Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004

15. červenec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004

konaného dne 15. července 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Hana Hostičková;

-          Iva Kondýsková;

-          Marie Ostatnická;

-          Ludmila Schwarzová;

-          Vlasta Zelenková;

-          Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

-          Ing. Petr Jašek (ředitel Oblastní charity Třebíč);

-          Jana Šejnostová (ÚSVIT SPMP, Havlíčkův Brod);

-          Marie Kotačková (SPMP Třebíč).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace o návrhu grantového schématu;

3.      Průběžná informace o realizaci grantového programu „Vysočina bez bariér“;

4.      Průběžná informace o poskytnuté podpoře sociálních služeb v roce 2004;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání. Ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Jana Šejnostová prezentovala charakter, význam, strukturu a činnost zařízení ÚSVIT v Havlíčkově Brodě, zdůraznila jeho nadregionální význam Pohovořila o hospodaření a ekonomické situaci zařízení.

Marie Kotačková informovala o činnosti SPMS v Třebíči, aktivitách, spolupráci s různými organizacemi, financování. Prezentovala výsledky činnosti SPMS.

 

2. Informace o návrhu grantového schématu

Mgr. Jiří Bína pohovořil o návrh grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina“ Přítomní obdrželi podkladový materiál – toto je zatím pouze pracovní verze, která podléhá schválení radou a zastupitelstvem kraje, poté pak schválení na MMR ČR (předpoklad schválení je již v letošním roce).

Mgr. Bína informoval, že hlavním záměrem je, aby grantové schéma bylo co nejobecnější z důvodu zapojení co nejširšího okruhu žadatelů. Všeobecným cílem je zmírnění nebo odstranění znevýhodnění obyvatel v uplatnění v komunitě a na trhu práce způsobené jejich zdravotním nebo sociálním handicapem a prevence vzniku vyloučení. Rozlišují se 3 specifické cíle:

·        snížení sociální izolace zdravotně nebo sociálně handicapovaných skupin obyvatel a jejich začlenění k pracovnímu uplatnění a reintegraci do komunity nebo zvýšení jejich předpokladů k tomuto začlenění a reintegraci;

·        prevence vyloučení dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením, sociálně patologickými jevy a kriminalitou z komunity a ze vzdělávání;

·        vytvoření místních a regionálních komunitních plánů zaměřených na zmírnění sociální izolace znevýhodněných skupin obyvatel a využívajících místních a regionálních občanských aktivit.

Dále informoval, že oprávněnými žadateli by byly obce nebo svazky obcí na území kraje Vysočina, organizace zřizované krajem či obcemi na území kraje a NNO. Celkový finanční objem grantového schématu je 91 400 000,- Kč (z toho pro první kolo výzvy 21 305 000,- Kč). Gestorem programu je odbor školství, mládeže a sportu. S případnými konkrétními dotazy je možno se obracet na RNDr. Kamila Ubra, informace jsou rovněž na www stránkách kraje Vysočina, informační materiály je možno si vyžádat i na odboru regionálního rozvoje KrÚ.

            Mgr. Petr Jašek vznesl dotaz, zda-li vyhlašování výzvy k tomuto grantovému schématu bude vícekolové. Mgr. Jiří Bína odpověděl kladně, konstatoval, že výše uvedené finanční prostředky by se měly využít nejdéle v roce 2006.

Iva Kondýsková vznesla dotaz, zda-li jsou banky připraveny na půjčky organizacím v souvislosti s realizacemi projektů. Předseda komise odpověděl kladně.

Mgr. Jiří Bína uvedl, že poptávka je už z velké části zmapována díky práci sběračů projektů (iniciativa kraje). Vyjádřil doporučení principu partnerství pro menší sdružení – zdůraznil efektivitu. Předseda komise toto stanovisko plně podpořil.

 

Usnesení 015/07/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jiřího Bíny o návrhu grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Průběžná informace o realizaci grantového programu „Vysočina bez bariér“

Mgr. Jiří Bína uvedl, že jednání řídicího výboru grantového programu „Vysočina bez bariér“ bylo dvoukolové. Samotný grantový program měl 3 podprogramy:

·        odstraňování bariér při úpravách nemovitého majetku;

·        odstraňování bariér v dopravní infrastruktuře;

·        odstraňování bariér v tzv. „měkkých aktivitách“ (kursy, propagace atd.).

Sdělil, že převážná většina projektů spadala do oblasti úprav nemovitého majetku.

Na tento grantový program byly alokovány 4 000 000,- Kč, rozděleno mezi žadatele bylo 3 997 000,- Kč, požadavek činil více než 6 000 000,- Kč.

Podrobněji popsal jednotlivé projekty a spektrum žadatelů.

 

Usnesení 016/07/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jiřího Bíny o průběžné realizaci grantového programu „Vysočina bez bariér“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Průběžná informace o poskytnuté podpoře sociálních služeb v roce 2004

Mgr. Jiří Bína informoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání č. 3/2004 dne 29. června 2004 schválilo návrh na poskytnutí podpory sociálních služeb v roce 2004. V současné době dochází k provedení rozpočtové změny, jsou připravovány dopisy podpořeným subjektům a platební příkazy, finanční prostředky budou odeslány z účtu kraje nejdéle 16. července 2004.

U domovů důchodců a azylových domů již byla podpora odeslána a realizována.

 

Na základě úkolu ze zasedání sociální komise č. 6/2004 Mgr. Jiří Bína informoval o záměru na vytvoření pracovní skupiny k systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina. Tento záměr byl projednáván na jednání zdravotně-sociální sekce NNO, vznikla shoda, že v této skupině bude 5 zástupců za NNO, zástupci za obecní sektor. S Mgr. Petrem Jaškem vypracovali základní teze k diskusi pro skupinu.

V této souvislosti informoval tajemník komise o schválení novely o RUD pro rok 2005 a co z toho plyne pro sociální oblast. V návrhu vlády ČR je navýšeno RUD pro kraje z loňských 3% na 15% v roce 2005. V tomto navýšení však nebudou započítány příspěvky pro NNO pracující v sociální oblasti, které by dle návrhu měli nadále zůstat na MPSV ČR a dále zde budou zůstávat příspěvky na příspěvkové organizace, které v letech minulých přešli z bývalých okresních úřadů na kraje.

 

Usnesení 017/07/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Jiřího Bíny o

·        průběhu prací na poskytování podpory sociálních služeb v roce 2004;

·        realizaci záměru na vytvoření pracovní skupiny k systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Diskuse a různé

V souvislosti s úkoly ze zasedání sociální komise č. 6/2004 informoval tajemník o tom, že ve věci vytvoření databáze poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina na www stránkách kraje se nepokročilo, částečně využitelná je databáze odboru regionálního rozvoje KrÚ, doplňující informace by zajistil odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ. Problém je však v rozsahu dat. Zatím je tedy tato problematika v rovině diskuse. Písemný materiál k této problematice vznikne ve spojitosti s elektronickou verzí. Členové komise konstatovali, že tento úkol je dlouhodobý a nadále pokračuje.

PhDr. Olga Hinková tlumočila průběh a výsledky jednání s PaedDr. Martinou Matějkovou o převzetí záštity nad Týdnem rodiny a konferencí poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina. Uvedla, že PaedDr. Martina Matějková záštitu nad Týdnem rodiny přijala, záštitu nad výše zmiňovanou konferencí odmítla (není dostatek časového prostoru na přípravu). Všechny přítomné srdečně pozvala na konferenci, která proběhne v rámci Týdne rodiny dne 11. listopadu 2004. Pondělí, středa a pátek v tomto týdnu budou dny otevřených dveří Pedagogicko-psychologické poradny. Přislíbila na příštím jednání komise podrobněji informovat o programu a průběhu přípravy.

Mgr. Jiří Bína informoval o tom, že návrh aktualizace SWOT analýzy PRKu v té podobě, ve které jej projednávala rada kraje dne 15. 6. 2004, nebyl schválen. Rada kraje se bude znovu zabývat aktualizací SWOT analýzy na svém jednání dne 20. 7. 2004, a to po projednání odboru sociálních věcí a zdravotnictví s resortními radními.

Mgr. Petr Jašek vznesl dvě věcné připomínky k fungování Fondu Vysočiny:

·        zahrnout do uznatelných položek i osobní náklady;

·        uznat, aby jedna organizace mohla žádat finanční prostředky na více projektů.

Mgr. Jiří Bína osvětlil detailněji principy fungování Fondu Vysočiny a tvorbu výzev jednotlivých grantových programů.

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným členům komise za aktivní účast, hostům za jejich vystoupení a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 8/2004 byl stanoven na čtvrtek 16. září 2004 v 9:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 15. 7. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 15. 7. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.7.2004 / 19.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze