Zdeněk Smutný;
 • Beno Trávníček;
 • Ing. Ivo Novotný, CSc.;
 • Ing. Jan Joneš (tajemník).

Hosté:

 • Ing. arch. Jan Strejček (vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ);
 • Ing. Petr Průža (odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ;
 • zástupci firmy Urbanistické středisko Brno, s. r. o. (Pavel Mackerle; Martin Novotný; Pavel Veselý).

 

Návrh programu:

 1. Zahájení;
 2. Koncept Územního plánu VÚC kraje Vysočina;
 3. Různé;
 4. Závěr.

 

1. Zahájení

                Ivo Rohovský, místopředseda komise, zahájil jednání. Omluvil nepřítomnost předsedy. Přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise neusnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Koncept Územního plánu VÚC kraje Vysočina

Ing. Jan Joneš citoval požadavek rady kraje na stanovisko komise pro životní prostředí k problematice ÚP VÚC kraje Vysočina – k navrhovaným variantním řešením.

            Ing. arch. Jan Strejček zmínil, že komise pro životního prostředí by měla porovnat, zda výše zmiňovaný koncept není v rozporu s koncepcí životního prostředí. Přiblížil harmonogram dalšího projednávání konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina. Souhrnné stanovisko bude k dispozici při schvalování materiálu radou a zastupitelstvem kraje.

            Zástupci firmy Urbanistické středisko Brno, s. r. o., nejdříve všeobecně pohovořili o struktuře a obsahu konceptu Územního plánu VÚC kraje Vysočina. Součástí tohoto dokumentu jsou požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability. Při řešení je nutno vycházet ze Státního programu ochrany přírody a krajiny, který zahrnuje Evropskou ekologickou síť EECONET se zónami zvýšené péče o krajinu ( Usnesení vlády č. 415/1998 ). Podrobně komentovali jednotlivá opatření pro ochranu ovzduší, vod, prostředí z hlediska hluku, problematiku nakládání s odpady, zdravé životní podmínky, krajinného rázu, územní ekologické stability, zemědělského půdního fondu. Zdůraznili, že při zpracování koncepce územního plánu budou respektovány požadavky na ochranu.

Pavel Mackerle pohovořil o možnosti prolínání variantních řešení – prezentoval endogenní a exogenní variantu. Zmínil věci společné pro obě varianty. Pohovořil o historickém vývoji území. Je třeba diferencovaná péče o území Vysočiny. Podrobně hovořil o dvou variantách vedení trasy vysokorychlostní tratě (jižní a severní varianta). Tato stavba bude znamenat velkou bariéru v území, v kraji Vysočina se neplánují zastávky.

Zdůraznil, že všechny údaje jsou přístupné na internetových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k těmto tématům:

·        řešení systému ekologické stability;

·        severní a jižní varianta trasy vysokorychlostní tratě – dopad na krajinu, co je prioritou pro kraj, co je republikovou a evropskou prioritou;

·        vytížení vysokorychlostní tratě;

·        v souvislosti se stavbou vysokorychlostní tratě prezentoval Ivo Rohovský stanoviska některých dalších dotčených krajů;

·        způsob hodnocení variant vlivu na životní prostředí;

·        sledování bioindikátorů;

·        řešení problematiky vody a vodních ploch v rámci územního plánu.

 

Závěrečné stanovisko:

Přítomní členové Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina vyslechli informace zástupců Urbanistického střediska Brno, s. r. o. o konceptu Územního plánu VÚC kraje Vysočina.

Členové komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina tuto problematiku prostudují - seznámí se s konceptem Územního plánu VÚC kraje Vysočina (je vystaven na internetových stránkách kraje http://gis.kr-vysocina.cz/website/uplvzorek/viewer.htm, prezenčně je k dispozici na odboru územního plánování a na odboru životního prostředí) a případné dotazy a náměty budou směřovat k tajemníkovi komise, Ing. Janu Jonešovi (jones.j@kr-vysocina.cz). Členové komise se, touto problematikou budou zabývat na svém dalším jednání, které se uskuteční na přelomu července a srpna 2004.

 

3. Různé

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

 

4. Závěr

            Místopředseda komise poděkoval všem přítomným členům komise a hostům za účast a ukončil jednání. Termín a program dalšího zasedání budou upřesněny na pozvánce.

 

 

Ivo Rohovský v. r.

místopředseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam byl pořízen na jednání komise pro životní prostředí dne 21. 6. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 23. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.7.2004 / 19.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze