Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

5. květen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 5. května 2004

 

Přítomni:

Zdravotní komise:

·        Jaroslava Bambasová;

·        MUDr. Jiří Běhounek;

·        MUDr. Tomáš Drasnar;

·        Ing. Vladimír Novotný (předseda);

·        Ing. Jan Palán (místopředseda);

·        MUDr. Soňa Pokorná;

·        MUDr. Miroslav Skačáni;

·        MUDr. Richard Strobo.

Hosté:

·        MUDr. Václav Miláček;

·        Bc. Soňa Měrtlová.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Informace z jednání rady kraje a primářů Nemocnice Jihlava;

3.      Zdravotní plán kraje Vysočina;

4.      Návrh stanoviska kraje Vysočina k aktuální situaci v oboru TRN;

5.      Pracovní verze analýzy traumatologie v Nemocnici Jihlava;

6.      Různé – informace o usneseních ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Ing. Vladimír Novotný zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Informace z jednání rady kraje a primářů Nemocnice Jihlava

O jednání informoval Ing. Jan Palán, který byl k tomuto jednání přizván. Podstatou jednání bylo řešení otázky ohledně slučování některých oddělení v Nemocnici Jihlava a dále ekonomické otázky nemocnice.

Na základě tohoto setkání a stanoviska Rady kraje Vysočina zaslala PaedDr. Martina Matějková Ing. Pavlu Hralovi, řediteli Nemocnice Jihlava, dopis, ve kterém jej žádá o neprodlené pozastavení procesu slučování chirurgických oddělení včetně zrušení výběrového řízení na obsazení funkce primáře sloučeného oddělení. Tento akt by výrazně zasáhl do připravované koncepce zdravotnictví a krajského zdravotního plánu, který nebyl dosud zastupitelstvem kraje schválen.

 

Usnesení 013/05/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace z jednání rady kraje a primářů Nemocnice Jihlava.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Zdravotní plán kraje Vysočina

Předseda komise informoval, že na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004 dne 20. dubna 2004 byla předložena pracovní verze Zdravotního plánu kraje Vysočina. Jedná se o vcelku obsáhlý materiál, který bude ještě upravován a doplňován.

 

Usnesení 014/05/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby do Zdravotního plánu kraje Vysočina byla doplněna část týkající se ambulantních zařízení kraje Vysočina a LSPP.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4. Návrh stanoviska kraje Vysočina k aktuální situaci v oboru TRN

            MUDr. Václav Miláček informoval o problematice oboru TRN v kraji Vysočina. Sdělil, že je nutno oddělit akutní standardní lůžkovou péči nemocniční a léčebenskou. Ze strukturální analýzy firmy STAPRO lze použít základní údaje, ze kterých vyplývají následující skutečnosti:

-         v kraji jsou 3 lůžková oddělení (JI, HB, TR);

-         počet lůžek je optimální a kolísá od 24 do 30;

-         průměrná ošetřovací doba je nejnižší v Třebíči (9,78) a nejdelší v Havlíčkově Brodě (14,57);

-         průměrná obložnost kolísá od 70,75 v Třebíči do 77,39 v Jihlavě.

Dá se tedy konstatovat, že počet oddělení a lůžek nevyžaduje dramatické a rychlé změny. Kraj je netypický tím, že má na svém území 2 poměrně velké léčebny (Buchtův kopec – celkem 162 lůžek – z toho 62 lůžek následné péče a 100 lůžek TRN; Humpolec – celkem 80 lůžek TRN). Využitelnost lůžek je poměrně dobrá díky tomu, že jsou zde léčeni pacienti z Jihomoravského, Pardubického, Středočeského, Jihočeského a dalších krajů. Je třeba jednat s představiteli těchto krajů, potřebu lůžek smluvně zajistit a případně dojednat reciprocitu. Některá jednání již proběhla.

Bc. Soňa Měrtlová uvedla, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval na základě informací obdržených z oboru TRN dopis adresovaný Ministerstvu zdravotnictví ČR (Mgr. Kalfusové).

K problematice oboru TRN se po odborné stránce vyjádřil i MUDR. Tomáš Drasnar.

 

Usnesení 015/05/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

vzhledem k předpokládanému nárůstu plicních onemocnění v blízké budoucnosti ponechat v síti obě léčebny. Restrukturalizaci a zajištění odpovídající péče o plicní choroby, nádory a TBC řešit jejich vzájemnou spoluprací a koordinací činnosti. Je nutno dále přihlédnout k zájmu ostatních krajů (viz dopis Jihomoravského odboru zdravotnictví) o využívání péče v těchto léčebnách.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Pracovní verze analýzy traumatologie v Nemocnici Jihlava

            Bc. Soňa Měrtlová informovala o materiálu zpracovaným firmou STAPRO, který se týká koncepce traumatologie v kraji Vysočina a analýzy traumatologické péče v Nemocnici Jihlava. Stručně informovala o obsahu materiálu s tím, že vzhledem k tomu, že materiál byl krajskému úřadu doručen až 4. května 2004, bude všem členům zdravotní komise ihned přeposlán k eventuelním připomínkám.

 

Usnesení 016/05/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Bc. Soni Měrtlové. Eventuelní připomínky budou podány po prostudování dodatečně zaslaného materiálu a

doporučuje

materiál doplnit o statistiku zákroků ZZS u traumat, počty ošetřených traumat v jednotlivých okresech a projednat materiály na dalším jednání zdravotní komise na podkladě konkrétnějších dat pro region kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Různé – informace o usneseních ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

Předseda komise informoval o uneseních ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004 dne 20. dubna 2004, která se týkala oblasti zdravotnictví:

Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina

Zastupitelstvo kraje schválilo transformaci zdravotnické záchranné služby a vzalo na vědomí harmonogram etap transformace (usnesení 131/02/2004/ZK).

Návrh rozdělení prostředků na havarijní opravy a investice pro nemocnice v roce 2004

Zastupitelstvo kraje schválilo použití finančních prostředků v celkové výši 100 000 tis. Kč na financování nezbytných havarijních oprav, minulých splátek a pořízení investic krajských nemocnic a uložilo radě kraje zabezpečit změnu závazných ukazatelů příspěvků na provoz a dotace na investice krajem zřizovaných nemocnic v souladu s návrhem vyjmenovaných strojních a stavebních investic a splátek (usnesení 132/02/2004/ZK)

Ing. Vladimír Novotný vznesl protinávrh na poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 109 000 tis. Kč Protinávrh nebyl zastupitelstvem kraje schválen.

Zdravotnická záchranná služba v kraji Vysočina – změna zřizovacích listin Nemocnice Pelhřimov a Územního střediska záchranné služby Jihlava

Zastupitelstvo kraje schválilo převod činnosti střediska zdravotnické záchranné služby v Pelhřimově z Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Nemocnice Pelhřimov, pracujících ve středisku zdravotnické záchranné služby; dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; dodatek č. 2 Zřizovací listiny Územního střediska záchranné služby Jihlava, příspěvkové organizace (usnesení 134/02/2004/ZK)

Převod dopravní zdravotní služby Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo kraje schválilo převod dopravní zdravotní služby z činnosti Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, k 1. 7. 2004 s tím, že dle ustanovení § 249 zákoníku práce dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, vykonávajících tuto činnost u Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě; dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (usnesení 138/02/2004/ZK).

 

Informace o SWOT analýze Programu rozvoje kraje Vysočina

            Bc. Soňa Měrtlová sdělila, že rada kraje vyjádřila začátkem roku 2004 nespokojenost s dosavadním způsobem zpracování aktualizace profilu prostřednictvím soukromé firmy. Dne 10. 2. 2004 schválila rada kraje způsob provádění aktualizace Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina v rámci Krajského úřadu kraje Vysočina za účasti všech dotčených odborů. Další etapa aktualizace je revize SWOT analýzy kraje. Je vhodné, aby dokument prošel strukturami jednotlivých odborů a dále příslušnými výbory zastupitelstva a komisemi rady kraje. Upravená SWOT analýza bude předložena na červnovém zastupitelstvu. Z tohoto důvodu předložila Bc. Soňa Měrtlová členům komise návrh aktualizované SWOT analýzy.

            Komise po krátké diskusi k výše zmiňovanému materiálu přijala usnesení.

 

Usnesení 017/05/2004/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina vzít na vědomí aktualizovanou SWOT analýzu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Informace o osteologické péči

            MUDr. Václav Miláček podal informaci o dopise Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu zaslaného Krajskému úřadu kraje Vysočina týkající se zajištění osteologické péče v rámci kraje Vysočina. Výše zmiňovaná Společnost žádá o spolupráci v zajištění osteologické péče v kraji Vysočina, kde by podle krajem navrženého systému měly být rozmístěny pracoviště s kostními denzitometry se zachováním přirozených a účelných spádových oblastí (cca 200 000 až 300 000 obyvatel).

 

Usnesení 018/05/2004/ZdK

Pokud kraj Vysočina bude uvažovat o zřízení osteologického centra, tak Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje zřízení tohoto centra v kraji při některé z nemocnic v rámci kraje Vysočina.

Osteologické centrum v kraji Vysočina prozatím není zřízeno.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

            Bc. Soňa Měrtlová informovala o konání ustavující schůze Krajského výboru Saint-Vincentské deklarace, která se bude konat dne 12. května 2004 v 16:00 v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

7. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 30. června 2004 v 16:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost 2.21).

 

Ing. Vladimír Novotný v. r.

předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 5. 5. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 12. 5. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.7.2004 / 1.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Komise

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze