Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

17. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004

konaného dne 17. června 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-          Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-          PhDr. Olga Hinková;

-          Jiří Hormandl (místopředseda);

-          Hana Hostičková;

-          Antonín Novák;

-          Marie Ostatnická;

-          Vlasta Zelenková;

-          Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

-          Ing. Petr Jašek (ředitel Oblastní charity Třebíč).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Nabídka demografické analýzy;

3.      Doplnění informací o síti zařízení sociální péče v okrese Pelhřimov;

4.      Příprava konference poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání. Mgr. Jiří Bína vznesl návrh na doplnění programu o bod „Pracovní skupina k systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina“. Tento návrh byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky. V úvodu zasedání komise se přítomní v krátkosti vrátili k úkolům z minulého zasedání a předseda konstatoval, že byly splněny.

 

2. Nabídka demografické analýzy

Mgr. Jiří Bína informoval o tom, že Institut zdravotní politiky a ekonomiky zpracoval Zhodnocení demografického vývoje kraje Vysočina, které bude sloužit jako studie k přípravě Zdravotního plánu kraje. Rozdal tento materiál členům komise – těm, kteří nebyli přítomni, bude zaslán poštou. Uvedl, že tento materiál vychází ze statistických dat z roku 2002. Podrobně se vyjádřil k obsahu materiálu, uvedl, že je zde obsažena i pasáž, která se zabývá dopadem analýzy do oblasti sociálních služeb. Zdůraznil, že materiál je zatím pouze pro potřeby sociální komise, v případě požadavku širší distribuce je nutno požádat autora. Mgr. Jiří Bína požádal členy komise o prostudování materiálu s cílem zjistit, zda provedená analýza vyhovuje požadavkům.

Rozvinula se diskuse k předloženém materiálu. Členové sociální komise kladně zhodnotili vyhotovení této analýzy a vyzdvihli široké spektrum jejího využití.

 

3. Doplnění informací o síti zařízení sociální péče v okrese Pelhřimov

Mgr. Jiří Bína rozdal přítomným podkladový materiál – přehled organizací zajišťujících sociální péči v okrese Pelhřimov včetně názvů a popisů projektů. Požádal členy sociální komise o stanovisko, zda má smysl zpracovat obdobné materiály i u ostatních okresů kraje Vysočina, zda tento materiál detailněji rozpracovat i s adresářem.

            Předseda se dotázal, zda-li existuje v rámci zdravotně-sociální sekce NNO jednotný materiál o síti zařízení sociální péče v kraji Vysočina. Mgr. Petr Jašek odpověděl, že nikoliv.

            Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        význam, přínos a funkce materiálu;

·        distribuce materiálu (na www stránky kraje Vysočina, POÚ, poradny atd.);

·        problematika poskytování údajů – právo utajení;

·        specifikace bodů do tištěné podoby materiálu (název a forma organizace; kontakty – telefon, e-mail, odkaz na www stránky, popř. kontaktní osoba; typ poskytované služby + pracovní doba);

·        členění materiálu (v tištěné podobě dle okresu či POÚ, na www stránkách kompletní systém vyhledávání);

·        rozsah materiálu;

·        aktualizace údajů – zajišťovaly by si samy organizace.

 

Úkol:

Konzultovat s odborem informatiky KrÚ vytvoření databáze poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina na www stránkách kraje.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 15. 7. 2004 (jednání sociální komise č. 7/2004)

 

Úkol:

Nadále zajišťovat sběr dat ohledně adresáře poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

Odpovědnost: tajemník komise, Mgr. Petr Jašek

Termín: průběžně

 

Usnesení č. 013/06/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace přednesené Mgr. Jiřím Bínou a

doporučuje

zpracování adresáře poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Příprava konference poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Úvodem předseda konstatoval, že tento bod byl součástí plánu činnosti Sociální komise Rady kraje Vysočina na rok 2004. Otevřel diskusi k tomu, jak by měla tato konference vypadat a jaký účel by měla splňovat.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        cíl konference – měl by vycházet z potřeb NNO;

·        Mgr. Petr Jašek, PhDr. Olga Hinková a Jiří Hormanl za poskytovatele tlumočili náměty na zaměření konference – v první části řešení společných témat, poté pokračování jednání a diskuse v jednotlivých sekcích;

·        společná témata pro konferenci – např. zákon o poskytování sociálních služeb, aktuální dotace, čerpání ze strukturálních fondů EU;

·        záštita na konferenci (nutno konzultovat s PaedDr. Martinou Matějkovou a ostatními členy rady kraje), jménem zaštiťovatele budou zváni hosté;

·        finanční zajištění konference.

PhDr. Olga Hinková informovala přítomné o konání Týdnu pro rodinu. Předpokládaný termín je od 8. do 12. listopadu 2004. Vznesla návrh, aby konference poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina byla pořádána v rámci Týdne rodiny. Členové komise tento návrh kvitovali.

 

Úkol:

Konzultovat otázku záštity a termínu konference poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina s PaedDr. Martinou Matějkovou, připravit na jednání komise předběžný odhad počtu účastníků konference, nástin rozdělení do sekcí..

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 15. 7. 2004 (jednání sociální komise č. 7/2004)

 

Úkol:

Zjistit, zda je podpora rodiny zapracována v aktualizované SWOT analýze PRKu.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: 15. 7. 2004 (jednání sociální komise č. 7/2004)

 

5. Pracovní komise k systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina

Mgr. Jiří Bína pohovořil o záměru a potřebě na vytvoření pracovní skupiny při odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ k řešení problematiky systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina. Podrobně pohovořil o náplni činnosti této pracovní skupiny. Uvedl, že tento záměr byl diskutován i na zasedání zdravotně-sociální sekce NNO. Ze strany NNO byla vyslovena podpora tomuto záměru a navrženo 7 lidí, kteří by mohli být členy této pracovní skupiny.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k těmto tématům:

·        význam a přínos pracovní skupiny;

·        informace z jednání pracovní skupiny by byly přenášeny na jednání sociální komise;

·        personální složení komise;

·        zastoupení obcí v této komisi;

 

Usnesení č. 014/06/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace přednesené Mgr. Jiřím Bínou o záměru a potřebě na vytvoření pracovní skupiny při odboru sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ k řešení problematiky systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina a

doporučuje

intenzivně pracovat na tomto záměru.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Úkol:

Průběžně informovat o realizaci záměru na vytvoření pracovní k systému financování sociálních služeb v kraji Vysočina.

Odpovědnost: tajemník komise

Termín: průběžně

 

6. Diskuse a různé

Mgr. Petr Jašek rozdal přítomným Výroční zprávu Oblastní charity Třebíč za rok 2003.

            Marie Ostatnická otevřela diskusi k problematice azylových domů v kraji Vysočina.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 7/2004 byl stanoven na čtvrtek 15. července 2004 v 9:30 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 17. 6. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 18. 6. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.7.2004 / 12.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze