Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

20. květen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 20. května 2004

 

Přítomni:

Sociální komise

-             Bc. Ladislav Bárta (předseda);

-             Jiří Hormandl (místopředseda);

-             Hana Hostičková;

-             Iva Kondýsková;

-             PaedDr. Martina Matějková;

-             Antonín Novák;

-             Marie Ostatnická;

-             Mgr. Jiří Bína (tajemník).

Hosté:

-             Mgr. Alena Beranová (odbor sekretariátu hejtmana KrÚ);

-             Ing. Petr Jašek (ředitel Oblastní charity Třebíč).

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Projednání aktualizované SWOT analýzy protidrogové prevence v PRKu

(Mgr. Alena Beranová);

3.       Aktualizace SWOT analýzy sociální oblasti v PRKu;

4.       Standardizace personálního vybavení domovů důchodců a ústavů sociální péče;

5.       Informace o přípravě na čerpání strukturálních fondů EU;

6.       Závěry IV. krajské konference NNO a možná spolupráce se sociální sekcí

(Mgr. Petr Jašek – zvolený zástupce konference NNO);

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1. Zahájení

Bc. Ladislav Bárta, předseda komise, zahájil jednání. Přivítal přítomné členy komise a hosty – Mgr. Alenu Beranovou a Mgr. Petra Jaška (zástupce NNO, který se bude zúčastňovat pravidelně jako host zasedání komise až do konce jejího volebního období, předseda přiblížil jeho profesní a odborné zaměření). Dále konstatoval, že dle počtu přítomných členů je komise usnášeníschopná a omluvil nepřítomné členy komise. Přednesl program jednání – ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulé komise nebyly vzneseny žádné připomínky. V úvodu zasedání komise se přítomní v krátkosti vrátili k úkolům z minulého zasedání a předseda konstatoval, že byly splněny.

 

2. Projednání aktualizované SWOT analýzy protidrogové prevence v PRKu

Podkladový materiál byl členům komise s předstihem zaslán.

Mgr. Alena Beranová požádala členy komise o projednání návrhu aktualizace SWOT analýzy za oblast protidrogové prevence. Komentovala změny, které byly oproti původnímu materiálu provedeny.

Mgr. Petr Jašek vznesl námět na zhotovitele kvalitativní analýzy.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·          problematika protidrogové prevence v ČR;

·          práce na Strategii protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2005 – 2009;

·          vznik pracovní skupiny (personální složení, účel komise).

Z diskuse dále vyplynula tato doplnění SWOT analýzy:

 

·          přidat S.4 – „systematická příprava Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009“;

·          u bodu W.1 – nahradit slovo „chybějící“ slovním spojením „dosud neschválená“ a odstranit letopočet.

 

Usnesení 009/05/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zahájit přípravu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2005 – 2009.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 010/05/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

podporuje

vznik pracovní skupiny pro protidrogovou politiku kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 011/05/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

aktualizovanou SWOT analýzu protidrogové prevence v PRKu (po zapracovaní připomínek vznesených v diskusi).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Aktualizace SWOT analýzy sociální oblasti v PRKu

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál – SWOT analýzu „Zdravotní a sociální péče“.

Mgr. Jiří Bína podal informaci o procesu aktualizace PRKu. Uvedl, že sociální oblast je ve SWOT analýze dohromady s problematikou zdravotnictví – její aktualizací se zabývala zdravotní komise (komentuje změny ve SWOT analýze provedené zdravotní komisí).

              Členové komise diskutovali jednotlivé body SWOT analýzy. S diskuse vyplynula tato doplnění:

Silné stránky

·          doplnit bod S.9 – „vybavení dvěma ústavy sociální péče pro chronické alkoholiky, psychopaty a psychotiky“.

Slabé stránky

·          doplnit bod „nerovnoměrné zapojení obcí v procesu komunitním plánování“;

·          doplnit bod „nejasné financování sociálních služeb ze státního rozpočtu“;

·          z původního materiálu ponechat bod W.12.

Příležitosti

·          doplnit bod „využít možností čerpání prostředků z EU“;

·          bod O.3 – slovní spojení „státní správy“ nahradit výrazem „veřejné správy“;

·          bod O.6 – ponechat pouze znění „zlepšovat kvalifikační připravenost poskytovatelů sociálních služeb“.

Ohrožení

·          do bodu T.3 doplnit k formulaci „na rozvoj sociálních služeb“ slovo „provoz“.

 

Členové komise se dále shodli na tom, že SWOT analýza bude projednána na zasedání NNO – výsledky budou rozeslány členům sociální komise k připomínkování a odsouhlasení.

 

Usnesení 012/05/2004/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

aktualizovanou SWOT analýzu sociální péče v PRKu (po zapracovaní připomínek vznesených v diskusi).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Standardizace personálního vybavení domovů důchodců a ústavů sociální péče

Členům komise byl s předstihem zaslán podkladový materiál – Informace o procesu porovnání personálního vybavení domovů důchodců a ústavů sociální péče a jeho standardizace. Mgr. Jiří Bína tento materiál okomentoval, vyzdvihl snahu o vyrovnání rozdílu mezi jednotlivými zařízeními, podrobněji popsal jednotlivé rozdíly. Sdělil, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracovává detailní analýzu, která zahrnuje personální vybavení jednotlivých domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných krajem Vysočina. Souběžně se zpracováním srovnávacího materiálu byly ustaveny z řad ředitelů příspěvkových organizací pracovní skupiny, v nichž je připravována kategorizace obyvatel v závislosti na jejich zdravotním stavu s ohledem na rozsah péče, který tento zdravotní stav vyžaduje. Výsledkem se stane materiál srovnávající personální vybavení zařízení sociální péče v souvislosti se zdravotním stavem obyvatel. K výslednému srovnání se budou moci vyjádřit rovněž ředitelé příslušných zařízení. Po ukončení uvedeného procesu bude závěrečná zpráva předložena sociální komisi a radě kraje v září 2004. Sociální komise bude o průběhu výše uvedeného procesu informována.

PaedDr. Martina Matějková uvedla, že finanční plány sociálních zařízení zřizovaných krajem byly schváleny, nebylo povoleno velké navýšení – rok 2004 je rokem přechodným, zdůraznila snahu o to, aby nebyly rozdíly ve financování jednotlivých zařízení, na poradě těchto zařízení bylo ředitelům doporučeno zvážení možnosti vnitřních úspor. Vyzdvihla fakt, že kraj chce udržet stávající kapacitu a kvalitu zařízení.

 

Úkol:

Průběžně informovat o procesu tvorby srovnávací analýzy a její konečnou verzi zaslat členům sociální komise.

Odpovědnost: tajemník komise

 

5. Informace o přípravě na čerpání strukturálních fondů EU

Přímo na jednání komise byl předložen podkladový materiál – Matice pro plánování, ze které vychází PS pro implementaci Opatření 3.2 SROP. Mgr. Jiří Bína tento materiál podrobně okomentoval. Toto grantové schéma se týká SROP Opatření 3.2 „Sociální integrace v regionech“. Popsal cíle projektu, kvantifikované výsledky a výstupy. Zdůraznil, že kraj konečným příjemcem prostředků ze strukturálních fondů EU. Pohovořil o tom, jak by měla probíhat realizace opatření a fázích přípravy grantového schématu.

PaedDr. Martina Matějková pohovořila o systému získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Vyzdvihla nutnost efektivního využití těchto prostředků. Zmínila změny, které jsou v této souvislosti spojeny s KrÚ (zvýšení počtu pracovníků – v současné době probíhají výběrová řízení).

Rozvinula se diskuse o financování projektů, diskutoval se zejména fakt, že žadatel obdrží finanční prostředky až po realizaci projektu.

 

6. Závěry IV. krajské konference NNO a možná spolupráce se sociální sekcí

Mgr. Petr Jašek rozdal členům sociální komise podkladový materiál – zápis z IV. krajské konference NNO. Podrobně popsal průběh a závěry této konference. Vyzdvihl význam spolupráce členů KOUS s jednotlivými komisemi rady kraje.

PaedDr. Martina Matějková uvedla, že je třeba oficiálně zaslat hejtmanovi oznámení o delegování zástupců KOUS do komisí rady.

Mgr. Petr Jašek formuloval myšlenky spolupráce sociální komise a NNO (projednání aktuálních problémů NNO na komisi, vzájemná informovanost, spolupráce na vzniku analýz atd.).

Členové sociální komise se Mgr. Petrem Jaškem dohodli na vzájemné výměně zápisů z jednání. Zástupcům NNO bude poskytován zápis ze sociální komise, členům sociální komise pak zápis ze sekce zdravotně-sociální NNO. Koordinaci vzájemné komunikace zajistí Vladislava Tesáková a Kateřina Nedvědová.

 

7. Diskuse a různé

Mgr. Alena Beranová informovala o provádění monitoringu na základních školách (financuje a organizuje MŠMT ČR). Tlumočila návrh provedení monitoringu na části středních a odborných škol (financoval by kraj). Výsledky prováděného monitoringu budou k dispozici nejen MŠMT ČR, ale i krajům, obcím a příslušným školám (význam pro zmapování terénu, vysoký přínos i pro řešení konkrétních případů.

Martina Matějková zdůraznila potřebu cíleného proškolování učitelů (na každé škole by měl být metodik).

Rozvinula se diskuse ke spolupráci škol při monitoringu, situaci na školách z hlediska problematiky drog, alkoholu, šikany atd.

 

Iva Kondýsková vyslovila pochvalu pro fungování terapeutické komunity Sejřek.

Mgr. Alena Beranová v této souvislosti navrhla členům sociální komise, že v případě zájmu mohou tuto terapeutickou komunitu navštívit.

 

Mgr. Jiří Bína informoval, že návrh grantového programu „Malá pomoc“ byl projednáván v radě kraje – po rozsáhlé diskusi nebyl doporučen zastupitelstvu kraje k projednání a schválení. Rada kraje doporučila zvážit některá ustanovení (příliš široké zaměření, malý počet specifických kritérií, jasněji a úžeji zaměřit zacílení). Proběhla společná jednání na úpravách s Ing. Marií Černou a zástupci ORR. Mgr. Jiří Bína konstatoval, že po skončení fáze projednávání by rád požádal členy sociální komise, zda-li by pomocí elektronickou korespondenční formy vyjádřili své stanovisko k materiálu. Členové tuto žádost kvitovali.

 

Marie Ostatnická informovala přítomné o poznatcích z Twinnigového školení při MPSV ČR, kterého se účastnila společně s Mgr. Jiřím Bínou. Kladně zhodnotila přínos tohoto školení.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 6/2004 byl stanoven na čtvrtek 17. června 2004 v 9:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon B, zasedací místnost č. 3.26).

 

Bc. Ladislav Bárta v. r.

předseda Sociální komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání sociální komise dne 20. 5. 2004.

Zápis pořídila Kateřina Nedvědová na základě záznamu dne 24. 5. 2004.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.6.2004 / 17.6.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze